Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
страница4/7
Дата конвертации11.11.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

A) Сµздік-логикалық.

B) Тғжірибелік.

C) Теориялық.

D) Кµрнекі-ғрекеттік.

E) Кµренкі-бейнелік.
$$$ 196

Ес т‰рлерініњ қайсысы адамныњ қимыл қозѓалыстық дарындылыѓымен байланысты:

A) Сµздік-логикалық.

B) Қимылдық.

C) Эмоцияналды.

D) Кµру.

E) Есту.
$$$ 197

Спорттық қабілеттердіњ дамуында, табиѓи алѓышарттар қандай:

A) Шартты рефлекстер.

B) Нышандар.

C) Шеберліктер.

D) Даѓдылар.

E) Қызыѓушылықтар.
$$$ 198

Адамныњ µміріндегі барлық т‰сініксіз қ±былыстар, жанныњ барымен т‰сіндіріледі:

A) Жан психологиясында.

B) Сана психологиясында.

C) Ж‰ріс т±рыс психологиясында.

D) Мидыњ бейнелендіретін іс ғрекеті ретіндегі психологияда.

E) ‡йрету психологиясында.
$$$ 199

«¤зіндік бақылау» терминініњ синонимі:

A) Интроверсия.

B) Интроекция.

C) Интроспекция.

D) Интроскопия.

E) Экстроверсия.
$$$ 200

¤зіндік қажеттіліктерді қанаѓаттандыру ‰шін ортаны µзгертуге, материалды жғне рухани қ±ндылықтарды тудыруѓа баѓытталѓан адам іс ғрекеті қалай аталады:

A) Ењбек.

B) Оқу.

C) Заттық.

D) Ж‰ргізуші.

E) Ойын.
$$$ 201

Бихевиоризм негізін қалаушы:

A) Дж. Уотсон.

B) В. Келер.

C) Б. Скиннер.

D) Э. Торндайк.

E) Э. Толмен.
$$$ 202

Т‰йсінудіњ негізгі қасиеттеріне жатпайды:

A) Сапа.

B) Қарқындылық.

C) ¦зақтық.

D) Кµлем.

E) Модальдылық.
$$$ 203

Анықталу бойынша, тµменде кµрсетілген жаѓдайлардыњ ішінде қайсысы материалды неѓ±рлым тиімді есте сақтауѓа м‰мкіндік береді:

A) Мақсатқа жету жолындаѓы жаѓдайларѓа енгенде.

B) Іс ғрекеттіњ негізгі мақсат мазм±нына енгенде.

C) Мақсатқа жету жолына енгенде.

D) Еркін т‰рде ±сынылѓанда.

E) Мањызды болып табылѓанда.
$$$ 204

Қысқа мерзімді есте сақтаудаѓы сақталатын ақпарат кµлемі:

A) 7+2.

B) Шектелмейді.

C) Шегі белгісіз.

D) Орта есеппен 10.

E) 10-нан асады.
$$$ 205

Ырықсыз зейін байланысты емес:

A) Міндеттерін ањѓарумен.

B) Қызыѓушылықтарыныњ, мотивтерініњ болуымен.

C) Қандай да бір ғрекетті орындау, ж±мыс істеу даѓдысымен.

D) Сыртқы ғсерлердіњ контрастылыѓымен.

E) Мақсаткµздеушілігімен.
$$$ 206

Кез келген обьектіге ерікті зейінніњ пайда болу қ±былысы:

A) Ғрекет мақсатыныњ болмауы.

B) Ғрекет мақсатыныњ қ±рылуы.

C) Тітіркендіргіштіњ жањалыѓы.

D) Обьектініњ эмоционалдық кµрінуі.

E) Контрасттылық.
$$$ 207

Ғрекет пен қарым-қатынаста қ±рылатын жғне кµрінетін т±лѓаныњ т±рақты индивидуалды ерекшеліктерініњ жиынтыѓы - б±л:

A) Темперамент.

B) Қабілет.

C) Мінез – қ±лық.

D) Нышан.

E) Шарт.
$$$ 208

Адамныњ барлық психикалық ғрекетініњ негізі болып табылатын психиканыњ пайда болу формасын кµрсетіњіз:

A) Ерік.

B) Сезім.

C) Ес.

D) Қабілет.

E) Темперамент.
$$$ 209

Модальдылық қандай тану процестерініњ сапалы мінездемесі болып табылады:

A) Сезім – ес.

B) Ес – ойлау.

C) Ойлау – қиял.

D) Қабылдау – ес.

E) Сезім – қабылдау.
$$$ 210

Қандай тану процестерініњ кµрінуі ғлемді танудаѓы сезімдік формасын анықтайды:

A) Эмоция – қиял.

B) Қиял – ойлау.

C) Эмоция – ес.

D) Сезім – қабылдау.

E) Қабылдау – қиял.
$$$ 211

Кµрсетілгендердіњ қайсысы психикалық қ±былыстардыњ, психикалық кейіп формасыныњ кµрінуіне қатысты:

A) Эмоция.

B) Ерік.

C) Мінез-қ±лық.

D) Зейін.

E) Темперамент.
$$$ 212

Бір ѓана жаѓдайда қандай психикалық процес пайда болады: сезім м‰шелеріне материалдық тітіркендіргіштердіњ ғсер етуінен:

A) Эмоция – зейін.

B) Ес – эмоция.

C) Қабылдау – сезіну.

D) Қиял – эмоция.

E) Ойлау – қиял.
$$$ 213

Кейбір ѓылымдар «есту контактысын» адамныњ т‰йсінуініњ қай т‰рі деп есептейді:

A) Тактилді.

B) Вестибулярлы.

C) Кинестезиялық.

D) Вибрациялық.

E) Кµру.
$$$ 214

Санасыздық оқымыстылардыњ қайсысы ‰шін психологиялық зерттеу пғні болды:

A) Вундт.

B) Норман.

C) Фрейд.

D) Эббингауз.

E) Вертхеймер.
$$$ 215

Соқыр-сањыраулардыњ қоршаѓан ортаны баѓдарлауда дғм сезу, сипай – сезу, қозѓалыс жғне вибрациялық т‰йсіктерге с‰енеді. Келтірілген мысалда т‰йсіктіњ қандай зањдылыѓы кµрінеді:

A) Кғсіби сенсибилизация.

B) Позетивті адаптация.

C) Т‰йсік табалдырыѓы.

D) Т‰йсіктердіњ µзара ғсері.

E) Компенсациялық сенцивилизация.
$$$ 216

Т‰йсіктіњ қай т‰ріне «к‰шті ес» тғн: жаѓымсыз тітіркендіргіштердіњ ғсерлері айлар, тіптен жылдар бойы адамдардыњ есінде сақталатын сол тітіркендіргіштерден қашуѓа мғжб‰р етеді :

A) Кµру т‰йсігі.

B) Дғм т‰йсігі.

C) Сипай сезу т‰йсігі.

D) Вибрациялық т‰йсік.

E) Температуралық т‰йсік.
$$$ 217

Берілген мысалда қандай зањдылық кµрсетілген: қара матаны µњдеуге маманданѓан тоқымашылар қара т‰стіњ қырыққа жуық рењкін айыра алады, маман емес адамдардыњ кµзі екі-‰ш рењкті ажыратады:

A) Кғсіби сенцивилизация.

B) Компенсаторлық сенцивилизация.

C) Синестезия.

D) Толық бейімделу.

E) Толық емес бейімделу.
$$$ 218

Кµркем сурет, музыкалық шыѓарма, иіс, дғм, есі, естіњ қай т‰ріне қатысты:

A) Эмоциялық.

B) Қозѓалыс.

C) Бейнелік.

D) Сµздік – логикалық.

E) Оперативтік.
$$$ 219

Адамныњ ойлау ғркеті қандай ерекшелігінде кез-келген интеллектініњ жасанды моделін жасай алмайды:

A) Логикалық қортында.

B) Анализ.

C) Синтез.

D) Альтернативті тањдау.

E) Ойша жетілдіру.
$$$ 220

Келтірілген мысалда ойлаудыњ қай т‰рі туралы айтылатындаѓын анықтањыз: баланыњ алдында ‰стелдіњ ‰стінде ойыншық т±р, ол ойыншықты таяқшаныњ кµмегімен ала алады, бірақ ол таяқшаны µзіне тартса ойыншық ары жылжиды, ал таяқшаны µзінен ары итерсе ойыншық балаѓа жылжиды:

A) Теоретикалық.

B) Сµздік – логикалық.

C) Репродуктивті.

D) Кµрнекі - ғсерлік.

E) Кµрнекі - образдық.
$$$ 221

А. Маслоу ғлемді жғне µзщін мғндендіру, µзініњ м‰мкіндіктерін тарату қажеттіліктерін қандай мотивтер тобына жатқызады?

A) Физиологиялық – жаѓдай мотивтері.

B) Қауіпсіздік мотивтері.

C) Жалѓастырушы мотиві.

D) Мойындау - дғрежелік мотиві.

E) ¤зін-µзі µзектендіру мотиві.
$$$ 222

Мањызды қажеттіліктерді қанаѓаттандыруѓа кедергі келтіретін реакция:

A) Стресс.

B) Аффект.

C) Фрустрация.

D) Депривация.

E) Томаѓа т±йықтық.
$$$ 223

Келтірілген мысалда сезімніњ пайда болуыныњ қандай обылысы кµрсетілген «мен білмеймін деп жазады жігіт қызѓа, мен сені с‰йембе, ғлде жек кµрем бе? Меніњше мен туралы б±л сезімдер белгісіз образдармен араласқан»:

A) Жаѓымды сезім.

B) Жаѓымсыз сезім.

C) Азѓын эмоция.

D) Амбивалентті сезім.

E) Стрестік жаѓдай.
$$$ 224

Жарыс басталар алдында жаттықтырушы спортшылардан олардыњ қандай орын алѓылары келетіндігін с±райды, олар «бірінші», басқалары «екінші», ‰шіншілері «тµртінші» мысалда қандай қ±былыс туралы айтылѓан:

A) Қызыѓушылық.

B) Тартымдылық дењгей.

C) Қ±ндылық баѓдар.

D) Темперамент.

E) Қабілеттер.
$$$ 225

М. Е. жаттықтырушы ғрекет стилі қандай темперамент типіне жатады: М. Е. ғрекеттіњ бір т‰рінен бақа т‰ріне ауыса алады. Жаттықтыру кезінде бір орында т±рмайды. Ешқашан жаттыѓушылардыњ т‰сінбеушіліктеріне ашуланбады, жинақы, тартымды, ±стамды, сонымен қатар ғзілдесе алады, жаѓдайды жақсартады, ж±мыс формасын к‰нде т‰рлендіріп отырады:

A) Холерик.

B) Сонгвиник.

C) Меланхолик.

D) Флегматик.

E) Аралас.
$$$ 226

Психикалық қ±былыстардыњ болжаулық, ж‰йелілік, мақсатқа баѓытталѓан қабылдау методы қалай аталады:

A) Эксперимент.

B) Бақылау.

C) Сауалнама.

D) Ғњгіме.

E) Тест.
$$$ 227

Психологиядаѓы гуманистік баѓыттыњ негізін қалаушы:

A) Уотсон.

B) Вертгеймер.

C) Фрейд.

D) Роджерс.

E) Ассархиоли.
$$$ 228

Қандай психологиялық қ±былыстар адамѓа тғн екендігін мына тізімнен кµрсетіњіз:

A) Қабылдау

B)Сана.

C) Эмоция.

D) Есте сақтау.

E) Сезім.
$$$ 229

Психологияныњ қай баѓыты адамныњ мінез қ±лқын уақытша тізбек реакциясы ретінде таныстырады:

A) Психоанализ.

B) Гуманистік психология.

C) Гештальт – психология.

D) Бихевифизм.

E) Интроаспекттік психология.
$$$ 230

Сезімдердіњ эмоциялардан айырмашылық сипаты:

A) Т±рақтылық, ғлеуметтік жаѓдай, саналық, пғндік.

B) Т±рақсыздық, санасыздық, т±қымқуалаушылық жаѓдай.

C) Т±рақтылық, т±қымқуалаушылық жаѓдай, саналылық.

D) Т±рақсыздық, ғлеуметтік жаѓдай, санасыздық.

E) Т±рақтылық, пғндік емес ғлеуметтік жаѓдай, санасыздық.
$$$ 231

Арнайы қабылеттіњ жоѓары даму дењгейі б±л:

A) Нышандар.

B) Дарындылық.

C) Ойлау.

D) Талант.

E) Интеллект.
$$$ 232

Ойлаудыњ қандай т‰рі физикалық заттардыњ жасалуымен жаѓдайын шынайы болжайды:

A) Сµздік логикалы.

B) Кµрнекі образдық.

C) Шыѓармашылық.

D) Кµрнекі ғсерлік.

E) Практикалық.
$$$ 233

Жеке т±лѓаныњ қалыптасуы ‰шін не биологиялық:

A) Мінез.

B) Қабілеттер.

C) Инттелект.

D) Нышандар.

E) Темперамент.
$$$ 234

Психоанализ негізін салушы психологтардыњ қайсысы:

A) З. Фрейд.

B) К: Роджерс.

C) А. Маслоу.

D) Дж. Уотсон.

E) Н. Ах.
$$$ 235

Ресей психологтарыныњ қайсысы мғдени-тарихи теорияныњ авторы болып табылады:

A) С. Л. Рубенштейн.

B) А. Н. Леонтьев,.

C) П. Я. Гальперин.

D) Л. С. Выгодский.

E) А. В. Брушлинский.
$$$ 236

Т±рмыстық псхология:

A) Психологияныњ ѓылыми техникалық мғселелерін шешуге баѓытталады.

B) Психологиялық таным пғнініњ бар болѓан қ±рылымын ашып кµрсетеді.

C) Психологиялық ақпараттарды жинақтау ғдістерініњ м‰мкіндіктерін белсенді пайдаланады.

D) К‰нделікті практика барысында кµрінетін білімге негізделеді.

E) Теория мен консепциялардыњ жања белгілерін µњдеуге ±мтылады.
$$$ 237

Вихеверористер ‰шін оқу пғні не болып табылады:

A) Сана.

B) Санасыздық.

C) Мінез-қ±лық.

D) Интеллект.

E) Шарт.


$$$ 238

Спортшыныњ ±мтылатын мақсаттық қиындық дењгейі, жғне оныњ қол жеткізетін м‰мкіндіктерініњ сипаттамасы:

A) Талпыныс дењгейі.

B) Бақылау локусы.

C) ¤зін-µзі баѓалау.

D) ¤зіндік қатынас.

E) ¤зіне сенімділік.
$$$ 239

Психикалық қ±былыстардыњ қайсысы процеске қатысты екендігін кµрсетіњіз:

A) Темперамент.

B) Қабілеттер.

C) Аппатия.

D) Зейін.

E) Қиял.
$$$ 240

Кµрсетілген психикалық қ±былыстардыњ қайсысы психиканыњ жаѓдайыныњ кµріну формасына қатысты:

A) Эмоциялар.

B) Ерік.

C) Мінез.

D) Қабілет.

E) Темперамен.
$$$ 241

Кµрсетілген анықтама бойынша психологиялық зерттеу ғдістерін анықтањыз:

Спортшыѓа келесі с±рақтарѓа жазбаша жауап беру ±сынылады. Сіздіњ достарыњыз кµппе ғлде аз ба? Сіз жања адамдармен тез танысасыз ба ғлде баяу ма? Сіз жања ортада µзіњізді керексіз немесе тартымды ±стайсызба?

A) Ғњгімелесу.

B) Сауалнама.

C) Интервью.

D) Лабораториялық эксперимент.

E) Тестілеу.
$$$ 242

Бµлмедегі адам тез арада µрттіњ исін сезінбейді, бірақ қайта кіргенде адам оныњ иісін анық сезінді. Т‰йсіктіњ т‰рін, т‰йсік зањдылыѓын жғне оныњ ғрт‰рлілігін атањыз:

A) Дғм т‰йсігі. Т‰йсіктердіњ µзара ғсері.

B) Сипай сезу т‰йсігі, адаптация.

C) Тактилдік т‰йсік. Сенцивилизация.

D) Дғм т‰йсігі. Т‰йсік табалдырыѓы.

E) Сипай сезу т‰йсігі. Сенцивилизация.
$$$ 243

Ойлаудыњ т‰рін анықтањыз: Жаттықтырушы міндеттерді шешу процесінде дайын білімге кµњіл аударады, µзге адамдардыњ мазм±ндық т‰сіну формаларынан алынѓан.

A) Продуктивті.

B) Теориялық.

C) Кµрнекі - образдық.

D) Интуитивті.

E) Репродуктивті.
$$$ 244

Естіњ қандай т‰рі ењ ±зақ уақытқа созылады:

A) Қысқа мерзімді.

B) Оперативті.

C) ¦зақ мезгілді.

D) Эмоциалық.

E) Қимылдық.
$$$ 245

Қолданылѓан психологияныњ мақсаты қандай:

A) Психология тарихыныњ шыѓармасы.

B) Психологиялық теорияны оқып ‰йрену.

C) Адам ғрекетініњ ғрт‰рлі сферасында теоретикалық психологияныњ жетістіктерін қолдану.

D) Психология комплексінде тарих, ғлеумет тану жғне басқа ѓылымдардыњ мғліметтерін қолдану.

E) Адамды оқып ‰йренуде психологияныњ ғдістерін жасау.
$$$ 246

Мысалда зейінніњ қандай қасиеті сипатталѓан: Спортшы техниканы қайта жасаумен ш±ѓылдануда, ол алањсыз жғне уақыттыњ қалай µтіп жатқан ањѓармайды?

A) Кµлем.

B) Т±рақтылық.

C) Ауысуы.

D) Бµлінуі.

E) Зейінніњ тербелуі.
$$$ 247

Нышанда қалыптасудыњ негізі жатыр:

A) Шартты рефлекстер.

B) Операция.

C) Іскерлік.

D) Даѓдылы.

E) Қабілеттер.
$$$ 248

Мысалда, естіњ қандай т‰рі сипатталѓан:

A) Спортшыныњ есінде µзініњ жарыстаѓы табысты жетістіктері жарқын ғрі ±зақ сақталды.

A) Эмоционалды.

B) Сµздік - логикалық.

C) Бейнелік.

D) Қозѓалыс.

E) Ерікті.
$$$ 249

Бірінші эксперименталды психологиялық лабораторияны ашты?

A) У. Джемс.

B) Г. Эбингауз.

C) В. Вундт.

D) Х. Вольф.

E) Т. Гоббс.
$$$ 250

Экстра – класс спортшылардыњ пікірінше, спорттық ғрекет қалай қарастырылуы керек:

A) Оқулық.

B) Ойындық.

C) Кғсіби.

D) Қарым-қатынастық.

E) Перцептивті.

$$$ 251Сұрақ номері

Тақырыптыњ нµмірі

Тақырыпшаныњ нµмірі

Курс

Семестр

К‰рделігі

Д±рыс жауаптар

1

1

11

2

1

2

В

2

1

12

2

1

1

А

3

3

31

2

1

2

В

4

2

21

2

1

1

В

5

2

22

2

1

1

А

6

2

23

2

1

2

С

7

2

23

2

1

3

В

8

3

32

2

1

2

А

9

2

21

2

1

2

D

10

2

23

2

1

1

В

11

3

31

2

1

2

Е

12

4

41

2

1

2

С

13

3

32

2

1

3

С

14

3

34

2

1

1

В

15

1

12

2

1

2

А

16

2

21

2

1

1

А

17

2

22

2

1

2

В

18

2

23

2

1

3

D

19

2

23

2

1

3

А

20

3

32

2

1

2

С

21

2

22

2

1

2

В

22

2

23

2

2

2

С

23

3

31

2

2

2

С

24

3

32

2

1

3

С

25

3

34

2

1

2

А

26

1

12

2

1

3

А

27

2

21

2

1

2

D

28

2

22

2

1

3

В

29

2

23

2

1

1

А

30

3

31

2

1

2

С

31

2

22

2

1

1

А

32

2

23

2

1

3

Е

33

3

31

2

1

2

С

34

4

41

2

2

2

А

35

2

23

2

2

3

С

36

4

42

2

2

2

А

37

1

11

2

2

2

С

38

1

12

2

2

3

В

39

2

21

2

2

3

D

40

2

22

2

2

3

D

41

2

23

2

2

2

С

42

2

21

2

1

3

В

43

2

22

2

2

3

D

44

3

31

2

2

3

А

45

4

41

2

2

2

В

46

2

23

2

2

3

В

47

3

34

2

2

2

С

48

4

41

2

2

2

D

49

2

21

2

2

3

С

50

2

23

2

2

1

А

51

3

31

2

2

2

С

52

2

21

2

2

2

D

53

2

23

2

2

2

D

54

4

41

2

2

1

А

55

4

42

2

1

2

В

56

1

12

2

1

1

В

57

2

21

2

1

1

В

58

2

22

2

1

2

D

59

2

22

2

1

1

D

60

2

22

2

1

1

Е

61

3

31

2

1

1

А

62

1

11

2

1

1

D

63

3

31

2

1

3

В
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Бұрынғы кеңес мемлекетінде «Коммунистік құрылысты өрістету немесс тоқырау жылдарындағы баспасөз» (1960-1980 жылдар)
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
«Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама бойынша құрастырылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы білім беретін стандартына...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Макроэкономика» пәнінің оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бойынша типтік оқу бағдарламалары...
Қазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Силлабус Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 23 қаңтар 2008 жылғы №26 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница