Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
НазваниеЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
страница1/10
Дата конвертации11.11.2012
Размер1.39 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ БЕРУ ЖЄНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Е. А. Б¤КЕТОВ АТЫНДАЃЫ ЌАРАЃАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«Бекітемін»

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ректоры

з.ғ.д., профессор Е.Қ.Көбеев


«ДЕНЕ ТЄРБИЕСІ ЖЄНЕ СПОРТ ПСИХОЛОГИЯСЫ» ПЄНІ БОЙЫНША ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР


Педагогикалыќ баѓыттаѓы мамандыќ топтары ‰шін

Ќ±растырушылар:

аѓа оќытушы Н±рѓалиева С.М.

аѓа оќытушы ¤мірќ±лова М.М.

оќытушы Шырынбекова Ж.А.

Психология каф. мењгерушісі

пс.ѓ.к. Капбасова Г.Б.

Ќараѓанды –2005


1. Психика ќандай ѓылымныњ зерттеу заты болып табылады:

A) Педагогиканыњ.

B) Психологияыњ.

C) Єлеуметтанудыњ.

D) Саясаттанудыњ.

E) Мєдениеттанудыњ.
2. Психологияныњ ќандай єдісінде адам туралы аќпарат ауызша т‰рде жинаќталынады:

A) Єњгіме.

B) Анкета.

C) Тест.

D) Єрекет нєтижелерін талдау.

E) Баќылау.
3. Ќандай психикалыќ ќ±былыс т±лѓаныњ психикалыќ ќасиеттері тобына жатады:

A) Т‰йсіну.

B) Темперамент.

C) Ќабылдау.

D) Ќиял.

E) Ойлау.
4. Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан:

А) Кµз аштырмайтын жарыќ шам.

B) Т±здыњ бір т‰йіршігініњ иісі.

C) Бас гитараныњ тµмен ноталары.

D) Сізді ќызыќтырмайтын дєріс материалы.

E) Саѓат тыќылы.
5. Естіњ ќандай т‰рі ењ аз уаќытќа дейін ќызмет атќарады:

A) Ќысќа мерзімді.

B) Сенсорлыќ ес.

C) ¦заќ мерзімді ес.

D) Эмоциялыќ ес.

Е) Моторлыќ ес.
6. Сµйлеудіњ ќандай т‰рі келесі мысалда келтірілген? Дєріс материалын ќызыќты жєне т‰сінікті жеткізу ‰шін оќытушы ой-пікірлерін ашыќ, толыќ, ќыйсынды келтіреді, негізгі ойын єрт‰рлі ќалыпта жањѓыртады:

A) Жазбаша.

B) Ситуативты.

C) Монологикалыќ.

D) Ішкі.

E) Эгоцентрикалыќ.
7. Жања бір нєрсені бейне, елес, идея т‰рінде жасаумен байланысты психикалыќ процес ќалай аталынады:

A) Т‰йсіну.

B) Ќиял.

C) Ойлау.

D) Ќабылдау.

E) Ес.
8. Тыйянаќты, ±ќыптылыќ, затќ±марлыќ дегеніміз:

A) Адамныњ затќа деген ќатынасын сиппаитын ќасиеттер.

B) Басќа адамдарѓа.

C) ¤зіне.

D) ªрекетке.

E) Жан±яѓа.
9. Материалды д‰ние заттары мен ±былыстарыныњ кейбір бµлек ќасиеттерін бейнелеу – ол:

A) Ќиял.

B) Ќабылдау.

C) Ес.

D) Т‰йсіну.

Е) Ойлау.
10. Басќа, маѓынасы шамалы ќасиеттерге кµњіл ќоймай, заттыњ белгілі бір жаѓын, ќасиетін белгілеу ќалай аталады:

A) Салыстыру.

B) Абстракциялау.

C) Синтез.

D) Анализ.

E) Тењестіру.
11. Психикалыќ белсенділіктіњ тµмен дењгейі, баяу ќимылдар, тез шаршау, жоѓары эмоциялыќ сезгіштік, жаѓымсыз эмоциялардыњ ‰стем болуы – осыныњ барлыѓы ќандай темпераментке тєн ќасиеттер?

A) Сангвиник.

B) Флегматик.

C) Холерик.

D) Аралас тип.

E) Меланхолик.
12. Зейінді бір уаќытта бірнеше тєуелсіз объекттерге бірден баѓыттау жєне шоѓырлау ќабілеті зейінніњ ќандай ќасиетіне байланысты болады:

A) Концентрация.

B) Т±раќтылыќ.

C) Тарату.

D) Тањдаулылыќ.

E) Зейін кµлемі.
13. Тµмендегі кейіпкерлердіњ ќайсысы µзін-µзі жоѓары баѓалауы ыќтимал:

A) ¤зінен жас балалармен ойнауды жаќтыратын Костя.

B) Маќтаѓанды жаќсы кµретін Ольга.

C) ¤збеттілікті жаќтыратын Асель.

D) Барлыѓына кµнетін Олег.

E) Деспотизме ќ±штарлыѓы бар Алина.
14. Мотивация мєселелерімен айналысатын психология саласы нені зерттейді:

A) Адамдардыњ психикалыќ процестерін.

B) Ж‰ріс-т±рыс себептерін.

C) Жеткіліктер мен табыстарды.

D) Адамныњ психиалыќ ќасиеттерін.

E) Адам дамуыныњ сатыларын.
15. Тµменде психологиялыќ зерттеудіњ ќандай єдісі кµрсетілген? Мектеп оќушыларыныњ бейімділіктерін, ќызыѓушылыќтарын аныќтау ‰шін оларѓа жазбаша т‰ре бірќатар с±раќтарѓа жауап беруді ±сынады:

A) Анкета.

B) Єњгіме.

C) Баќылау.

D) Ќалыптаушы эксперимент.

E) Лабораториялыќ эксперимент.
16. Психикалыќ процестерге жататындар:

A) Т‰йсіну, ќабылдау, ойлау.

B) Зейін, ес, мінез.

C) Ќиял, ойлау, темперамент.

D) Т‰йсіну, ќабілеттер, эмоциялар.

E) Ќабылдау, темперамент, ес.
17. Сµзді-логикалыќ ес немен байланысты болады:

A) Кµру бейнелерімен.

B) Цифра, єріп, сµздер, яѓни белгілермен.

C) Сезімдер мен к‰йзелістермен.

D) Єрт‰рлі дыбыстармен.

E) Єрт‰рлі ќимылдармен.
18. Ойлау дегеніміз:

А) Объективті д‰ние заттарыныњ ќасиеттерін бейнелеу.

B) Єрт‰рлі т‰йсіктердіњ саналы, маѓыналы синтезі.

C) Заттарды толыѓымен жєне олардыњ бµлек ќасиеттерін бейнелеу.

D) Шындыќты жалпыланѓан жєне жанама т‰рде бейнелеумен сипатталатын танымдыќ іс-єрекет

E) Ж‰ріс-т±рыс баѓдарламасын ќ±растыру процессі.
19. Тµменде сµйлеудіњ ќандай т‰рі сипатталынады? Тілдесу, араласу ќ±ралы болып саналмайды, адам ойларын баѓыттайды, ќысќа, ‰зінді, зейін шоѓырлануына м‰мкіндік береді:

A) Ішкі .

B) Жазбаша.

C) Сыртќы.

D) Диалогты.

E) Монологты.
20. Сыпайылыќ, µзара сындыќ сияќты ќасиеттер т±лѓаныњ неге деген ќатынасын сипаттайды:

A) адамѓа деген.

B) Єрекетке.

C) ¤зіне.

D) Ќоѓамдыќ пен жеке меншікке.

E) Жан±яѓа деген.
21. Естіњ ќандай процесі келесі мысалда келтіріледі? Адамѓа 50 єрт‰рлі сурет ±сынылады. Содан кейін ол осы суреттерді 100 суреттердіњ арасынан табуы керек:

A) ¦мыту.

B) Тану.

C) Еске саќтау.

D) Еске т‰сіру.

E) Еске алу.
22. Заттар мен ќ±былыстарды айќын елестетумен байланысты болатын кєсібі бар адамдарда (суретшілер, жазушылар, актерлерде) ойлаудыњ ќандай т‰рі ‰стем болады?

A) Абстрактты ойлау.

B) Заттыќ-єрекеттік ойлаудыњ ќарапайым т‰рі.

C) Кµрнекі-бейнелі ойлаудыњ дамыѓан т‰рі.

D) Заттыќ-єрекеттік ойлаудыњ дамыѓан т‰рі.

E) Кµрнекі-бейнелі ойлаудыњ ќарапайым т‰рі.
23. Нерв ж‰йесі ќасиеттерініњ ќандай араќатынасы сангвиникалыќ темпераментке тєн болады:

A) К‰шті, тењгерілмеген, ќозѓалѓыш.

B) К‰шті, тењгерілген, инертты.

C) К‰шті, тењгерілген, ќозѓалѓыш .

D) Єлсіз тип.

E) Єлсіз, тењгерілген, инертты.
24. Идеальды «Мен» бейнесі дегеніміз:

A) ¤зін-µзі баѓалаудыњ жоѓары дењгейі.

B) Позитивты «Мен»-концепция.

C) Адамныњ ие болѓысы келетін ќасиеттер жыйынтыѓы.

D) Бейімделу жолдары.

E) Адекватты µзін-µзі баѓалау.
25. Сµйлемді аяќтањыз. Тіршілік ету жєне дамуѓа ќажет болатын белгілі жаѓдайларды талап ету дегеніміз – ол :

A) Ќажеттіліктер.

B) Темперамент.

C) Мінез.

D) Ќабілеттер.

E) Ойлау.
26. Зерттеушініњ белгілі психикалыќ процесті немесе ќасиетті пайда болдыру ќабілеті ќандай єдістіњ артыќшылыѓы:

A) Эксперимент.

B) Баќылау.

C) Контент-анализ.

D) Єрекет нєтижелерін талдау.

E) Интервью.
27. Анализатор адекватты, д±рыс ќабылдай алатын тітіркендіргіштіњ максимальды, ењ жоѓары шамасы т‰йсінудіњ ќандай табалдырыѓы болып саналады:

A) Тµменгі абсолютты.

B) Дифференциальды.

C) ¦аќытпен байланысты.

D) Жоѓарѓы абсолютты.

E) Ажырату табалдырыѓы.
28. Естіњ ќандай т‰рі тµменде келтіріледі? Текстты жаќсы еске саќтау ‰шін адам оныњ басты идеяларын белгілейді, жоспар жасап, текст бµліктерін реттейді:

A) Бейнелік.

B) Сµздік-логикалыќ.

C) Ќимылдыќ.

D) Эмоциялыќ.

E) Ќысќа мерзімді.

29. Сµйлеудіњ ќандай т‰рі алдын ала дайындыќты талап етпейді, тілдесу жаѓдайына баѓынады:

A) Диалогты.

B) Ішкі.

C) Жазбаша.

D) Эгоцентрикалыќ.

E) Монологты.
30.И.П.Павлов бойынша, нерв ж‰йесініњ к‰шті, тењгерілмеген, ќозѓалѓыш т‰рі:

A) Сангвиникке тєн.

B) Флегматикке тєн.

C) Холерикке.

D) Меланхоликке тєн.

E) Араласќан типке.
31. Еске саќтау, еске т±ту жєне жањѓартуда кµрінетін адамныњ б±рыњѓы тєжірибесін бейнеленуі ќалай аталынады:

A) Ес.

B) Ойлау.

C) Ќиял.

D) Темперамент.

E) Ќабілеттер.
32. Шыѓармашылыќ ойлаудыњ негізгі сиппаттамасы:

A) Логикалыќ ќ±рылымдарды пайдалану.

B) Тез µтіп, шамалы ±ѓынуы.

C) Наќты сатыларѓа белгіленбеуі.

D) Маќсат ќойылу.

E) С±бъективты жања продукт пайда болады.
33. Темперамент туралы ілімніњ физиологиялыќ баѓыты кімнен басталѓан:

A) Демокриттен.

B) Платоннан.

C) Гиппократтан.

D) Галеннен.

E) Аристотельден.
34. Зейінніњ ќандай ќасиеті тµменде кµрсетілген? Бала кітап оќып отырып, ±аќыттыњ кеткенін сезбей, есік ќоњырауы соќќанын естімейді:

A) Шоѓырлану.

B) Кµлем.

C) Аударылу.

D) Бµліну.

E) Зейін ауысуы.
35. Заттар мен ќ±былыстардыњ адамѓа б±рын ќабылданбаѓан, кездеспеген бейнелерін жасау – б±л:

A) Ес.

B) Ойлау.

C) Ќиял.

D) Т‰йсіну.

E) Ќабылдау.
36. Танымдыќ єрекетпен байланысты сезімдер ќалай аталынады:

A) Аќыл - ой.

B) ¤негелі.

C) Эстетикалыќ.

D) Практикалыќ.

E) Єлеуметтік.
37. Тек ќана адамѓа тєн, бейнелеудіњ барлыќ басќа т‰рлерін байланыстыратын, психикалыќ бейнелеудіњ ењ жоѓары формасы:

A) Ерік.

B) Рефлекс.

C) Сана.

D) Эмоция.

E) Мотив.
38. Психологияныњ ќандай єдісі стандартты процедура болып табылады (зерттеу ж‰ргізу жєне нєтижелерді ќорту реті стандарттырылѓан):

A) Баќылау.

B) Тест.

C) Анкета.

D) Эксперимент.

E) Єњгіме.
39. Адамныњ толыќ емес бейнесі бойынша затты тану ќабілетінде ќабылдаудыњ ќандай ќасиеті кµрінеді:

A) Апперцепция.

B) Талѓамдылыќ.

C) Константтылыќ.

D) Т±тастылыќ.

E) Иллюзия.
40.Адамныњ б±рын бастан кешкен сезімдерін еске саќтайтын ес т‰рі:

A) Кµрнекі-бейнелік.

B) Феноменальды.

C) Сµздік-логикалыќ.

D) Эмоционалыќ.

E) Механикалыќ.
41. Ауызша сµйлеу варианттарыныњ арасынан диалогикалыќ сµйлеуге жататындарын табыњыз:

А) Доклад.

В) Дєріс.

С) Єњгіме.

D) Таќпаќ оќу.

Е) Ауызша санау.
42. Біз мынадай сµздерді жиі ќолданып, олардыњ маѓынасын жаќсы т‰сінеміз «ашыќ т‰с», «ащы иіс», «ауыр бояу», «ќоњыр дауыс», «тєтті дыбыс», т.б. Олар т‰йсінудіњ ќандай зањдылыѓына байланысты?

A) Адаптация.

B) Синестезия.

C) Т‰йсіну табалдырыѓы.

D) Сенсибилизация.

E) Компенсаторлыќ сенсибилизация.
43. Материалды ±ѓынусыз ќайталауда негізделетін естіњ ќандай т‰рі:

A) ¦заќ мерзімді.

B) Эмоционалдыќ.

C) Ырыќсыз.

D) Механикалыќ.

E) Оперативты.
44. Сезгіштік, жуастыќ, терењ к‰йзеліске салыну, тез абыржу темпераменттіњ ќандай типіне сай?

A) Меланхолик.

B) Флегматик.

C) Холерик.

D) Сангвиник.

E) Аралас тип.
45. Сананыњ объектке шоѓырлану дењгейі зейінніњ ќандай кµрсеткішіне жатады:

A)Кµлем.

В)Концентрация

C) Бµліну.

D) Аударылу.

E) Зейін талѓамдылыѓы.
46. Ќиял єрекеті немен байланысты болады:

A) Себеп-салдарлы байланыстарды белгілеумен.

B) Б±рын ќабылданбаѓан бейнелерді жасаумен.

C) Материалды ±ѓынумен.

D) Еске саќтаумен.

E) Объекттерді ќабылдаумен.
47. Белгілі бір ќажеттіліктіњ ќанаѓаттауын бастан кешу ќалай аталынады?

A) Ќайѓы.

B) Ыза.

C) Ќуаныш.

D) Т‰сінбеушілік.

E) Ќорќыныш.
48. Тµменде кµрсетілген психикалыќ ќ±былыстардыњ ќайсы психикалыќ к‰йлерге жатады?

A) Темперамент.

B) Ќабілеттер.

C) Ќабылдау.

D) Зейін.

E) Мінез.
49. Ќабылдаудыњ ењ толыќ аныќтамасын кµрсетіњіз:

A) Адамыныњ сезім м‰шелеріне єсер ететін заттар мен ќ±былысттарды бірт±тастай бейнелеу.

B) Ќарапайым психикалыќ процесс.

C) Ќоршаѓан д‰ниеніњ заттары мен ќ±былыстардыњ сезім м‰шелеріне тікелей єсер еткен жаѓдайда пайда болатын заттар мен ќ±былыстардыњ кейбір бµлек ќасиеттерініњ бейнесі.

D) Заттар мен ќ±былыстардыњ кµзге єсер еткен кезде пайда болатын бейнелер.

E) Заттыњ бµлек физикалыќ сипаттамаларын белгілеу.
50. Ќиялды кµру жєне есту т‰рлеріне жіктеудіњ негізінде не жатады:

A) ‡стем болатын анализатор.

B) Бейнелеу заты.

C) Материя болмысыныњ т‰рі.

D) Субъект белсенділігі.

E) Субъект темпераменты.
51. Мынадай мысалда ќандай темперамент кµрсетілген: Болат жай нєрсеге к‰ле ќоймайды, сирек к‰леді. Бір к‰лсе, тоќтауы ќыйын. Сезімдері баяу ауысады. Кішкентайынан Болат µте аќырын ќозѓалып, епсіз болатын.

A) Холерик.

B) Сангвиник.

C) Флегматик.

D) Меланхолик.

E) Аралас тип.
52. Тµменде кµрсетілген варианттардыњ арасынан ќабылдаудыњ ышындыќты б±рмалап бейнелеу зањына сєйкес келетінін тањдањыз:

A) Талѓамдылыќ.

B) Бірт±тастылыќ.

C) Апперцепция.

D) Иллюзия.

E) Константтылыќ.
53. Ойлаудыњ б±л операциясы жалпыдан жекеге кµшуге, теориялыќ білімдерді наќты µмірлік оќиѓамен байланыстыруѓа м‰мкіндік береді:

A) Синтез.

B) Анализ.

C) Салыстыру.

D) Наќтылау.

E) Абстракция.
54. Сананыњ белгілі затќа, ќ±былыс немесе к‰йзеліске шоѓырлануын ќандай процес ќамтамасыз етеді:

A) Зейін.

B) Ќабылдау.

C) Т‰йсіну.

D) Ес.

E) Эмпатия.
55. Шыѓынѓа, ќазаѓа ±шырау, ќажеттілікті ќанаѓаттай алмау сезімі ќалай аталады?

A) Ќуаныш.

B) Ќайѓы.

C) Шаттану.

D) Ќызыѓушылыќ.

E) Рахаттану.
56. Психологиялыќ єдістердіњ ќайсы психологияныњ дербес ѓылым ретіне бµлінуіне себепші болды:

A) Интроспекция.

B) Эксперимент.

C) Єрекет нєтижелерін талдау.

D) ¤зін-µзі баќылау.

E) С±рау.
57. Кµп уаќыт бойы єсер ететін жаѓымсыз иіс бір уаќыттан кейін сезілмей ќояды. Т‰йсінудіњ б±л зањдылыѓы ќалай аталады:

A) Синестезия.

B) Адаптация.

C) Сенсибилизация.

D) Жоѓары табалдырыќ.

E) Т‰йсінулердіњ ќарым-ќатынасы.
58. Келесі сµлемде кµрсетілмеген сµзді табыњыз: «Ес – адам тєжірибесін еске саќтау, т±ту жєне … процестеріне байланысты ышыныќты бейнелеудіњ т‰рі»:

A) Бейнелеу.

B) Тану.

C) Еске алу.

D) Жањѓырту.

E) ¦мыту.
59. Белгілі, арнаулы маќсаты болмайтын еске саќтау жєне жањѓырту ќалай аталады?

A) Ырыќты ес.

B) Ќысќа мерзімді ес.

C) Оперативты ес.

D) Ырыќсыз ес.

E) ¦заќ мерзімді ес.
60. Ж‰ру, жазу, ењбек жасау ќабілеттерініњ негізінде естіњ ќандай т‰рі жатады?

A) Бейнелі ес.

B) Ќысќа мерзімді.

C) Эмоционалдыќ.

D) Сµздік-логикалыќ.

E) Ќимылдыќ ес.
61. Ѓалымдардыњ ќайсы темпераментты єрт‰рлі типке бµлудіњ негізіне нерв ж‰йесініњ типтерін жатќызѓан:

A) Павлов.

B) Гиппократ.

C) Гален.

D) Аристотель.

E) Платон.
62. «Психология» терминін ќалай аударуѓа болады:

A) Сана туралы ѓылым.

B) Адам туралы ѓылым .

C) Ерік туралы ѓылым.

D) Жан туралы ѓылым.

E) Т±лѓа туралы ѓылым.
63. Тµменде кµрсетілген ±ѓымдардан психикалыќ процестерге жатпайтынын табыњыз:

A) абылдау.

B) Темперамент.

C) Ойлау.

D) Т‰йсіну.

E) Ес.
64. Бір драматург былай депті: «Бір сценаны жазѓанда, мен оны естийтін сияќтымын». Б±л естіњ ќандай т‰рімен байланысты болады:

A) Механикалыќ.

B) Эмоционалдыќ.

C) Ќимылдыќ.

D) Бейнелі.

E) Сµздік-логикалыќ.

65. Ќайсарлыќ, жауапкершіліктік, іскерлік, маќсаттылыќ мінез ќасиеттерініњ ќандай тобына жатады:

A) Адамныњ іске деген ќатынасын сипаттайтын.

B) Адамныњ µзіне деген ќатынасын сипаттайтын.

C) Адамныњ басќа адамдарѓа деген ќатынасын сипаттайтын.

D) Адамныњ заттыќ д‰ниеге деген ќатынасын сипаттайтын.

E) Адамныњ табиѓатќа деген ќатынасын сипаттайтын.
66. Объекттердіњ айырмашылыќтары мен ±ќсастыѓын белгілейтін ойлау операциясы ќалай аталады:

А) Анализ.

В) Синтез.

С) Салыстыру.

D) Ж‰йелендіру.

Е) Абстракциялау.
67. Тµменде кµрсетілгенніњ ішінде темперамент типіне жатпайтыны:

А) Эйдетик.

В) Флегматик.

С) Сангвиник.

D) Холерик.

Е) Меланхолик.
68. Тµменде кµрсетілген жауаптардан адамныњ µз ішкі д‰ниесіне шоѓырлануымен байланысты зейінніњ т‰рін аныќтањыз:

A) Жекедара.

B) Ырыќсыз.

C) Сыртќы.

D) Ішкі.

E) Ырыќсыз.
69. Адам белсенділігініњ ќайран кµзі:

A) Ойлау.

B) Инстинкт.

C) Баѓдар.

D) Ќажеттілік.

E) Мінез.
70. Эмоциялар ќай жаѓдайда пайда болады:

A) Ќаќтыѓыс жаѓдайында.

B) Адам тіршілігініњ барлыќ жаѓдайында.

C) Сєтсіздік жаѓдайында.

D) Ќауып жаѓдайында.

E) Сєтті жаѓдайда.
71. “Наќты, белгілі уаќытпен шектелінетін индивидтыњ даму дењгейі – б±л :

А) Даѓдарыс.

В) Жас шама.

С) Жања ќалып.

D) Дамудыњ єлеуметтік жаѓдайы.

Е) Сензитивті кезењ.
72. П. Я. Гальперин ±сынѓан адамныњ жања іс-єрекет, бейнелер мен т‰сініктер пайда болуымен байланысты к‰рделі, кµпжаќты µзгерістер туралы ілім ќалай аталады:

А) Мєселелі оќыту концепциясы.

В) Жеке - дара оќыту концепциясы.

С) Жоспарланѓан оќыту концепциясы.

D) Дамытатын оќыту концепциясы.

Е) Ойлау іс-єрекеттердіњ сатыланѓан ќалыптасуы туралы концепция.
73. Л.С.Выготский пікірі бойынша, тек ќана мынадай оќыту нєтижелі болады:

А) Дамуѓа байланысты емес.

В) “Дамуды жетелдіретін”.

С) Дамудыњ соњынан ж‰ретін.

D) Дамумен ќатар ж‰ретін.

Е) Дамудан асып озатын.
74. Кіші мектеп жасы ќандай жас шамаѓа сєйкес келеді:

А) 7-ден 11-12 жасќа дейін.

В) 7-ден 9 жасќа дейін.

С) 5-тен 13-ке дейін.

D) 6-дан 15-ке дейін.

Е) 4-тен 10-11-ге дейін.
75.Кіші мектеп жасында єрекеттіњ ќандай т‰рі жетекші болады:

А) Ересек адаммен эмоционалдыќ тілдесу.

В) Оќу єрекеті.

С) Сюжеттік-рольдік ойын.

D) Ќатарластырымен сырласу.

Е) Ењбек.
76. Ересек адамныњ нєрестемен тыѓыз эмоциялыќ тілдесуі ќандай ќ±былыстыњ пайда болуына себепші болады:

А) Инфантилизм.

В) Жандану комплексі.

С) Психикалыќ дамудыњ бµгелуі.

D) Даѓдарыс.

Е) Негативизм.
77. Алѓашќы этикалыќ инстанциялар пайда болу, «Ересек адам тєрізді» болуѓа ±мтылу сияќты жања т‰зелістер ќандай жас шамада ќалыптасады:

А) Ерте балалыќ шаќ.

В) Бастауыш мектеп жасы.

С) Ерте жасµспірімдік жас.

D) Мектепке дейінгі жаста.

Е) Жоѓары жасµспірімдік жасында.
78. Бастауыш сыныптаѓы оќудыњ алѓашќы айларында оќу єрекетініњ басты мотивы:

А) Оќушы статусына сай болу ынтасы.

В) Сыныпта ‰стем болуѓа ±мтылу.

С) Достар табу.

D) Жоѓары баѓа алуѓа ±мтылу.

Е) Тµмен баѓаны алмауѓа ±мтылу.
79. 10-11 сыныптар оќушыларында психологияѓа деген ќызыѓушылыќ, µз ќабілеттерін, талаптарын, бейімділіктерін, ой мен т±лѓалыќ ќасиеттерін аныќтауѓа деген ќызыѓушылыќ µсе бастайды. Ол немен байланысты болады?

А) Єлеуметтік маќ±лдауды ќажет етуімен.

В) Естіњ дамуымен.

С) Кєсіби µзін-µзі аныќтауымен.

D) Ата-анамен ќарым-ќатынастыњ б±зылуымен.

Е) Алѓашќы махаббат сезімімен.
80. Ерекше, єрбір жас шамада µзгеше болатын бала мен ќоршаѓан ышындыќ, єсіресе єлеуметтік орта арасындаѓы араќатынас ќалай аталады:

А) Єрекет.

В) Ойлау.

С) Дамудыњ єлеуметтік жаѓдайы.

D) Лизис.

Е) Даѓдарыс.
81. Л.С. Выготский ±сынѓан дєуірлеу (периодизация) негізінде ќандай фактор жатады:

А) Тіс шыѓу мен ауысу кезењдері.

В) Жања т‰зелістер.

С) Єрекеттіњ жетекші т‰рі.

D) Либидоныњ эрогенды зоналарда аусыуы.

Е)Идентификациялау.
82. Оќыту мен дамудыњ араќатынасы туралы концепциясыныњ негізінде не жатады:

А) Жаќын даму аймаѓы.

В) Актуалдыќ даму дењгейі.

С) Оќушылар зердесініњ даму дењгейі.

D) Дамудыњ сензитивты кезењдері.

Е) Даму кризистері.
83. Жасµспірімдік шаќ ќай жас шамада жатады:

А) 10-нан 14 жасќа дейін.

В) 11-12-ден 18-ге.

С) 11-12-ден 15 жасќа дейін

D) 12-ден 17-ге дейін

Е) 10-нан 17-ге дейін.
84. Нєрестелік шаќта єрекеттіњ ќандай т‰рі жетекші болады:

А) Ересекпен эмоционалыќ ќарым-ќатынас.

В) Заттыќ-манипулятивты єрекет.

С) Рольдік ойын.

D) ¦йќы.

Е) Ќатарластарымен эмоционалдыќ тілдесу.
85. Нєрестелік шаќта не пайда болады:

А) Затпен манипуляция жасау.

В) Ересек адаммен ќарым-ќатынас.

С) Ж‰руді игеру.

D) Сµйлеуді ‰йрену.

Е) Жандану комплексі.
86. Мотивтердіœ µзара ‰йлесуі, ырыќты ж‰ріс ќалыптасу сияќты жања т‰зелістер ќай жаста пайда болады?

А) Ерте балалыќ шаќ.

В) Бастауыш мектеп жасы.

С) Ерте жасµспірімдік жас.

D) Мектепке дейінгі жас.

Е) Жоѓары жасµспірімдік жас.
87. Тµменде кµрсетілген мысалдыњ ќайсында кіші мектеп оќушысыныњ ж‰ріс-т±рысы танымдыќ мотивке баѓынады:

А) ‡й ж±мысын жасаѓан кезде ењ біріншіде ол ењ ќыйын, ќосымша берілген тапсырмаларды орындайды.

В) Оќытушы маќтауына ие болѓысы келеді.

С) Сабаќта барлыѓымен ќызыѓып, тыйянаќты єрекет жасайды, біраќ ‰й ж‰мысын орындамайды.

D) Ќатарластарымен тілдеседі.

Е) Сабаќ оќымайды.

88. Жасµспірім мен ересек адам арасында ќаќтыѓыс болмау ‰шін немесе оны шешу ‰шін не мањызды болады:

А) Жасµспіріммен ересек адам сияќты тењ тілдесу.

В) Жасµспірімге ќойылатын талаптарды к‰шейту.

С) Жасµспірімге ќойылатын талаптардыњ шамалау.

D) Баланыњ барлыќ тілегін орындау.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
«Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЌр дсм медициналыќ жєне фармацевтикалыќ ќызметті
Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік...
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЖоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
Кунакова Ольга Анатольевна арќылы, аудан єкімшілігініњ бекітілген ќаулысына, бір жаѓынан жєне аталынѓан жабдыќтаушы б±дан былай,...
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconХабарландыру
Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” мкќК Ќазаќстан Республикасыныњ 21. 07. 2007 ж к‰нгі...
Ќазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі iconЖаратылыстану єылымдары
Математика бойынша тест жинаєы [Мјтін]: оќу јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі. Білім беру мен...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница