Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр
НазваниеБатлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр
Дата конвертации07.01.2013
Размер54.8 Kb.
ТипДокументы


БАТЛАВ: БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА Х.БАТБАЯР

Багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх арга зам” сэдэвт сурган хүмүүжүүлэх уншлагыг зохион байгуулах ажлын удирдамж

Зорилго :

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах зорилго нь багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх, боловсролын шинэчлэлийг дэмжих багшийн хөгжлийн болон, сургалтын практикт тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэн, тэргүүн туршлагыг судлах, бусдад түгээх боломжийг бүрдүүлэх, багшийн судалгаа шинжилгээний ажил хийх ур чадварыг дэмжихэд оршино.

Нэг. Хамрах хүрээ:

Чингэлтэй дүүргийн ЕБС, цэцэрлэгийн удирдлагууд, багш, сурган хүмүүжүүлэгчид

Хоёр. Хугацаа:

Илтгэгчдийн бэлтгэх хугацаа: 2011 оны 3 сараас 9 сар

Сургуулийн түвшний шалгаруулалт: 10 сарä

Дүүргийн түвшний шалгаруулалт:

 • 11 дүгээр сарын 1-нд:

 • Хүмүүнлэгийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар

 • Математик, байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар

 • 11 дүгээр сарын 2-нд:

 • Нийгэм, техник технологийн заах аргын нэгдлийн багш нар

 • Бага ангийн заах аргын нэгдлийн багш нар

 • 11 дүгээр сарын 3-нд:

 • Боловсролын удирдах ажилтан /сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан/

Явагдах газар:

 • 11 дүгээр сарын 1-нд:

 • Хүмүүнлэгийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар 57 дугаар сургууль

 • Математик, байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нар 5 дугаар сургууль

 • 11 дүгээр сарын 2-нд:

 • Нийгэм, техник технологийн заах аргын нэгдлийн багш нар 17 дугаар сургууль

 • Бага ангийн заах аргын нэгдлийн багш нар 24 дүгээр сургууль

 • 11 дүгээр сарын 3-нд:

 • Боловсролын удирдах ажилтан 72 дугаар сургууль

Гурав. Зохион байгуулалт

 • Сургууль цэцэрлэг нь багш нарыг судалгааны ажлын арга зүйд сургах, илтгэлийн агуулга сэдвийг сонгуулах, судалгаа туршилт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, илтгэл бичиж боловсруулахад мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, илтгэлээ нийт багш нарт хэлэлцүүлэн сонгон шалгаруулах зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

 • Дүүргийн Боловсролын хэлтэс нь багш нарын илтгэл бичих, шалгаруулах ажлын явцад дэмжлэг үзүүлэх, сургуулиас ирэх илтгэлийн тоог тогтоох, ирсэн илтгэлийг комисс гаргаж унших, хэлэлцүүлэх замаар шилдэг илтгэлийг шалгаруулах, шалгарсан илтгэлийг НБГ-т албан бичгийн хамт файлаар болон эхээр нь хүргүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

Дөрөв. Шалгаруулалт

I шат. Сургууль бүр дараах 5 чиглэлээр илтгэлийг уншуулж хэлэлцэн эхний 1 ; 1 илтгэлийг II шатанд хэлэлцүүлэхээр шалгаруулна. Сургууль бүрээс 5 илтгэл шалгарна.

/ Хүмүүнлэгийн ухааны боловсрол /МХУЗ, гадаад хэл, хөгжим, биеийн тамир; Математик байгалийн ухааны боловсрол /математик, хими, биологи, физик, мэдээлэл зүй/; Нийгэм, техник, технологийн боловсрол / түүх, нийгэм, иргэний боловс рол, газарзүй, зураг, технологи/; Бага, Сургуулийн өмнөх боловсрол; Боловсролын удирдлага /сургуулийн зах ирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан//

II шат. Жич: Сургуулиуд заах аргын нэгдэл бүрээс шалгарсан 1,1 /á¿ãä -5/ илтгэлийг дүүргийн боловсролын хэлтэст 10 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлнэ. Шалгарсан илтгэлүүдийг дүүргийн боловсролын хэлтсээс гарсан комисс уншиж танилцан, шаардлага хангаагүй илтгэлийг дүүргийн шалгаруулалтанд оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

Ýäãýýðээс øàëãàðñàí 9 èëòãýë íèéñëýëèéí øàëãàðóóëàëòàíä îðîëöîíî.

Тав. Илтгэлд тавигдах шаардлага


 1. Илтгэлийн бүтэц

 • Илтгэлийн нэр

 • Зохиогчийн овог нэр , хаяг

 • Илтгэлийн хураангуй, түлхүүр үг

 • Илтгэлийн оршил

 • Илтгэлийн үндсэн хэсэг

 • Дүгнэлт

 • Ном зүй

 • Зохиогчийн тухай


1. Овог нэрээ бүтэн бичнэ

2. Илтгэлийн агуулгыг товчлон гол санааг авч 10-аас илүүгүй мөрөнд багтаан бичнэ.

3. Илтгэлийн оршилд судалгааны арга, зорилго, зорилт, дэвшүүлж буй асуудал, түүний

туршилт, судалгаа, боловсруулсан арга зэргийг дурдана.

4. Илтгэлийн үндсэн хэсэг

5. Дүгнэлтийг судалгаа туршилтын үр дүндээ тулгуурлан бичих ба дүгнэлтдээ үндэслэн

санал, асуудал тавьсан байж болно.

6. Ном зүйд иш татсан ном зохиолын нэрсийг Microsoft Word Bibliography-ийн дагуу цагаан толгойн дэс дарааллаар бичнэ.


 1. Техникийн шаардлага
 • Илтгэлийг боловсруулахдаа excel, word, power point зэргээс гадна SPSS, Microsoft Project зэрэг программыг ашиглана.

 • Үсгийн фонт: Arial

 • Үсгийн өндөр: 10pt

 • Ашигтай талбайн хэмжээ: Тор-2см, Botton-2см, Rigth-2см, left-2см

 • Мөр хоорондын зай: At least 12pt байна. 1. Илтгэлийг шалгаруулахдаа дараах шалгуурыг харгалзана.

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд ирж буй илтгэлүүдийг чанар чансааг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургууль цэцэрлэг, дүүрэг, хотын хэмжээнд дараах шалгууруудыг харгалзан үзнэ. Үүнд:

 • Асуудлаа тодорхойлж, арга аргачлал сонгосон байдал

 • Тухайн сэдвийн онолтой уялдсан байдал

 • Судалгааны мэдээлэл боловсруулсан байдал

 • Практикт хэрэглэх арга, аргачлал боловсруулсан байдал

 • Туршиж хэрэгжүүлсэн байдал

 • Туршилт болон судалгааны үр дүнг тооцсон байдал

 • Илтгэлийн хэл найруулга, бичлэгийн түвшин

 • Илтгэлийн бүтэц, дизайн

 • Илтгэх чадвар зэрэг болно.
 1. Илтгэлийг шалгаруулах зохион байгуулалтын шаардлага

 • Дүүргээс шалгарсан илтгэлүүдийг цаасаар 12 хүртэл хуудсанд багтаан, мөн электрон хэлбэрээр ирүүлнэ.

 • Электрон хэлбэрээр ирүүлэхдээ слайд байдлаар бус дээрх шаардлагыг хангасан илтгэл байдлаар ирүүлнэ.

 • Дүүргээс шалгарсан илтгэлийг илтгэлийн нэр, илтгэгчийн овог нэр, хаягийг оруулсан дүүргийн боловсролын хэлтсийн албан бичгээр ирүүлнэ.

Зургаа. Шагнал урамшуулал: Дүүргийн шилдэг илтгэл шалгаруулах уралдаанд ирсэн илтгэлүүдээс :

 • Хүмүүнлэгийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нараас шалгарсан 2 илтгэлд батламж

 • Математик, байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нараас шалгарсан 2 батламж

 • Нийгэм, техник технологийн заах аргын нэгдлийн багш нараас шалгарсан 2 илтгэлд батламж

 • Бага ангийн заах аргын нэгдлийн багш нараас шалгарсан 1 илтгэлд батламж

 • Боловсролын удирдах ажилтнуудаас øалгарсан 1 илтгэлд батламж тус тус олгоно.

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

Похожие:

Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconТөсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэх журам
Аймгийн здтг-ын Хууль зүйн хэлтэс болон Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нар
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconМорь унаач хүүхдүүдийн эрх зүйн байдал сэдэвт хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл
...
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconСургалт зохион байгуулах байгууллагын нэр
Бүх сумдын ихт-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconБулган аймгийн эрх зүйн туслалцааны төВӨӨС 2011 оны ажлын тайлан
Багийн Засаг дарга нарт зориулсан бүсчилсэн сургалтыг Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр, Хишиг-Өндөр сумдад зохион байгуулж уг сургалтанд 13...
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconХэлтсийн танилцуулга
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 дүгээр тушаал
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconАнкетад ерєнхий боловсролын гэрчилгээ, их, дээд сургуулийн дипломын хуулбар, ємнєх албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана
Ажилд орох єргєдлийг хvлээн авснаар ажил хvсэгчийн ємнє ямар нэгэн vvрэг хариуцлага хvлээхгvй
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconНийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
Ч. Бат Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconРио тинто монголиa дээд боловсролын тэтгэлэгт хөТӨЛБӨР 2009–2010
Рио Тинто компани Айвенхоу Майнз компанитай 2006 оны 10-р сарын 18-ны өдрөөс стратегийн түншлэл байгуулсан ба Өмнө-Говь дахь Оюу-Толгойн...
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconЧанарын үнэлгээний баг
Оролцсон гишүүд: Б. Уянга / нарийн бичгийн дарга/, Б. Эрдэнэчимэг, Г. Бадам, Д. Мөнхбаатар, Ж. Бямбасүрэн, Я. Амарсайхан, О. Буянхишиг,...
Батлав: боловсролын хэлтсийн дарга Х. Батбаяр iconБатлав. Монголын Арванбайт Боулингийн Холбооны Ерөнхийлөгч Н. Тамир
Цуврал тэмцээнийг Монголын Арванбайт Боулингийн Холбоо,Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн,апу трейдинг ххк-тай хамтран,апу компанийн...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница