Общинска администрация -асеновград
НазваниеОбщинска администрация -асеновград
страница1/6
Дата конвертации08.01.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАДАКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Филтър: Актове , от акт N:3553 до акт N:3925
Към дата 13.02.2012 12:18:59

Приложение N:3

Към Чл.2, т.3 и Чл.22


N: по ред

Номер на акта

дата на акта

Правно основание
Местонахождение


Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Възникнали или учредени вещни права

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

3553


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Пърженака"

поз.имот № 53761.63.2 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.63.2 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и три.две/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 1.901 дка /един дка деветстотин и един кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

13.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000424/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС2

3555


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Горен кутел"

поз.имот № 53761.63.10 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.63.10 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и три.десет/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 379 кв.м /триста седемдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

2.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000422/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС3

3557


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Горен кутел"

поз.имот № 53761.63.19 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.63.19 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и три.деветнадесет/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 4.185 дка /четири дка сто осемдесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

30.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000420/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС4

3559


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Пърженака"

поз.имот № 53761.63.43 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.63.43 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и три.четиридесет и три/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 14.732 дка /четиринадесет дка седемстотин тридесет и два кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

106.10 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000418/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС5

3560


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Кошари"

поз.имот № 53761.64.1 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.64.1 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и четири.едно/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 4.659 дка /четири дка шестотин петдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

14.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000417/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС6

3561


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Кошари"

поз.имот № 53761.64.7 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.64.7 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и четири.седем/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 4.862 дка /четири дка осемстотин шестдесет и два кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

15.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000416/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС7

3562


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Кошари"

поз.имот № 53761.64.9 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.64.9 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и четири.девет/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 87.251 дка /осемдесет и седем дка двеста петдесет и един кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

274.80 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000415/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС8

3563


18.02.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС и Протоколно решение от 29.07.2008 г. по чл.45,ал.5 от ППЗСПЗЗ на комисията по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед № 552/01.08.2008 г. на Министерство на земеделието и храните

с.Орешец, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Кошари"

поз.имот № 53761.64.10 по кад. карта

Поземлен имот № 53761.64.10 /пет,три,седем,шест,едно.шестдесет и четири.десет/ по кадастралната карта на с.Орешец,Община Асеновград, незастроен, с площ от 3.695 дка /три дка шестотин деветдесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище

10.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000414/26.01.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС9

3570


29.03.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС, чл.19, т.1 и т.4 от Закона за водите, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ,

с.Долнослав, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Манданите"

поз.имот № 22839.45.113 по кад. карта

Поземлен имот № 22839.45.113 /две,две,осем,три,девет.четиридесет и пет.сто и тринадесетт/ по кадастралната карта на с.Долнослав,Община Асеновград, с площ от 3.024 дка /три дка нула двадесет и четири кв.м/, с трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: рибарник

3991.70 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601001344/25.03.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС10

3571


29.03.2011

чл.56,ал.1,чл.2,ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1 от ЗОС, чл.19, т.1 и т.4 от Закона за водите, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ,

с.Тополово, Община Асеновград, Област Пловдив,

поз.имот № 72789.58.139 по кад. карта

Поземлен имот № 72789.58.139 /седем,две,седем,осем,девет.петдесет и осем.сто тридесет и девет/ по кадастралната карта на с.Тополово, Община Асеновград, с площ от 2.070 дка /два дка нула седемдесет кв.м/, с трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем

3974.40 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601001343/25.03.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС11

3576


31.03.2011

чл.56, ал.1,чл.2, ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1,чл.59, ал.1 и чл.60, ал.1 от ЗОС , чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост в стари реални граници № 017/06.06.1996 г. н, т.6 на ОС"ЗГ" - Асеновград

с.Мулдава, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Златова"

поз.имот № 49309.3.107 по кад. карта

Поземлен имот № 49309.3.107 /четири,девет,три,нула,девет.три.сто и седем/ по кадастралната карта на с.Мулдава,Община Асеновград, незастроен, с площ от 175.145 дка /сто седемдесет и пет дка сто четиридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория

1611.30 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000918/28.02.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС12

3577


31.03.2011

чл.56, ал.1,чл.2, ал.1,т.1, във връзка с чл.3,ал.2,т.1,чл.59, ал.1 и чл.60, ал.1 от ЗОС , чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост в стари реални граници № 017/06.06.1996 г. н, т.4 на ОС"ЗГ" - Асеновград

с.Мулдава, Община Асеновград, Област Пловдив,

м."Златова"

поз.имот № 49309.3.105 по кад. карта

Поземлен имот № 49309.3.105 /четири,девет,три,нула,девет.три.сто и пет/ по кадастралната карта на с.Мулдава,Община Асеновград, незастроен, с площ от 61.544 дка /шестдесет и един дка петстотин четиридесет и четири кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, VІІ категория

997.00 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.3,ал.2 от Прилож.№2 към ЗМДТ изх.№ 0601000917/28.02.2011 г.

чл.12, ал.5 от ЗОС13

3661


13.06.2011
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Общинска администрация -асеновград iconОбщинска администрация -асеновград актове за частна общинска собственост
Асеновград, кв. Долни Воден, местност Дуван Тепе, им. №002004 по плана за земеразделяне на Долни Воден
Общинска администрация -асеновград iconОбщинска администрация -асеновград
Поземлен имот №53761. 63. 8 /пет,три,седем,шест,едно шестдесет и три осем/ по кад карта на с. Орешец, Община Асеновград, незастроен,...
Общинска администрация -асеновград iconОбщинска администрация град априлци
Напомняме Ви, че в кутията за мнения и препоръки можете да оставите и Вашите сигнали за нарушения
Общинска администрация -асеновград iconВариант 4 – оплату производит администрация, абитуриент – несовершеннолетнее лицо Договор №
Администрация района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы
Общинска администрация -асеновград iconОбщина асеновград състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г

Общинска администрация -асеновград iconВариант 1 – оплату производит абитуриент (совершеннолетнее лицо) Договор №
Администрация района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы
Общинска администрация -асеновград iconСтроителство Номер 5 от 17. 02. 2012
Наименование: "Изпълнение на смр за отводняване на "Аман дере", кв. Запад, гр. Асеновград"
Общинска администрация -асеновград iconСъобщени е общинска администрация крумовград съобщава, че е изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища
Ъобщава, че е изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване...
Общинска администрация -асеновград iconОбявление за малка обществена поръчка
Асеновград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Общинска администрация -асеновград iconПаспорт округа – рассказовского района кураторы – областная администрация, районная администрация. Границы округа
Число избирателей по Рассказовскому району –16787 чел. (по состоянию на 15. 01. 2011 г.)
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница