Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру
Скачать 102.55 Kb.
НазваниеБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру
Дата конвертации14.01.2013
Размер102.55 Kb.
ТипДокументы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды , жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Хабарландыру
07.04.2009 ж.

Павлодар қаласы
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті Павлодар облысының балалардың құқықтарын қорғау департаменті» мемлекеттік мекемесі. Павлодар қ. 140000,Ак.Сәтпаев к-сі,46.

Ұйымдастырушы: « Павлодар облысының балалардың құқықтарын қорғау департаменті» мемлекеттік мекемесінің әкімшілік-қаржы бөлімі. Павлодар қ. 140000,Ак.Сәтпаев к-сі,46.

Жүзеге асырылатын қызметтерді мемлекеттік сатып алулардың атуы: баға ұсыныстары сұранысы арқылы 1С Кәсіпорын 8.1 «Қазақстанның мемлекеттік мекемелеріне арналған бухгалтерлік есеп» 1 дана, қосымша лицензия 1 дана, 14 сағаттық сүйемелдеу, ақпараттық - технологиялық сүйемелдеуге (АТС) жылдық жазылу (бұдан әрі - қызметтер).

Мемелекеттік сатып алу үшін бөлінген қаражат: 140 000 (бір жүз қырық мың) теңге 00 тиын.

Қызмет көрсету мерзімі: 2009-2010 жылдар.

Қызмет көсету орны: Қоса берілген келісім-шартқа сәйкес (№1 қосымша).

Төлеу тәртібі және шарты: Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу орындалған қызмет негізінде қолма-қол төленбейді, жеткізімшінің есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге қызмет фактісі бойынша жүргізіледі.
Баға ұсыныстары қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды есепке ала отырып, хатталған түрде 2009 жылы 7 сәуірден-13 сәуір аралығында сағат 17.00-ге дейін.

«Павлодар облысының балалардың құқықтарын қорғау департаменті» мемлекеттік мекемесінің әкімшілік-қаржы бөлімі. Павлодар қ. 140000, Ак.Сәтпаев к-сі,46, каб.411.
Баға ұсынысы бар бекітілген хатқалтаның бет жағында өкілетті жеткізуші келесідей мәліметтерді көрсетуі керек:

 1. Жеткізімшінің пошталық мекен-жайы, толық аты-жөні, СТН-ы.

 2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық аты-жөні мен мекен-жайы.

 3. Мемлекеттік сатып алудың атауы.


Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартының қол қою мерзімі келісім-шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады.

Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім-шарт жобасы №1 қосымшада берілген.

Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: 8(7182)32-15-20:30-14-39.

Ескерту: Өкілетті жеткізушу бір ғана баға ұсынысты бере алады,және ол келесі мәліметтерді көрсетуі керек;

 1. Жеткізімшінің толық атауы мен заңдық және нақты мекн-жайы, патнт номері мен жеке бас күәлігі , толық аты-жөні, тұратын жері,өкілетті жеткізушінің СТН-ы мен банк реквизиттері;

 2. Жеткізімшінің толық атауы мен жеткізілетін тауардың сипаттамасы мен саны, орындалған жұмыстың,қызметтің толық көрсетілуі қажет;

 3. Жеткізілген тауардың орны мен мерзімі,орындалған қызметтің, жұмыстың көрсетілуі;

 4. Бір дана тауарға ,жұмыстар және қызмет көрсетуге кеткен бағасы,толық шығындарын және мелеметтерінің көрсетілуі;


Бағалық ұсынысындағы бар ережелер тауармен,қызмет көрсетуде жеткізілгенде шарттары бір-біріне қайшы болмауы керек. Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушының электрондық жарнаманың берілген баға ұсыныстары сұранысы арқылы өткізу оның мазмұнында көрсетілген.(шақыру қағазында жазбаша).

Приложение 1
Договор №

о государственных закупках услуг по сопровождению

г. Павлодар «___» апрель 2009г.


2250038

-

ГУ «Департамент по защите прав детей Павлодарской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

036

-

бюджетная программа «Материально техническое оснащение»

149

-

специфика ««Прочие услуги и работы».

КБК 225001000149ГУ «Департамент по защите прав детей Павлодарской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Науразбаевой Гульбарам Ауэзхановны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ……….., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ……….. действующего на основании «Устава», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших «14» апреля 2009 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по сопровождению программного обеспечения 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана» и годовую подписку на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) на условиях, установленных договором.

2. Общая стоимость и порядок расчета

2.1 Общая сумма Договора составляет 140 000 (сто сорок тысяч) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и изменению в сторону увеличения не подлежит.

2.2 .Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денег на счет Исполнителя за фактически оказанный объем услуг на основании подписанных сторонами акта(-ов) выполненных услуг (работ).

Исполнитель обязуется предоставить услуги:
Услуги

Ед. изм.

Кол-во

цена

Сумма

1

Сопровождение 1С:Предприятие 8.1 «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана»

час

142

Годовая подписка на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)

усл.

1


ИТОГО

х

х

х
3. Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязуется

3.1 Консультировать «Заказчика» по вопросам эксплуатации и заполнению форм отчетности в программе 1С:Предприятие 8.1 «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана» по телефону и при необходимости с выездом на место;

3.2 При необходимости менять формы отчетности и бухгалтерские документы на основании Законодательства РК;

3.4 В случаях некорректной работы программы устранять возникающие ошибки, если эти ошибки не связанны с неисправностями оргтехники компьютеров и или локальной сети;

3.5 При выполнении работ по технической поддержке программного обеспечения, обеспечить прибытие специалиста Исполнителя к Заказчику в течение одного дня с момента поступления заявки от Заказчика по телефону 8 (7182) 32-15-20, 30-14-39.

Производить корректировку первичных документов и проводок в связи с изменением учетной политики, расширении видов деятельности и или частной или полной реорганизации предприятия «Заказчика».

Заказчик обязуется

  1. Не устранять ошибки и неисправности, возникающие при работе с ПО 1С:Предприятие 8.1 «Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана» без уведомления «Исполнителя»;

  2. Не корректировать формы отчетности и бухгалтерские документы настроенные «Исполнителем».

Исполнитель имеет право:

3.8 требовать своевременной оплаты за выполненные работы (услуги) согласно актов выполненных работ (услуг);

Заказчик имеет право:

3.9 проводить контроль качества выполненных работ (услуг) и их соответствие установленным требованиям на любой стадии исполнения;

  1. требовать предъявления Исполнителем отчета о ходе выполнения работ (услуг),(акт сверки)

  2. расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае, если Исполнитель не оказал Услуги в установленные сроки, оказал некачественные Услуги, нарушил иные условия Договора.


4. Ответственность Сторон

4.1. В случае оказания некачественных Услуг, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения о таком факте за свой счет оказывает новые качественные Услуги.

4.2. В случае нарушения условий и/или сроков оказания Услуг, оказания некачественных Услуг, нарушения иных условий Договора, а также сроков устранения недостатков оказанных Услуг, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего договора.

4.3. Исполнитель выплачивает в доход республиканского бюджета в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день задержки оказания Услуги, но не более 10 % от общей суммы Договора.

4.4. Если в период выполнения Договора Исполнитель в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному оказанию Услуг, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинениях.

4.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5. Расторжение Договора

5.1 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой ответственности по отношению к Исполнителю.

5.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.3. В случае аннулирования Договора по обстоятельствам, указанные в пункте 4.2., Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, произведенные на день расторжения.

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно только после проведения полного взаиморасчета между Сторонами.
6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Для целей настоящего раздела «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго.

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой становится невозможным выполнение своих обязательств по Договору, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.
7. Уведомление

7.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, может высылаться в виде письма, телеграммы или факса с последующим направлением оригинала уведомления.
8. Срок завершения услуг и действия Договора

8.1.Срок завершения услуг «31» декабря 2010 года.

8.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств до 31 декабря 2010 года включительно.
9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих Сторон.

9.2 Расторжение настоящего Договора может быть произведено по соглашению сторон. Односторонне расторжение Договора возможно только в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Передача обязанностей одной из Сторон по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

9.4. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

9.5. Все споры и разногласия Сторон, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. При не достижении взаимного согласия в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров, споры и разногласия Сторон разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.6. В случае реорганизации одной из Сторон, Договор не теряет своей юридической силы и имеет действительную силу для правопреемников Сторон.

9.7. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов обслуживающего банка, Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

9.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон


«Исполнитель»:

М.П. _____________ (подпись)


«Заказчик»:

ГУ «Департамент по защите прав детей Павлодарской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

140000 г.Павлодар,

ул. Академика Сатпаева, 46

РНН 451500249252

БИК 195301070

ИИК 000120200

Код 2250038

Департамент казначейства по Павлодарской области

М.П.______________Г. Науразбаева

(подпись)Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений.

Похожие:

Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconБаға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconБаға ұсыныстары (сұранысы) арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы

Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы Хабарландыру iconХабарландыру
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауаррады, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница