Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание
Скачать 51.98 Kb.
НазваниеРешение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание
Дата конвертации15.01.2013
Размер51.98 Kb.
ТипРешение

Том

Поред.№

Стр.

Р Е Ш Е Н И Е № 70ГР. СМОЛЯН, 02.07.2010г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д ААДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН ………………….в публично заседание

на двадесет и девети юни, две хиляди и десета година…….. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА СЕЛЕНОВА

ВЕСЕЛИНА ЖЕНАВАРОВА


при секретаря РАДКА НЕДЕВА

при участието на прокурора СПАС ДИНКОВ

след като изслуша докладваното от съдията Женаварова к.н.а.х.д. №62/2010г. по описа на АдмС-Смолян, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по гл.ХІІ АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

Производството е образувано по касационна жалба от С.П.Л., чрез пълномощникът му адв.С.М., против решение №121/17.05.2010г., постановено по н.а.х.д.№204/2010г. по описа на Районен съд-Смолян, с което е потвърдено Наказателно постановление №2121004114 от 01.03.2010г. на директора на Дирекция “ИТ”-С., с което на касационния жалбоподател, в качеството му на управител на “Б.”ООД- гр.В., е наложена глоба в размер на 2 500лв. за нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ Искането на касационния жалбоподател е да бъде отменено решението на районния съд и да бъде постановено решение по същество, с което да се отмени наказателното постановление. Като касационни основания се сочат допуснати процесуално нарушение и нарушение на материалния закон - чл.43, ал.4 и ал.5 ЗАНН в изводите на районния съд, че АУАН е предявен и връчен на нарушителя, чрез негов пълномощник; и по чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН относно липсата на изрично посочване в АУАН на място на извършване на нарушението.

В съдебно заседание касационния жалбоподател, чрез пълномощника си адв.С.М., поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба, р.пр., не изпраща представител и не ангажира становище по делото.

Зам.окръжният прокурор счита атакуваното решение за законосъобразно и дава заключение, че то следва да бъде потвърдено.

Административен съд-Смолян, като взе предвид посочените в жалбата касационни основания, становищата на страните, заключението на прокурора и събраните от първоинстанционния съд доказателства, направи следните правни изводи:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК във вр. с чл.63, ал.1 ЗАНН и е процесуално допустима. По съществото й и във връзка със сочените в нея касационни основания, съдът взе предвид следното:

По твърдяната в касационната жалба незаконосъобразност на решението на първоинстанционният съд поради допуснато нарушение по чл.43, ал.4 и ал.5 ЗАНН при предявяването на АУАН, касационният съд взе предвид следното: Действително, съгласно чл.43, ал.4 ЗАНН, когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване; като при подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка /ал.5/. Но както правилно е приел районният съд, законът не изключва изрично възможността нарушителят да упълномощи трето лице, което да го представлява при извършването на тези действие, стига пълномощното за това да е изрично. В случая спорен по делото е въпросът дали съставеният АУАН е предявен и връчен на лице с представителна власт и какъв е обема на тази власт, която се учредява с представеното по делото пълномощно, според което касационният жалбоподател упълномощава адв.М. да го представлява и защитава пред Д”ИТ”-С. до приключване на преписката по протокол за извършена проверка от 12.11.2009г. /по който е издадено задължителното предписание, за неизпълнение на което е ангажирана отговорността на Л./. Обосновано и правилно районният съд е приел, че това пълномощно обхваща и правото да се запознае и получи АУАН, като част от защитата по административнонаказателното производство, образувано във връзка с неизпълнение на задължителното предписание, дадено в посочения по пълномощното протокол. Аргумент, че волята на Л. е била да упълномощи адвокат, който да го представлява именно във връзка с административно-наказателното производство, е и обстоятелството, че същото пълномощно след това е представено и за установяване на представителната власт на адв.М. и във съдебната фаза на същото производство. Т.е. обстоятелството, че АУАН е връчен на нарушителя чрез негов договорен представител, само по себе си не води до нарушаване на правото му на защита, тъй като той сам се е отказал от възможността лично да получи акта и е избрал това да стане чрез пълномощника му, чрез когото е могъл и да представи възраженията си по него и да посочи и ангажира доказателства пред административнонаказващия орган.

По изложените доводи на касационния жалбоподател, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати и съществени процесуални нарушения, изразяващи се в в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН - непосочване в НП на мястото на извършване на нарушението, административният съд взе предвид следното: Съгласно чл.270, ал.1 КТ във вр. с §1, т.2 от ДР на КТ, мястото на което е следвало да бъде изпълнено задължителното предписание е хотел “Р.”, м.”Х.п.”. В тази връзка съдът намира, че в правомощията на служителите на Д”ИТ”-С. е било да съставят АУАН, съответно на нейния директор - да издаде НП, което определя и компетентността на РС-Смолян да разгледа жалбата срещу него. Действително, мястото на извършване на нарушението трябва да бъде посочено точно и конкретно, което в процесното НП не е направено, а е препратено към съставения протокол от 12.11.2009г. Но това процесуално нарушение не е съществено. Съгласно чл.84 ЗАНН във вр. с чл.348, ал.3, т.1 вр. чл. 348, ал.1, т.2 НПК процесуалното нарушение е съществено само ако то е довело и до ограничаване процесуалните права на жалбоподателя. В случая касационната инстанция счита, че процесуалните права на жалбоподателя не са нарушени, тъй като за него е било ясно, че мястото на извършване на нарушението е мястото, където е следвало да изпълни задължението си, като изплати начислените по ведомост обезщетения за неизползван платен годишен отпуск. Затова допуснатото в НП процесуално нарушение не е съществено.

По посочените съображения, съставът на административния съд приема, че при постановяване на първоинстанционното си решение по н.а.х.д.№204/2010г. Смолянският районен съд не е допуснал сочените в касационната жалба нарушения на закона, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1 НПК за неговата отмяна по касационен ред. Предвид горното, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

С оглед горното и на основание чл.221, ал.2 АПК във вр. с чл.63 ЗАНН, Административен съд-Смолян
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение №121/17.05.2010г. по н.а.х.д. №204/2010г. по описа на Смолянски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (О.М.)
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Васил Чалъков:
Не споделям становището на мнозинството от съдебния състав, че предявяването и връчването на съставения АУАН на нарушителя може да стане и чрез пълномощник и изложените във връзка с това мотиви, поради следните съображения:

Актът за установяване на административното нарушение следва да се съставя при стриктното и точно спазване на императивните норми на процесуалния закон - ЗАНН. Делегиране на такива права по пълномощие не може да породи годни правни последици, предвид изискването за запознаване със съдържанието на акта, правото на обяснения и възражения. Тези права нарушителят не би могъл да упражни, без да е запознат с обстоятелствата на нарушението и неговата правна квалификация. Правата на нарушителя, очертани от правилата за съставяне на акта по чл. 40, ал. 1 и ал. 2, чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от ЗАНН, могат реално да бъдат упражнени от нарушителя, само при наличие на съставен акт, визиращ конкретно нарушение. Това право не може да се упражни отнапред, преди да има съставен акт от компетентен орган за конкретни фактически обстоятелства, квалифицирани в определен състав на административно нарушение.

С оглед изложените по-горе съображения, подписах решението по КНАХД №62/2010г. по описа на Административен съд – гр. Смолян, с особено мнение.

АДМИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Похожие:

Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconРешение № гр. Б., 05. 09. 2008г. Виметонанарод а
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично съдебно заседание на осемнадесети август две хиляди и осма година, в състав
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconЗа изборни членове на висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите
Даниела Благоева Ангелова – административен ръководител – окръжен прокурор гр. Смолян
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconРешение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С
Производството е образувано по въззивната жалба на „. Би ай л. Е. Г. С., подадена чрез процесуалният представител А. Б. А. срещу...
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconВиметонанарод а
Радневският районен съд, на трети ноември две хиляди и единадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconЗаседание р гр.(15. 00 ) 16. 03. 2010г заседание р гр. 16. 04. 2010г заседание р гр. 02. 03. 2010г заседание р гр
Слова «органы государственной власти», «органы местного самоуправления», «должностные лица», «государственные служащие» и «решения»,...
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconВиметонанарод а
Радневският районен съд – наказателно отделение, на седми октомври, през две хиляди и единадесета година, в открито съдебно заседание,...
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconГр. Раднево, 21. 07. 2011г. Виметонанарод а
Радневският районен съд – наказателно отделение, на двадесет и първи юли, през две хиляди и единадесета година, в открито съдебно...
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconПрисъд а №124 гр. Раднево, 14. 06. 2011 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд – наказателно отделение, на четиринадесети юни, през две хиляди и единадесета година, в открито съдебно заседание,...
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconРешение №1472/25. 02. 2010г., постановено по нахд №1272/2009 г по описа на Районен съд-Б
А. Щ. Ч. пълномощника А. Щ. против решение №1472/25. 02. 2010г., постановено по нахд №1272/2009 г по описа на Районен съд-Б
Решение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание iconДоклад за дейността на административен съд гр. Кюстендил през 2007 година І. Кадрова обезпеченост
Отчетен доклад за дейността на административен съд – гр. Кюстендил през 2007 година
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница