Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов
Скачать 66.34 Kb.
НазваниеБекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов
Дата конвертации17.01.2013
Размер66.34 Kb.
ТипДокументы
БЕКІТЕМІН

«Қазпочта» АҚ

ҚОФ Директоры

Ж.К. Букенов

____________________

____” ________2012 ж.
Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні

010000 Астана қ., М. Әуезов көш., 13 www.kazpost.kz, «Қазпочта» АҚ оның атынан Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайында орналасқан Қарағанды облыстық филиалы атынан директоры Ж.К. Букенов төмендегі тауарлар бойынша келесі бағалық ұсыныстар арқылы сұрау әдісімен сатып алу өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

Лот-тыңТауарлардың атауы

Тауарлар жеткізу мерзімдері

Өлшеу бірлігі

Саны

ҚҚС-сыз есептегенде бірлік бағасы теңге

ҚҚС –сыз сомасы теңге

1.

Франкировалдық машиналарға картридж

30 күн

дана

30

5 720

171 600
Сонымен:

171 600


Тауарлар жеткізу мерзімдері туралы талаптар: 30 (отыз) күнтізбелік күн.

Тауарлар жеткізу орны: 100000 Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39.

Шартты жасау мерзімі: Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамада көрсетілген мерзімде, сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен 20 (жиырма) күнтізбелік күнен аспауы керек.

1. Баға ұсыныстарын әлеуетті өнім берушілердің беру мерзімінің басталуы: 2012 жылы «31» қазан сағат 11:30-де 100000, Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайы бойынша № 302 кабинетіне бере алады.

2. Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2012 жыл «07» қараша сағат 11:30-ге дейін.

Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің күні және мерзімі: 2012 жылы «07» қараша сағат 12:00-де

3. Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің орны: ҚР, 100000 Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39, 302 кабинет.

4. Техникалық ерекшілік: қоса тіркелмейді.

5. Сатып алу туралы шарттың жобасы: қоса тіркеледі.

6. Әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарымен түсінік сатып алуды өткізу туралы ақпаратта көрсетілген, жағдайды сақтап оның келісімімен тауарларды жеткізу формасы болып табылады.

Баға ұсыныстарымен сұрау әдісімен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген, хатқалталарды ашу рәсімінің басталу уақытына дейін баға ұсынысы жабық хатқалтада беріледі.

7. Әр әлеуетті жеткізуші бір ғана баға ұсынысын береді, әлеуетті жеткізушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен) қойылған, онда келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:

1) атауы мен әлеуетті жеткізуші тұрғылықты мекен-жайы;

2) жеткізілетін тауарлардың атауы, мінездемесі мен көлемі;

3) тауарларды жеткізетін мерзімі мен орны;

4) жеткізілетін тауарлардың бірлік және жалпы бағасы үшін, көрсетілген тауарларды оның шығындарымен байланысты ҚҚС қоспағанда;

5) лицензия көшірмесі (егер сатып алу жағдайы міндетті лицензиялау қажетті қызметтері бар жағдайда);

6) әлеуетті жеткізушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі.

8. Баға ұсынысымен хатқалта, мерзімі аяқталғаннан кейін берілген ұсыныс қайтарылады және тіркеуге жатпайды.

9. Баға ұсыныстары әлеуетті жеткізушілермен берілген уақытының аяқталу күнінен 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушімен баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысы жасалады.

10. Тапсырыс беруші 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысын бекіткен күннен «Самұрық-Қазына» АҚ Қоры анықтаған, веб-сайтқа және Тапсырыс берушінің веб-сайтына қорытынды туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефон арқылы ала аласыздар: 8 (7212) 411607.

ҚҚжСС сатып алу бойынша бас маманы А. Сыздыков

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КОФ АО «Казпочта»

Букенов Ж.К.

___________________

____” ________2012 г.
Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Казпочта» 010000 г. Астана, М. Ауэзова, 13 www.kazpost.kz, в лице директора Карагандинского областного филиала Букенова Ж.К., находящееся по адресу: 100000, г. Караганды, пр. Бухар-Жырау, 39 объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

лота

Наименование

товара

Срок поставки товаров

Ед. изм.

Кол-во

Цена за единицу тенге без учета НДС

Сумма тенге без учета НДС

1.

Картриджы для франкировальных машин

30 дней

шт.

30

5 720

171 600
Итого:

171 600


Условия и срок поставки товаров: 30 (тридцать) календарных дней.

Место поставки товаров: 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39.

Сроки заключения договора: договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания протокола об итогах.

  1. Срок начала представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: с 11:30 часов «31» октября 2012 года по адресу: 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39 кабинет 302.

  2. Окончательный срок представления ценовых предложений: до 11:30 ч. «07» ноября 2012 года.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:00 ч. «07» ноября 2012 года.

  1. Место начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: РК, 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39, кабинет. 302.

  2. Техническая спецификация: не прилагается.

  3. Проект договора о закупках: прилагается.

  4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия на поставку товаров с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений.

7. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

3) место и сроки поставки товаров;

4) цену за единицу и общую цену оказания услуг, без учета НДС с включенными в нее расходами связанными с поставкой товаров;

5) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

6) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика.

8. Конверт с ценовым предложением, представленный после истечения окончательного срока представления, возвращается и не подлежит регистрации.

9. Итоги закупок способом запроса ценовых предложений должны быть подведены Заказчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока представления потенциальными поставщиками ценовых предложений.

10. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов закупок способом запроса ценовых предложений обязан разместить информацию об итогах на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом АО «Самрук-Казына».

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7212) 411607.
Главный специалист по закупкам СПОиЗ А. Сыздыков

Похожие:

Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов iconБекітемін «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. Кәрібаев
Тараз қ., Төле би к., 79 мекен-жайы бойынша орналасқан, «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. Кәрібаев баға ұсынысы тәсілімен жылжымайтын...
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов iconБекітемін алматы қ. Алмалы ауданының ХҚко мм-нің директоры Ахметова А. М. Шешім Банер жане қазақ тілі кабинетіне керекті кеңсе жабдықтарын
Бекітемін алматы қ. Алмалы ауданының ХҚко мм-нің директоры Ахметова А. М
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов iconТауарларды сатып алу туралы № шарт Алматы қ., 2012 жылы Бір тараптан 20. 12. 2011ж. №264-11 Бас сенімхаты негізінде әрекет етуші, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Бір тараптан 20. 12. 2011ж. №264-11 Бас сенімхаты негізінде әрекет етуші, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, «Қазпочта» АҚ...
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов icon«Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
«Қазпочта» АҚ Ақпараттық саясаты (бұдан әрі – Ақпараттық саясат) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына (бұдан әрі –...
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов icon«Қазпочта» акционерлік қОҒамының кадрлар саясаты «Қазпочта»
А 2007-2010 жж арналған Кадрлар саясатын жүзеге асыру шараларының Жоспары
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов iconИпк әдістемелік бірлестікте Мектеп директоры: Бекітілді : қарастырылды: Бекітемін
Бекітілді : қарастырылды: Бекітемін
Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов iconБекітемін: Мектеп директоры Б. Ш. Жалмағамбетова

Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. Букенов icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница