Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Скачать 224.23 Kb.
НазваниеТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Дата конвертации18.01.2013
Размер224.23 Kb.
ТипДокументы
Тауарлар сатып алу туралы

КЕЛІСІМШАРТ №
Алматы қ. « »_____________ 2009 жыл
(1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13.07.2009 ж. күнгі № І-29/705.1 Сенімхатының негізінде әрекет етуші «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарушы директоры – «Хабар» Агенттігі» АҚ АФ директоры С.В. Федорова атынан, бірінші тараптан, және

(2) _____________________ алдағы уақытта «Жеткізуші» деп аталып, _____________ негізінде әрекет етуші ________________________ атынан, екінші тараптан, алдағы уақытта бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып, «___» ___________ 2009 ж. баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен сатып алу хаттамасы негізінде тауарды сатып алу туралы осы келісімшартқа (алдағы уақытта – Келісімшарт) қол қойды және төмендегідей келісімге келді:


  1. Келісімшарт негізі

Жеткізуші Келісімшарттың № 1 Қосымшасында көрсетілген саймандар мен материалдарды, жалпы сомасы ҚҚС қоса алғанда _______________ ( ______________________) теңге (алдағы уақытта – Келісімшарт Бағасы) көлемінде жеткізуге міндеттеледі.

1.2. Жеткізуші Тауарды жеткізушінің есеп-шотына 100% алдын ала төлем түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарттың №1 Қосымшасында көрсетілгендей толық көлемінде Алматы қ. Желтоқсан көш., 185 мекен-жайы бойынша жеткізуге міндеттеледі.


  1. Тараптардың міндеттері

2.1. Жеткізуші міндетті:

2.1.1. тиісті сападағы Тауарды өз қолымен жеткізуге;

2.1.2. Тауарды толық көлемінде және Келісімшарттың 1.2. бөлімінде көрсетілген мерзімде жеткізуге;

2.1.3. Тапсырысшыға Тауарды Келісімшарттың шарттарына сәйкес және Тауарды тапсыру-қабылдау Актісі бойынша оның барлық құжатнамаларын беруге. Тауарды беру күні болып Тауарды тапсыру-қабылдау Актісіне Тараптардың қол қою күні саналады;

2.1.4. Сатып алушының хабарламасын алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тауардан анықталған кемшіліктерді қайтарымсыз жоюға және (немесе) басқасына ауыстыруға.

2.2. Жеткізуші Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуді жүзеге асыруға құқылы.

2.3. Тапсырысшы міндетті:

2.3.1. жеткізілген Тауарды осы Келісімшарттың 3 бабында көрсетілген баға бойынша және мерзім ішінде төлеуге;

2.3.2. Келісімшарт шарттарына сәйкес келетін, Тауарды тапсыру-қабылдау Актісі бойынша Тауарды қабылдауға.

2.4. егер Жеткізуші Келісімшартты орындауға уақытында кіріспесе, Тапсырысшы Келісімшартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.5. Жеткізуші Келісімшарт бойынша өзінің құқықтарын немесе міндеттерін Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз үшінші жақ тұлғаларға толықтай немесе бөлшектеп беруге, не болмаса алып қоюына жол беруге құқылы емес. Келісімшарт шарттарына қайша жүзеге асырылған кез-келген осындай құқықтарды немесе міндеттерді беру, не болмаса алып қоюына жол беру жарамсыз және Тараптар немесе үшінші жақ тұлғалары үшін құқықтық нәтижелерге ие емес деп табылады.
3. Келісімшарт бағасы және есептер тәртібі

3.1. Келісімшарт бағасы _______________ ( ______________________) теңгені құрайды, ҚҚС қоса алғанда. Келісімшарт бағасына Тауардың құны мен оны жеткізу бойынша барлық шығындар кіреді.

Келісімшарт бағасын осы Келісімшарттың бүкіл әрекет ету мерзімі кезеңінде өсу жағына қарай өзгертуге болмайды.

3.2. Тапсырысшы Келісімшарт бағасын Жеткізушінің есеп-шотына 100% төлем жағдайында жеткізуші шығарған төлем есебіне сәйкес Келісімшартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) операциялық күн ішінде жүргізеді.

.
4. Ыдыс және қаптама

4.1. Тауар ГОСТ немесе техникалық шарттардың талаптарына жауап беретін және тасымалдау және сақтау кезінде Тауардың бүтіндігін қамтамасыз ететін ыдысқа (қаптамаға) қапталуы тиіс.

4.2. Ыдысты таңбалау және тиісті құжатнамасы бекітілген стандарттарға сәйкес келуі керек.
5. Басқа да жағдайлар

5.1. Тауар Келісімшарттың шарттарына сәйкес жағдайда берілуі тиіс.
6. Тараптардың жауапкершіліктері

6.1. Келісімшарт бойынша міндеттерді орындамау немесе тиісті емес орындау жағдайында, Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

6.2. Келісімшарттың 1.2. бөлімінде көрсетілген Тауарды жеткізу мерзімін бұзғаны үшін, Жеткізуші Тапсырысшының талабы бойынша бұзылған мерзімнің әрбір күні үшін 0,5% мөлшерінде есепті шығарған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өсімпұл төлейді.

6.3. Тауарды жеткізбегені үшін, түрі немесе ассортименті сәйкес емес, тиісті емес сападағы Тауарды жеткізгені үшін Жеткізуші Тапсырысшының талабы бойынша Тауар үшін Келісімшарт бойынша төленген соманы толық мөлшерінде қайтаруға және Тапсырысшының талабы бойынша Келісімшарт бағасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық төлемін есепті шығарған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде төлеуге міндетті.

6.4. Тұрақсыздық төлемін төлеу, сондай-ақ шығындарды өтеу Тараптарды өз міндеттерін орындаудан босатпайды.
7. Форс-мажор

7.1. Егер игерілмейтін күш жағдайларының, яғни апаттық құбылыстар, өрт, жер сілкіністері, электр энергиясын жаппай өшіріп тастау, лаңкестік акциялар, әскери іс-қимылдар секілді төтенше және алдын алу мүмкін емес жағдайлар, жоғарғы билік органдарының шешімдер қабылдауы салдарынан осы Келісімшарт бойынша міндеттерді толықтай немесе бөлшектеп орындамағаны үшін және осы жағдайлар осы Келісімшарттың орындалуына тікелей әсер етсе, онда Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Бұндайда осы Келісімшарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі аталған жағдайлардың әрекет еткен уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

7.2. Егер 7.1. бөлімде көрсетілген жағдайлар бір айдан астам уақытқа созылса, онда әрбір Тарап бір-бірін 5 (бес) жұмыс күн бұрын хабарландыра отырып, Келісімшарттың күшін жоюға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар қандай да бір шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.
8. Дауларды шешу тәртібі

8.1. Осы Келісімшартқа сәйкес туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешілетін болады.

8.2. Егер келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тараптар келісімге келе алмай, Келісімшарт бойынша дауды шеше алммаса, дау Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына жіберіледі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
9. Қорытынды ережелер

9.1. Осы Келісімшарт Тараптардың оған қол қою сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың Келісімшарт бойынша өздеріне қабылдаған міндеттерін толықтай орындағанына дейін әрекет етеді.

9.2. Осы Келісімшарт Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған негіздеме бойынша немесе Тараптардың келісімі бойынша өзгертіле, толықтырыла немесе бұзыла алады. Оның кез-келген өзгерістері және толықтырулары егер олар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойғанда ғана жарамды болады.

9.3. Тараптар бір-бірін заңды статустың, орналасу орнының, банк деректемесінің, бағыныштылықтың кез-келген өзгерісі туралы жазбаша түрде жедел хабарландыруға, сондай-ақ келіссөздерде қаржылық және басқа да құжаттарға қол қою үшін өзінің өкілдеріне уәкілетті құжаттар (сенімхаттар) ұсынуға міндеттеледі.

9.4. Бірінші Тарап екінші Тарапқа Келісімшартқа сәйкес жіберетін кез-кезген хабарландыру кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, телеграмма, телекс немесе факс түрінде кейіннен түпнұсқасы жіберілетін болып аттандырылады.

9.5. Осы Келісімшарттың барлық шарттары құпия болып табылады. Жеткізуші Тапсырысшының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз кімге болмасын осы Келісімшарттың мазмұны мен қандай да бір оның ережесін, сондай-ақ осы Келісімшартты орындау үшін Жеткізуші тартқан тұлғадан басқа адамдарға Тапсырысшының және оның атынан берілген техникалық құжатнаманы және ақпаратты ашуға тиісті емес. Көрсетілген ақпарат осы тұлғаға құпия түрде және келісімшарттық міндеттерді орындау үшін қажетті шамада ғана берілуі керек.

9.6. Осы Келісімшарт бойынша қарастырылмаған басқа жайттарда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

9.7. Осы Келісімшарт екі данамен, мазмұны бойынша бірдей және бір заңды күшке ие, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан шығарылды.
11. Заңды мекен-жайлар мен банк деректемелері


Тапсырысшы:

«Хабар» Агенттігі» АҚ

Мекен-жайы: Астана қ., Сарыарқа даң., 30

СТН 600400087853

ЖИК 000363501 «Нұрбанк» АҚ филиалында

БЖК 190501749 Алматы қ.

Кбе: 17
«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарушы директоры – «Хабар» Агенттігі» АҚ АФ директоры
__________________ С.В. Федорова.
Жеткізуші:«___» _______________ 2009ж.

тауарларды сатып алу туралы

№ ___ келісімшарттың

№1 Қосымшасы
Тауарлар тізімі
Тауар атауы

Тауарлардың сипаттамасы

өлшем бірлігі

Мөлшері

Бағасы, теңге

Сомасы, теңге

1

Сурет қылқаламдары

Колонок

жинақ

32

Сырлау бояужаққыштары

Қылдары табиғи, жалпақтығы 25-70мм.

дана

103

Гайка кілттері

Хромдалған

жинақ

14

Слесар балғасы

Металл, сабы 150, 500гр.

дана

25

Металл кескіш қайшылар

Механикалық

дана

26

Тігін қайшылары

Кәсіби

дана

37

Метал кескіш пышақ

Слесарлық

дана

28

Шегелеуге арналған құрал

Механикалық, екі сапты

дана

19

Тескіш

Металл 15-25мм

дана

210

Өлшеу рулеткасы

Металл -10м.

дана

411

Жиһаз степлері

Механикалық

дана

412

Шуруп бұрағыш

Көп жылдамдықты

дана

113

Ажарлағыш машина

Тегіш ажарлағыш

дана

114

Электр сүргі

Көп функционалды

дана

115

Ацетон

Түссіз сұйық

литр

516

Акварель

«Гамма»

қаптама

317

Фигуралы сақалар

Металл, аса берік

дана

10018

Ватман

86 х 61мм

дана

10019

Жіп

Синтетикалық 3мм

бобина

220

Ұсақ шегелер

Металл, 15-35мм

кг

1021

Гуашь

«Мастер класс»

қаптама

422

Түрлі тойтармалар

10-35мм

дана

200023

Желім

ПВА-801

дана

1224

Түсті картон

Өлшемі – А-4

қаптама

1025

Люверстер

Диаметрі – 25мм

дана

50026

Оракал кесуге арналған пышақ

Ұстара жалпақтығы 20мм

дана

1027

Тігін жібі

Армирленген

40S/2 5000Y

бобина

4028

Монтаждай пленкасы

Жалпақтығы -1000 мм

М.п.

2029

Профиль

Мырышталған 60мм Х 27мм

М.п.

6030

Резина қолғаптар

Маталы негізде, бақшалық

жұп

1031

Шаруа қолғаптары

Шаруашылық

жұп

6032

Тоқу сымдары

Диаметрі 2-3мм

орама

533

Металлға арналған төсем

25-35 см

дана

2034

Еріткіш

646

литр

535

Түрлі бұрандалы шегелер

30-80мм.

дана

200036

Үлкен скотч

50-80мм

дана

3037

Екі жақты скотч

50-80мм

дана

1538

Жиһаз степлерінің қапсырмалары

Артикул 487-08

қаптама

2039

Супер желім

10 – гр.

дана

2040

Қара тушь

«Гамма»-аязға шыдамды

қаптама

541

Уайт спирит

ГОСТ 3134-78

литр

542

Шпагат

Кендір

бобина

143

Зімпара қабық

№ 0,1,2, 3.

М2

3044

Электр лампалары

220/15вт-25вт

дана.

20045

Діңгек

Ағаш 5х4 см

М.п.

6046

Кескіш диск

230 х 2,5 х 22 сталь

дана

2047

Ажарлағыш диск

Ағаш бетіне

дана

2048

Нейлон дюбель

30-70 мм

дана

200049

Әмбебап желім

«Момент» 125 мл.

дана

2550

Аэрозоль сыр

Металға 400 мл

құты

2051

Абразивті шеңбер

Ұсақ дәнді

150 х 20 х 20 мм

дана

452

Пластик кесуге арналған ұстара

Кәсіби

қаптама

553

Монтаждық көпіршік

Кәсіби

құты

1054

Металлға арналған бұрғы

3 – 12 мм

дана

2055

Ағашқа арналған бұрғы

5 – 12 мм

кмплект

356

Қатқыл бұрғы

3 - 10 мм

комплект

257

Электродтар

3 мм

кг

5058

Әмбебап электр бұрғысы

Көп функционалды

дана

159

Термопистолет

Электр

дана

160

Қорғаныш көзілдіріктері

Пластикалық

дана

561

Дәнекерлегіш

220в/100вт

дана

262

Металл кесуге арналға ара

500 х 40 мм

дана

263

Тозаңдатқыш пистолет

Лакты сырлы төсем жағу үшін

дана

164

Қысқаш

Металл, қорғанышы бар

дана

365

Тістеуік

Аса берік

дана

366

Шеге жұлғыш

Металл (үлкен)

дана

267

Ою ара

Электр

дана

168

Шой балға

Металл, ағаш сапты

дана

169

Жұлғышы бар балға

Металл, сапты

дана

270

Пластика кесуге арналған ұстара

Электр ою араның алмасу ұстарасы

дана

5
Барлығы:
Тапсырысшы:

«Хабар» Агенттігі» АҚ

Мекен-жайы: Астана қ., Сарыарқа даң., 30

СТН 600400087853

ЖИК 000363501 «Нұрбанк» АҚ филиалында

БЖК 190501749 Алматы қ.

Кбе: 17
«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарушы директоры – «Хабар» Агенттігі» АҚ АФ директоры
__________________ С.В. Федорова.
Жеткізуші:


Похожие:

Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010 ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Тауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстарды сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница