Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
НазваниеЭтические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
страница1/4
Абдуллин Айтуган Анварович
Дата конвертации01.02.2013
Размер0.5 Mb.
ТипАвтореферат диссертации
  1   2   3   4
На правах рукописи

Абдуллин Айтуган Анварович


ЭТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

10.02.02 – Языки народов Российской Федерации

(татарский язык)
Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

Казань – 2006

Ðàáîòà âûïîëíåíà â îòäåëå ëåêñèêîëîãèè è ëåêñèêîãðàôèè Èíñòèòóòà ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà èì. Ã.Èáðàãèìîâà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü:

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÐÒ,

äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Ãàíèåâ Ôóàò Àøðàôîâè÷


Îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû:


äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

Íóðèåâà Ôàíóçà Øàêóðîâíà

(г. Казань);

êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Øàéõèåâà Ãóëüôèÿ Ìàâëèåâíà

(г. Казань)

Âåäóùàÿ îðãàíèçàöèÿ:

ÃÎÓ ÂÏÎ «Åëàáóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»

Çàùèòà äèññåðòàöèè ñîñòîèòñÿ 21 íîÿáðÿ 2006 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ íà çàñåäàíèè äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Ä 022.001.01 â Èíñòèòóòå ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà èì. Ã.Èáðàãèìîâà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî àäðåñó: 420111, ã. Êàçàíü, óë. Ëîáà÷åâñêîãî, 2/31.

Ñ äèññåðòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå Êàçàíñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ (ã. Êàçàíü, óë. Ëîáà÷åâñêîãî, 2/31).

Àâòîðåôåðàò ðàçîñëàí ___ îêòÿáðÿ 2006 ãîäà.

Ó÷åíûé ñåêðåòàðü äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà

кандидат филологических наук Г.Г.Саберова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
К этическим выражениям общения относятся формулы приветствия, извинения, благожелания, комплимента, благодарности, прощания: исәнме(сез), сәлам, нихәл, сау бул(ыгыз), хуш(ыгыз), рәхмәт, гафу ит(егез), кичер(егез), рәхим ит(егез) и т.д. Диссертационная работа посвящена лингвистическому изучению этических выражений общения в современном татарском литературном языке. Они исследуются как единицы языка с их лексико-семантическими и грамматическими признаками.

Актуальность темы исследования. В последнее время в отечественной и зарубежной науке проблема культуры общения все больше привлекает внимание исследователей. Эта проблема рассматривается в разных отраслях гуманитарных знаний: психологии, социологии, юриспруденции, педагогике; получает широкое распространение исследование единиц этических выражений общения в лингвистическом плане.

Татарский язык очень богат этическими выражениями. В них отражаются богатый опыт, основанный на многовековых традициях общения, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта народа. Поэтому изучение их – одна из самых интересных проблем татарского языка и культуры речи.

Они являются объектом изучения и лексики, и словообразования, и грамматики татарского языка. Каждое из этих выражений составляет специфическую лингвистическую единицу разного уровня: слово, словосочетание, фразеологизм, предложение, микротекст.

Изучение синонимического богатства, выбора тех или иных этических выражений в процессе общения позволяет употреблять их в зависимости от стиля, ситуации и представляет большой интерес с точки зрения теории культуры речи татарского языка.

В процессе развития языка состав этических выражений претерпевает изменения, постоянно обогащается. Изначально оказавшись на стыке азиатской и европейской цивилизаций, татарская культура воплотила в себе как восточные, так и западные особенности. До сих пор в татарском языкознании отсутствует комплексное монографическое исследование единиц речевого этикета. Изучение лексического богатства и генетического пласта этических выражений является актуальным, ибо в них отражаются ис­торико-социальные условия народа, развитие его национальной культуры.

Целью нашей работы является изучение лексического богатства этических выражений общения современного татарского литературного языка, наблюдение за их лингвостилистическими особенностями.

В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи исследования: систематизация и классификация материала по тематике: 1) выражений извинения; 2) хвалебных выражений; 3) приветственных выражений; 4) благожеланий и характеристика их лингвостилистических особенностей.

Методы исследования. В ходе изучения применялись описательный и сравнительный методы исследования в синхронном аспекте. В процессе анализа ситуативной закрепленности этических выражений использовался семантико-стилистический метод исследования.

Научная новизна исследования. Несмотря на то, что татарский язык имеет богатую лексику единиц речевого этикета, эта тема в монографическом плане специально не исследовалась. Диссертация восполняет этот пробел в татарском языкознании. Научная новизна ее заключается в том, что диссертация является первым опытом монографического исследования татарского речевого этикета.

Теоретическая значимость состоит в том, что материалы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших исследований этических выражений генетиче­ски родственных и неродственных языков.

Практическая значимость исследования. Материалы диссертационной работы найдут применение при составлении словарей (двуязычных, толковых, по татарскому национальному этикету), при создании учебников и разработке практических пособий по культуре речи татарского языка и в практике преподавания татарского языка.

Источники исследования. Нами были широко использованы опубликованные лексикографические работы (двухтомный фразеологический словарь Н. Исанбета1, трехтомный толковый словарь татарского языка2), отдельные фольклорные исследования3. Как правило, этические выражения подтверждаются примерами из художественных произведений современных татарских писателей.

Апробация работы. Некоторые изложенные материалы прошли апробацию во время преподавания предмета культуры речи татарского языка в 5, 6, 7 классах школы-лицея № 84 им. Г. Акыша (г. Набережные Челны). Основные положения диссертации излагались в выступлениях на итоговой научной конференции ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ (2004 г.), в г. Набережные Челны на Международной научно-практической конференции (2005 г.). По результатам исследований соискателем всего было сделано 5 научных докладов. По теме диссертации имеется 9 публикаций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, теоретическая и практическая значимость работы, ее научная новизна, определены цели, задачи, указаны источники и методы исследования.

Степень разработанности проблемы, теоретическая база и основные проблемы исследования отражаются в первой главе диссертации. При анализе этических выражений мы опирались на специальные исследования отечественных языковедов по изучению этикета речи русского языка, а также на работы, посвященные национально-культурной специфике речевого общения народов России и других стран мира. В русском языкознании единицы речевого этикета изучены подробно. В монографиях и учебниках по культуре речи русского языка, например, в работах В.В. Колесова (1988), А.Н. Васильевой (1990), А.А. Бурова (1996), А.К. Михальской (1996), Л.К. Граудиной (1998), М.Р. Львова (2000), Л.А. Введенской, Л.Г. Павловой, Е.Ю. Кашаевой (2004), О.Я. Гойхман (2005)4 и др. отражаются отдельные наблюдения по данной проблеме. Имеются специальные исследования отечественных языковедов по изучению этикета речи русского языка (А.А. Акишиной, Н.И. Формановской, В.Е. Гольдина, А.Г. Балакай, В.И. Гвазаевой, В.В. Кобзевой, Г.Р. Шамьеновой и др.)5. В этих исследованиях освещаются актуальные вопросы теории общения, вскрываются функциональные и категориальные сущности единиц речевого этикета. Есть работы, посвященные национально-культурной специфике речевого общения народов России и других стран мира (Б.Х. Бгажнокова (1982), С.В. Неверова (1977), В. Эредженова (1982), Л.П. Чкадуа (1982), М.А. Лапиной (1996), Т. Молотовой (1998), С.Н. Артаева (2001))6.

В тюркологии также обращается внимание на исследование этических выражений речи (Ф.Ф. Султанов (1982), Д. Согдыкбекова (1982), К.Э. Гаджиева (1988), Э.Ф. Ишбирдин (1998), З.И. Саляхова (2004), А.В. Кузнецов (2004) и др.)7. В татарском языкознании этические выражения речи в монографическом плане специально не изучены, но в известных теоретических трудах по грамматике и словообразованию М.З. Закиева (1984), Д.Г. Тумашевой (1986), М.А. Сагитова (1993), Ф.А. Ганиева (2000; 2004)8 отмечены те или иные лингвистические особенности речевых выражений этикета, на которые опиралось наше исследование. При изучении ситуативно-стилистических особенностей этических выражений речи мы основывались на трудах Х.Р. Курбатова (1971), В.Х. Хакова (1972), Р.А. Юсупова (1993; 2000; 2003), С.Ш. Поварисова (1995), И.М. Низамова (1982) по стилистике и культуре речи татарского языка9. В трудах по методике преподавания родного языка в иноязычной аудитории10 приводится ряд примеров на этические выражения речи. Фрагментарные изучения отдельных единиц речевого этикета современного татарского языка отражаются в статьях Г.М. Шайхиевой11.

Во втором разделе данной главы прослеживается изучение в татарском и русском языкознании соотношение этических выражений с междометиями и другими частями речи, где подвергаются наблюдению общие морфологические и синтаксические особенности единиц речевого этикета. Ф.А. Ганиев такие выражения, как: сәлам, бәрәкәт, гафу ит – называет междометиями, произошедшими от глаголов путем конверсии12. В языкознании существуют разногласия по поводу грамматической характеристики единиц речевого этикета. В.В. Виноградов рассматривал их как осо­бый разряд междометий13. При этом, как отмечают некоторые лингвисты, этические выражения заметно отличатся от обычных междометий: большинство из них сохраняет следы былого отноше­ния к знаменательным частям речи, они не совсем утратили свое первоначальное значение14, «только в некотором контексте становятся междометиями»15. Действительно, у этических выражений есть сходство с самостоятельными частями речи. Исконные междометия лишены форм словоизменения, они не склоняются, не спрягаются. Многие же из единиц речевого этикета (извинение, приветствие, благожелание) выражены: 1) формами повелительного наклоне­ния глагола (благожелания, выражение извинения, прощания), они изменяются по числам: бәхетле бул, бәхетле булыгыз; гафу ит, гафу итегез; 2) индикативными формами, они сохраняют реликты темпоральности и персональности: сәлам бирдек, гафуыгызны сорыйм, гафу итәрсез бит?; 3) некоторые принимают аффикс предикативности II лица единственного и множественного чисел: исәнме, исәнмесез; саумы, саумысез; 4) отдельные принимают аффикс принадлежности: ни хәлең бар, ни хәлегез бар?

Обращается внимание на синтаксические особенности этических выражений. Междометия не выполняют номинативную функцию, поэтому не могут быть членом предложения16. Однако некоторые единицы речевого этикета могут быть и членом предложения. Например, 1) слова гафу итегез, рәхмәт, бәхетле булыгыз, рәхим итегез, сау булыгыз выполняют роль сказуемого, этим они схожи с самостоятельными частями речи; 2) большинство выражений похвалы являются в предложении определениями: Ай йөзле кыз, булган егет, тырыш бала и т.д. Некоторые этические выражения с синтаксической точки зрения ведут себя двояко: 1) в ситуации, когда выражение выполняет роль вводной конструкции, выступая в роли междометия, к нему не присоединяются другие слова: Гафу, саклап булмады... Хуш, ашыйсым килми; 2) в случае выполнения роли сказуемого, этическое выражение имеет зависимые слова: бу баланы кичер; соңга калуым өчен гафу итегез. В данных предложениях роль сказуемого выполняет глагол как одна из единиц этических выражений.

Образуют ли данные выражения предложение – это является предметом оживленных споров у языковедов. Отдельные языковеды относят их к особому классу фразеологизированных предложений17, некоторые называют их полными и неполными предложениями, но потерявшими первоначальное содержание и ставшими привычными штампами со стертым значением18. По нашим наблюдениям, этические выражения татарского языка представляют собой разные по составу предложения: 1) слово-предложение (Хуш!); 2) вводное предложение (Гафу итегез, сезнең белән килешә алмыйм); 3) двусоставное предложение (Барыгыз да сау-сәламәт кайтып җитегез!); 4) односоставное предложение (Матурлыгын мактап бетерерлек тә түгел).

Лингвистика этических выражений охватывает различные ярусы языка: они могут быть выражены и отдельным словом, и словосочетанием, и фразеологизмом, и предложением (в т.ч. поговорками или пословицами), и микротекстом. В работе, исходя из задач исследования, выявляются и описываются специфические особенности лексико-грамматического строя этических выражений современного татарского литературного языка.

Во втором параграфе данного раздела, опираясь на труды ученых по русскому и общему языкознанию, дается понятие о связанности значения единиц этических выражений общения с коммуникативной ситуацией. Этические выражения употребляются в зависимости от ситуации общения. Ситуация – это сложное явление, поэтому она рассматривается с разных ракурсов. Во-первых, ситуация отражается в тематике этических выражений речи (приветствие, прощание, извинение и т.д.). Нет единого мнения в разделении этических выражений на тематические группы. Например, А. Кузнецов выделил в тюркских языках 21 ситуативно-тематическую группу, включая выражения, обозначающие несогласие с собеседником, жалобу и проклятие19. На наш взгляд, проклятия, жалобы и др. выражения, нарушающие этикет, не относятся к этическим выражениям. Этические выражения татарской речи употребляются в следующих тематических ситуациях: 1) приветствие (Исәнме(сез)! Сәлам! Ни хәлләрегез бар?); 2) уважительное обращение (ханым, туташ, абыстай, хәзрәт); 3) прощание (Сау бул(ыгыз)! Исән бул(ыгыз)! Хәерле юл!); 4) благодарность (Рәхмәт! Кулыңнан куан!); 5) просьба (Зинһар өчен! Алла ризалыгы өчен!); 6) готовность к исполнению просьбы (Бик теләп... Бик рәхәтләнеп...); 7) извинение и прощение (Гафу ит(егез)! Риза-бәхил...); 8) поздравление (Котлы булсын! Мөбарәк булсын!); 9) благожелание (Аш(ларыгыз) тәмле булсын! Авызыңа бал да май!); 10) привлечение внимания (Гафу итегез, вакыт күпме? Рәхим итеп, әйтегез әле...); 11) похвала (Бар икән игелекле кешеләр! ); 12) знакомство (Таныш булыгыз... Таныш булыйк...); 13) приглашение (Мәҗлесебезгә рәхим итсәгез иде); 14) угощение (Ни барыннан җитешеп утырыгыз... Хәзинәдә бары белән...); 15) совет и нравоучение (Олыны олы ит, кечене кече итәргә кирәк); 16) согласие со сказанным, подбадривание говорящего (Нәкъ үзе! Авызымнан гына өзеп әйттең); 17) успокоение (Борчылма, болай гына була ул... Узып китә ул...); 18) соболезнование (Кайгыңны уртаклашам. Үлгән артыннан үлеп булмый...); 19) сообщение радостной вести (Сөенче, сөенче, атыгыз колынлаган!).

Во-вторых, под ситуацией понимается лексико-граммматическое окружение лексической единицы, которое способствует появлению переносных значений20. Отдельное этическое выражение речи под влиянием контекста выполняет две или три функции. Так, например слово хуш используется: 1) при приглашении гостя в дом (Хуш, кода, хуш! Әйдә! Сез кунак кеше! Хушыңыз! Алдан рәхим итегез!); 2) при выражении согласия с говорящим, подбадривании говорящего (Хуш, тагын нәрсәләр эшләргә?); 3) при прощании (Хуш, Искәндәр. Сау бул! Хуш, Вәли! Синең белән саубуллашу миңа бик авыр булыр (Г. Кутуй. Тапшырылмаган хатлар).

В-третьих, ситуация сама неоднородна. Так, А.Н. Васильева пишет: «Следует различать экстракоммуникативную и осуществляющуюся в ней коммуникативную ситуации общения. В одной и той же экстракоммуникативной ситуации могут актуализироваться разные аспекты и моменты и осуществляться разные коммуникативные ситуации...»21 Связь единиц речевого этикета с ситуацией общения очень велика. По требованию речевой культуры, при употреблении этических выражений необходимо обращать внимание на ситуацию высказывания, ибо иногда она включает в себя ряд других обстоятельств. В какой-либо ситуации использование тех или иных высказываний могут быть восприняты как невежливость. Например, благожелание человеку в годах Дәү үс! воспринимается как ироническая шутка или является просто оскорбительным. Одним из выражений прощания является Юлыңа ак җәймә!, однако использование данного выражения по отношению к гостю, собирающемуся уйти, звучит как издевательство. На похоронах принято говорить: Авыр туфрагың җиңел булсын или Хуш!, но не Хәерле юл! В этом случае это будет расценено как невежество и глумление над умершим. Среди татарских женщин не принято приветствовать друг друга выражением Әссәламү галәйкүм. Оно используется лишь глубоковерующими мужчинами. Сокращение из этого выражения Сәлам используется как приветствие людей, состоящих в приятельских отношениях. В неофициальном общении использование этих слов приобретает оттенок дружеско-шутливых выражений. Приветствие старшего и малознакомого человека словом Сәлам! в современном татарском литературном языке было бы крайне невежливо. При выборе этических выражений необходимо тонко учитывать слияние ситуативных элементов. Татарин, проживающий в Ашхабаде, написал статью в газету о том, как необходимо здороваться. По его мнению, приветствовать друг друга надо словами: – Сәлам! Үзегезгә дә сәлам! («Шәһри Казан», 1991, 8 апр.). Он в какой-то степени прав, так как в их местности это выражение носит общеупотребительный характер. Таким образом, уместность того или иного этического выражения зависит от социально-исторических условий проживания народа как одного из ситуативных обстоятельств.

Н.И. Формановская называет их «формулами общения»22. Этот образный термин отражает их сущность: как в математике решение задачи зависит от умения воспользоваться формулой, также и в речи – успех общения с собеседником напрямую зависит от правильно подобранных этических выражений в зависимости от ситуации речи.

В третьем параграфе данного раздела дается понятие о стилистической закрепленности единиц речевого этикета. Эти выражения, как и в русском языке, так и в татарском, дифференцируются на три основных стиля: высший, средний и низший. Например, выражения при встречи: 1) Сез икәнсез, кояш чыкты дип торам! 2) И, син дә монда икәнсең! 3) Бәтәч, син дә монда икәнсең! при помощи междометий «и», «бәтәч», местоимений «сез», «син» и образного сравнения относятся к разным стилям: первое – к высокому, второе – к среднему стилю татарского языка, а третье – к просторечию (низкому стилю). Большинство этических выражений татарского языка можно отнести к литературному и просторечному стилям. В литературном, основываясь на приведенных примерах, мы выделяем официальный, поэтический, религиозный стили.
  1   2   3   4

Похожие:

Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconЭкономическая терминология в татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconЛексика нефтяной промышленности в современном татарском языке 10. 02. 02 языки народов Российской Федерации (татарский язык)
...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconНазвания млекопитающих в татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
Д 022. 001. 01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при Институте языка, литературы и искусства...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconЛексика садоводства в современном татарском языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
Защита диссертации состоится мая 2007 года в часов на заседании диссертационного совета Д. 022. 001. 01 в Институте языка, литературы...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconЧастеречная транспозиция (субстантивация) в татарском языке в сопоставлении с русским языком
Специальности: 10. 02. 02 – языки народов Российской Федерации (татарский язык), 10. 02. 20 – сравнительно-историческое, сопоставительное...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconЭнтомологическая лексика в татарском языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconТермины физики в татарском языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)
Работа выполнена на кафедре теории перевода и речевой коммуникации Института филологии и искусств Казанского (Приволжского) федерального...
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconИсторико-лингвистическое исследование антропонимии татар нижнего течения р. Тура II половины ХХ в. /на материале Тюменского района Тюменской области/ 10. 02. 02 языки народов Российской Федерации (татарский язык)
Татарстан Защита состоится «5» ноября 2007 г в «14. 00» часов на заседании регионального диссертационного Совета № км 212. 316. 01....
Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconКонцепт «труд» в татарском и немецком языках (на материале пословиц и поговорок) 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) 10. 02. 20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Этические выражения в современном татарском литературном языке 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык) iconТатарская антропонимия в лингвокультурологическом аспекте 10. 02. 02 Языки народов Российской Федерации (татарский язык)

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница