Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ
НазваниеЛекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ
страница1/33
Дата конвертации16.11.2012
Размер1.75 Mb.
ТипЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті“Жаратылыстану” факультеті
“Информатика” кафедрасы
Оқу - әдістемелік кешен

“Тілдер теориясы және автоматтандыру” пєні бойынша

050602 мамандыѓыныњ студенттері ‰шін
С И Л Л А Б У С
Кредит 1-3


Оќу т‰рі: к‰ндізгі

Курс: 1-курс, 1,2 – семестр, 3 кредит

Лекция: 35 сағат

Семинар: 10 сағат

С¤Ж: 45 саѓат

ОБС¤Ж: 45 саѓат

Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ

Ќорытынды баќылау: емтихан 2 - семестр

Жетісай-2005 ж

Ќ±растырѓан: оќытушы Салихова Г

ОЌУ-ЄДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
“Тілдер теориясы және автоматтандыру” пєні бойынша 050106 мамандыѓыныњ студенттері ‰шін єзірленген.

Оќу-єдістемелік кешен типтік баѓдарлама негізінде ќ±растырылѓан.

Типтік баѓдарламаныњ индексі:

Оќу-єдістемелік кешен кафедра мєжілісінде талќыланѓан
Хаттама “________” 2005 ж
Кафедра мењгерушісі ________________________________


Факультеттіњ єдістемелік кењесінде маќ±лданѓан.
Хаттама “________” 2005 ж

Єдістемелік кењесініњ тµраѓасы:_______________________


Факультет Кењесінде маќ±лданѓан
Хаттама “________” 2005 ж

Факультет Кењесініњ тµраѓасы ________________________


Мазм±ны 1. Абстракт ..…….…………………………………………..

 2. Курстыњ маќсаты……………………………….………..

 3. Курстыњ міндеті…………………………………………

 4. Ж±мыс оќу жоспарынан кµшірме……………….............

 5. Оќу сабаќтарыныњ ќ±рылымы туралы мєлімет………..

 6. Студентке арналѓан ережелер…………………………….

 7. Оќу саѓаттарыныњ оқу түріне сєйкес таќырып бойынша

бµліну кестесі..........................………………………….

 1. Лекция сабаќтарыныњ мазм±ны………………………..

 2. Практика сабақтарының жоспары..................................

 3. C¤Ж-жоспары, мазм±ны.................................................

 4. ОБС¤Ж-сабаќтарыныњ жоспары, мазм±ны...................

 5. Кредиттіњ мазмұнына сєйкес тестілік сауалнамалар

 6. Студенттердіњ академиялыќ білімін рейтингтік баќылау ж‰йесі.................................................................................

 7. Пєн бойынша оќу процесініњ картасы…………………


1. АБСТРАКТОќу єдістемелік кешені “Тілдер теориясы және автоматтандыру” пєні бойынша 050602 мамандығыныњ студенттеріне осы, курс бойынша оќытушыныњ ж±мыстан неѓ±рылым тиімді ±йымдастыруѓа арналѓан барлыќ ќажетті оќу-єлістемелік материалдарды ќ±райды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлыќ ќ±жаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін, машыќтануын жєне біліктілігін жоѓарѓы дењгейге кµтеру маќсаты кµзделініп отыр.

Ж±мыстыќ баѓдарламада оќу ж±мысыныњ т‰рлері бойынша саѓаттар кµрсетілген; ЛС-лабораториялыќ сабаќтар.

ОБС¤Ж – оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы, С¤Ж- студенттердіњ µзіндік ж±мысы.

Оќыту баѓдарламасы (Силлабус), семестрдіњ басында єрбір студентке беріліп, студенттіњ білімін терењдетуге, пєнге деген ыќыласыныњ артуына, шыѓармашылыќ жєне зертеушілік ќабілеттері ашылып, одан єрі дамуына себін тигізеді деп к‰тілуде.

Дєрістіњ ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне баѓыт береді, санасына негізгі ±ѓымдар мен терминдерді енгізеді. Пєнді толыќтай мењгеру ‰шін студент ±сынылѓан єдебиеттіњ барлыѓымен дерлік ж±мыс µткізіп жєне µзіндік ж±мысыныњ барлыќ кµлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жаѓдайлардыњ жиынтыѓы студенттерге аудиториялардан тыс µзіндік ж±мысты, ‰й тапсырмасын орындауѓа арналѓан.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пєн бойынша µз білімдерін тексеруге жєне рейтингтік баќылауды тапсыруѓа, сынаќ,емтиханды алуѓа арналѓан.


 1. ЖАЛПЫ МЄЛІМЕТТЕР


Лектор: Салихова Г‰лжахан

“Информатика” кафедрасы, №1 корпус, кабинет

Телефон: 220

Кафедрада болу уаќыты: 830-1800 дейін 1. КУРСТЫ ¤ТКІЗУ УАЌЫТЫ ЖЄНЕ ОРНЫ


Аты-жµні

Курсты µткізу уаќыты, орны

Байланыстырушы мєлімет

Аудиториялыќ сабаќтар

ОБС¤Ж

Телефон

1

Салихова Г.

Лекция

Уаќыты_______

Ауд. № 67

Уаќыты_______

Ауд. № 66

Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______


2

Салихова Г.

Лаборатория

Уаќыты_______

Ауд. № 67

Уаќыты_______

Ауд. № 66

Тел:__________

Каб:__________

Корпус: _______2. Ж±мыс оќу баѓдарламасыныњ басќа пєндер мен

келісім хаттамасы


Р/с

Прекреквизиттер (пєнніњ алдында міндетті т‰рде игерілуге ќажетті пєндер)

Постреквизиттер (пєннен кейін µтілетін, осы пєнге с‰йенетін пєндер)

Кафедра

Кафедра ќабылдаѓан шешім, хаттама №, к‰ні
-

-


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Похожие:

Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ 15 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Барлық сағат саны 135 сағат

Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат. Семинар: 6 сағат СӨЖ: 99 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылау саны 2 (60 балл)
...
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция:: 52 сағат Семинар: 50 сағат СӨЖ: 33 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
Шетел музыка тарихы” пәні бойынша 050106 “Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін әзірленген
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат Лаб жұм: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат

Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат Практика: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлығы: 135 сағат Қорытынды бақылау: емтихан 4 семестр

Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекция: 30 сағат Практикалық (семинар) сабақ: 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат: 135 сағат Аралық бақылау: (АБ) -60 б
«Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарының студенттері үшін
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ icon«филология және психология» факультеті
Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі ” пєніне типтік оќу жоспарына сєйкес 3 – кредит (135 саѓат) берілген. Оныњ 45 саѓаты лекция...
Лекция: 35 сағат Семинар: 10 сағат С¤Ж: 45 саѓат обс¤Ж: 45 саѓат Барлыќ саѓат саны: 135 саѓ iconЛекциялар 30 сағат СӨЖ 45 сағат обсөЖ 45 сағат Семинар сабағы: 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница