Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы
Скачать 114.86 Kb.
НазваниеБағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы
Дата конвертации13.02.2013
Размер114.86 Kb.
ТипДокументы
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен

мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Тапсырыс берушінің атауы: “Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі»

Тапсырыс берушінің пошталық мекенжайы: 140116, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Еңбек ауылы Школьная көшесі 73-6-01

Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушының атауы: “Ақсу қаласы қаржы бөлімі ” мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушының пошталық мекенжайы: 140100, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Царева көшесі, 12. 4 каб.

Мемлекеттік сатып алуларды атауы: өзге де қызметтер мен жұмыстар (антивирус Касперского компьютерге орнату)

Сатып алынатын тауар саны: антивирус Касперского компьютерге орнату 2 дана

Тауарды жеткізетін орны және қызметті көрсетуі: “Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі»

Жұмысты орындау мерзімі және қызметті көрсетуі: 2008 жыл 30 қыркүйекке дейін.

Төлем шарттары: 100 % қызметті көрсетуі фактісі бойынша, ақша аударумен.

Төлем мерзімі: 100 % қызметті көрсетуі фактісі бойынша.

Келісім шартқа қол қоюды талап ететін мерзімі: 5 жұмыс күн аралығында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жеңімпазға мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған келісім шарт жобасын ұсынған күннен бастап.

Ықтимал жеткізушілердің бағалық ұсыныстары белгіленген мерзім біткенге дейін жабулы конвертте мына мекенжайға ұсынылады: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Царев көшесі 12 үй. 4 каб. “Ақсу қаласы қаржы бөлімі” мемлекеттік мекемесі.

Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығыстар ықтимал жеткізушімен оның бағалық ұсыныстарына енгізілуі тиіс.

Ықтимал жеткізушілермен бағалық ұсыныстарды ұсына бастау: сағат12.00 мин. 2008 жылғы 19 тамызда.

Ықтимал жеткізушілермен бағалық ұсыныстарды ұсыну мерзімінің ақырғы мерзімі: 2008 жылғы 27 тамызға сағат 12.00 мин. дейін.

Ықтимал жеткізушілердің бағалық ұсыныстары келесі мәліметтерден тұруы тиіс: 1) ықтимал жеткізушінің атауы, заңды және нақты мекенжайы, патент және жеке бас куәлігінің (паспортының) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), СТН және банктік деректемелері;

2) жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі;

3) тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны және мерзімі;

Бағалық ұсыныстары бар жабулы конверттердің бет жағында ықтимал жеткізуші мыналарды:

ықтимал жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайын;

мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекенжайын; ықтимал жеткізушінің бағалық ұсыныстары ұсынылатынға қатысу үшін тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алулардың атауын көрсетуі тиіс.

Объявление

об осуществлении государственных закупок методом запроса ценовых предложений
Наименование заказчика: Государственное учреждение “Аппарат акима Енбекского сельского округа города Аксу”

Почтовый адрес заказчика: 140116, Павлодарская область, с. Енбек г. Аксу

Наименование организатора государственных закупок: Государственное учреждение “Отдел финансов города Аксу”

Почтовый адрес организатора государственных закупок: 140100, Павлодарская область, город Аксу, улица Царева,12. 6-14-29 каб. 4

Название государственных закупок: прочие услуги и работы (установка антивируса Касперского)

Количество закупаемого товара: установка Антивируса Касперского 2 штуки

Место поставки товара, оказания услуг: Государственное учреждение “Аппарат акима Енбекского сельского округа города Аксу”.

Срок поставки товара и оказания услуг: до 30 сентября 2008 г.

Требуемый срок подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления победителю организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

Условия оплаты: 100% по факту поставки товара перечислением.

Срок оплаты: 100 % по факту поставки товара и оказания услуг.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков предоставляются в запечатанном конверте до истечения установленного срока по адресу: Павлодарская область, город Аксу, улица Царева,12, “Отдел финансов города Аксу” кабинет № 4

Все расходы, связанные с оказанием услуг должны быть включены потенциальным поставщиком в его ценовое предложение.

Начало предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений: в 12 час. 00 мин. 19 августа 2008 года

Окончательный срок предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений: до 12 часов 00 минут 27 августа 2008 года

Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров;

3) место и сроки поставки товаров;

4) цена за единицу выполненной работы, с указанием сведений о включенных в нее расходах.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:

  1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

  2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;

  3. наименование государственных закупок для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.Договор №


г. Аксу с. Енбек от « » 2008 г.
“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице акима Султанова Галыма Шаймановича, действующего на основании Положения (свидетельство № № 4442-1945 -ГУ)), с одной стороны, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» запросом ценовых предложений заключили настоящий договор на прочие работы и услуги (установка антивируса Касперского) к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Администратор программы –“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі» путем закупа запросом ценового предложения заключил договор на прочие работы и услуги (установка антивируса Касперского ) на общую сумму ______(___________________) тенге.
2. Основные условия договора
2.1. Административная программа: 123 –“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” ММ

2.2.Наименование бюджетной программы:

2.3. 001- аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, сельского округа

2.4. 003- функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, сельского округа

2.5.149- Прочие работы и услуги

2.6.Общая сумма договора: ________(___________________) тенге.

2.7. Размер оплаты: 100 % (_______) тенге.

2.8. Срок оплаты: сентябрь 2008 год, по факту установки антивируса.

2.9. Срок выполнения услуг: не позднее 30 сентября 2008 года.

2.10. Цена, количество 1 единица согласно ценового предложения, которая является неотъемлемой частью договора.
2.1. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Оказать поставку товара с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать поставку товара в полном объеме в срок, указанный в п. 2.9. настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.4. «Подрядчик» обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 30 сентября 2008 года.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить Подрядчику за услуги по цене, указанной в п.2.6. настоящего договора, согласно плана финансирования.
3. Порядок поставки и приемки
3.1. «Заказчик» на период действия настоящего договора передает, а «Подрядчик» принимает на себя, на свой риск, выполнение, собственными силами государственного заказа, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но связанные с обеспечением качества работы, прочие услуги и работы (установка антивируса Касперского).

3.2. «Подрядчик» обязуется установить антивирус Касперского 2 штуки по настоящему договору не позднее 30 сентября 2008 года.

3.3. «Подрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков указанных «Заказчиком».
4. Порядок расчетов
1. «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» за поставленный товар и по настоящему Договору в национальной валюте и в сумме, оговоренных в настоящем Договоре.

2. Платежи по настоящему договору осуществляются по мере поступления средств на счет «Заказчика» из государственного бюджета путем перечисления их на счет «Подрядчика».
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,3 % от общей суммы договора в государственный бюджет.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор подписывается и вступает в силу с момента регистрации его «Заказчиком» в территориальном органе Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

6.2. Срок действия настоящего договора до «31» декабря 2008 года.
7. Дополнительные условия договора.
7.1. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров.

7.2. Сроки и объемы должны обеспечивать требование к равномерности исполнения обязательств «Подрядчиком» или получателем бюджетных средств и в стоимостном выражении по месяцам соответствовать суммам, отраженным в индивидуальном плане финансирования по платежам государственного учреждения по соответствующей программе (подпрограмме).

7.3. Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик

“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты”мемлекеттік мекемесі

140116 г. Аксу с. Енбек ул.Школьная.

РНН 450200002304

Код 1233143

ИИК 001130671 в АГОК

БИК 195301070

_______________________Султанов Г. Ш.

М. П.

Подрядчик


____________________

М. П.

Договор №г. Аксу с. Енбек от « » 2008 г.
“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице акима Султанова Галыма Шаймановича, действующего на основании Положения (свидетельство № 4442-1945 -ГУ)), с одной стороны, и___________________., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании___________________, выдан___________, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» запросом ценовых предложений заключили настоящий договор на приобретение прочих товаров (бензина АИ -93) к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Администратор программы –“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі» путем закупа запросом ценового предложения заключил договор на приобретение прочих товаров (бензина АИ – 93) на общую сумму ___________ (___________________________) тенге.
2. Основные условия договора
2.1. Административная программа: 123 –“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” ММ

2.2.Наименование бюджетной программы:

2.3. 001- аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, сельского округа

2.4. 003- функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, сельского округа

2.5.139- Приобретение прочих товаров

2.6.Общая сумма договора: ________(___________________) тенге.

2.7. Размер оплаты: 100 % (_______) тенге.

2.8. Срок оплаты: март 2008 год, по факту получения товаров.

2.9. Срок выполнения услуг: не позднее 30 сентября 2008 года.

2.10. Цена за 1 литр ____ тенге, количество 600 литров согласно ценового предложения, которая является неотъемлемой частью договора.
2.1. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Оказать поставку товара с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать поставку товара в полном объеме в срок, указанный в п. 2.9. настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.4. «Подрядчик» обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему договору не позднее 30 сентября 2008 года.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить Подрядчику за услуги по цене, указанной в п.2.6. настоящего договора, согласно плана финансирования.
3. Порядок поставки и приемки
3.1. «Заказчик» на период действия настоящего договора передает, а «Подрядчик» принимает на себя, на свой риск, выполнение, собственными силами государственного заказа, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но связанные с обеспечением качества работы по приобретению прочих товаров (бензина АИ-93).

3.2. «Подрядчик» обязуется поставить бензин АИ-93 по настоящему договору не позднее 30 сентября 2008 года.

3.3. «Подрядчик» обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков указанных «Заказчиком».
4. Порядок расчетов
1. «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» за поставленный товар и по настоящему Договору в национальной валюте и в сумме, оговоренных в настоящем Договоре.

2. Платежи по настоящему договору осуществляются по мере поступления средств на счет «Заказчика» из государственного бюджета путем перечисления их на счет «Подрядчика».
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,3 % от общей суммы договора в государственный бюджет.
6. Срок действия договора

6.1 Настоящий договор подписывается и вступает в силу с момента регистрации его «Заказчиком» в территориальном органе Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

6.2. Срок действия настоящего договора до «31» декабря 2008 года.
7. Дополнительные условия договора.

7.1. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров.

7.2. Сроки и объемы должны обеспечивать требование к равномерности исполнения обязательств «Подрядчиком» или получателем бюджетных средств и в стоимостном выражении по месяцам соответствовать суммам, отраженным в индивидуальном плане финансирования по платежам государственного учреждения по соответствующей программе (подпрограмме).

7.3. Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заказчик

“Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты”мемлекеттік мекемесі

140116 г. Аксу с. Енбек ул.Школьная.

РНН 450200002304

Код 1233143

ИИК 001130671 в АГУК

БИК 195301070

_______________________Султанов Г. Ш.

М. П.

Подрядчик


____________________

М. П.


Похожие:

Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconБағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы
Тапсырыс берушінің атауы: “Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconҚұнды ұсыныстарға ресми сұрау салу әдісімен, (Л-0,2-40) жаздық дизелдік отындарға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру тапсырыс беруші

Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconҚұнды ұсыныстарға ресми сұрау салу әдісімен, тұрақты жуу қондырғысы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру тапсырыс беруші

Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconТапсырыс берушінің (ұйымдастырушының) толық атаулары
«Шарбақты ауданы Александровка орта мектебі» мм мемлекеттік тауарларды сатып алу, жұмыстар мен қызметкерлерді бағалық ұсыныстарды...
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconТапсырыс берушінің (ұйымдастырушының) толық атаулары
Шарбақты ауданы Александровка орта мектебі мм мемлекеттік тауарларды сатып алу, жұмыстар мен қызметкерлерді бағалық ұсыныстарды сұрау...
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы icon09. 12. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының...
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының...
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы icon23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының...
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconКонкурс әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру формасы
Ашық конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру формасы
Бағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы iconКонкурс әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру формасы
Ашық конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру формасы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница