«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Скачать 340.22 Kb.
Название«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
страница2/3
Дата конвертации18.02.2013
Размер340.22 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

23. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі лауазымына сайлау үшін кандидаттар төмендегілердің қатарынан ұсынылуы мүмкін:

1) акционерлердің – жеке тұлғалардың арасынан;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүддесін жақтаушы ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардың арасынан;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлану құқығына ие болатын өзге тұлғалардың қатарынан.
24. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар мен соның мүшелерінің өз міндеттерін орындау үшін қажет болатын тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, жағымды жетістіктері болып және акционерлер мен Қоғамның мүддесі үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін іскерлік және салалық ортада мінсіз беделге ие болуы тиіс.
25. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болуға кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын Тағайындау бойынша комитет әзірлейді.

26. Бір өтінімдегі кандидаттардың саны Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде ескерілген Директорлар кеңесінің сандық құрамынан аспауы тиіс.27. Кандидаттарды ұсыну туралы өтінімдерді Директорлар кеңесіне сайлану құқығы бар акционерлер мен тұлғалар жазбаша түрде әзірлеп және Қоғам Басқармасына немесе Директорлар кеңесінің Төрағасына тікелей жіберіледі.
28. Директорлар кеңесіне кандидаттарды ұсыну туралы өтінімде төмендегідей мәліметтер көрсетіледі (сонымен қатар өзін-өзі ұсынған жағдайда):

1) кандидаттың тегі, есімі, әкесінің есімі, туылған жылы, білімі, жұмыс орны және соңғы 5 (бес) жылда ұйымдарда атқарып келген лауазымдары (соның ішінде сайланған);

2) жеке басын куәландыратын құжаттағы мәліметтер;

3) коммерциялық ұйымдардағы кандидатқа тиесілі акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен категориясы туралы мәліметтер, сондай-ақ соның үлестес тұлғаларды туралы мәліметтер;

4) кандидатты ұсынып отырған акционер(лер)дің тегі, есімі, әкесінің есімі (заңды тұлғалар үшін фирмалық атауы), Қоғамның соларға тиесілі акцияларының саны мен категориясы;

5) мекенжайлар мен байланыс телефондары туралы мәліметтер;

6) кандидаттардың біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.
29. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Тағайындаулар бойынша комитетінің ұсыныстарына негізделумен кандидаттардың тегілерін Директорлар кеңесіне сайлау жөніндегі дауыс беру тізіміне енгізеді.

Директорлар кеңесі кандидаттардың тегілерін Директорлар кеңесіне сайлау жөніндегі дауыс беру тізіміне енгізуден келесі жағдайларда бас тартуға құқылы:

  1. осы Ереженің 28-тармағында ескерілген өтінімдегі мәліметтердің толық болмауы;

  2. кандидаттардың Қазақстан Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысына, сондай-ақ осы Ереженің 23, 24 және 36-тармақтарында ескерілген талаптарға сәйкес болмауы.30. Директорлар кеңесінің кандидаттың тегін Директорлар кеңесіне сайлау жөніндегі дауыс беру тізіміне енгізуден бас тарту туралы себебі көрсетілген шешімі акционерге (акционерлерге) немесе ұсыныс енгізген мүдделі тұлғаларға соны қабылдау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жіберіледі.
31. Директорлар кеңесінің кандидаттың тегін дауыс беру тізіміне енгізуден бас тарту туралы шешіміне акционерлердің Жалпы жиналысында немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сот тәртібімен шағымдануға болады.


  1. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау тәртібі, солардың құзырлығының мерзімі және құзырлығын тоқтату


32. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жылдық Жалпы жиналысымен сайланады және Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің құзырлықтары мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде бекітілген тәртіппен қайта сайланады.
33. Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға арнап ұсынылмаған тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің сандық құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде 1/3 (үштен бір) бөлігі тәуелсіз директор болуы тиіс.
34. Директорды сайлау кезінде Қоғамның акционерлеріне директор лауазымына кандидат жайлы, сонымен бірге биографиялық, кандидат пен Қоғамның өзара қатынастары туралы (үлестестігі, әріптестігі және т.б.) барынша толық ақпарат және акционерлерге әділ шешім қабылдауға мүмкіндік беретін өзге кез келген түрдегі ақпарат ұсынылуы тиіс.
35. Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның жылдық есеп беруінің құрамында ұсынатын өзінің қызметі жайлы жылдық есеп беруде өзі тәуелсіз деп санайтын әр директорды көрсетеді. Директорлар кеңесі директордың шешім қабылдау кезінде тәуелсіз болған-болмағанын анықтайды, директорды тәуелсіз деп танудың себептерін көрсетеді, бұл ретте директордың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәуелсіздік критерийлеріне сәйкестігін, сондай-ақ директорды тәуелсіз деп тануға әсерін тигізуі мүмкін қатынастардың немесе жағдайлардың орын алуын көрсетеді, сонымен қатар егер директор:

1) кейінгі бес жыл бойы Қоғамның немесе соның еншілес ұйымының қызметкері болып табылған болса;

2) Қоғамнан Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмысы үшін төленетін сыйақыны санамағанда, қосымша сыйақы алған немесе алып отырған болса;

3) осындай лауазымды өзге ұйымдарда немесе органдарда атқарумен өзге ұйымдарға немесе органдарға осындай қатысу арқылы өзге директорлармен елеулі байланыстарға ие болса;

4) акционерлердің немесе мемлекет органдарының өкілі болып табылса;

5) осы Ережеде ескерілген жағдайларды санамағанда, тоғыз жыл бойы директор болса.
36. Директорлар кеңесін төмендегідей тұлғалар сайланбайды:

1) сотталғандығы заңмен бекітілген тәртіппен өтелмеген немесе кешірілмеген;

2) бұрында бекітілген тәртіппен банкрот деп танылған өзге заңды тұлғаның мәжбүрлі таратылуы, немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, немесе қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаудан бұрынғы бір жыл мерзімнен аспайтын өзге заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған. Мұндай талап бекітілген тәртіппен банкрот деп танылған өзге заңды тұлғаның мәжбүрлі таратылуы, немесе акцияларын мәжбүрлі түрде сатып алу, немесе қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күннен кейінгі 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.
37. Басқарма мүшелері, Төрағаны санамағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасын бір мезгілде Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайлауға болмайды.
38. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс берумен жүргізіледі. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды толығымен 1 (бір) кандидатқа беріп немесе оларды Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидатқа үлестіруі мүмкін. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған деп саналады. Егер Директорлар кеңесіне мүшелігіне кандидаттың екеуі немесе бірнешеуі бірдей дауыс санын жинаса, онда бұл кандидаттарға арнап қосымша дауыс беру өткізіледі.
39. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге арнап сайланады. Директорлар кеңесінің мүшесін 6 (алты) жылдан асатын жаңа мерзімге сайлаған кезде оның кандидатурасы Директорлар кеңесінің құрамын сапасы тұрғысынан жаңартудың қажеттігін ескерумен ерекше қарастыруға жатады. Бір тұлғаны Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайлауға болмайды, алайда айрықша жағдайларда осындай тұлғаны жыл сайын сайлаған жағдайда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлауға рұқсат етіледі.

Сайланған директорлар тиісті міндеттерін орындауға арнап уақытын жеткілікті мөлшерде жұмсауы тиіс.
40. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (мүшелерінің) құзырлықтары мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзырлықтарын мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылып отырған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.
41. Директорлар кеңесі мүшесінің құзырлығы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесін жаңадан сайлау әрекеті Жалпы жиналысқа қатысып отырған акционерлердің кумулятивті дауыс беруімен жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің құзырлық ету мерзімі тұтастай Директорлар кеңесінің құзырлық ету мерзімі өткен сәтте тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің 3 (үш) және одан көп мүшесінің құзырлығы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдауға құқылы.
42. Директорлар кеңесінің құзырлық ету мерзімі 3 жылды құрайды және өзінде Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын акционерлердің Жалпы жиналысының өткізілу сәтінде тоқтайды.
43. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің құзырлығын соның бастамасы бойынша тоқтату әрекеті Қоғамның Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар ету арқылы кез келген уақытта жүзеге асырылады.


  1. Директорлар кеңесінің Төрағасы


44. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңдарымен, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережемен бекітілген тәртіппен Директорлар кеңесін басқарады, соның жұмысын ұйымдастырады, соның қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ:

1) Қоғамның атынан төмендегідей құжаттарды жасасады:

- Басқарма Төрағасымен Қоғамның Басқарма Төрағасының материалдық сыйақысы мен жауапкершілігінің соның қызметі мен Қоғамның Даму жоспарын (ортамерзімді Бизнес-жоспарын) орындау нәтижелеріне, Қоғамның бюджетіне тікелей тәуелді болуын ескеретін еңбектік келісімшартты;

- Қоғамның аудиторлық ұйыммен жыл сайынғы аудитін жүргізу туралы келісімшартты;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатураны ұсынады;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін әзірлейді;

4) төмендегілерді қамтамыс етеді:

- Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және соның және Басқарманың өзара сындарлы қарым-қатынастарын;

- акционерлермен тиімді қарым-қатынастарды және акционерлердің көзқарасын Директорлар кеңесінің назарына жеткізуді;

- Директорлар кеңесі мүшелерінің шынайы және нақты ақпаратты уақытында алып отыруын;

- Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға ену бағдарламасын ұсынуды;

- акционерлердің сауалдарына жауаптардың ұсынылуын;

5) (ірі) акционерлермен Қоғамның даму стратегиясын талқылайды;

6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге міндеттерді жүзеге асырады.
45. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда соныі міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.


  1. Корпоративтік хатшы


46. Корпоративтік хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, өзін Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам қызметкері.
47. Корпоративтік хатшы өзінің қызметі шеңберінде акционерлердің Жалпы жиналыстары мен Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарын әзірлеу мен өткізу ісін бақылайды, Директорлар кеңесінің іс-қағаздарын жүргізу мен құжат айналымын ұйымдастырады, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыртуды қамтамасыз етеді және сол отырыстардың хаттамаларын жүргізіп отырады, Директорлар кеңесінің мүшелеріне қажетті ақпаратты ұсынып отырады, сондай-ақ:

1) Директорлар кеңесінің отырысында қарастыруға арналған құжаттардың әзірлеу ісін ұйымдастырады, отырысты өткізу күні, уақыты, орны туралы ұсыныстарды әзірлейді, отырысты өткізу үшін қажет болатын өзге де мәселелерді шешеді;

2) отырыстардың хаттамаларын, дауыс беру бюллетеньдері мен Директорлар кеңесінің өзге түрдегі құжаттарын сақтауды ұйымдастырып және қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесінің атынан және Директорлар кеңесі Төрағасының тапсырмасы бойынша Басқармаға, Ішкі аудит қызметіне, тәуелсіз аудиторға, Қоғамның баға берушісі мен/немесе тіркеушісіне сұратулардың жіберілуін қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылып отырған мәселелердің Директорлар кеңесінің құзырлығына сәйкестігін қарастырады;

5) Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылайды және Кеңестің шешімдерінің орындалу барысы туралы соның отырыстарында баяндама жасайды;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің сұратуы бойынша қосымша материалдардың жинақталуын және олардың Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылуын ұйымдастырады;

7) директорларды лауазымға енгізу барысында көмек көрсетеді;

8) директорларды корпоративтік басқаруды дамытудың жаңа беталыстары туралы хабардар етеді және директорларға арнап басқару мәселелері бойынша кеңес берулерді ұйымдастырады;

9) Директорлар кеңесі қызметінің тиімді болуы мақсатында Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлермен, Басқарма Төрағасымен, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерімен үйлесімделген және жедел жұмысын қамтамасыз етеді.

10) осы Ереже мен Қоғамның ішкі құжаттарында ескерілген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.
48. Корпоративтік хатшының мәртебесі, қызметтік міндеттері және қызметінің өзге мәселелері Директорлар кеңесімен Корпоративтік хатшы туралы тиісті ережені бекітуі арқылы белгіленіп отырады.


49. Директорлар кеңесі тиімді қызметін қамтамасыз ету мақсатында Корпоративтік хатшының жекелеген міндетті Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның құзырлы бөлімшелеріне жүктеліп отыруы мүмкін.


  1. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырту тәртібі50. Директорлар кеңесі отырыстарды қажетіне қарай, алайда кемінде жылына алты рет өткізіп отырады.
51. Директорлар кеңесі отырысы соның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасымен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның аудиторының немесе ірі акционерінің талап етуі бойынша шақыртылып отырады.

52. Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуға бастамашы болған тұлға Директорлар кеңесі отырысын шақырту туралы талап етуді ресімдейді, онда төмендегі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуға бастамашы болған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі мен әкесінің есімінің басқы әріптері;

2) мәселелерді алға тарту себебін көрсетумен ұсынылып отырған күн тәртібі;

3) Директорлар кеңесінің отырысын өткізудің ұсынылып отырған пішімін.
53. Бастамашы тұлға Директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы талап ету хатына ұсынылып отырған күн тәртібіндегі материалдарды қоса беруі тиіс. ОТырысты өткізу туралы талап ету және қосарланған материалдар Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе Қоғамның Басқармасына жіберіледі.54. Директорлар кеңесі отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы соны шақырту туралы талап ету хаты келіп түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақыртылуы тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда бастамашы тұлға Қоғамның Басқармасына шағымдануға құқылы, кейінгісі Директорлар кеңесінің отырысын арыз келіп түскен сәттен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей шақыртуға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі отырысын шақырту туралы талабын ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыртумен өткізіледі.
1   2   3

Похожие:

«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46 хаттама «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Тарау. Еншілес және тәуелді қОҒамдармен өзара іс-қимыл қАҒидаттары мен тәжірибесі
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconӨзара ынтымақтастық туралы келісім 2008 жылғы «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» АҚ негізінде әрекет ететін, «Қазақтелеком» АҚ филиалы
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы
«Капитал» жзқ» зақ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Капитал» жзқ» зақ-ның Зейнетақылық ережелерінің орнына...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы
«Капитал» жзқ» зақ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Капитал» жзқ» зақ-ның Зейнетақылық ережелерінің орнына...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46-хаттама «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының ж а р ғ ы с ы
Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ коммуникациялары бойынша кәбіл тартуға және «Қазақтелеком» АҚ жайларында жабдықтар орнатуға техникалық талаптар беру ережес І
Бөгде операторлар желісін «Қазақтелеком» АҚ телекоммуникация желісіне (жабдық) қосу мақсатында, оларды пайдалану кезіндегі «Қазақтелеком»...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница