Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы
Скачать 104.92 Kb.
НазваниеЖаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы
Дата конвертации27.02.2013
Размер104.92 Kb.
ТипДокументы
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 4 шілдедегі N 165-IV Заѕы
Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы 2009 жыл N 13-14, 61-ќўжат; "Егемен Ќазаќстан" 2009 жыл, 15 шілде, N 238 (25635); "Казахстанская правда" от 16.07.2009 г., N 171 (25915)


МАЗМЎНЫ

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Осы Заѕныѕ ќолданысќа енгізілу тјртібін 12-баптан ќараѕыз.

      Осы Заѕ жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдаудыѕ маќсаттарын, нысандары мен баєыттарын белгілейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар

      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) жаѕартылатын энергия кґздері - табиєи жаратылыс процестері есебінен їздіксіз жаѕартылатын энергия кґздері: кїн сјулесініѕ энергиясы, жел энергиясы, ќуаты отыз бес мегаватќа дейінгі ќондырєыларєа арналєан гидродинамикалыќ су энергиясы; геотермальдыќ энергия: топыраќтыѕ, жер асты суларыныѕ, ґзендердіѕ, су айдындарыныѕ жылуы, сондай-аќ бастапќы энергия ресурстарыныѕ антропогендік кґздері: биомасса, биогаз жјне электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіру їшін пайдаланылатын органикалыќ ќалдыќтардан алынатын ґзге де отын;
      2) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектісі - жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын жјне жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектісін іске ќосу їшін технологиялыќ ќажетті тиісті инфраќўрылымы бар электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіруге арналєан дербес техникалыќ ќондырєылар жјне олармен ґзара байланысты ќўрылєылар;
      3) ујкілетті орган - жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласында басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттік орган;
      4) электр энергиясыныѕ нормативтік шыєасылары - электр энергиясыныѕ электр желілері бойынша электр энергиясын беруге жјне таратуєа кететін технологиялыќ шыєысы;
      5) энергия ґндіруші білікті ўйым - жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалана отырып, электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіруді жїзеге асыратын заѕды тўлєа.

      2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕартылатын энергия
              кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы заѕнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді, осы Заѕнан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.
      2. Биоотын ґндіру жјне айналымы саласында туындайтын ќоєамдыќ ќатынастар Ќазаќстан Республикасыныѕ биоотын ґндіруді жјне айналымын мемлекеттік реттеу туралы заѕнамасымен реттеледі.
      3. Электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіру, беру жјне тўтыну процесінде туындаєан, осы Заѕмен реттелмеген ќоєамдыќ ќатынастар Ќазаќстан Республикасыныѕ электр энергетикасы туралы заѕнамасымен реттеледі.
      4. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕдаєыдан ґзгеше ережелер белгіленсе, онда халыќаралыќ шарттыѕ ережелері ќолданылады.

2-тарау. ЖАЅАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КҐЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫ ЌОЛДАУ САЛАСЫНДАЄЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      3-бап. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау
              саласындаєы мемлекеттік реттеудіѕ маќсаттары мен
              нысандары

      1. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы мемлекеттік реттеу экономиканыѕ энергияны ќажетсінуі мен электр жјне жылу энергиясын ґндіру секторыныѕ ќоршаєан ортаєа јсерін азайту жјне электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіру кезінде жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану їлесін ўлєайту їшін жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалана отырып, электр жјне (немесе) жылу энергиясы ґндірісіне ќолайлы жаєдай жасау маќсатында жїзеге асырылады.
      2. Электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіру їшін жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы мемлекеттік реттеу:
      1) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспарын (баєдарламасын) бекітуді жјне іске асыруды;
      2) лицензиялауды;
      3) электр энергетикасын дамыту баєдарламаларында электр энергиясын ґндірудіѕ жалпы кґлеміндегі жаѕартылатын энергия кґздерініѕ нысаналы кґрсеткіштерін, їлесін белгілеуді;
      4) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласында ќазаќстандыќ кадрларды даярлау мен оќытуєа жјне єылыми зерттеулер жїргізуге жаєдайлар жасауды;
      5) техникалыќ реттеуді;
      6) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді ќабылдауды ќамтиды.

      4-бап. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды
              ќолдау саласындаєы мемлекеттік реттеудіѕ
              негізгі баєыттары

      Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы мемлекеттік реттеу мынадай негізгі:
      1) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін салу жјне пайдалану їшін ќолайлы жаєдайлар жасау;
      2) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалана отырып, электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіруді ынталандыру;
      3) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін жобалауды, салуды жјне пайдалануды жїзеге асыратын жеке жјне заѕды тўлєаларєа Ќазаќстан Республикасыныѕ инвестициялар туралы заѕнамасына сјйкес инвестициялыќ преференциялар беру;
      4) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін бірыѕєай электр энергетикасына, жылу жїйесіне, электр жјне жылу энергиясыныѕ нарыєына тиімді ыќпалдастыру їшін ќолайлы жаєдайлар жасау;
      5) Ќазаќстан Республикасыныѕ парник газдары шыєарындыларын азайту жґніндегі халыќаралыќ міндеттемелерін орындауєа жјрдемдесу баєыттары бойынша жїзеге асырылады.

      5-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі:
      1) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы мемлекеттік саясаттыѕ негізгі баєыттарын јзірлейді;
      2) жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдаланудыѕ салалыќ (секторлыќ) баєдарламаларын бекітеді;
      3) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану мониторингін жїзеге асыру тјртібін бекітеді;
      4) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы техникалыќ регламенттерді бекітеді;
      5) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілері ќўрылысыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемелері мен жобаларын келісу жјне бекіту тјртібін, мерзімдерін бекітеді.

      6-бап. Ујкілетті органныѕ ќўзыреті

      Ујкілетті орган:
      1) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асырады;
      2) жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдаланудыѕ салалыќ (секторлыќ) баєдарламаларын јзірлейді;
      3) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы техникалыќ регламенттерді јзірлейді жјне электр жјне (немесе) жылу энергиясын ґндіру їшін жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін жобалау, салу, пайдалану жјне олардыѕ техникалыќ ќауіпсіздігі саласындаєы мемлекеттік стандарттарды жетілдіру жґнінде ўсыныстар енгізеді;
      4) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді јзірлейді жјне бекітеді;
      5) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспарын (баєдарламасын) бекітеді;
      6) ќуаты жиырма бес мегаватт жјне одан да жоєары жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін салу жобаларын келіседі;
      7) жаѕартылатын энергия кґздерініѕ пайдаланылу мониторингін жїзеге асырады;
      8) электр немесе жылу желілеріне ќосатын жјне жаѕартылатып энергия кґздерін пайдалану объектілерін ќосатын еѕ жаќын нїктені аныќтаудыѕ тјртібі мен мерзімін айќындайды;
      9) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерініѕ энергия беруші ўйымдардыѕ электр немесе жылу желілеріне ќосылуын Ќазаќстан Республикасыныѕ электр энергетикасы туралы заѕнамасына сјйкес баќылауды жїзеге асырады;
      10) энергия ґндіруші білікті ўйымдардан электр энергиясын сатып алу тјртібін айќындайды;
      11) мемлекеттік органдардыѕ, жеке кјсіпкерлік субъектілері мен єылыми жјне єылыми-техникалыќ ќызмет субъектілерініѕ жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдалану жґніндегі ґзара іс-ќимылын їйлестіреді;
      12) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану саласындаєы халыќаралыќ ынтымаќтастыќты жїзеге асырады.

      7-бап. Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ
              жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдарыныѕ
              ќўзыреті

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдаланудыѕ салалыќ (секторлыќ) баєдарламаларын іске асыруєа ќатысады;
      2) орталыќтандырылєан электрмен жабдыќтау экономикалыќ жаєынан тиімсіз, электрлендірілмеген шалєай елді мекендерде жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін орналастыруды ескере отырып, жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдаланудыѕ ґѕірлік баєдарламаларын јзірлейді жјне іске асырады;
      3) ќуаты жиырма бес мегаватќа дейінгі жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін салу жобаларын, сондай-аќ жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы жїйесі їшін жылу энергиясын ґндіруге арналєан жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін салу жобаларын келіседі.

3-тарау. ЖАЅАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КҐЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫ ЌОЛДАУ

      8-бап. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану
              объектілерін жобалау жјне салу кезіндегі ќолдау

      Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жергілікті атќарушы органдары:
      1) облыстыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ жјне астананыѕ жоспарларын, экономикалыќ жјне јлеуметтік даму баєдарламаларын јзірлеу кезінде жаѕартылатын энергия кґздерін дамыту мен пайдаланудыѕ салалыќ (секторлыќ) баєдарламаларын ескереді;
      2) жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерін салу їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ жер заѕнамасына жјне оларды  орналастыру жоспарына (баєдарламасына) сјйкес жер учаскелерін резервке алады жјне береді.

      9-бап. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалана отырып
              ґндірілген электр жјне (немесе) жылу энергиясын
              сату кезіндегі ќолдау

      1. Электр желілеріне жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын объектілер тікелей ќосылєан ґѕірлік электр желілері компаниялары тиісті энергия ґндіруші білікті ўйымдар ґндірген электр энергиясын толыќ кґлемде, ґздерініѕ желілерінде электр энергиясыныѕ нормативтік шыєасыларын ґтеу їшін осы шыєасылар мґлшерініѕ елу процентінен аспайтын кґлемде сатып алуєа міндетті.
      Энергия ґндіруші білікті ўйымдардыѕ электр энергиясын ґндіру кґлемі тиісті ґѕірлік электр желілері компаниясыныѕ нормативтік шыєасылары мґлшерініѕ елу процентінен асќан жаєдайда, осы электр энергиясыныѕ ќалєан кґлемін жїйелік оператор ўлттыќ электр желісіндегі электр энергиясыныѕ нормативтік шыєасыларын ґтеу їшін сатып алады.
      2. Энергия ґндіруші білікті ўйымдар ґндірген электр жјне (немесе) жылу энергиясын сатып алу-сату шарттары жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектісін салу жобасыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесінде айќындалєан, жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектісініѕ ќўрылысы жобасыныѕ ґзін-ґзі аќтау мерзімінен кем емес кезеѕге жасалады.
      3. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілері Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес электр желілеріне тікелей ќосылєан жїйелік оператор тиісті энергия ґндіруші білікті ўйымдардыѕ ґндірген электр энергиясын ґз желілеріндегі электр энергиясыныѕ нормативтік шыєасыларын ґтеу їшін толыќ кґлемде сатып алуєа міндетті.
      4. Энергия ґндіруші білікті ўйымдар ґндірген жјне елді мекенді жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы жїйесіне берілген, жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы жїйесіндегі жылу тасымалдаєыштыѕ параметрлеріне сјйкес келетін параметрлерімен жылу энергиясын жылумен жабдыќтаушы ўйым сатып алады.
      Энергия ґндіруші білікті ўйым ґндірген жылу энергиясына жўмсалєан шыєындар Ќазаќстан Республикасыныѕ табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы заѕнамасында белгіленген тјртіппен энергиямен жабдыќтаушы ўйымныѕ тарифіне енгізіледі.
      Энергия ґндіруші білікті ўйым жылумен жабдыќтаудыѕ маусымдыќ сипатына байланысты жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы жїйесіне жылу энергиясын беру кезеѕін энергиямен жабдыќтаушы ўйыммен келіседі.
      5. Энергия ґндіруші білікті ўйым электр энергиясын босату баєасын жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектісін салу жобасыныѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемесінде белгіленген деѕгейден аспайтын мґлшерде дербес белгілейді.
      6. Электр жјне (немесе) жылу энергиясын жеткізу кезінде энергия ґндіруші білікті ўйымдар энергия беруші ўйымдардыѕ электр немесе жылу энергиясын берген ќызметтеріне аќы тґлеуден босатылады.
      7. Энергия ґндіруші білікті ўйым ґндірген электр энергиясын сатып алуєа жјне беруге жўмсалєан шыєындар Ќазаќстан Республикасыныѕ табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы заѕнамасында белгіленген тјртіппен осы ґѕірлік электр желілері компаниялары мен жїйелік оператордыѕ электр энергиясын беру жґніндегі ќызметініѕ тарифіне енгізіледі.
      8. Энергия ґндіруші білікті ўйымдар тўтынушылармен электр жјне (немесе) жылу энергиясын сатып алу-сату шарттарын жасасуєа ќўќылы.
      Энергия беретін ўйымдар энергия ґндіруші білікті ўйымдардыѕ электр энергиясы нарыєына еркін ќол жеткізуін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќамтамасыз етеді.
      9. Энергия ґндіруші білікті ўйымдар жаратылыстыѕ табиєи жаєдайларына ќарай ќуаттар авариялыќ істен шыќќан жјне (немесе) ќуат уаќытша азайєан жаєдайларда єана тўтынушылармен жасалєан электр энергиясын сатып алу-сату шарттары бойынша ґз міндеттемелерін орындау їшін резерв жасау маќсатында энергия ґндіруші басќа ўйымнан электр энергиясын сатып алуды жїзеге асыруєа ќўќылы. Резерв жасау маќсатында жеткізілетін электр энергиясын сату резерв жасауды жїзеге асыратын энергия ґндіруші ўйымдардыѕ электр энергиясыныѕ баєасы бойынша, электр энергиясын энергия беруші ўйымдардыѕ желілері арќылы беру жґніндегі тарифтер ескеріле отырып жїргізіледі.

      10-бап. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану
               объектілерін энергия беруші ўйымныѕ электр немесе
               жылу желілеріне ќосу, электр жјне (немесе) жылу
               энергиясын беру кезіндегі ќолдау

      1. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын жаѕа объектілер, сондай-аќ пайдалануєа берілу мерзіміне ќарамастан, ќайта жаѕартылєан объектілер кернеу класына немесе жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы желісіндегі жылу тасымалдаєыштыѕ параметрлеріне сјйкес келетін энергия беруші ўйымныѕ электр немесе жылу желілерініѕ еѕ жаќын нїктесіне ќосылады.
      2. Энергия беруші ўйым кернеу класына немесе жылумен жабдыќтаудыѕ жалпы желісіндегі жылу тасымалдаєыштыѕ параметрлеріне сјйкес келетін электр немесе жылу желілерініѕ еѕ жаќын нїктесініѕ кедергісіз жјне кемсітушіліксіз аныќталуын жјне жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын объектілердіѕ ќосылуын ќамтамасыз етеді.
      3. Энергия беруші ўйымдардыѕ электр желілерініѕ ґткізу ќабілеті шектелген жаєдайда энергия беруші білікті ўйым ґндірген электр энергиясын беруге басымдыќ берілуі тиіс.
      4. Электр ќуатын диспетчерлеу кезінде жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын электр генерациялаушы объектілер басымдыќпен пайдаланылады.
      5. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдаланатын объектілерді ќосу їшін энергия беруші ўйымдардыѕ жўмыс істеп тўрєан электр жјне жылу желілерін кеѕейту мен ќайта жаѕартуды электр жјне (немесе) жылу желілерініѕ меншік иесі осы шыєындарды энергия беруші ўйымныѕ тарифіне міндетті тїрде енгізе отырып, Ќазаќстан Республикасыныѕ табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы заѕнамасында белгіленген тјртіппен жїзеге асырады.
      6. Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалану объектілерініѕ инфраќўрылымдыќ бґлігін ќосу нїктесіне дейін салуды жаѕартылатып энергия кґздерін пайдаланатын объектініѕ меншік иесі шыєындарды жоба ќўнына ќоса отырып жїзеге асырады.

4-тарау. ЌОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      11-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕартылатын энергия
               кґздерін пайдалануды ќолдау саласындаєы
               заѕнамасын бўзєаны їшін жауаптылыќ

      Ќазаќстан Республикасыныѕ жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау сапасындаєы заѕнамасын бўзу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жауаптылыќќа јкеп соєады.

      12-бап. Осы Заѕды ќолданысќа енгізу тјртібі

      Осы Заѕ алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасы
      Президенті                                        Н. Назарбаев

Похожие:

Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconЖаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы 2009 жыл n 13-14, 61-құжат; "Егемен Қазақстан" 2009 жыл, 15 шiлде, n 238 (25635); "Казахстанская...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 10 тамыз №1040 Астана, Үкімет Үйі Электр қозғалтқыштарының энергия тиімділігі бойынша талаптарды белгілеу туралы
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы Заңының 4-бабының 11...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 қыркүйектегі №1179 қаулысы
Энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconАтырау облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы туралы ереже жалпы ережелер
...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconЖўмыспен ќамтуєа жјрдемдесудіѕ белсенді шараларына ќатысатын адамдардыѕ ўтќырлыєын арттыруєа жјрдемдесу жјне оларєа мемлекеттік ќолдау шараларын кґрсету ќаєидасын бекіту туралы
Егемен Ќазаќстан" 2011 жыл, 20 шілде, №305-306 (26700); "Казахстанская правда" от 21. 07. 2011 г., №225 (26646)
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconШЫҒыс қазақстан облысының Әкімдігі шығыс қазақстан облысының 2007-2015 жылдарға арналған энергия үнемдеу бойынша
Энергия тұтынуды стандарттау мен жабдықтарды сертификаттау және олардың энергия үнемдеудегі рөлі
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 13 қыркүйек №1192 Астана, Үкімет Үйі
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы Заңының 4-бабының 14...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 11 қыркүйек №1181 Астана, Үкімет Үйі
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы Заңының 4-бабының 9...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы iconБозон Хиггса рассмотрим как физическую модель
Что значить у кванта энергия покоя (энергия безрезультатного скачка) это как да энергия скачка кванта, периодически стремится, к...
Жаѕартылатын энергия кґздерін пайдалануды ќолдау туралы icon2010 ж. 21 желтоқсан
Ар-намыс кодексін сақтау бойынша Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі балқаш-алакөл бассейіндік инспекциясының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница