Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница9/10
Дата конвертации04.03.2013
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ñ) 2,3,4


Ä) 1,5,6,7

Å) 2,6,7.
7-øi ÁÅÑ áîéûíøà Ò̲ ºàëàé áà¹àëàíàäû

À) Ò̲ áîéûíøà

Â) åñåïòi ìåðçiì øû¹ûíäàðû áîéûíøà

Ñ) à¹ûìäà¹û º½íìåí

Ä) ¼íäiðiñòiê ¼çiíäiê º½í áîéûíøà
Å) À,Ä.


Ò¼ìåíäåãiëåðäi» ºàéñûñû ¼çãåðåòií øû¹ûíäàð àíûºòàìàñûí áåðåäi

À) æî¹àë¹àí íåìåñå áàëàìà êóðñ iñòåðií òà»äàóäà áàñºàëàðäàí áàñ

òàðòóäû òóäûðàòûí æî¹àë¹àí ì¾ìêiíäiêòåð

Â) ºîñûìøà êiðiñ àëó íåìåñå ¼íäiðiñ ê¼ëåìiíi» ¼ñói

Ñ) ¼íäiðiñòi» ºàëûïòû æà¹äàéûíäà òàáûñ àëó

Ä) êåëiñiì øàðò æàñàóìåí ¼íäiðiñòi» ê¼ëåìií ¼ñiðóäi ºàæåò åòïåéòií òàáûñ àëó

Å) À, Ñ.
Èíêðåìåíòòiê øû¹ûíäàð¹à àíûºòàìà áåði»içäåð

À) ¼íiìíi» áið ¼ëøåìiíå øû¹ûíäàðäû» ¼çãåðói

Â) ò½ðàºòû æ¸íå àéíûìàëû øû¹ûíäàðäû» ¼çãåðiñi

Ñ) ¼íiìíi» ºîñûìøà ê¼ëåìií øû¹àðó¹à ºîñûìøà øû¹ûíäàð

Ä) ä½ðûñ æàóàáû æîº
Å) À, Â.


Øû¹ûíäàðäû ºàéñûñû ìåíåäæåðëåðìåí ðåòòåëåäi

íåãiçãi ìàòåðèàëäàð

ÁÀ å»áåê àºûñû

íåãiçãi ¼íäiðiñòiê æ½ìûñøûëàðäû» å»áåê àºûñû

ê¼ìåêøi ¼íäiñòiê æ½ìñûøûëàðäû» å»áåê àºûñû

àìîðòèçàöèÿ

ºîñûìøà ìàòåðèàëäàð

ñàºòàíäûðó

îòûí

ò½ðûï ºàëó ìåðçiìi

êàíöåëÿðëÿº òàóàðëàð

À) 1,2,3,4,9,10

Â) 1,3,5,6,7,8

Ñ) 2,3,4,7,

Ä) 1,3,4,6,8,9


Å) 1,2,3.
Æî¹àðûäà¹û øû¹ûíäàðäû» ºàéñûñû ìåíåäæåðìåí ðåòòåëìåéäi

íåãiçãi ìàòåðèàëäàð

ÁÀ å»áåê àºûñû

íåãiçãi ¼íäiðiñòiê æ½ìûñøûëàðûíû» å»áåê àºûñû

ê¼ìåêøi ¼íäiðiñ æ½ìûñøûëàðûíû» å»áåê àºûñû

àìîðòèçàöèÿ

ê¼ìåêøi ìàòåðèàëäàð

ñàºòàíäûðó

ò½ðûï ºàëó óàºûòû

îòûí

êàíöåëÿðëûº òàóàðëàð

À) 1,2,4,6

Â) 1,2,5,8

Ñ) 2,3,7

Ä) 2,5,7,10

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
Ìàðæèíàëäûº øû¹ûíäàð¹à ä¸ë æàóàï áåði»iç

À) øû¹ûíäàðäû» áàðëûº ¼íiì áiðëiãiíå ºàòûíàñû

Â) ñàòó áà¹àñû ìåí àéíûìàëû øû¹ûíäàð àðàñûíäà¹û àéûðìà

Ñ) ñàòó áà¹àñû ìåí ò½ðàºòû øû¹ûíäàð àðñûíäà¹û àéûðìà

Ä). ¼íiìíi» áið ¼ëøåìiíå ò¼ìíåãi äå»ãåéäåãi øû¹ûíäàð
Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.


Ýêîíîìèêàëûº ìàçì½íûíà ºàðàé ¼íäiðiñòiê øû¹ûíäàð ºàëàé á¼ëiíåäi

À) ìàòåðèàëäûº øû¹ûíäàð, å»áåê àºû øû¹ûíäàðû, å»áåê àºûäàí àóäàðûìäàð, íåãiçãi

ºîðëàðäû» òîçóû, áàñºàëàé øû¹ûíäàð

Â) ¼íäiðiñòiê æ¸íå ¼íäiðiñòiê åìåñ

Ñ) ìàòåðèàëäàð, å»áåê àºû, ¾ñòåìå øû¹ûíäàð

Ä) òiêåëåé æ¸íå æàíàìà øû¹ûíäàð
Å) ò½ðàºòû æ¸íå ¼çãåðìåëi øû¹ûíäàð.

4

4-Тақырып. Өндірістегі шығындар есебінің әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау

1. Басқару есебіндегі өнімнің өзіндік құнына қосылатын шығындар құрамы

2. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың процестік әдісі

3. Аяқталмаған өндіріс

4. Процестік клькуляция сатылары

5. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық әдісі

6. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтікәдісі
Бақылау сұрақтары:

 1. Аяқталмаған өндірістің мәні.

 2. Аяқталмаған өндірістің бғалануы

 3. Аяқталмаған өндірісті түгендеу.

Детальдар мен жартылай фабрикаттар қозғалысының

 1. Негізгі өндіріске қызмет көрсетудегі көмекші өндірістердің ролі мен маңызы.

 2. Көмекші өндірістердің өндірілетін өнім, орындалатын жұмыс, көрсеткен қызметтер құрамы мен сипаты бойынша түрлері.

 3. Көмекші өндірістердің бір–біріне көрсеткен қызметтері және шығындарының есебі.

 4. Шығын есебінің түрлерін сипаттаңдар.

 5. Калькуляциялаудың принціптерін атаңдар.

 6. Процестік калькуляциялаудың мәні неде және оның қолдану салаы қандай?

 7. Калькуляциялаудың және шығын есебінің қайта бөлу әдісін сипаттаңдар.

 8. Калькуляциялаудың тапсырыстық әдісінде шығын есебінің объектісіне не жатады және жеке тапсырыстарға жанама шығындарды бөлудің тізбектілігін түсіндіріңдер.

 9. Нормативті әдістегі шығын есебі мен калькуляциялаудың алдында «стандарт-кост» жүйесінің артықшылығы мен кемшіліктері қандай?


Есеп 1

1000 км арақашықтықтағы арнайы бағытқа жету үшін көліктің қай түрімен барған тиімді екенін анықтайық. Шешімнің екі түрі бар:

1. Жеке көлігіңмен жету

2. Қоғамдық көлікпен жету

егер жеке көлікпен жететін болсақ, 1км шығыны келесідей (тг):

Ауыспалы шығындар:

Жанармай 5,2

Жөндеу 1,6

Дөңгелегін ауыстыру 0,8

Барлығы 7,6

Тұрақты шығындар:

Сақтандыру 573$

Тіркеу 139$

Амортизация 1784$

Барлығы 2496$
Егер қоғамдық көлікпен жететін болсақ, жалпы шығын - 90$.

Жеке көлік бойынша релевантты шығындар ауыспалы шығынға тең болады - 76$ (1000км)

Қорытынды: жеке көлікпен жеткен тиімді болады, бұл ғағдайда 14$ үнемделеді.

Есеп 2.

Бізде көлік бар, бірақ тіркеуден өтпеген (мәліметтер алдыңғы есептен алынады). Келесі жылға тіркеуден өткізу керек пе, әлде көліктің басқа түрін (2800$) пайдалану керек пе деген сұраққа шешім қабылдануы тиіс. Тіркеу жағдайында жүру жоспары 10000км құрайды.

Релевантты шығындар:

Ауыспалы шығын +тіркеу+ сақтандыру = 0,076 * 10000 + 573 + 139 = 1472$ құрайды.

Шешім: көлікті келесі жылға тіркеуден өткізу керек.


5

5-Тақырып. Бюджеттеу және негізгі бюджетті құру

1. Шығындарды жоспарлау мен бақылау

2. Сату бюджеті

3. Өндіріс бюджеті

4. Материалдар бюджеті
Есеп 1.

Қосымша тапсырыс бағасы бойынша немесе мекеме тауары мен өнімінің бағасы бойынша шешім.

100000бірлік өнім шығару жоспарланды.


Тікелей еңбек

600000 ақша бірлігі

Негізгі материалдар

200000 ақша бірлігі

Ауыспалы үстеме шығындар

200000 ақша бірлігі

Тұрақты үсетме шығындар

400000 ақша бірлігі

Барлығы

1400000 ақша бірлігі

Жоспарлы өзіндік құн – 14 ақша бірлік. Сату бағасы – 18 ақша бірлік. Сатып алу – 80000 өнім бірлік (1 өнімге 18 ақша бірлігімен). Қалдығы 20000 өнім бірлік (1 өнімге 12 ақша бірлігімен).

Шешім:

Кесте 1. Релевантты кірістер және қосымша тапсырыс шығындары

Статьялар
Түсім

2000012 = 240000 (ақша бірлігі)

Релевантты шығындар:
- еңбек

200006 = 120000 (ақша бірлігі)

- материал

200002 = 40000 (ақша бірлігі)

- ауыспалы шығындар

200002 = 40000 (ақша бірлігі)

Нәтиже (табыс)

40000 (ақша бірлігі)

Еңбек 6 бірлік, материал 2 ақша бірлік

Есеп беру: тапсырысты қабылдау керек пе жоқ бас тарту керек пе?
Бас тарту

қабылдау

Түсім

8000018 = 1440000

1440000 + 240000 = 1680000

Шығындар :- еңбек

800006 = 480000

1000006 = 600000

- материал

800002 = 160000

1000002 = 200000

- ауыспалы

800002 = 160000

1000002 = 200000

Тұрақты шығындар

400000

400000

Барлығы

1200000

1400000

Табыстылық

240000

280000


Бақылау сұрақтары:

 1. Шығындар есебі мен өнімнің құнын калькуляциялаудың нормативтік әдістің мәні және принциптері,

 2. Нормативтік әдісінің жоспарлау, есептеу, шығындарды бақылау, шешімдер қабылдау, талдаудағы ролі, қолдану өрісі.

 3. Тікелей және жанама шығындар бойынша нормалардан ауытқулардың есебі
6

6-Тақырып. Бақылау және қызмет нәтижесін бағалау

1. Қатаң және икемді бюджет түсінігі

2. Икемді бюджеттің мәні

3. Бюджет мәліметтерін реттеу

2

Бақылау сұрақтары:

 1. Жоспарлаудың анықтамасын беріңдер.

 2. Басқару есебінде бюджет және бюджеттендіру нені білдіреді?

 3. Бюджеттер қалай жіктеледі және кәсіпорынды басқаруда олардың рөлі қандай?

 4. Бас бюджеттің түпкі мақсаты және әзірлену реті қандай?


Тест сұрақтары

Åñåïòi» øû¹ûíäû á¼ëøåêòåó ¸äiñi êåçiíäå ¼çiíäiê º½í ìûíàäàí º½ðàëäàðäû

À) çàêàç áîéûíøà åñåïòåëãåí øû¹ûí

Â) ê¼ìåêøi ¼íäiðiñ øû¹ûíäàðû

Ñ) çàêàç áîéûíøà åñåïòåëãåí øû¹ûí æ¸íå æàëïû äåòàëüäàð ìåí òåòiêòå𠺽íûíàí

Ä) ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäàí

Å) ì¾ëäåì àíûºòàëìàéäû.
ʸñiïîðûíäàðäû» øû¹ûíäû åñåïòåó ¸äiñi

À) º½íäàðäû» íàºòû åìåñ øû¹ûíäàð åñåái

Â) íåãiçãi øû¹ûíäàð åñåái

Ñ) ¾ñòåìå øû¹ûíäàð åñåái

Ä) æàíàìà øû¹ûíäàð åñåái

Å) øû¹ûíäàð åñåáiíäå ì½íäàé ¸äiñòåð æîº.
Çàêàç áîéûíøà ê¾ðäåëi øû¹û åñåï âàðèàíòû êåëåñiìäåð áîëóû ì¾ìêií

À) áàºûëàó øîòû

Â) á¼ëiíãåí åñåï

Ñ) êîíòðàêò áîéûíøà êàëüêóëÿöèÿ

Ä) áàðëûº âàðèàíòòàð À,Â,Ñ

Å) âàðèàíò æîº.
Íîðìàòèâòiê øû¹ûí ¸äiñií ½éûìäàñòûðó¹à ºàæåòòiëåð

À) íåãiçãi øû¹ûíäàðäû» áàðëû¹ûðû

Â) ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû» áàðëû¹û

Ñ) íåãiçãi æ¸íå ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû» áàðû

Ä) ïðîãðåññèâòiê æ¸íå òåõíèêà¹à íåãiçäåëãåí íîðìà øû¹ûíûí ¼»äåó

Å) æàíàìà øû¹ûíäàðäû» áàðëû¹û.
´»äåëãåí íîðìàòèâòiê øû¹ûí ìûíà¹àí íåãiçãi áîëûï òàáûëàäû

À) òiêåëåé øû¹ûí åñåái

Â) áàðëûº øû¹ûí åñåái

Ñ) æàíàìà øû¹ûí åñåái

Ä)íîðìàòèâòiê êàëüêóëÿöèëàðäû» íåãiçi

Å) ¼íiìíi» ¼çiíäiê º½í êàëüêóëÿöèÿñûíäà ºîëäàíûëàäû.
²àíäàé º½æàòòà íîðìàòèâòiê êàëüêóëÿöèÿíû ¼»äåéäi

À) øû¹ûí åñåái âåäîìîñòiñiíäå

Â) òåõíîëîãèÿëûº êàðòàäà

Ñ) àë¹àøºû º½æàòòàðäà

Ä) ê¾ðäåëi º½æàòòàðäà

Å) º½æàòòàð æîº.
Íîðìàòèâòiê êàëüêóëÿöèÿäà íîðìàäàí àóûòºó ºàëàé ê¼ðñåòiëåäi

À) íåãiçãi øû¹ûí åñåái æîëûìåí

Â) ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû àíûºòàó æîëûìåí

Ñ) íîðìàòèâòi æ¸íå íàºòûëû øû¹ûíäàðäû ñàëûñòûðó æîëûìåí

Ä) íîðìàòèâòi æ¸íå ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû ñàëûñòûðó æîëûìåí

Å) íîðìàòèâòi æ¸íå íåãiçãi øû¹ûíäàðäû ñàëûñòûðó æîëûìåí.
Ìàòåðèàëäûº øû¹ûíäàð íîðìàñûí ºàíäàé òîïòàð¹à á¼ëåìiç:

À)îïåðàöèÿëûº

Â) äåòàëäûº

Ñ) òåòiê áîéûíøà

Ä) ôóíêöèîíàëäûº æ¸íå ¼íiì áîéûíøà

Å) ê¼ðñåòiëãåíäåðäi» áàðëû¹û À,Â,Ñ,Ä.
Òåòiêòiê íîðìà á½ë

À) íåãiçãi øû¹ûíäàð

Â) ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû» íîðìàñû

Ñ) á¼ëåê òåòiêòåðäi» ìàòåðèàëäàð øû¹ûíûíû» íîðìàñû

Ä) áàðëûº øû¹ûíäàð íîðìàñû

Å) æàóàáû æîº.
Îïåðàöèÿëûº íîðìà á½ë

À) á¼ëåê îïåðàöèÿ ìàòåðèàëûíà êåòêåí øû¹ûíäàð íîðìàñû

Â) îïåðàöèÿ¹à êåòêåí áàðëûº øû¹ûíäàðäû» íîðìàñû

Ñ) íåãiçãi øû¹ûíäàð íîðìàñû

Ä) ñàòó¹à êåòêåí øû¹ûíäàð íîðìàñû

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
Á¼ëøåêòiê íîðìà á½ë

À) á½ë íîðìà îïåðàöèÿëûº íîðìàëàðäû òàëäàóäàí àëûí¹àí

Â) á½ë ìàòåðèàëäûº øû¹ûíäàð íîðìàñû

Ñ) á½ë áàðëûº øû¹ûíäàð íîðìàñû

Ä) á½ë íåãiçãi øû¹ûíäàð íîðìàñû

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
²àíäàé øû¹ûíäàð æàóàïêåðøiëiêòiê áàºûëàóäà ê¼áiðåê áîëàäû

À) áàðëûº øû¹ûíäàð

Â) ìàòåðèàëäûº øû¹ûíäàð

Ñ) å»áåêàºû øû¹ûíäàðû

Ä) ¾ñòåìå øû¹ûíäàð

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
Øàðóàøûëûº iñ-¸ðåêåòiíå ºàòûñòû æàóàïêåðøiëiê îðòàëû¹û á¼ëiíåäi

À) íåãiçãi

Â) ê¼ìåêøi

Ñ) øàðóàøûëûº åñåïòiê

Ä) òàëäàìàëûº

Å) øàðóàøûëûº åñåïòiê - òàëäàìàëûº.
Íåãiçãi æ¸íå ê¼ìåêøi ¼íäiðiñòåãi àºàó ¼íiìäåðãå êåòêåí øû¹ûíäàð êåëåñi ðåãèñòðëåðäå

ê¼ðñåòiëåäi

À) æóðíàë-îðäåð 10

Â) 10 æóðíàë -îðäåðäi» 4 âåäîìîñòiñiíäå

Ñ) 10 æóðíàë-îäåðäi» 5 âåäîìîñòiñiíäå

Ä) 10 æóðíàë-îäåðäi» 1 âåäîìîñòiñiíäå

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
°ëåóìåòòiê ñàëàäà¹û øû¹ûíäàð ê¼ðñåòiëåäi

À) 10 æóðíàë -îðäåðäi» 3 âåäîìîñòiñiíäå

Â) 10 æóðíàë -îðäåðäi» 2 âåäîìîñòiñiíäå

Ñ) 10 æóðíàë-îäåðäi» 1 âåäîìîñòiñiíäå

Ä) æóðíàë-îðäåð 10

Å) 10 æóðíàë-îäåðäi» 5 âåäîìîñòiñiíäå.


7

7-Тақырып. Басқару шешімдерін қабылдау

1. Өндіріс зиянсыздығын талдау

2. «Релевантты» ақпарат түсінігі

3. Қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау

4. Ұзақ мерзімді басқару шешімдерін қабылдау
Бақылау сұрақтары:

 1. Өндіріс залалсыздығын талдаудың мәні мен іс жүзіндегі маңызы неде?

 2. Залалсыздықты талдаудың әдісін пайдалана отырып, қандай негізгі экономикалық параметрлерді есептеуге болады ?

 3. "Шығын — мөлшер — пайда" өзара байланысын талдаудың мәні мен ролі қандай?

 4. "Шығын -мөлшер - пайда" өзара байланысын талдауда қандай шешуші көрсеткішер қолданылады?

 5. Залалсыздық нүктесі (пайдалылық табалдырығы) қандай әдістермен анықталады?

 6. Залалсыздық тұжырымдамасының мәні неде және залалсыздықты талдау әдісінің негізгі мақсаттары қандай?

 7. Өнім ассортименті бойынша шешім қабылдау рәсімі қандай?

 8. Баға белгілеу бойынша шешім қабылдаудың рәсімі қандай?

 1. Шектеуші факторларды қоса ескергенде өнімнің құрылымы қалай анықталады?


4.Бақылау шаралары

Емтихан сұрақтары

 1. Басқару есебінің мағынасы, оның мәні, мақсаттары мен міндеттері

 2. Бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар. Басқару және қаржылық есеп жүйелемелерінің салыстырмалы сипаттамасы: қойылатын талаптар, ақпараттардың анықтылығы, есеп көлемі, қорытынды есепті тапсыру жиілілігі.

 3. Шешімдер қабылдаудағы басқару есебінің ролі. Басқару процесі: жоспарлау бақылау мен реттеу, ұйымдастыру жұмысы, ынталандыру.

 4. Басқару есебінің маңызды объектілері, ретіндегі шығындардың орталықтары; пайда орталықтары және жауапкершілік орталықтары.

 5. Басқарудағы өндірістік есеп және оның маңызы.

 6. Өндірістік есептің мәні мен мақсаттары.

 7. Өнімнің өзіндік құнын басқару негізі ретіндегі өндірістік есеп.

 8. Өндірістік есептің маңызы: өндіріс шығындарының есебі, шығындардың жиынтық есебі, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау.

 9. Шығындар және олардың жіктелуінің жалпы түсінігі.

 10. Шығындар түсінігі, шығындар есебінің объектілері, калькуляциялау объектілері.

 11. Шығындардың жіктелуі, оның мақсаттары мен мәні. Шығындарды жіктеудің негізгі бағыттары.

 12. Өнімнің өзіндік құнын, табысты анықтау, запастарды бағалау үшін өндірістік шығындарыдң жіктелуі.

 13. Негізгі, үстеме, жанама, тікелей шығындар, өткен шақтың шығындары, өндірістік, өндірістік емес шығындар.

 14. Өндіріс шығындарының элементтері, шығындардыңң пайда болу орындары, жауапкершілік орталықтары және шығындарды орталықтары бойынша топтастыру.

 15. Өнімнің өзіндік құнына кіретін шығындар құрамы. Калькуляция баптары және олардың сипаттамасы.

 16. Шешім қабылдау және жоспарлау үшін шығындардың жіктелуі.

 17. Өндіріс көлеміне қарай шығындардың динамикасы: өзгермелі, тұрақты, жартылай өзгермелі, жартылай тұрақты шығындар.

 18. Есепке алынатын, есепке алынбайтын шығындар мен табыстар (алдағы кезең шығындары және өткен кезең шығындары).

 19. Қайтарылмайтын (өткен кезең) шығындары. Жойылатын және жойылмайтын шығындар.

 20. Қабылданған баламалық бағыт нәтижесіндегі жорамалдағы шығындар.

 21. Өндірістік есептің шоттар жүйесі, олардың сипаттамасы.

 22. Шығындардың пайда болу орындары, калькуляциялау объектілері, жауапкершілік орталықтары бойынша талдамалық есепті ұйымдасытру.

 23. Калькуляция баптары бойынша өндіріс шығындарының есебі.

 24. Материалдық шығындар есебі

 25. Материалдардың тасмалдану мен орын ауыстыру шығындарының есебі

 26. Өндірістік қалдықтар есебі

 27. Еңбек ақы төлеу және еңбек ақыдан есептелетін аударымдар шығындарының есебі

 28. Еңбек ақы төлеу шығындар есебінің мақсаты

 29. Өндіріс жұмысшыларының негізгі және қосымша жалақысының есебі

 30. Үстеме шығындар құрамына кіретін еңбекке ақы төлеудің есебі

 31. Еңбек ақы төлеуден есептелетін аударымдар есебі

 32. Ұйымдардың әкімшілік қызметкерлерінің еңбек ақысын төлеу шығындарының есебі

 33. Басқа шығындардың есебі. Өндірістегі ақаулар есебі.

 34. Ақаудың құжатталуы, пайда болу себептері мен орындар бойынша ақаулар есебі

 35. Ақауды түзету бойынша шығындар есебі

 36. Түзелмейтін ақаудан шеккен шығындар есебі

 37. Бос тұрып қалудан шекен шығындар есебі

 38. Ақауды сатудан түскен табыстар есебі

 39. Алдағы кезең шығындар есебі мен таратылуы

 40. Мерзімдік шығындардың таратылуы

 41. Басқа алдағы кезең шығындарының есебі: еңбек демалысының резервін, негізгі құралдарды жөнелтуге және т.б. резервтер құру

 42. Аяқталмаған өндірістің мәні

 43. Аяқталмаған өндірістің бағалануы

 44. Эквиваленттік өнім, нормативті және нормативтен тыс шеккен шығын

 45. Аяқталмаған өндірісті түгендеу

 46. Негізгі өндіріске қызмет көрсетудегі көмекші өндірістердің ролі мен маңызы

 47. Көмекші өндірістердің өндірілетін өнім, орындалатын жұмыс, көрсеткен қызметтер құрамы мен сипаты бойынша түрлері

 48. Көмекші өндірістердің есеп объектілері мен калькуляциялау объектілері

 49. Көмекші өндірістердің бір-біріне көрсеткен қызметері және шығындарының есебі

 50. Есеп және калькуляциялау объектілері бойынша шығындардың қосылуы, шығындарды жинақтау процесі ретіндегі жиынтық есеп

 51. Өнімді (жұмыс, қызмет) сату бойынша шығындар құрамы: өнімді өткізуге байланысты шығындар; маркетингтік, жарнамалық және т.б. шығындар, олардың сипаттамасы

 52. Жалпы және әкімшілік шығындарының есебі, олардың құрамы және сипаттамасы

 53. Басқару аппаратын ұстау шығындары

 54. Іс-сапар және өкілдік шығындар

 55. Пайыздар бойынша шығындар есебі

 56. Мерзімдік шығындарды есептен шығару

 57. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың мәні

 58. Калькуляциялық объектілер және калькуляциялық бірлік

 59. Калькуляциялау түрлері

 60. Процестік калкуляцияның мәні мен қолдану өрісі: сериялық өндіріс, жаппай өндіріс

 61. Тапсырыстық есеп және өзіндік құнды калькуляциялау жүйесі, қолдану өрісі

 62. Шығындар есебінің объектілері, калькуляциялау объектілері. Есепті ұйымдастыру

 63. Тапсырыс бойынша шығындардың жиынтық есебі

 64. Тапсырыстың өзіндік құнын калькуляциялау

 65. Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісінің мәні және принціптері, нормативтік әдісті жоспарлау, есептеу, шығындарды бақылау, шешімдер қабылдау, талдаудағы ролі, қолдану өрісі

 66. Шығындарды толық таратумен өзіндік құнды калькуляциялау әдісінің мағынасы мен мәні

 67. Кешенді өндірісі шығындарының есебі мен қосалқы өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдісінің мағынас мен мәні

 68. Кешенді шығындарды қатар өндірілген қосарланған өнімдер арасында тарату әдістері: натуралдық көрсеткіштер арқылы және өнімнің нарықтық құнын сәйкес тарату

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница