Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Скачать 53.89 Kb.
НазваниеҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Дата конвертации20.03.2013
Размер53.89 Kb.
ТипДокументы
Қызметтерді сатып алу туралы

КЕЛІСІМШАРТ №
Алматы қ. « »_____________ 2009 жыл
(1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13.07.2009 ж. күнгі № І-29/705.1 Сенімхатының негізінде әрекет етуші «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарушы директоры – «Хабар» Агенттігі» АҚ АФ директоры С.В. Федорова атынан, бірінші тараптан, және

(2) ____________________________________ алдағы уақытта «Жеткізуші» деп аталып, _______________________________________ негізінде әрекет етуші _______________________________________ атынан, екінші тараптан, алдағы уақытта бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып, Тапсырысшының Директорлар кеңесінің 2009 жылдың 26 мамырындағы шешімімен бекітілген «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру Ережесінің (алдағы уақытта – Ереже) және « »______________ 2009 ж. күні болған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасы негізінде қызметтерді сатып алу туралы осы келісімшартқа (алдағы уақытта – Келісімшарт) қол қойды және төмендегідей келісімге келді:
1. Келісімшарт негізі

1.1. Жеткізуші Келісімшарттың келесі қызметтерді көрсетуге міндеттеледі: автокөлік құралдарын автоматты жуу және автокөлік құралдарының күзетілетін тәуліктік тұрағы (алдағы уақытта – Қызметтер) жалпы сомасы ___________ (_________________) теңге, ҚҚС қоса алғанда (алдағы уақытта – Келісімшарт бағасы).

1.2. Қызметтер Келісімшартқа қол қойған сәттен бастап 31.12.2010 ж. дейін сәйкес өтінімдер бойынша көрсетіледі. Жеткізуші Тапсырысшының 4 (төрт) автокөлік құралына қаңтару үшін жылытылатын гараж береді, сондай-ақ Тапсырысшының 8 (сегіз) автокөлік құралына жуу үшін жағдай жасайды.

1.3. Тапсырысшы осы Келісімшарттың шарттарымен көрсетілген қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттеледі.
2. Тараптардың міндеттері

2.1. Жеткізуші міндетті:

2.1.1. Қызметтерді өз қолымен тиісті сапада көрсетуге;

2.1.2. Қызметтерді толық көлемінде және Келісімшарттың 1.2. бөлімінде көрсетілген мерзім ішінде көрсетуге;

2.1.3. Тапсырысшыға Келісімшарттың шарттарына сәйкес келетін Қызметтерді және орындалған Қызметтер актісі бойынша (алдағы уақытта – Акт) оның барлық құжатнамасын тапсыруға, Қызметтерді көрсету күні болып Тараптар Актіге қол қойған күн саналады;

2.1.4. Тапсырысшыдан жазбаша хабарландыру алған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде көрсетілген Қызметтерден кемшіліктерді өтемсіз жоюға;

2.2. Жеткізуші қызметтер көрсетуді мерзімінен бұрын жүзеге асыра алады.

2.3. Тапсырысшы міндетті:

2.3.1. Жеткізуші көрсеткен қызметтерді Келісімшарттың 3 бабында қарастырылған ретпен және мерзімде төлеуге;

2.3.2. Келісімшарттың шарттарына сәйкес келетін Қызметтерді Акт бойынша қабылдауға;

2.4. Егер Жеткізуші Келісімшартты орындауға уақытында кіріспесе, Тапсырысшы Келісімшартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.5. Жеткізуші Келісімшарт бойынша өзінің құқықтарын немесе міндеттерін Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз үшінші жақ тұлғаларға толықтай немесе бөлшектеп беруге, не болмаса алып қоюына жол беруге құқылы емес. Келісімшарт шарттарына қайшы жүзеге асырылған кез-келген осындай құқықтарды немесе міндеттерді беру, не болмаса алып қоюына жол беру жарамсыз және Тараптар немесе үшінші жақ тұлғалары үшін құқықтық нәтижелерге ие емес деп табылады.
3. Келісімшарт бағасы және есептер тәртібі

3.1. Келісімшарт бойынша баға, Келісімшарттың 1.1. бөліміне сәйкес, балық көрсетілетін қызметтердің құнынан, сондай-ақ қызметтер көрсетумен байланысты барлық шығындар кіреді.

Келісімшарт бойынша Қызметтер құны осы Келісімшарттың әрекет ету кезеңінде өсу жағына қарай өзгертілмейді.

3.2. сайын, төлемге шығарылған есеп бойынша орындалған қызметтерді тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылғаннан кейін жеткізушінің есеп шотына аудару арқылы.
4. Басқа да жағдайдар

4.1. Қызметтер барлық техникалық талаптарға, қолданыстағы стандарттарға сапалы әрі кәсіби жауап беретін тиісті түрде көрсетілуі тиіс.
5. Тараптардың жауапкершіліктері

5.1. Келісімшарт бойынша міндеттерді орындамау немесе тиісті емес орындау жағдайында, Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

5.2. Келісімшарттың 1.2. бөлімінде қарастырылған келісімшарттық міндеттерді бұзғаны үшін, Тапсырысшы Жеткізушіден әрбір қателік үшін Келісімшарт бағасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

5.3. Қызметтер тиісті емес көрсетілгені және осы Келісімшарттың шарттарына сәйкес келмегені үшін Жеткізуші Тапсырысшының талабы бойынша осы Келісімшарт бойынша төленген соманы Қызметтерді тиісті емес көрсеткені үшін толық көлемінде қайтаруға міндеттеледі, бұндайда Тапсырысшы Жеткізушіге Келісімшарттың жалпы бағасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық төлемін қоюға құқылы.

5.4. Тұрақсыздық төлемін төлеу, сондай-ақ шығындарды өтеу Тараптарды өз міндеттерін орындаудан босатпайды.
6. Форс-мажор

6.1. Егер игерілмейтін күш жағдайларының, яғни апаттық құбылыстар, өрт, жер сілкіністері, электр энергиясын жаппай өшіріп тастау, лаңкестік акциялар, әскери іс-қимылдар секілді төтенше және алдын алу мүмкін емес жағдайлар, жоғарғы билік органдарының шешімдер қабылдауы салдарынан осы Келісімшарт бойынша міндеттерді толықтай немесе бөлшектеп орындамағаны үшін және осы жағдайлар осы Келісімшарттың орындалуына тікелей әсер етсе, онда Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Бұндайда осы Келісімшарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі аталған жағдайлардың әрекет еткен уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

6.2. Егер 6.1. бөлімде көрсетілген жағдайлар бір айдан астам уақытқа созылса, онда әрбір Тарап бір-бірін 5 (бес) жұмыс күн бұрын хабарландыра отырып, Келісімшарттың күшін жоюға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар қандай да бір шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.
7. Дауларды шешу тәртібі

7.1. Осы Келісімшартқа сәйкес туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешілетін болады.

7.2. Тараптар келісімге келе алмаған даулар мен келіспеушіліктер Тапсырысшының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.
8. Қорытынды ережелер

8.1. Осы Келісімшарт Тараптардың оған қол қою сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың Келісімшарт бойынша міндеттерін толықтай орындағанына дейін әрекет етеді.

8.2. Келісімшарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертіле немесе толықтырыла алады. Оған кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың ресми өкілдері қол қойғанда ғана жарамды болады.

8.3. Сатып алу туралы осы Келісімшарт «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру (уақытша) Ережесінде қарастырылған шектеулерді бұзу анықталған, сондай-ақ сатып алудың ұйымдастырушысы жеткізушіге қолдау көрсеткен жағдайда кез-келген кезеңінде бұзыла алады.

8.4. Келісімшартқа өзгерістер енгізу жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын көрсетілетін Қызметтердің өзгермейтіндігі жағдайында, және егер Келісімшартты орындау үрдісінде баламалы сатып алынатын Қызметтер құны төмендеу жағына қара өзгерсе, Қызметтер құнын және сәйкесінше Келісімшарт құнын төмендету бөлігіне Тараптардың өзара келісімі бойынша жол беріледі.

8.5. Осы Келісімшартпен реттелмеген мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

8.6. Келісімшарт қазақ тілінде екі түпнұсқалық данамен, мазмұны бойынша бір-біріне сәйкес және бір заңды күшке ие, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан шығарылды.
9. Заңды мекен-жайлар мен банк деректемелері


Тапсырысшы:

«Хабар» Агенттігі» АҚ

Мекен-жайы: Астана қ., Сарыарқа даң., 30

СТН 600400087853

ЖИК 000363501 «Нұрбанк» АҚ филиалында

БЖК 190501749 Алматы қ.

Кбе: 17
«Хабар» Агенттігі» АҚ

Басқарушы директоры –

Алматы филиалының директоры
__________________ Федорова С.В.
Жеткізуші:Похожие:

Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстарды сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница