Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Скачать 307.04 Kb.
НазваниеПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
страница1/3
Дата конвертации25.03.2013
Размер307.04 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті
Қазақ филологиясы кафедрасы

5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ Ф деканы

__________Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: ___________ ф.ғ.к., аға оқытушы Кәріпжанова А.О.


Қазақ филологиясы кафедрасы


5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

«Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі __________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Жұманқұлова Е.Н. 20_ж. «_____»___________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Кәріпжанова Айнұр Оралқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Қазақ филологиясы кафедрасы А-1 корпусында (Ломов к-сі, 64), 324-аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (22-55).
2 Пән туралы мәліметтер

«Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы» пәні 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында 2 семестрде 15 аптада оқылады. Жалпы сағат саны - 90с, дәріс-15с, СӨЖ-60с.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

4

2

30

15

15

-

-
30

30

Емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты: «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы» пәнінде қазақ тіл білімінің лексикология және фразеология саласы бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және лабораториялық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекітіп отыру.

5 Пәннің міндеті –

Тыңдаушыларға қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірін жетілдіріп отыру.
6 Студенттер білуі тиіс:

-Тіл біліміне кіріспе;

-Қазақ тілін оқыту әдістемесі;

-Қазақ тілінің тарихи грамматикасы;

-Түркологияға кіріспе;

-Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы;

- Этнолингвистика, когнитивтік, әлеуметтік лингвистика;

- Этнопсихолингвистика, лингвомәдениеттану.
Студенттер істей білуі тиіс:

- Студенттердің тіл байлығын, ой-өрісін дамытуға арналған жаттығуларды орындай алуы тиіс.

- Тілдік нормаларды сақтай білуі тиіс.

- Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы пәнінің теориялық курсының алғы шарттарын білуі тиіс.
7 Пререквезиттер:

Тіл біліміне кіріспе.

Қазақ тілінің норматив курсы.

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы.

Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы.
8 Тақырыптық жоспар

Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ


1

2

3

4

5

1

Сөз мағынасының дамуы. Семасиология. Сөз және мағына.

1

1

3

2

Сөздің көп мағыналығы, олардың пайда болу жолдары: метафора, метонимия, синекдоха.

1

1

3

3

Лексикалық омонимдер, олардың көп мағыналы сөздерден айырма-шылығы.

1
3

4

Лексикалық антонимдер, олардың түрлері, пайда болу жолдары, стилистикалық мәні, зерттелу жайы.

1

1

3

5

Лексикалық табу және эвфемизм-дер, олардың пайда болу жолдары, өзіндік сипаты мен мәні.

1

1

3

6

Қазіргі қазақ тілі лексикасының құрамы, шығу арналары, қалыпта-суы мен дамуы.

1

1

3

7

Сөздік құрамның тарихи арналары.

1

1

3

8

Қазақ тілі сөздік құрамының толығып даму жолдары.
1

3

9

Қазақ тілі сөздік құрамының қолдану сипатына қарай бөлінетін түрлері. Сөздердің стильдік қызме-тіне байланысты түрлері.

1

1

4

10

Қазақ тілі сөздік құрамының актив және пассив қабаттары.

1

1

3

11

Қазіргі қазақ тіліндегі неологизм-дер.

1

1

3

12

Қазіргі қазақ тіліндегі көнерген сөздер.

1

1

3

13

Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.

1

1

4

14

Лексикография.

1

1

3

15

Этимология.

1

1

3

Барлығы: сағат

15

15

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы» пәнінде қазақ тіл білімінің лексикология және фразеология саласы бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және лабораториялық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекітіп отыру.

10 Курстың компоненттері

Дәріс сабақтарының тақырыптары.

1.Тақырып. Сөз мағынасының дамуы. Семасиология. Сөз және мағына.

Мазмұны: Сөз мағынасының түрлері. Сөздің лексикалық мағынасының негізгі типтері. Сөздің негізгі және туынды мағыналары, тура және ауыспалы мағыналары, нақты (деректі) және дерексіз мағыналары, еркін және фразеологиялық байлаулы мағыналары, синтаксистік шартты мағыналары, узуалды (дағдылы) және окказионалды (бір қолданар тосын сөздердегі) мағыналары.

2. Тақырып. Сөздің көп мағыналығы, олардың пайда болу жол-дары: метафора, метонимия, синекдоха.

Мазмұны: Қазақ тіл білімінде сөз мағынасының зерттелу жайы.

3. Тақырып. Лексикалық омонимдер, олардың көп мағыналы сөздерден айырмашылығы.

Мазмұны: Пайда болу жолдары. Омонимдердің түрлері: толық омонимдер, туынды омонимдер, сөз қолдану процесінде пайда болып отыратын омофондар, омофориалар, омографтар, паронимдер. Омонимдердің стилистикалық мәні, зерттелу жайы. Сөз варианттары.

4. Тақырып. Лексикалық антонимдер.

Мазмұны: Олардың түрлері, пайда болу жолдары, стилистикалық мәні, зерттелу жайы.

5. Тақырып. Лексикалық табу және эвфемизмдер.

Мазмұны: Олардың пайда болу жолдары, өзіндік сипаты мен мәні.

6. Тақырып. Қазіргі қазақ тілі лексикасы-ның құрамы, шығу арналары, қалыптасуы мен дамуы.

Мазмұны: Қазақ тілінің сөздік құрамы, оның қалыптасуы мен дамуы, ерекшелік-тері. Негізгі сөздік қор, оның басты белгілері (тұрақтылығы, сөзжасамға негіз болатыны, жалпыхалықтығы), сөздік құрамда алатын орны, сөздік құраммен арақатынасы, бір-біріне ауысып отыратыны. Сөз құрамының зерттелу жайы.

7. Тақырып. Сөздік құрамның тарихи арналары.

Мазмұны: 1.Қазақтың байырғы тума лексикасы, оның бірнеше қабаттан тұратыны: а)жалпы түркілік сөздер, ә)қыпшақ тілдеріне ортақ сөздер, б)қазақтың тума төл сөздері. Кірме сөздер, олардың бірнеше қабаттан тұратыны: а)монғол тілінен ауысқан сөздер, сонымен бірге монғол, қазақ тілдеріне ортақ сөздер бар екені, оның тарихи себептеріне қысқаша шолу, ә)араб, парсы, тілдерінен кірген сөздер, олар-дың ену кезеңдері мен ауысу жолдарына қысқаша шолу. Араб, парсы, сөздерінен лексика-семантикалық топтары, тұлғалық және семантикалық өзгерістерге ұшырап отыруы, бірқатарының қазақ тіліне сіңісіп, игеріліп кету себептері, б)орыс тілінен және ол арқылы Европа тілдерінен енген сөздер, олардың ауысу кезеңдері, лексика-семантикалық топтары, тұлғалық өзгерістерге ұшырап отыруы. Кірме сөздердің зерттелу жайы.

8. Тақырып. Қазақ тілі сөздік құрамының толығып даму жолдары

Мазмұны: а)байырғы тума сөздер негізінде, ә)кірме сөздер негізінде іске асатыны. Сөздік құрамның тума сөздер негізінде дамуына сөзжасам тәсілдері қызмет ететіні (түбір сөзге жұрнақ жалғау, сөздердің біріктіру, қосарлау, тіркес-тіру, қысқартып қолдану, сөз мағынасын жаңарту). Сөздік құрамның толығу жолдарының зерттелу жайы.

9.Тақырып. Қазақ тілі сөздік құрамының қолдану сипатына қарай бөлінетін түрлері. Сөздердің стильдік қызметіне байла-нысты түрлері.

Мазмұны: Жалпыхалықтық сөздер, ауызекі қарапайым сөздер, әдеби сөздер, кәсіби және термин сөздер, интернационалдық сөздер, эмоционалды-экспрессивті сөздер, диалектизмдер, жаргон сөздер, варваризмдер. Бейтарап лексика. Сөйлеу тілінің лексикасы. Кітаби лексика. Экспрессивті-эмоционалды лексика. Бұлардың зерттелу жайы.

10. Тақырып. Қазақ тілі сөздік құрамының актив және пассив қабаттары.

Мазмұны: Актив қабатқа – күнделікті жиі қолданылатын дағдылы сөздер, пассив қабатқа – көнерген сөздер, кең тарамаған неологизмдер, диалектизм-дер, кәсіби сөздер, жеке мамандық-тарға тән термин сөздердің көпшілігі жататыны. Сөздердің актив, пассив қабаттарға бөлінуінің шарттылығы.

11.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдер.

Мазмұны: Неологизмдер жиі кездесетін лексика-лық салалар. Сөзжасамдағы өнімді үлгілердің неологизмдерге қатысы. Семантикалық неологизмдер. Жалпы-халықтық және авторлық неологизмдер.

12.Тақырып. Қазіргі қазақ тіліндегі көнерген сөздер.

Мазмұны: Олардың архаизмдер және тарихи сөздер (историзмдер) болып бөлінетіндігі. Сөздік құрамның пассив қорында көнерген сөздердің кейбір түрлері (тарихи және классикалық әдебиетте) сақталып қалу себебі. Көнерген сөздердің стилистикалық қызметі. Актив және пассив сөздердің зерттелу жайы.

13.Тақырып. Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.

Мазмұны: Қазақ тілінің біртұтас лексикалық жүйесіне фразеологияның қатысы. Тұрақты тіркестердің басты белгілері. Еркін және тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты тіркестердің жеке сөздерге ұқсастығы және олардың айырмашы-лығы. Тұрақты тіркестердің жеке сөздерге ұқсастығы және олардың айырмашылығы. Тұрақты тіркестер-дің түрлері: фразеологиялық тұтастық (идиома), фразеологиялық бірлік, фразеологиялық сөйлемше, фразеологизмдердің стилистикалық қызметі және олардың зерттелу жайы. Фразеологизмдердің мақал-мәтелдер-ге қатысы. Фразеологизмдердің сөз табына қатысы, олардың көп мағыналылығы. Фразеологиялық сөз табына қатысы, олардың көп мағыналылығы. Фразеологиялық синонимдер, анто-нимдер, варианттар. Тұрақты тіркес-тердің арналары.
  1   2   3

Похожие:

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница