Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора




НазваниеДоклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора
Дата конвертации03.04.2013
Размер44.1 Kb.
ТипДоклад
намира следното:

Съгласно чл. 140 ГПК, след като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Когато в отговора са предявени насрещни искания, съдът може да се произнесе по тях и по допускането на някои от доказателствата в първото заседание по делото. Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва препис от определението. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Исковата молба, по повод на която е образувано настоящото гражданско дело, е редовна и допустима. Предявен е насрещен иск, който също е редовен и допустим и следва да се приеме за разглеждане в рамките на настоящото гражданско дело.

Представените от двете страни документи следва да бъдат допуснати като писмени доказателства по делото, а по приемането им като такива съдът ще се произнесе в предстоящото открито заседание по делото след изслушване на допълнителните становища на страните.

Следва да се даде възможност на страните да доведат в предстоящото открито съдебно заседание по делото по трима свидетели, които да дадат показания за обстоятелствата, свързани с извършените в обекта СМР.

Следва да бъде задължена Н.та Г. Ч. да представи в откритото съдебно заседание заверени копия от инвестиционния проект и количествените сметки, неразделна Ч. от конкурсната документация. Ако тя не представи такива, съдът ще приеме, че въпросният проект и сметки са били непълни и неточни, налагало се е да се извършват уточнения по тях, които като време са забавили ремонтните работи на обекта, Ч. от предвидените в тях СМР са отпаднали, а са се извършвали и други извън проекта.

За да се попълни делото с релевантни за правилното му решаване доказателства, нужно е да се назначи поисканата счетоводна експертиза.

По искането за назначаване на техническа експертиза съдът ще се произнесе в предстоящото открито съдебно заседание по делото, тъй като тя ще трябва да изяснява сложни въпроси, около които страните трябва да внесат допълнителни уточнения.

Проектът за доклад по делото е следният:

1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и възражения - Н.та Г. Ч. твърди, че е сключила с В.Е. Б. договор за изработка (за изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на Ч. от сградата на Н.та Г. Ч. в С.); договорът включвал два етапа; първият бил изпълнен, но некачествено, а изпълнението на втория изобщо не било започвано по вина на Визия; по тази причина се претендира В. да заплати неустойка за забава и неустойка за пълното неизпълнение на втория етап от договора; от своя страна, В. твърди, че коректно е изпълнила първия етап от ремонтните работи, а незапочването на втория било по вина на възложителя, който не освободил сградата, създавал пречки за нормалното протичане на СМР, проектът бил непълен, налагало се да се извършват уточнения по него, които като време са забавили ремонтните работи на обекта, Ч. от предвидените СМР отпаднали, а са се извършили други извън проекта и т. н.; предявен е и насрещен иск, с който се претендира Част от стойността на изпълнени, но незаплатени СМР по обекта Ако тя не представи такива, съдът ще приеме, че въпросният проект и сметки са били непълни и неточни, налагало се е да се извършват уточнения по тях, които като време са забавили ремонтните работи на обекта.За да се попълни делото с релевантни за правилното му решаване доказателства, нужно е да се назначи

2. Правна квалификация на правата, претендирани от ищеца, на насрещните права и възраженията на ответника - чл. 258-269, чл. 86, ал. 1, чл. 92 от Закона за задълженията и договорите вр. чл. 288, изр. 1 от Търговския закон;

3. Кои права и кои обстоятелства се признават - няма такива;

4. Кои обстоятелства не се нуждаят от доказване - няма такива;

5. Как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти - всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите претенции (в подадената от нея искова молба/насрещен иск) и възражения (в подадения от нея писмен отговор по исковата молба/насрещния иск).

Съдът следва да напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Предвид гореизложеното, Районен съд Б.
ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА открито заседание по делото на 15 май 2009 г. от 09.30 ч.

ПРИЕМА за съвместно разглеждане в рамките на делото предявения от Визия Е. Б. насрещен иск.

ДОПУСКА като писмени доказателства по делото представените от двете страни документи, като по приемането им като такива съдът ще се произнесе в предстоящото открито заседание по делото след изслушване на допълнителните становища на страните.Яразно квотата им на собственост за довършване на общите Ч.

ДАВА възможност на страните да доведат в предстоящото открито съдебно заседание по делото по трима свидетели, които да дадат показания за обстоятелствата, свързани с извършените в обекта СМР.

ЗАДЪЛЖАВА Н. Г. Ч. да представи в откритото съдебно заседание заверени копия от инвестиционния проект и количествените сметки, неразделна Ч. от конкурсната документация. Ако тя не представи такива, съдът ще приеме, че въпросният проект и сметки са били непълни и неточни, налагало се е да се извършват уточнения по тях, които като време са забавили ремонтните работи на обекта, част от предвидените в тях СМР са отпаднали, а са се извършвали и други извън проекта.

НАЗНАЧАВА счетоводна експертиза, изпълнима от вещото лице С. И. Т., която да даде заключение по счетоводните задачи, поставени от страните, при депозит от 300.00 лв., вносим поравно от страните по делото по сметка на Районен съд Б. в тридневен срок от връчването на копие от настоящия съдебен акт.

По искането за назначаване на техническа експертиза съдът ще се произнесе в предстоящото открито съдебно заседание по делото, след като страните внесат допълнителни уточнения по задачите, които да й се поставят.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните и да им се връчат копия от настоящото определение. Вещото лице Тахова да се призове след внасянето на пълния размер на депозита.

НАПЪТВА страните по делото към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ

Похожие:

Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconДържавната комисия за енергийно регулиране за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по чл
Предварителен преглед на постъпилите документи и процедура по идентифициране на подлежащите на разглеждане от комисията жалби
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconМиграцията – пътуване към мечтите или бягство от реалрността? Пътят към себе си? /Есе
В европа историците определят този сложен процес като безпрецедентен – миграция от Южна Европа на север, икономическа миграция към...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconДава ход на делото и докладва
...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconОпределението е по чл. 140, ал. 1 от гпк
Направено е и искане за даване на възможност за ангажиране на гласни доказателства. Доказателствените искания съдът намира за основателни,...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора icon«Медиация»
Медиация является действенным способом снижения количества рассматриваемых судами дел председатель Актюбинского облсуда 8
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconЧл. Забранена е продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето. Ч
Наредба №41 от 10. 12. 2008 г за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия,...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconДоклад за дейността към 31. 12. 2009 г. Междинен доклад за
Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (30. 09. 2009г. 31. 12. 2009г.)
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconОбщи положения
Чл. (1) Този закон урежда условията и реда за одобряване, въвеждане в експлоатация, регистрации, отчитане и сервизно обслужване на...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора icon«Медиация»
Причем некоторые стычки закончились трагедией. В этой связи общественными организациями был разработан и запущен специальный проект...
Доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора iconРешение по спора за материално право между страните за процесния имот,е правилно и следва да се потвърди от въззивния съд
Зспзз против наследниците на Г. П. Ч. за установяване, че към момента на образуване на ткзс наследодателят на ищеца Н. П. Ч. е бил...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница