«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Скачать 280.54 Kb.
Название«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
страница1/3
Дата конвертации11.05.2013
Размер280.54 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген
(2011ж.29.12. жағдай бойынша)

«Қазақтелеком» АҚ­ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы

ереже


  1. Жалпы ережелер


1. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Қазақтелеком» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген.
2. Осы Ереже «Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Акционерлерінің жалпы жиналысының мәртебесін, қызмет тәртібі мен құзыретін, оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерін ресімдеу тәртібін белгілейді.
3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер барлық акционерлер мен Қоғам үшін міндетті болып табылады.
4. Акционерлердің жалпы жиналысы өзі қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексін, осы Ережені, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.


  1. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері


5. Қоғамның акционері өзіне тиесілі акцияларды иеленіп, пайдаланып және оларға иелік етеді.
6. Қоғамның акционерінің:

1) Қоғамды басқару ісіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде көзделген тәртіп бойынша қатысуға;

2) дивиденд алып отыруға, сондай-ақ Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді белгіленген мерзімде төлеуді талап етуге;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингілік ережелердің, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы, акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер туралы ақпарат алуға, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында және Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен Қоғамның қаржы есептiлiгiмен танысуға;

4) Қоғам Акционерлерiнiң жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға;

5) Қоғамның тiркеушiсінен немесе акциялардың нақтылы ұстаушысынан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншiк құқығын растайтын үзiндi көшiрмелер алуға;

6) өзіне тиесілі акцияларды және басқа бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес кепілге салуға және сатуға;

( 7-тармақша) жаңа редакцияда жазылған, АКЖЖ 29.12.2011ж. №46 хаттамасы )

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар жолдауға және сұраухаттың Қоғамға түскен күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде уәжді жауап алуға;

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртiбiмен дауласуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Қоғамның бұзған өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

(12-тармақша) жаңа редакцияда жазылған, АКЖЖ 29.12.2011ж.№46 хаттамасы);

12) өзі немесе басқа акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызын иеленеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген Қоғам шығындарын өтеуі туралы және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәміле жасау (жасауға ұсыныс) және (немесе) жасалуында мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған табысты (кірісті) қайтаруы туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;

13) Қоғамның басқа акционерлерімен және өкілдерімен Қоғамның акционерлердің негізгі құқықтарын және корпоративтік басқару саясатын сақтау мәселелерін қарауға құқығы бар.
7. Қоғамның ірі акционері сондай-ақ:

1) Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесi Акционерлердiң жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгiнуге;

2) Директорлар кеңесiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiне қосымша мәселелер енгiзудi ұсынуға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесiнiң отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебiнен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитiн жүргiзуiн талап етуге құқығы бар.

8. Акционерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін. Қоғам акционерлерге тиесілі акциялардың түріне қарамастан олардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді. Осы Ережеде көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
9. Қоғам акционері:

1) акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен, мөлшерде және тәсілдермен төлеуге;

2) осы акционерге тиесiлi акцияларды Қоғамның тiркеушiсі мен нақтылы ұстаушысын Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзуге қажеттi мәлiметтердiң өзгерiсi туралы 10 (он) күн iшiнде хабарлауға;

3) Қоғам немесе оның қызметi туралы қызметтiк, коммерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратын жария етпеуге;

4) АКЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж. 29.12. №46 хаттама);

5) АКЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12 №46 хаттама);

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
10. Акционерлердің өз құқықтарын іске асыруы және міндеттерін орындауы үшін Қоғам мыналарды қамтамасыз етеді:

1) акционерлерге тиесілі акциялардың түріне қарамастан олардың барлығына әділ және тең көзқараспен қарау, сонымен бірге Жалпы жиналысқа барлық акционерлердің қатысуына мүмкіндік беру;

2) акционерлерге Қазақстан Республикасының заңдары мен Листингілік ережелерге сәйкес Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі мен оның нәтижелері туралы; акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер жасалған жағдайда олар туралы шынайы ақпарат ұсынып отыру, олар акционерлер үшін барынша негізделген және айқын болып отыруы тиіс;

3) акционерлерге олардың сұратуы бойынша Қоғамның акционерлерінің мүддесін қозғайтын қызметі туралы толық ақпаратты Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен ұсынуға;

4) акционерлердің Акционерлердің жалпы жиналысына тиімді түрде қатысуы (акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы уақытында хабарлау; акционерлерге жиналыстың күн тәртібі жөніндегі қажетті және толық, сонымен бірге ұйымдық және есептілік ақпаратты ұсыну; акционерлерге дауыс беру ережелері мен рәсімі және т.б. туралы хабарлап отыру);

5) акционерлердің елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуге қатысуы.
11. Институттық инвесторлар корпоративтік басқарудың құрылымын, Қоғамға қатысты дауыс беру саясатын, туындай қалған жағдайда мүдделердің қақтығысын түсіндіреді. Бұл акционерлер өз құқықтарын жүзеге асыру кезінде үстірт қарамай, Қоғам кез болып отыратын тәуекелдер мен қиыншылықтардың табиғатын ескеруі тиіс.
12. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің Қоғам акцияларын ұстаушылардың тіркелім жүйесін жүргізіп отыру үшін қажет болатын ақпаратты ұсыну жөніндегі өз міндетін орындамауының зардаптары үшін жауапты болмайды.


  1. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті


(13-тармақ жаңа редакцияда жазылған, АКЖЖ 2011ж.29.12. №46 хаттамасы)

13. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және өзге ішкі құжаттарда айқындалады.
14. АКЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама);
15. АКЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама);
16. АКЖЖ шешімімен алынып тасталды (2011ж.29.12. №46 хаттама).


  1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы


17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша дауыс беру құқығына мыналар ие:

1) акционерлер – жай акциялардың иелері;

2) акционерлер – артықшылықты акциялардың иелері, егер:

- Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселені қарастырса. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынғандарын шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған деп саналады;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырса;

- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд оны төлеуге арнап белгіленген мерзімнің өтуінен кейінгі үш ай ішінде толық көлемде төленбесе.
5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысандары
18. Акционерлердің жалпы жиналысы үш нысанда өткізіледі: көзбе-көз, сырттай және аралас түрде.
19. Көзбе-көз өткізген жағдайда шешім өздері қатысып отырған акционерлердің (олардың өкілдерінің) дауыс беруі арқылы қабылданады.
20. Сырттай өткізу нысанында акционерлердің күн тәртібінің мәселесі бойынша пікірі жазбаша сауалнама өткізу мен тек сырттай дауыс беру арқылы анықталады
21. Аралас нысанды қолданған жағдайда акционерлер (олардың өкілдері) күн тәртібінің мәселесі бойынша өзінің пікірін Жалпы жиналысқа өздері қатысуымен немесе сырттай дауыс беруге қатысумен білдіре алады.
22. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды санамағанда, оны шақыруға бастамашы болған акционерлер белгілейді.


  1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы


23. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Аталмыш мерзім Қоғамның есептік мерзім ішіндегі қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 3 (үш) айға дейін ұзартылған деп саналады.
24. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.
25. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен бекітілген Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырту тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
26. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

- Қоғамның өткен қаржылық жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің көлемі белгіленеді;

- Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты арызданулары жайлы және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді қарастыруға құқылы.
27. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және құрылымдық бөлімшелерінің барлық басшыларының қатысуын қамтамасыз етеді;

- Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды;

  • акционерлерге Қоғамның жылдық есебін ұсынады, оның ішінде Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп те беріледі. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қатысты талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Корпоративтік басқару кодексі және ішкі құжаттарымен белгіленеді.


7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
28. Қоғам Акционерлерінің жылдық жиналысынан басқа, барлық жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
29. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
30. Ірі акционердің бастамасы бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.
31. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
32. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші отырған акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру турал талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.
33. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдуға және осындай шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.
34. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы Ережеде белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі осы Ереженің 33-тармағында белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.  
8. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізу тәртібі
35. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді Қоғамның Басқармасы, Директорлар кеңесі, өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі, Қоғамның Тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің отырыстарын әзірлеу мен өткізу ісін корпоративтік хатшы бақылайды. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу шығындарын Қоғам көтереді.
36. Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге Қоғам жиналыс өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас түрде дауыс беру жағдайында 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей «Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан» республикалық мерзімді баспасөз басылымдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарлама жариялау арқылы хабарлайды. Оған қосымша түрде Қоғам акционерлерді басылымдардан өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етіп отыруға құқылы.
  1   2   3

Похожие:

«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46 хаттама «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Тарау. Еншілес және тәуелді қОҒамдармен өзара іс-қимыл қАҒидаттары мен тәжірибесі
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconӨзара ынтымақтастық туралы келісім 2008 жылғы «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» АҚ негізінде әрекет ететін, «Қазақтелеком» АҚ филиалы
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚҰрылыс мердігерінің шарты № Тараз қ. 2011ж. «Қазақтелеком»
Сартбаев Д. А. атынан, бір жағынан, бұдан әрі «Мердігер» деп аталады неғізіндеісқимыл жасайтын, екінші жағынан, бірге «Тараптар»...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ коммуникациялары бойынша кәбіл тартуға және «Қазақтелеком» АҚ жайларында жабдықтар орнатуға техникалық талаптар беру ережес І
Бөгде операторлар желісін «Қазақтелеком» АҚ телекоммуникация желісіне (жабдық) қосу мақсатында, оларды пайдалану кезіндегі «Қазақтелеком»...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚҰрылыс мердігерінің шарты № Тараз қ. 2012ж. «Қазақтелеком»
...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы
«Капитал» жзқ» зақ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Капитал» жзқ» зақ-ның Зейнетақылық ережелерінің орнына...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница