Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар
Скачать 221.34 Kb.
НазваниеТаќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар
Дата конвертации26.11.2012
Размер221.34 Kb.
ТипДокументы
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар.

$$$001

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=-15,92

$$$002

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$003

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}= -11

$$$004

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}= -3,441

$$$005

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$006

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$007

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$008

Бµлшекті тиімді тєсілмен ыќшамдањдар: {Д±рыс жауабы}= 0,2

$$$009

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=4,9

$$$010 ¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$011

Есептењдер:

{Д±рыс жауабы}=

$$$012

Есептењдер:

{Д±рыс жауабы}= 4,0(08)

$$$013

Амалдарды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$014

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$015

Периодты ондыќ бµлшектіњ 0,001-ге дейінгі кемімен ондыќ жуыќтауын жазыњдар:

{Д±рыс жауабы}= 3,772

$$$016

28;44;27;43;75;1684;546;79;740;1001;67;1036;31;885;83 сандарыныњ ішінен жай сандарды теріп жазыњдар

{Д±рыс жауабы}= 31; 43; 79; 67;83

$$$017

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$018

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=-38,4

$$$019 Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}= 0,2

$$$020

Амалдарды орындап, нєтижесін периодты ондыќ бµлшек т‰рінде жазыњдар:

5:

{Д±рыс жауабы}= -3,2(6)

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 02– Процент. Процентке берілген негізгі есептер. Пропорция (тура жєне кері пропорционалдыќ. Аралас есептер.)

$$$021

С‰ттіњ 8%-і ірімшік. 200кг с‰ттен ќанша ірімшік алынады?

{Д±рыс жауабы}= 16кг

$$$022

Ќ±лпынайдыњ ќ±рамында 6% ќант бар. 20 кг ќ±лпынайда ќанша ќант бар.

{Д±рыс жауабы}= 1,2 кг

$$$023

Ќарбыздыњ 98%-і су. 5 кг ќарбызда ќанша су бар?

{Д±рыс жауабы}=4,9 кг

$$$024

х-ті табыњдар: : 2,5 = 0,8 х :

{Д±рыс жауабы}= 5

$$$025

Тењдеуді шешіњдер:

{Д±рыс жауабы}=9

$$$026

Пропорцияныњ белгісіз м‰шесін тап: 15: 2:

{Д±рыс жауабы}=50

$$$027

Кітаптыњ баѓасы 22%-ке арзандаѓан соњ 156 тењге болды. Кітаптыњ алѓашќы баѓасы ќанша?

{Д±рыс жауабы}=200 тењге

$$$028

80%-і 16 ѓа тењ санды тап .

{Д±рыс жауабы}= 20

$$$029

х-ті табыњдар:

{Д±рыс жауабы}=1

$$$030

Пропорцияныњ белгісіз м‰шесін тап: ::

{Д±рыс жауабы}= 5

$$$031

Май заводы к‰ніне 500 ц с‰т ќабылдап, оныњ 59%-ін май дайындайтын цехќа жібереді. Май дайындайтын цехта ќабылданѓан с‰ттіњ 16% -нен май алынады.Завод к‰ніне неше центнер май дайындайды?

{Д±рыс жауабы}= 47,2 ц

$$$032

Ж±мысшы саѓатына 108 тетіктен жасаѓанда, барлыќ тетікті 5 саѓатта жасайды. Ол саѓатына 60 тетіктен жасаса, барлыќ тетікті неше саѓатта жасайды?

{Д±рыс жауабы}= 9 саѓат

$$$033

5-сыныптаѓы оќушылардыњ 14-і ±л балалар, ал ќыздардыњ одан 7-еуі артыќ. Сыныптаѓы оќушылардыњ неше проценті ±л балалар?

{Д±рыс жауабы}= 40%

$$$034 х-ті табыњдар:

{Д±рыс жауабы}= 2,8

$$$035

Ќиярды т±здау ‰шін 250 г т±з салынды. Б±л барлыќ т±здалѓан ќиярдыњ 8%-і. Барлыќ т±здалѓан ќиярдыњ массасы ќанша?

{Д±рыс жауабы}= 3125г

$$$036

Кепкен алма шырын алма массасыныњ 16%-і болады. 50 кг кепкен алма алу ‰шін неше килограмм шырын алма жинау керек?

{Д±рыс жауабы}=312кг500г

$$$037

Райхан 145 санын 60%-ке арттырып, оныњ 25%-ін есептеп тапты. Райхан ќандай санды есептеп тапты?

{Д±рыс жауабы}= 58

$$$038

Тракторшы жыртуѓа тиісті жердіњ 76 % -ін жыртќанда, 2,4 км2 жер жыртылмай ќалды. Ол барлыѓы ќанша жер жыртуѓа тиіс еді?

Д±рыс жауабы}= 10 км2

$$$039

Машина бірінші саѓатта барлыќ жолдыњ 16 %-ін ж‰ргенде, таѓы да ж‰руге тиісті 378 км жол ќалды. Барлыќ жолдыњ ±зындыѓы ќанша?

{Д±рыс жауабы}=450 км

$$$040

пропорциясынан a:b ќатынасын табыњдар.

{Д±рыс жауабы}=21:4

$$$041

Оќушы кітапты ‰ш к‰н оќыды. Ол бірінші к‰ні кітаптыњ 40% -ін, екінші к‰ні ќалѓаныныњ 60% -ін оќыды. Ќалѓанын ‰шінші к‰ні оќыды. Ол екінші к‰ні ‰шінші к‰нге ќараѓанда 30 бетті артыќ оќыды. Кітапта барлыѓы неше бет бар?

{Д±рыс жауабы}= 250 бет

$$$042

Машина бір ќала мен екінші ќаланыњ арасын 3 к‰н ж‰рді. Ол бірінші к‰ні 52,8 км/саѓ жылдамдыќпен 4 саѓатта барлыќ ж‰руге тиісті жолдыњ 12 %-ін, екінші к‰ні ќалѓан жолдыњ 60% -ін ж‰рді. Машина ‰шінші к‰ні ќанша жол ж‰руге тиіс?

{Д±рыс жауабы}= 619,52 км

$$$043

Тоќыма фабрикасыныњ цехындаѓы 8 ж±мысшы 6 к‰нде тапсырманыњ ін орындады. Ќалѓан тапсырманы 5 к‰нде орындау ‰шін таѓы да неше ж±мысшы ќабылдау керек?

{Д±рыс жауабы}= 4

$$$044

Массасы 150 г, концентрациясы 40% ас содасыныњ судаѓы ерітіндісіне ќанша су ќосќанда концентрациясы 15% ас содасыныњ ерітіндісі алынады.

{Д±рыс жауабы}= 250 г

$$$045

¦зындыѓы енінен 2,5 есе ±зын баќты айналдыра ќоршау ‰шін 105 баѓан керек. Осы баќтыњ ±зындыѓы 1,4 есе, енін 1,2 есе ±зартќанда, оны ќоршау ‰шін неше баѓан керек болар еді?

{Д±рыс жауабы}= 141

$$$046

Жеміс сусынын дайындау ‰шін алма, µрік жєне шие сатып алынды. Олардыњ массаларыныњ ќатынасы 5:4:3 ќатынасындай. Алма шиеден 1,2 кг артыќ. Сусын дайындау ‰шін барлыѓы неше килограмм жеміс сатып алынды.

{Д±рыс жауабы}= 7,2 кг

$$$047

Сєуле бірінші к‰ні кітаптыњ -ін, екінші к‰ні бірінші к‰нге ќараѓанда -ін бірінші к‰нге артыќ оќыды. Сєуле кітаптыњ неше процентін келесі к‰ндерге оќуѓа ќалдырды?

{Д±рыс жауабы}=35%

$$$048

Ерлан 96 тењгеге кітап сатып алѓанда, µзінде барлыќ аќшасыныњ 68%-і ќалды. Ерланда барлыѓы ќанша аќша болѓан?

{Д±рыс жауабы}= 300 тењге

$$$049

8 адамнан ќ±ралѓан балыќшылар бірлестігі 518,4 ц балыќ аулап, белгіленген жоспарды 160% орындады. Бірлестіктіњ єрбір м‰шесі жоспардан артыќ ќанша центнер балыќ аулады?

{Д±рыс жауабы}= 24,3 ц

$$$050

Б±йымныњ баѓасы 12%-ке арзандаѓанда, 440 тењге болды. Б±йымныњ алѓашќы баѓасы неше тењге болѓан?

{Д±рыс жауабы}=500 тењге

$$$051

Ќабырѓасы 15 см шаршыныњ ќабырѓасын 40% -ке ќысќартса, шаршыныњ ауданы неше процентке кемиді?

{Д±рыс жауабы}=36%

$$$052

Араќашыќтыѓы 124 км екі станциядан бірдей уаќытта бір-біріне ќарама-ќарсы баѓытта екі поезд шыќты. Поездар 1саѓат 15 минут ж‰рген соњ олардыњ араќашыќтыѓы 369 км болды. Бірінші поездыњ жылдамдыѓыныњ екінші поезд жылдамдыѓына ќатынасы 3:4 ќатытынасындай. Поездардыњ жылдамдыќтарын табыњдар?

{Д±рыс жауабы}= 84 км/саѓ, 112 км/саѓ

$$$053 Тік тµртб±рышты алањныњ ауданы 73 500 м2 . Масштабы 1:7 000 сызбада осы алањды кескіндегенде, ±зындыѓы 5 см тік тµртб±рыш шыќты. Алањныњ ені ќанша?

{Д±рыс жауабы}=210 м

$$$054

Поезд 75 км/саѓ жылдамдыќпен ж‰рсе, бірінші станциядан екінші станцияѓа 2 саѓат 24 минутта келеді. Егер поезд жылдамдыѓын 20% -ке арттырса, бірінші станциядан екінші станцияѓа б±рынѓыдан неше минут ерте келеді?

{Д±рыс жауабы}=24 мин

$$$055

Ќандай да бір ж‰кті бір жарым тонналыќ 5 машинамен 6,4 саѓат ішінде тасып бітірмекші болды. Осы ж‰кті екі тонналыќ 3 машинамен неше саѓатта тасып бітіреді?

{Д±рыс жауабы}= 8 саѓ

$$$056

Берілген ќашыќтыќты шењберініњ радиусы 15 см доњѓалаќ 36 айналым жасайды. Осы ќашыќтыќты шењберініњ радиусы 18 см доњѓалаќ неше айналым жасайды?

{Д±рыс жауабы}= 30 айн

$$$057

Моторлы ќайыќтыњ µзініњ жылдамдыѓы 11,8 км/саѓ. Моторлы ќайыќтыњ аѓыспен 2,6 саѓ ж‰зетін ќашыќтыѓы аѓысќа ќарсы 3,5 саѓ ж‰зетін ќашыќтыѓын 3,41 км-ге артыќ. Аѓыс жылдамдыѓын табыњдар.

{Д±рыс жауабы}= 2,3 км/саѓ

$$$058

Шофер 6 ж±мыс к‰нінде 63 т бидай тасып, белгіленген жоспарды 75% артыќ орындады. Ол бір к‰нде белгіленген жоспардан артыќ неше тонна бидай тасыды?

{Д±рыс жауабы}=4,5 т

$$$059

Тік тµртб±рыштыњ ауданы 120 см2 , ±зындыѓы 15 см. Тік тµртб±рыштыњ енін µзгертпей, ±зындыѓын 20%-ке кеміткендегі оныњ ауданын табыњдар?

A) 96 см

B) 75 см2

C) 48 см2

D) 66 см2

E) 56 см2

{Д±рыс жауабы}=

$$$060

‡ш санныњ ќатынасы 2:3:7 ќатынасындай. Ењ ‰лкен сан мен ењ кіші санныњ айырмасы 30 ѓа тењ. Осы сандардыњ ќосындысын табыњдар.

{Д±рыс жауабы}=72

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 03– Ќарапайым формулалар. Ќысќаша кµбейту формулалары.

$$$061

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$062

Кµпм‰ше т‰рінде жазыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$063

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$064

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$065

-ныњ орнына ќандай µрнекті ќойѓанда екім‰шеніњ квадраты болады?

{Д±рыс жауабы}=

$$$066

Бµлшектіњ мєнін есепте:

{Д±рыс жауабы}= 14

$$$067

Есептењдер: м±ндаѓы ;

{Д±рыс жауабы}= 6.2

$$$068

Кµбейткіштерге жіктењдер:

{Д±рыс жауабы}=

$$$069

Кµбейткіштерге жіктењдер:

{Д±рыс жауабы}=

$$$070

¤рнекті ыќшамдап алып, мєнін табыњдар:

, м±ндаѓы

{Д±рыс жауабы}= 21

$$$071

Кµпм‰ше т‰ріне келтіріњдер.

{Д±рыс жауабы}=

$$$072

Кµбейткіштерге жіктењдер:

{Д±рыс жауабы}=

$$$073

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$074

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$075

¤рнектіњ мєнін есепте: 872 +87·26+132

{Д±рыс жауабы}= 10000

$$$076

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$077

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$078

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$079

¤рнекті ыќшамдањдар: +

{Д±рыс жауабы}=

$$$080

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 06– Дєреже, теріс кµрсеткіштік дєрежелерге амалдар ќолдану.

$$$081

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$082

¤рнектіњ сан мєнін табыњдар: , егер а= -2 болса

{Д±рыс жауабы}= 16

$$$083

Амалдарды оындањдар:

{Д±рыс жауабы}= 1,2

$$$084

Амалды оындањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$085

Есептењдер:

{Д±рыс жауабы}= 5

$$$086

0,000 0125 саныныњ стандарт т‰рде жазылуы:

{Д±рыс жауабы}=

$$$087

4n =256; 3k=81 екені белгілі болса, n3+k3 неге тењ?

{Д±рыс жауабы}= 128

$$$088

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=4а

$$$089

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$090

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$091

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$092

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$093

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$094

Амалдарды оындањдар: (х-1-1)(х-1-1)

{Д±рыс жауабы}=

$$$095

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}= 16

$$$096

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}= 15

$$$097

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$098

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}= 7

$$$099

¤рнекті 10-ныњ дєрежесі т‰рінде жазыњдар:

{Д±рыс жауабы}= 10-2

$$$100

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 09– Аралас есептер.

$$$101

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}= 5

$$$ 102

Амалды орындањдар:

{Д±рыс жауабы}= 13

$$$103

¤рнектіњ мєнін табыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$104

¤рнектіњ мєнін табыњдар: 0,1

{Д±рыс жауабы}=2,7

$$$ 105

Т‰бірдіњ мєнін тап:

{Д±рыс жауабы}= 9,1

$$$ 106

Санадарды µсу ретімен орналастыр: ; ; 7;

{Д±рыс жауабы}= < <

$$$107

¤рнекті ыќшамдањдар : (1-) (1+)

{Д±рыс жауабы}=

$$$108

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$109

¤рнектіњ аныќталу облысын табыњдар:

{Д±рыс жауабы}=0≤у<5, у >5

$$$ 110

¤рнекті ыќшамдањдар: (10-7)2 +(10+7)2

{Д±рыс жауабы}=396

$$$ 111

¤рнектіњ мєнін табыњдар:

{Д±рыс жауабы}=8

$$$112

Бµлшектіњ бµліміндегі иррационалдыќтан ќ±тылыњдар:

{Д±рыс жауабы}= 3-2

$$$113

Бµлшектіњ бµліміндегі иррационалдыќтан ќ±тылыњдар

{Д±рыс жауабы}=

$$$114

Кµбейткішті т‰бір белгісініњ алдына шыѓарыњдар: , b<0

{Д±рыс жауабы}=-

$$$115

Аныќталу облысын табыњдар:

{Д±рыс жауабы}= х >3

$$$116

Бµлшекті ќысќартыњдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$117

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=3-

$$$118

¤рнекті ыќшамдањдар: :

{Д±рыс жауабы}=

$$$119

¤рнекті ыќшамдањдар: -

{Д±рыс жауабы}=

$$$120

Есептењдер: 2

{Д±рыс жауабы}= 22

$$$121

х-тіњ ќандай мєндеріндк µрнектіњ маѓынасы болады?

{Д±рыс жауабы}= х <-5 ; х>5

$$$122

¤рнектіњ мєнін тап:

{Д±рыс жауабы}=1

$$$123

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=10

$$$124

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$125

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=7

$$$126

A)

B)

C)

D)

E)

{Д±рыс жауабы}=

$$$127

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=38

$$$128

Функцияныњ аныќталу облысын табыњдар: f(x)=

{Д±рыс жауабы}=(4; ∞)

$$$129

Функцияныњ аныќталу облысын табыњдар:

{Д±рыс жауабы}=(-∞ ; -3) U (-3 ; 0] U [4; ∞)

$$$130

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$131

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$132

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=-0,5

$$$133

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

$$$134

Ќосындысы 10-ѓа, ал квадраттарыныњ ќосындысы 58-ге тењ екі санды аныќтањдар.

{Д±рыс жауабы}= 3 жєне 7

$$$135

Кµбейткіштерге жіктењдер :

{Д±рыс жауабы}=

$$$136

¤рнекті ыќшамдањдар: , c≥0

{Д±рыс жауабы}=-2c

$$$137

¤рнекті ыќшамдањдар: , a>0, b>0

{Д±рыс жауабы}= a

$$$138

¤рнекті ыќшамдањдар: 8

{Д±рыс жауабы}=19,3

$$$139

Айнымалыныњ ќандай мєндерінде µрнектіњ маѓынасы болады.{Д±рыс жауабы}= [-2; ]

$$$140

¤рнекті ыќшамдањдар:

{Д±рыс жауабы}=

Похожие:

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconМатематика 6 ТҮсінік хат
Оқыту мақсаты: логикалық ойлауды, танымдық қызығушылықты, тұлғаның интеллектуалдық қасиеттерін дамыту; рационал сандар және оларға...
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconАрифметикалық амалдар
...
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconЖиындарды біріктіру
Мысалы, жазықтықтағы фигуралар (төртбұрыш, шеңбер, ромб, квадрат) жиыны. Жиындарға келесі амалдар қолданатындығы бізге белгілі
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар icon1 билет Радиоактитілік Векторларға амалдар қолдану Есеп 2 билет

Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconКүні: 11. 10. 2010 ж. Сыныбы: 8г сынып Сабақтың тақырыбы
Екілік санау жүйесінде арифметикалық амалдар ондық жүйедегі ереже бойынша орындалады, тек қана айырмашылығы – санау жүйесінің негіздеушісі...
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconДәріс сабақтарының мазмұны 050719 мамандығына 1 тақырып. 1-4 дәрістер
Потенциалдық өріс. Потенциалдық өрістің шарттары. Сызықты интегралды потенциалды өрісте есептеу. Гамильтон операторы. Векторлық анализде...
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар icon3. 1 Дәріс сабақтарының мазмұны 050717 мамандығына 1 тақырып. 1-6 дәрістер
Потенциалдық өріс. Потенциалдық өрістің шарттары. Сызықты интегралды потенциалды өрісте есептеу. Гамильтон операторы. Векторлық анализде...
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconОткрытого урока производственного обучения Багдарлама такырыбы: Тема программы: Механическая кулинарная обработка рыбы. Сабактын такырыбы
Образовательная Научить учащихся приготовлению рыбной котлетной массы, и приемам формовки п/ф
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар iconСиқырлы квадрат және арифметикалық прогрессия
Соңғы цифры 9 санымен аяқталатын және және өсу ретімен орналасқан қарапайым 9 жай сандар қатарын қарастырайық
Таќырыбы 01 – Арифметикалыќ есептеулер. Алгебралыќ µрнектерді т‰рлендіру.; Таќырыпша 01– Арифметикалыќ амалдар. Бµлшектерге амалдар ќолдану. Жай жєне ќ±рама сандар icon«6М060200 информатика»
Сандық тізбектер. Бұл тақырыпта сандық тізбектің ұғымы беріледі: тізбектерге математикалық амалдар қолдану, шекті және шексіз тізбектер,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница