Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
НазваниеҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
страница2/4
Дата конвертации05.11.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4

4. Жеке істерді уақытша пайдалануға беру тәртібі
28. Мемлекеттік қызметші өзінің жеке ісімен, сондай-ақ жеке іске енгізгенге дейінгі барлық құжаттармен танысуға құқылы. Мемлекеттік қызметші өзінің жеке және кәсіби деректеріне қатысты жеке істегі нақты құжаттар немесе фактілер бойынша өзінің жазбаша түсініктемелерін жеке іске қосуды талап етуге құқылы.

29. Жеке істегі құжаттармен танысуға мыналар құқылы:

1) мемлекеттік органның басшысы, оның орынбасарлары;

2) жауапты хатшы немесе оны алмастырушы тұлға;

3) аппарат басшысы;

4) мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (өзінің қарамағындағылардың жеке істерімен);

5) мемлекеттік органдардың кадр қызметтерін тексеруге уәкілетті мемлекеттік органдар.

30. Жеке іспен танысу кезінде бұрын жасалған жазбаларға түзету енгізіп, жаңа жазулар енгізуге, құжаттарды алып, орнына жаңа құжаттар енгізуге, танысуға берілген уақыттан артық уақыт бойы жеке істі ұстауға, ондағы құпия болып табылатын мәліметтерді жариялауға тыйым салынады.

31. Берілген жеке істерді есепке алу бақылау карточкаларының көмегімен осы Әдістемелік ұсынымдарға № 7 қосымшаға сәйкес жүргізіледі. Бақылау карточкалары жеке істе басқа құжаттардан бөлек сақталады.

Кадр қызметінің қызметкері бақылау карточкасына жеке істің кімге және қашан берілгендігі туралы белгі қойып жеке істерді береді.

Берілген істердің бақылау карточкалары бақылау картотекасына қойылып, істер қайтарылғанға дейін сақталады, одан кейін қайтару туралы белгі қойылып қайтадан жеке істерге салынады.

32. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайдан басқа жағдайда жеке істегі құжаттарды алуға тыйым салынады.
5. Мемлекеттік органды қайта құрған және жойған кезде жеке істерді тапсыру
33. Мемлекеттік орган қайта құрылған кезде жеке істер өңделіп және қабылдау-беру актісін жасай отырып мемлекеттік органның құқықтық мирасқорына тізімдеме бойынша тапсырылады.

34. Мемлекеттік орган жойылған кезде жеке істер өңделіп тізімдеме бойынша тиісті мемлекеттік мұрағаттарға тапсырылады.


6. Жеке істерді сақтау мерзімдері
35. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жеке істерінің сақталу мерзімі ұзақ (СТК 75 жыл қызметкердің осы мемлекеттік органдағы қызметін тоқтатқан сәттегі жасын алып тастай отырып).

Осы мерзім аяқталғаннан кейін жеке істердің құрамына енгізілген құжаттардың құндылығына сараптама жасалады. Тарихи, ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, саяси немесе мәдени маңызы бар жеке істер тұрақты негізде сақталады.

36. Мемлекеттік саяси қызметшілердің жеке істері тұрақты негізде сақталады.

37. Тұрақты сақтауға қалдырылған жеке істер тұрақты сақтаудағы істердің тізімдемесіне енгізіледі.
7. Жеке істерді ведомстволық сақтауға тапсыру үшін ресімдеу
38. Жеке істерді ведомстволық мұрағатқа тапсыруға дайындауды кадр қызметі жүргізеді.

39. Жеке істерді ведомстволық мұрағатқа тапсыру үшін олар толық ресімделеді: құжаттар тігіледі, парақтар нөмірленеді, куәландырма парағы жасалып, жеке істің мұқабасы ресімделеді.

40. Жеке істің парақтары араб цифрларымен нөмірленеді, нөмірлер әрбір парақтың оң жақтағы жоғарғы бұрышына графитті қара қарындашпен қойылады.

41. Жеке істің парақтар саны осы Әдістемелік ұсынымдарға № 8 қосымшаға сәйкес растаушы парақта көрсетіле отырып, ресімделеді. Куәландырма парақ нөмірленбейді және жеке істегі соңғы құжаттан кейін тігіледі.

42. Жеке істің құжаттары мәтінді еркін оқу мүмкіндігін ескере отырып, картоннан жасалған қатқыл мұқабаға төрт жерден тесе отырып тігіледі.

43. Жеке істің мұқабасында мемлекеттік органның және құрылымдық бөлімшенің атауы көрсетіледі. Жеке істің тақырыбында жұмыстан босатылған мемлекеттік қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты атау септігінде толық жазылуы тиіс.

44. Жеке істің мұқабасында куәландырма параққа сәйкес парақтар саны жазылады және мынадай мазмұндағы жеке істің сақталу мерзімі туралы жазба болады:

«қызметкердің СТК 75 жыл осы мемлекеттік органдағы қызметін осы ұйымда тоқтатқан сәттегі жасын алып тастай отырып» немесе «Тұрақты сақтау қажет».

45. Жұмыстан босатылған жағдайда мемлекеттік органның кадр қызметінен жеке істің берілуі құжаттар мен істің құндылығына жүргізілген сараптаманың қорытындысы бойынша жасалатын істер тізімдемесі арқылы жүзеге асырылады.

Олардың тақырыптары іс жүргізу аяқталған жыл бойынша, жыл ішінде - мемлекеттік қызметкерлердің тегі әліпбилік реттілікпен топтастырылады.

Қолданған нормативтік құқықтық актілердің тізімі 1. 2007 жылғы 15 мамырдағы № 251 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі.

 2. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі № 267 Заңы.

 3. «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы.

 4. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы.

 5. «Іс жүргізу және мұрағат ісі. Терминдер мен анықтамалар» ҚР СТ 1037-2001.

 6. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік ережелері. – Заң газеті, 2009 жылғы 19 қарашадағы № 177.

 7. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде жасалатын үлгілік құжаттардың тізбесін сақтау мерзімдерін көрсете отырып бекіту. – Заң газеті, 2009 жылғы 19 қарашадағы № 177.


Мемлекеттік қызметшінің

жеке ісін ресемдеу, сақтау және тіркеу бойынша әдістемелік ұсынымдарына

№ 1-қосымша


Фотосуретке

арналған

орын

(4х6)

Место для

фотокарточки


Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағына

Қ О С Ы М Ш А
Д О П О Л Н Е Н И Е

к личному листку по учету кадров
Тегі_____________________________________________________

Фамилия
Аты_______________________________________________________________________

Имя
Әкесінің аты________________________________________________________________

Отчество

I. Жеке іс парағын толтырғаннан кейінгі жұмысы туралы деректер

I. Данные о работе после заполнения личного листка


Қ Ы З М Е Т І

мекеме, ұйым, кәсіпорын, министрлік пен ведомство атауы қоса көрсетілсін

Д О Л Ж Н О С Т Ь

с указанием наименования учреждения, организации, предприятия, министерства или ведомства

Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері

(қала, аудан, облыс, өлке, республика)

Местонахождение учреждения, организации, предприятия

(город, район, область, край, республика)

Қызметке тағайындау туралы шешім

Решение о вступлении в должность

Қызметтен босату туралы шешім

Решение об освобождении от должности

II.Жеке іс парағын толтырғаннан кейінгі есепке алу белгілеріндегі өзгерістер туралы деректер

II. Данные об изменениях в учетных признаках работника после заполнения личного листка


 1. Мемлекет және өзге марапаттарымен наградталуы және құрметті атақтардың берілуі

 1. Награждение государственными и другими наградами и присвоение почетных званий

Қашан наградталды

(күні, айы, жылы)

Когда награжден

(число, месяц, год)Н е ү ш і н н а г р а д т а л д ы

З а ч т о н а г р а ж д е н


Марапаттың атауы

Наименование награды


Жазба негіздемесі

Основание записи
 1. Жаза қолданылғаны және алынғаны туралы деректер

 1. Данные о наложении и снятии взысканий

Мезгілі (күні, айы, жылы)

Дата (число, месяц и год)Жазаны кім қолданған

Кем наложено взысканиеНе үшін (істің мәні)

За что (сущность дела)


Қандай жаза қолданылды

Какое наложено взыскание


Жазба негіздемесі

Основание записи


Жаза қашан алынды

Когда взыскание снято


Жазба негіздемесі

Основание записи
 1. Табыстар және мүлік туралы декларация тапсыру туралы деректер

 1. Данные о сдаче декларации о доходах и имуществе

Мезгілі (күні, айы, жылы)

Дата (число, месяц и год)Тапсыру туралы белгілу

Отметка о предоставлении
Жазба негіздемесі

Основание записи 1. Қызметкердің басқа есепке алу белгілеріндегі өзгерістер

 1. Изменения в остальных учетных признаках работника

Болған өзгеріс мезгілі (күні, айы, жылы)

Дата присшедшего изменения (число, месяц, год)


Ө З Г Е Р І С С И П А Т Ы

Х А Р А К Т Е Р И З М Е Н Е Н И ЯЖазба негіздемесі

Основание записи
Жеке іс қағазы тексерілді

Личное дело проверено

«____»_____________20___ж.
Қолы_________________

ПодписьЖеке іс қағазы тексерілді

Личное дело проверено

«____»_____________20___ж.
Қолы_________________

ПодписьЖеке іс қағазы тексерілді

Личное дело проверено

«____»_____________20___ж.
Қолы_________________

ПодписьЖеке іс қағазы тексерілді

Личное дело проверено

«____»_____________20___ж.
Қолы_________________

ПодписьМемлекеттік қызметшілердің жеке ісін ресемдеу, сақтау және тіркеу бойынша әдістемелік ұсынымдарына

№ 2-қосымшаФотосуретке

арналған

орын

(4х6)

Место для

фотокарточки
Кадр есебі жөніндегі жеке

І С П А Р А Ғ Ы
Л И Ч Н Ы Й Л И С Т О К

по учету кадров


 1. Тегі___________________________________________

Фамилия
аты__________________________________________________________

имя
әкесінің аты___________________________________________________

отчество
2._________________________________________________________________________________________________________

тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің атын өзгерткен болсаңыз, қашан, қайда және қандай себеппен өзгерткеніңізді көрсетіңіз
___________________________________________________________________________________________________________

если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Жынысы________________ 4. Туған күні, айы және жылы___________________________

Пол Год, число и месяц рождения


 1. Туған жері________________________________________________________________________________________________

Место рождения (село, ауыл, қала, аудан, облыс, өлке, республика)

(село, деревня, город, район, область, край, республика)

6.Ұлты________________________________ 7. Азаматтық_______________________________________________________

Национальность Гражданство


 1. Білімі _______________________________

Образование


Оқу орнының атауы және

оның тұрған жері

Название учебного заведения

и его местонахождение

Түскен жылы

Год поступления

Бітірген немесе шыққан жылы

Год окончания или ухода

Бітірмесе, қай курстан кетті

Если не окончил, то с какого курса ушел

Қандай мамандық бойынша білім алды

По какой специальности обучался

Оқу орнын бітірген соң, кім болып шықты, диплом не куәлік нөмірін көрсету керек

Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения

9. Қандай шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін білесіз _________________________________________________

Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете (оқи аласыз ба, әлде сөздікпен аудара аласыз ба, оқи аласыз ба,

(читаете и переводите со словарем , читаете и можете

___________________________________________________________________________________________________________

әлде түсінісе аласыз ба, еркін сөйлейсіз бе)

объясняться, владеете свободно)
10. Ғылыми дәрежеңіз, ғылыми атағыңыз ________________________________________________________________________

Ученая степень, ученое звание (қашан берілген, дипломдарыңыздың нөмірі)

(когда присвоены, номера дипломов)
11. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жетістіктеріңіз бар ___________________________________________________________

Какие имеете научные труды и изобретения

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

12. Еңбек жолыңыз (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқыған жылдарыңыз, әскери қызмет, қоса атқарған жұмысыңыз, кәсіпкерлік қызметіңіз және т.б. түгел жазылады)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Бұл тармақты толтырғанда мекемелер мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызметтің лауазымы мен әскери бөлімі қоса көрсетілсін
Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)
_______________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении данного пункта учреждения организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части


Айы және жылы

Месяц и год

Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін

Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятия


келген

вступления

кеткен

ухода

Айы және жылы

Месяц и год

Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін

Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері

Местонахождение учреждения, организации, предприятия


келген

вступления

кеткен

ухода
13. Жақын туыстарыңыз (әкеңіз, шешеңіз, бауырларыңыз, апа-қарындастарыңыз және балаларыңыз), сондай-ақ жұбайыңыз (зайыбыңыз):

Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена):

Туысқандық деңгейі

Степень родства

Тегі, аты, әкесінің аты

Фамилия, имя, отчество1

Туған жері, датасы

Дата, место рождения

Жұмыс орны, қызметі

Место работы, должность

Тұрғылықты мекен-жайы

Адрес местожительства

1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 жылға арналған құқықтық жаппай оқыту жөніндегі іс-шаралар жоспары
Айғарина Әлия Бақытқызы – Ақпарат және мұрағат комитеті Баспа бақ басқармасының бастығы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті icon«Бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою» электрондық мемлекеттік қызмет көрсету регламенті Жалпы ережелер
Электрондық мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті (бұдан әрі-Комитет)...
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті iconМұрағаттық анықтамалар беру Мемлекеттік қызмет көрсету органдар Мемлекеттiк мұрағаттардың мекенжайы
Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi Ақпарат және мұрағат комитетiнiң Ұлттық мұрағаты
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница