Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Скачать 132.98 Kb.
НазваниеҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
Дата конвертации30.05.2013
Размер132.98 Kb.
ТипДокументы
Қызметтерді сатып алу туралы

КЕЛІСІМШАРТ №
Алматы қ. « »_____________ 2009 жыл
(1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13.07.2009 ж. күнгі № І-29/705.1 Сенімхатының негізінде әрекет етуші «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқарушы директоры – «Хабар» Агенттігі» АҚ АФ директоры С.В. Федорова атынан, бірінші тараптан, және

(2) ____________________________________ алдағы уақытта «Орындаушы» деп аталып, _______________________________________ негізінде әрекет етуші _______________________________________ атынан, екінші тараптан, алдағы уақытта бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып, Тапсырысшының Директорлар кеңесінің 2009 жылдың 26 мамырындағы шешімімен бекітілген «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру Ережесінің (алдағы уақытта – Ереже) және « »______________ 2009 ж. күні болған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасы негізінде қызметтерді сатып алу туралы осы келісімшартқа (алдағы уақытта – Келісімшарт) қол қойды және төмендегідей келісімге келді.
1. Келісімшарт негізі

1.1. Орындаушы төменде келтірілген кестеге сәйкес дезинфекциялық шараларды жүргізу бойынша қызметтерді көрсетуге міндеттеледі:Қызметтер

Зияндылар

Аумақтың шаршы метрі

Тоқсандық өңдеу бағасы, теңге

Жылдық өңдеу бағасы, ҚҚС қоса алғанда, теңге

1.

Аумақты және қасындағы аумақты дератизациялау

Егеуқұйрықтар, тышқандар


2.

Орынжайларды дезинфекциялау

өрмелегіш жәндіктер


Барлығы:


1.2. Орындаушы Келісімшарттың 1.1. бөлімінде көрсетілген қызметтерді толық көлемінде, Келісімшартқа қол қойған сәттен басатп 31.12.2010 ж. дейін Алматы қ., Желтоқсан көш., 185 мекен-жайы бойынша орындауға міндеттеледі.
2. Тараптардың міндеттері

2.1. Орындаушы міндетті:

2.1.1. Қызметтерді өз қолымен тиісті сапада көрсетуге;

2.1.2. Қызметтерді толық көлемінде және Келісімшарттың 1.1. бөлімінде көрсетілген мерзім ішінде көрсетуге;

2.1.3. Тапсырысшыға Келісімшарттың шарттарына сәйкес келетін Қызметтерді және орындалған Қызметтер актісі бойынша (алдағы уақытта – Акт) оның барлық құжатнамасын тапсыруға, Қызметтерді көрсету күні болып Тараптар Актіге қол қойған күн саналады;

2.1.4. Орындаушы жұмыстарды санитарлық нормаларға және ҚР санитарлық қызметтері әзірлеген және қабылдаған әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүргізуге міндеттеледі;

2.1.5. Орындаушы осы келісімшарттың бүкіл әрекет ету кезеңі бойына жоспарлық және профилактикалық өңдеулер жүргізуге міндеттеледі. Тапсырысшының кінәсінен өңделмеген және осы келісімшарттың қосымшаларында көрсетілмеген орынжайлар үшін жауапты емес және рекламациялар қабылдамайды.

2.1.6. Тышқандар мен жәндіктер қайтадан 12 (он екі) айлық кепілдік уақытында пайда болған жағдайда, Орындаушы өз есебінен жоспардан тыс қайтадан өңдеулер жүргізуге міндеттеледі.

2.2. Тапсырысшы міндетті:

2.2.1. Тапсырысшы Орындаушының қызметкерлеріне қарау мен өңдеу үшін барлық объектілер мен орынжайларға еркін өту беруге міндеттеледі.

2.2.2. Орындаушы көрсеткен қызметтерді Келісімшарттың 3 бабында қарастырылған ретпен және мерзімде төлеуге.

2.2.3. Келісімшарттың шарттарына сәйкес келетін Қызметтерді Акт бойынша қабылдауға;

2.3. Егер Орындаушы Келісімшартты орындауға уақытында кіріспесе, Тапсырысшы Келісімшартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.4. Орындаушы Келісімшарт бойынша өзінің құқықтарын немесе міндеттерін Тапсырысшының жазбаша рұқсатынсыз үшінші жақ тұлғаларға толықтай немесе бөлшектеп беруге, не болмаса алып қоюына жол беруге құқылы емес. Келісімшарт шарттарына қайшы жүзеге асырылған кез-келген осындай құқықтарды немесе міндеттерді беру, не болмаса алып қоюына жол беру жарамсыз және Тараптар немесе үшінші жақ тұлғалары үшін құқықтық нәтижелерге ие емес деп табылады.
3. Келісімшарт бағасы және есептер тәртібі

3.1. Келісімшарт бойынша бағаға, Келісімшарттың 1.1. бөліміне сәйкес, барлық көрсетілетін қызметтер көрсетумен байланысты барлық шығындар кіреді.

Келісімшарт бойынша Қызметтер құны осы Келісімшарттың әрекет ету кезеңінде өсу жағына қарай өзгертілмейді.

3.2. Келісімшарт бағасы төлеуді Тапсырысшы тоқсан сайын, көрсетілген Қызметтер фактісі бойынша Орындаушы шығарған төлем есебі бойынша Тараптар қол қойған Актіге сәйкес жүргізіледі.
4. Кепілдемелік қызмет көрсету

4.1. Қызметтер тиісті деңгейінде, барлық техникалық талаптарға, стандарттарға жауап беретіндей сапалы және кәсіби көрсетілуі тиіс.

4.2. Орындаушы орындалған Қызметтер тапсыру-қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап 12 күнтізбелік ай ішінде қызметтерді көрсетуге кепілдік береді.

4.3. Орындаушы Келісімшартың 4.2. бөлімінде қарастырылған кепілдік мерзім кезеңінде барлық анықталған ақаулар мен кемшіліктерді Тапсырысшыдан хабарландыру алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтемсіз жою міндеттемесін мойнына алады.
5. Тараптардың жауапкершіліктері

5.1. Келісімшарт бойынша міндеттерді орындамау немесе тиісті емес орындау жағдайында, Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.

5.2. Келісімшарттың 1.1. бөлімінде қарастырылған келісімшарттық міндеттерді бұзғаны үшін, Тапсырысшы Орындаушыдан әрбір қателік үшін Келісімшарт бағасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

5.3. Тапсырысшы тиіс емес сападағы қызметтерді қабылдаудан бас тартуға құқылы.

5.4. Осы Келісімшарт бойынша қызметтерді тиісті емес көрсеткені үшін Орындаушы Тапсырысшының талабы бойынша Келісімшарт бағасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық төлемін есепті төлеуге міндетті.

5.4. Тұрақсыздық төлемін төлеу, сондай-ақ шығындарды өтеу Тараптарды өз міндеттерін орындаудан босатпайды.
6. Форс-мажор

6.1. Егер игерілмейтін күш жағдайларының, яғни апаттық құбылыстар, өрт, жер сілкіністері, электр энергиясын жаппай өшіріп тастау, лаңкестік акциялар, әскери іс-қимылдар секілді төтенше және алдын алу мүмкін емес жағдайлар, жоғарғы билік органдарының шешімдер қабылдауы салдарынан осы Келісімшарт бойынша міндеттерді толықтай немесе бөлшектеп орындамағаны үшін және осы жағдайлар осы Келісімшарттың орындалуына тікелей әсер етсе, онда Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Бұндайда осы Келісімшарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі аталған жағдайлардың әрекет еткен уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

6.2. Егер 6.1. бөлімде көрсетілген жағдайлар бір айдан астам уақытқа созылса, онда әрбір Тарап бір-бірін 5 (бес) жұмыс күн бұрын хабарландыра отырып, Келісімшарттың күшін жоюға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар қандай да бір шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.
7. Дауларды шешу тәртібі

7.1. Осы Келісімшартқа сәйкес туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешілетін болады.

7.2. Тараптар келісімге келе алмаған даулар мен келіспеушіліктер Тапсырысшының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.
8. Қорытынды ережелер

8.1. Осы Келісімшарт Тараптардың оған қол қою сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың Келісімшарт бойынша міндеттерін толықтай орындағанына дейін әрекет етеді.

8.2. Келісімшарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертіле немесе толықтырыла алады. Оған кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың ресми өкілдері қол қойғанда ғана жарамды болады.

8.3. Келісімшартқа өзгерістер енгізу жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын көрсетілетін Қызметтердің өзгермейтіндігі жағдайында, және егер Келісімшартты орындау үрдісінде баламалы сатып алынатын Қызметтер құны төмендеу жағына қара өзгерсе, Қызметтер құнын және сәйкесінше Келісімшарт құнын төмендету бөлігіне Тараптардың өзара келісімі бойынша жол беріледі.

8.4. Тараптардың біреуі екінші Тарапты бұзу күніне дейін 7 (жеті) күн бұрын жазбаша хабарландыра отырып Келісімшартты мерзімінен бұрын бұза алады, бұндайда Тараптар өзара есептесулер жүргізуге міндеттеледі.

8.5. Сатып алу туралы осы Келісімшарт «Хабар» Агенттігі» акционерлік қоғамында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру (уақытша) Ережесінде қарастырылған шектеулерді бұзу анықталған, сондай-ақ сатып алудың ұйымдастырушысы жеткізушіге қолдау көрсеткен жағдайда кез-келген кезеңінде бұзыла алады.

8.6. Осы Келісімшартпен реттелмеген мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

8.7. Келісімшарт қазақ тілінде екі түпнұсқалық данамен, мазмұны бойынша бір-біріне сәйкес және бір заңды күшке ие, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан шығарылды.
9. Заңды мекен-жайлар мен банк деректемелеріТапсырысшы:

«Хабар» Агенттігі» АҚ

Мекен-жайы: Астана қ., Сарыарқа даң., 30

СТН 600400087853

ЖИК 000363501 «Нұрбанк» АҚ филиалында

БЖК 190501749 Алматы қ.

Кбе: 17
«Хабар» Агенттігі» АҚ

Басқарушы директоры –

Алматы филиалының директоры
__________________ Федорова С.В.
Жеткізуші:ДОГОВОР №

о закупках услуг
г. Алматы «___» ___________ 2009 года
(1) Акционерное общество «Агентство «Хабар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора – директора Алматинского филиала Федоровой С.В., действующей на основании Доверенности №I-29/705.1 от 13.07.2009 года, с одной стороны, и

(2) ______ «_________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Агентство «Хабар», утвержденных решением Совета директоров Заказчика (далее - Правила) и Протокола об итогах закупок способом запроса ценовых предложений, прошедшего «__» _______ 2009г., заключили настоящий договор о закупках услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.


  1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению дезинфекционных мероприятии согласно нижеприведенной таблице:Услуги


Вредитель


Площадь в кв.м.

Цена обработки в квартал в тенге

Цена обработки в год в тенге, в том числе НДС

1.

Дератизация помещений и прилегающей территории


крысы, мыши


2.

Дезинсекция помещений

ползающие насекомые


Итого:

1.2. Исполнитель обязуется выполнить услуги в полном объеме указанные в пункте 1.1. Договора, в течение периода с момента подписания Договора по 31.12.2010г. включительно, по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 185 с момента подписания Договора.
2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. выполнить Услуги лично и надлежащим образом;

2.1.2. выполнить Услуги в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.2. Договора;

2.1.3. сдать Заказчику Услуги, соответствующие условиям Договора по Акту сдачи-приемки выполненных Услуг (далее – Акт). Датой выполнения Услуг считается дата подписания Сторонами Акта;

2.1.4. Исполнитель обязуется провести работы в соответствии с санитарными нормами и методическими указаниями, разработанными и принятыми санитарными службами РК;

2.1.5. Исполнитель обязуется проводить плановые и профилактические обработки в течение всего периода действия настоящего договора. За помещения, не обработанные по вине Заказчика и не указанные в приложениях к настоящему договору, Исполнитель ответственности не несет и рекламаций не принимает.

2.1.6. В случае повторного появления грызунов или насекомых в гарантийный период 12 (двенадцать) месяцев, Исполнитель обязуется проводить повторные внеплановые обработки за свой счет.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязуется предоставить свободный доступ работникам Исполнителя на все объекты и помещения для осмотра и обработки.

2.2.2. оплатить за оказанные Услуги в сроки и в размере стоимости, указанные в разделе 3 Договора;

2.2.3. принять Услуги, соответствующие условиям Договора, по Акту.

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если Исполнитель своевременно не приступил к исполнению Договора.

2.4. Исполнитель не вправе полностью или частично передать либо уступить свои права или обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика. Любая такая передача либо уступка прав или обязанностей, осуществленная вопреки условиям Договора, признается недействительной и не имеющей правовых последствий для Сторон Договора или третьих лиц.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена по договору, согласно п. 1.1. Договора включает в себя стоимость оказания Услуг
и иные расходы, связанные с выполнением услуг.

Цена договора не подлежит изменению в сторону увеличения в течение действия настоящего Договора.

3.2. Оплата цены договора производится Заказчиком ежеквартально по факту
оказанных Услуг, согласно подписанному Сторонами Акту, по выставленному Поставщиком счету
на оплату.
4. Гарантийные обязательства

4.1. Услуги должны быть оказаны надлежащим образом, качественно и профессионально отвечающим всем требованием настоящего договора.

4.2. Поставщик предоставляет гарантию на оказанные услуги в течение 12 календарных месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Услуг.

4.3. Поставщик принимает на себя обязательства в период гарантийного срока, предусмотренного пунктом 4.2. Договора, безвозмездное устранение всех выявленных дефектов и недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

5.2. За нарушение Исполнителем срока выполнения обязательств по проведению дезинфекционных мероприятии согласно п.1.1. Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,5% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

5.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества.

5.4. За ненадлежащее оказание услуг по настоящему Договору, ненадлежащего качества, Исполнитель обязуется уплатить по требованию Заказчика неустойку в размере 20% от общей стоимости Договора.

5.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – стихийного бедствия, пожара, землетрясений, массовых отключений электроэнергии, террористических актов, военные действия, принятием решений вышестоящими органами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом, срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.

6.2. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. Договора, будут продолжаться более одного месяца, то каждая Сторона имеет право аннулировать Договор, уведомив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней. В этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения каких-либо убытков.
7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, по которым Стороны не смогут прийти к согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

8.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к нему действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Внесение изменений в Договор допускается при условии неизменности оказываемых Услуг, явившихся основанием для выбора Исполнителя, и по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и, соответственно, суммы договора, если в процессе исполнения Договора цены на аналогичные закупаемые Услуги изменились в сторону уменьшения.

8.4. Одна из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения, при этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты.

8.5. Настоящий Договор о закупках услуг может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных Правилами осуществления закупок товаров, работ, услуг в акционерном обществе «Агентство «Хабар», а также оказания организатором закупок содействия Поставщику (Исполнителю).

8.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

8.7. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты


Заказчик:
АО «Агентство «Хабар»
г. Астана, пр. Сарыарка, д. 30

РНН 600400087853

ИИК 000363501 в филиале АО "Нурбанк" г.Алматы

БИК 190501749
Управляющий директор – директор

АФ АО «Агентство «Хабар»

Федорова С.В. _________________
Исполнитель:
Похожие:

Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстарды сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconЖұмыстар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Қызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. ««2010 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 12. 07. 2010ж күнгі №01-09/818 Сенімхатының негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница