Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
НазваниеҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Дата конвертации16.06.2013
Размер75.1 Kb.
ТипДокументы
ҚММУ Ф 4/3-06/02

2007ж. 14 маусым

ҚазММА жанындағы ОӘК №6 НХ

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Ортопедиялық стоматология курсымен терапевтикалық стоматология кафедрасы

Тәжірибелік сабақтарған арналған әдістемелік нұсқаулар


Тақырып: Шыныиономерлі цементтер. Жүйесі, қолдану көрсеткіштері, оларға қойылатын талаптар, құрамы, қасиеттері. Дайындау және пломбылау әдістемесі.

Пәні TSP 4301 «Терапиялық стоматология пропедевтикасы»
Мамандығы: 051302 «Стоматология»
Курс 4
Құрастырушы: К.К Оразбекова


Қарағанды 2011 жОртопедиялық стоматология курсымен терапиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді

Хаттама № 1 31.08.2011

Ортопедиялық стоматология курсымен терапиялық

стоматология кафедрасының меңгерушісі _____________________Танкибаева Ж.Г.Тақырып: Шыныиономерлі цементтер. Жүйесі, қолдану көрсеткіштері, оларға қойылатын талаптар, құрамы, қасиеттері. Дайындау және пломбылау әдістемесі.
Мақсаты: Шыныиономерлік цементтердің түрлерімен (химиялық және сәуле арқылы қататын) студенттерді таныстыру. Шыныиономерлік цементтермен ж±мыс істегендегі қолайлы және қарсы көрсеткіштерін міндетті түрде үйрету; осы топтағы цементтерді араластыру жолдарын оқыту.
Оқыту мақсат:

 • Шыныиономерлік цементтердің қ±рамын, қасиетін, студент істей алуы тиіс: Дайындау және салу тәсілдерін.


Тақырыбтың негізгі сұрақтар:

 1. Стоматологиялық цементтердің жіктелуі.

 2. Шыныиономерлік цементтер (ШИЦ): жалпы мінездемесі

 3. ШИЦ-тің қолдану көрсеткіштері.

 4. Тағайындалуына байланысты ШИЦ-тің жіктелуі

 5. ШИЦ-тің қ±рамы

 6. ШИЦ-тің қасиет

 7. ШИЦ-тің дайында

 8. ШИЦ-тің салу тәсілі.
 • Білім берудің және оқытудың әдістері (шағын топтар, пікірталас, жағдайлық есептер, жұптасып жұмыс істеу, презентациялар, кейс-стади және т.б.)


Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер


 1. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология: учебник. – М., 2008. – 768 с.

 2. Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии (атлас) – М., 2005.

 3. Скорикова Л.А. Пропедевтика стоматологических заболеваний. - Ростов-на-Дону, 2002.


Қосымша:

 1. Базикян Э.А. Практическое руководство по эндодонтии. – М., 2007.

 2. Бир Р., Бауман М.А., Киельбаса А.М. Иллюстрированный справочник по эндодонтии. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.

 3. Бойд Л. Стоматологические инструменты. Иллюстрированный справочник (пер. с англ.). – М., 2007.

 4. Пропедевтическая стоматология: учебник. Под ред. Э.А.Базикяна - М., Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2009.

 5. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов.- Под ред. Боровского Е.В.– М. : «Медицинское информационное агентство», 2007.

 6. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология.- М., «МЕДпресс-информ», 2007.

 7. Зазулевская Л.Я. Гиперестезия зубов, причины, методы лечения и профилактики. – Алматы, 2007.1

¦лпадан ж±ќа ќабатпен оњашаланѓан, тістіњ ќатты тіндерініњ айќын б±зылуын, кењ кµлемді аќау т‰зілуімен сипатталатын патологиялыќ процесс

 1. беткей тісжегі

 2. терењ тісжегі

 3. ќайталанбалы тісжегі

 4. даќ сатысындаѓы тісжегі

 5. орташа тісжегі


2

5 класс тісжегі ќуысын пломбалауѓа пломба жаќсы т±ру ‰шін ќалыптастырады:

 1. ќосымша алањ

 2. тісжегі ќабырѓаларын ойыќтар жасау

 3. парапульпарлы штифтер

 4. н‰ктелі ойыќтар

 5. ќуысты жєшік тєрізді пішіндеу3

Тісжегі ќуысы сатылары не кењейту сатылары дегеніміз:

 1. пломба жаќсы т±ру ‰шін жаѓдай жасау

 2. тісжегі ќуысыныњ µлшемін ‰лкейту

 3. сау тінге дейін эмальдыњ жєне дентинніњ б±зылѓан бµліктерін алу

 4. сау тінге дейін эмальдыњ ілінген ќырларын жєне дентинді алу

 5. тісжегі ќуысына кіретін жолды кењейту


4

Жедел т‰бір ±шты периодонт ќабынуын салыстырады:

 1. терењ тісжегімен

 2. орташа тісжегімен

 3. жедел ошаќты ±лпа ќабынуымен

 4. созылмалы фиброзды периодонт ќабынуымен

 5. созылмалы гангренозды ±лпа ќабынуыныњ асќынуымен


5

Кюретаж кµрсеткіші

 1. терењдігі 6 мм ќалта болѓанда

 2. - ќалта терењдігі 4 мм-ге дейін, ќызыл иек тыѓыз, с‰йек ќалтасы болмаѓанда

 3. терењ ќызыл иек ќалтасы, с‰йек ќалтасы бар жєне визуальды баќылауѓа болѓанда

 4. ќызыл иек ќалта терењдігі 6 мм-ге дейін жєне абсцесті болѓанда

 5. кµрсеткіші жоќ


6

Кортикостероидтар негізіндегі сыќпаны терењ тісжегі кезінде емдік аралыќ зат ретінде ќолдануѓа болады ма?

 1. иє, терењ тісжегіде ±лпада болатын ќабыну кµріністерін азайтады

 2. жоќ, ±лпаныњ ќорѓаныш ќызметін тµмендетеді

 3. иє, тісжегі ќуысындаѓы микрофлораныњ µсуін ќуаттандырып, дисбактериозѓа ыќпал етеді

 4. иє, дезаллергиялыќ єсер етеді

 5. жоќ ол дєнекер тіндерді тітіркендіреді


7

Ќызыл иекке медикаментозды препараттарды аппликация ретінде салады:

 1. 2 саѓатќа

 2. 20 минутќа

 3. 6 саѓатќа

 4. 5 минутќа

 5. салынбайды, иньекция т‰рінде ќызыл иекке енгізіледі


8

Адам аѓзасына микробтыњ енуініњ негізгі жолы:

 1. м±рын жолдары

 2. ауыз ќуысы

 3. жара беті

 4. жыныс жолдары

 5. зєр шыѓару жолдары


9

Сзылмалы фиброзды пульпит жєне терењ кариестіњ салыстырмалы диагностикасындаѓы шешуші белгі:

 1. ауру сезімініњ сипаты

 2. термометрия

 3. зондпен тексеру

 4. электрометрия, зондпен тексеру

 5. перкуссия


10

Пульпиттіњ дамуы м‰мкін себептері

 1. тістеді б±рѓылау кезіндегі жоѓарѓы температура

 2. кариес ќуысын 2 % хлорамин ерітіндісімен, 0,5 % фурацилинмен, 0,2 % формалинмен µњдеу

 3. кариес ќуысын индометацин, гидрокортизонмен, хлоргексидин ерітіндісімен µњдеу

 4. тістеді б±рѓылау кезіндегі жоѓары температура, кариес ќуысын терењ кариескезінде спиртпен, эфирмен µњдеу, микрофлораѓа єсер ету

 5. микрофлораѓа к‰шті антисептиктермен єсер ету

Похожие:

Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: «Ауыздың шырышты кабығының кұрылымы мен функциясының анатомия-гистологиялык ерекшеліктері»
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: «Эндодонтиялық құрал-саймандар. Жүйесі, тағайындалуы, күту, залалсыздандыру, жұмыс істеу ережелері.»
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: Эндодонтиялық ұсақ аспаптар. Жүйесі, тағайындалуы, күту, залалсыздандырылуы, жұмыс істеу ережелері
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: Түбір өзектерді толтыруға арналған пломбалық материалдар ( силерлер). Жіктелуі. Оларға қойылатын талаптар
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: Тісжегін оперативті емдеудің кезеңдері және негізгі принциптері. Пломбылық материалдарын клиникалық тандау
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: Стоматологиялық науқасты тексерудің негізгі және қосымша әдістері. Медициналық құжаттаманы жүргізу тәртібі
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Ортопедиялық стоматология курсымен терапиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Ортопедиялық стоматология курсымен терапиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Ортопедиялық стоматология курсымен терапиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді
Қмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх iconҚмму ф 4/3-06/02 2007ж. 14 маусым Қазмма жанындағы ОӘК №6 нх
Тақырып: Композиттердің адгезиялы жүйелері. Тағайындалуы, құрамы, қасиеттері. Тісжегі қуыстарды композиттік пломбылық материалдарды...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница