Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
НазваниеӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Дата конвертации07.11.2012
Размер74 Kb.
ТипДокументы

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы


«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда


энергияны үнемдеу» пәні бойынша

050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттері үшін

сабаққа дайындалу

ТАПСЫРМАЛАР

Құрастырушы:

ЖЭ кафедрасының

доценты, т.ғ.к.

К.Т. Баубеков

______________

«___»_____20__ г.

Павлодар

1 «Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергияны үнемдеу» пәні бойынша сабаққа дайындалу тапсырмаларп/п


Тақырыптар


Сабақтың жоспары

1

2

3

1.

Қазақстанда энергоүнем- деу халы

1 Қазақстан өнеркәсібінің энергосыйымдылығы. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда энергия-ның меншікті шығындары

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

2

Энергоүнемдеудің негізгі түсініктері

1 Энергия үнемдеудің негізгі терминдері мен анықтамалары. Энергияны пассивті және активті үнемдеу. Ұйымдастырулық өзгерістердің және жаңа жүйелерді еңгізу нәтижесінде алынатын энергияны үнемдеу

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

3

Қазақстан Республика-сы энергияны сақтау саясатының заңды тірегі

1 Қазақстан республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары.

Энергияны үнемдеудің нормативтық құқықтық және нормативтық-техникалық негіздері. Энергияны үнемдеу және экология

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

4

Отын–энергети-калық кешендегі энергоүнем-деу


1 Отын–энергетика кешенінде (ОЭК) энергияны қолданудың жалпы көлемі. Электр энергетикасында энергияны үнемдеу; жалпы энергияны қолдану, электр және жылу энергияларын құрама өндірудегі энергияны үнемдеу, энергияның өзіндік қажеттіліктерге шығынын төмендету, бу параметрлерін көтеру тиімділігі. Газ, көмір, мұнай, мұнайды өңдеуші өнеркәсіпте энергияны үнемдеуші технологиялар

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру1

2

3

5

Өнеркәсіп салаларында-ғы энергияны үнемдеу

1 Өнеркәсіп салаларында энергияны үнемде-удің жалпы сипаттмасы. Нақты өнеркәсіп-тік жылутехнологияда энергияны қолдану сапасы және оның энергия сыйымдылығы, энергияны қолдануға жақсартуға жүйелік қатынас. Қара және түсті металлургияда, машинажасауда, химиялық және мұнай химиялық өнеркәсіпті, құрылыс материал-дарды өндіруде, жеңіл өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, көлікте және тұрмыс-тық коммуналдық шаруашылықта энергияны үнемдеу

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

6

Жылу технологияда энергияны үнемдеу

1 Жылу энергиясын өндіру және үлестіру кезінде энергияны сактау. Жылутасыма-лдағыштарды өндіру және үлестіру жүйе-лерінде энергияны рационал қолдану. Жоғарғы температуралы технологияларды энергия сактау ерекшеліктері. Жылыту, желдету, салқындатқыш және кептіру, буландыру, ректификациялық қондырғы-ларда энергияны үнемдеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, аграрлы-өнеркәсіптік объектілерді, тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықты электлендіруде энергияны үнемдеу

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

7

Қалдықсыз технология-лар мен ішкі энерге-тикалық ресурстарды қолдану

1 Қалдықсыз технологиялар негіздері. Қалдықсыз технология туралы түсінік, өндірістің қалдықтарын азайту жолдары, қалдықсыз технология және энергияны үнемдеу. Энергияны қолдану және екінші энергетикалық ресурстар (ЕЭР). ЕЭР көздері, қуаты және қолданудың негізгі бағыттары

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

1

2

3

8

Энергияны үнемдеудегі энергия аудиіті

1 Энергияны қолдану тиімділігін арттыру саласындағы Мемлекеттік саясат. Жылу-энергетика объектілерін энергия аудит-теуден өткізу негіздері. өнеркәсіп орындарды энергия аудиттеуден өткізу ерекшеліктері, экспресс-аудит, терең энергетикалық зерттеулер, энергетикалық паспорт. Өндірістік кәсіпорынның отын-энергетикалық балансы. Оны құрастыру мақсаты мен міндеті, түрлері мен талдау

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру

9

Дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану

1 Дәстүрлі емес және қайталанатын энергия көздері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Энергия көздерінің ресурстары және қорлары. Энергияның баламалы көздерін пайдалану проблемма-лары мен перспективалары. Дәстүрлі емес энергетиканың даму болашағы және мәселелері. Күн энергиясын қолдану. Күн энергиясының түрлену процесстерінің физикалық негіздері. Күн коллекторлардың түрлері, олардың жұмыс ережелері және есептеу әдістері. Жел энергетикасы. Биогаз алу әдістері. Геотермал энергетика

2 Өткен сабақ конспектың тексеру

3 Пән бойынша сабаққа дайындалуың тексеру


2 «Жылуэнергетикада және жылутехнологияда

энергияны үнемдеу»

пәнінен мәжілік бақылау сұрақтары


 1. Дүние жүзі энергетикасының дамуында негізгі тенденциялар.

 2. Энергияны үнемдеудің негізгі терминдері мен анықтамалары.

 3. Энергияны пассивті және активті үнемдеу.

 4. Қазақстан республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оның жүзеге асыру жөніндегі шаралар.

 5. Отын-энергетикалық кешенде энергияны үнемдеудің негізгі бағыттары.

 6. Магистралды газөткізгіштерде және газда істейтін ЖЭС- терде детандер- генераторлық агрегаттарды қолдану.

 7. Электр энергиясымен жабдықтарда, жарықтандыру жүйелерінде энергияны үнемдеу.

 8. Жылутехнологияда энергияны пайдалану.

 9. Жылутехнологиялық аппараттардың п.ә.к.-і.

 10. Будың артық қысымын рационалды төмендету.

 11. Жылу энергиясын өндіруде және таратуда энергияны үнемдеу.

 12. Қалдықсыз технологиялар түсінігі, өндіріс қалдықсыздығын жоғарлату.

 13. Ішкі энергоресурстар.

 14. Төмен потенциалды будың қысымын көтеру.

 15. Құрылымдық элементтерді суытудан алынған жылуды пайдалану.

 16. Жанғыш ішкі энергоресурстарды пайдалану бағыты.

 17. Жылусорғы қондырғылары.

 18. Жылуэнергетика объектілерін энергоаудиттен өткізу негіздері.

 19. Өнеркәсіп орындарды энергоаудиттен өткізу ерекшеліктері, экспресс- аудит, терең энергетикалық зерттеу, энергетикалық паспорт.

 20. Өнеркәсіп орынның отын энергетикалық балансы.

 21. Энергияның баламалы көздерін пайдалану проблеммалары мен перспективалары.

 22. Күн энергетикасы.

 23. Жел энергетикасы.

 24. Биогаз алу әдістері.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1) Борисова Н.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2006. – 119 с.

2) Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (техни-ческий аспект). – Алматы, 2001. – 312 с.

3) Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы энергосбере-жения в вопросах теплообмена. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2005. – 192 с.

4) Мунц В.А. Энергосбережение в энергетике и теплотехноло-гиях : конспект лекций / В.А. Мунц. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 136 с.
Қосымша

5) Рэй Дж. Экономия энергии в промышленности. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.

6) Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс лекций / А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

7) Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 256 с.

8) Энергосбережение на промышленных предприятиях: Учебное пособие / Под ред. проф. М.И. Яворского. – Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 134 с.

9) Андрижевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учебное пособие / - 2 –е изд., испр. – Мн.: Выш. Шк., 2005. – 294 с.

10) Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. / В семи разделах. Под общ. редакцией д.т.н. Данилова О.Л., Костюченко П.А., 2006. – 668 с.

11) Поверочный расчет котлов-утилизаторов: Методическое руководство к курсовой работе по дисциплинам «Вторичные энергоресурсы», «Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях» / В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. – 30 с.

Похожие:

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 200 ж. № хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 200 ж. № хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20 ж. № Хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20 ж. № Хаттама
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Жұмыс мақсаты – пи-регуляторы мен дифференциаторындағы келтіру параметрлерінің әдістемелік анықтамасын оқу
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница