Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам
Скачать 295.39 Kb.
НазваниеПрограмма XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам
страница1/3
Дата конвертации30.11.2012
Размер295.39 Kb.
ТипПрограмма
  1   2   3


Қазақстан Республикасы Білім жӘне Ғылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан


Шәкәрім атындағы семей мемлекеттік университеті

семипалатинский государственный университет

имени Шакарима
Инженерлік-технологиялық факультеті

инженерно-технологический факультет


Қоғамдық, жаратылыс, техникалық және

гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің

XIV ғылыми конференциясы

Бағдарламасы

программа

XIV научной конференции студентов

по общественным, естественным,

техническим и гуманитарным наукам

6 – 10 желтоқсан 2010 ж.

6 – 10 декабря 2010 г.
Семей, 2010
Құрметті .........................................................................................!

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының кеңесі Сізді техникалық ғылымдар бойынша өтетін студенттік ғылыми конференциясының жұмысына қатысуға шақырады.
Конференцияның жұмыс жоспары:
06.12.2010 ж. сағ. 14.00. – пленарлық мәжіліс

07.12.2010 ж. сағ. 10.00. – секциялық мәжілістер

07.12.2010 ж. сағ. 14.00. – секциялық мәжілістер

08.12.2010 ж. сағ. 14.00. – секциялық мәжілістер

08.12.2010 ж. сағ. 16.00. – конференцияның жабылуы
Конференцияның жұмыс тәртібі:


Пленарлық мәжілістегі баяндама

– 10 мин.

Секциялардағы баяндама

– 7 мин.

Жарыссөз

– 5 мин.


Конференцияға қатысушылардың назарына!
Пленарлық мәжілістер мен секция отырыстары № 9 оқу ғимаратында өтеді.


Уважаемый (ая) …………………………………………………..!
Совет по научно-исследовательской работе студентов приглашает Вас принять участие в работе студенческой научной конференции по техническим наукам.
Программа конференции:
06.12.2010 г. 14.00 ч. – пленарное заседание

07.12.2010 г. 10.00 ч. – секционные заседания

07.12.2010 г. 14.00 ч. – секционные заседания

08.12.2010 г. 14.00 ч. – секционные заседания

08.12.2010 г. 16.00 ч. – закрытие конференции
Регламент конференции:


Доклад на пленарном заседании

– 10 мин.

Доклад на секции

– 7 мин.

Выступление

– 5 мин.


К сведению участников конференции!
Пленарные заседания и заседания секций будут проходить в учебном корпусе № 9.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ
Қасенов Ә.Л. – т.ғ.д., инженерлік-технологиялық факультетінің деканы, ұйымдастыру комитетінің төрағасы
Байбалинова Г.М. – т.ғ.к., инженерлік-технологиялық факультеті деканының орынбасары, ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары
Еренғалиев А.Е. – т.ғ.к., «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының меңгерушісі
Әмірханов Қ.Ж. – т.ғ.д., «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының меңгерушісі
Кәкімова Ж.Х. – т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі
Жайлаубаев Д.Т. – т.ғ.д., «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының меңгерушісі
Яшкарова М.Ғ. – х.ғ.д., «Химия» кафедрасының меңгерушісі
Степанова О.А. – т.ғ.к., «Техникалық физика және жылуэнергетикасы» кафедрасының доценті
Орынбеков Д.Р. – т.ғ.к., инженерлік-технологиялық факультетінің СҒЗЖ Кеңесінің төрағасы
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Касенов А.Л. – д.т.н., декан инженерно-технологического факультета, председатель оргкомитета
Байбалинова Г.М. – к.т.н., заместитель декана инженерно-технологического факультета, заместитель председателя оргкомитета
Еренгалиев А.Е. – к.т.н., заведующий кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств»
Амирханов К.Ж. – д.т.н., заведующий кафедрой «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»
Какимова Ж.Х. – к.т.н., заведующая кафедрой «Стандартизация и биотехнология»
Жайлаубаев Д.Т. – д.т.н., заведующий кафедрой «Технология машиностроения и механика»
Яшкарова М.Г. – д.х.н., заведующая кафедрой «Химия»
Степанова О.А. – к.т.н., доцент кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»
Орынбеков Д.Р. – к.т.н., председатель Совета НИРС инженерно-технологического факультета

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
9 оқу ғимараты, № 218 ауд., 6 желтоқсан 2010 ж., сағ. 14.00

Корпус № 9, ауд. № 218, 6 декабря 2010 г., 14.00 ч.
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің инженерлік-технологиялық факультет деканы, т.ғ.д. Қасенов Әміржан Леонидұлының алғы сөзі.

Вступительное слово декана инженерно-технологического факультета Семипалатинского государственного университета имени Шакарима, д.т.н. Касенова Амиржана Леонидовича.
Пленарлық мәжілістегі баяндама

Доклады пленарного заседания


  1. Касеинова Г., магистрант кафедры «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»

Научный руководитель: Туменова Г.Т., к.т.н., доцент кафедры «Технология производства мясных, молочных и пищевых продуктов»

Пищевая ценность и безопасность мяса птицы промышленного производства
2. Байтакова А., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының магистранты

Ғылыми жетекшісі: Какимова Ж.Х., т.ғ.к., «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі

ЖҰМСАҚ ІРІМШІКТЕРДІ ӨНДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ ЛІГІ
3. Жакиянов Е., магистрант кафедры «Технология машиностроения и механика»

Научный руководитель: Темиртасов О.Т., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ПРИМЕНЕНИЕ НИТРОЦЕМЕНТОВАННЫХ СТАЛИ 4Х3ВМФ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО КОМПЛЕКТА МЯСОРУБОК
4. Иманғалиева Ж., ТО-803 тобының студенті

Ғылыми жетекшісі: Еренғалиев А.Е., т.ғ.к., доцент, Орынбеков Д.Р., т.ғ.к., аға оқытушы, «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы

ПРЕСТЕУШІ ШНЕК ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ӘРТҮРЛІ ҚҰРЫЛМАЛАРЫН ТАЛДАУ
5. Касымов А., магистрант кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доценты кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Роль объединенного института ядерных исследовании в развитии науки Казахстана

1-ші СЕКЦИЯ. ТЕХНИКАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И ЭНЕРГЕТИКА


Председатель секции:

Жилгильдинов Жасулан Серикбосунович, старший преподаватель кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»

Секретарь секции:

Левченко Светлана Петровна, преподаватель кафедры «Техническая физика и теплоэнергетика»


8 декабря 2010 года

Корпус № 9, ауд. № 218, 14-00 ч.
1. Жолбарысов И., Тоимбаев А., Николаенко Р., гр. ТЭ-802

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ
2. Токтаркажы Ф., Сагинбаева А., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

БАСҚА ОТЫН ТҮРІНЕ АУЫСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ, ҚАЗАНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ РЕКОНСТРУКЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ
3. Касымов А., магистрант 6М071700

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
4. Нурланова Д., Астаев К., гр. ТФ-802

Научный руководитель: Жумагажинов А.Т., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА НА БАЗЕ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН
5. Торгунакова Е., Нурманова Д., Хажидинов А., гр. ТФ-702

Научный руководитель: Левченко С.П., преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

РАСЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТРАБОТАВШЕЙ ТВС РЕАКТОРА ВБЭР-1000
6. Ролланұлы Р, Сарсембаев Е, гр. ТФ-801

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

МАГНИТ ӨРІСІНДЕ ДИЭЛЕКТРИКТІҢ ТЕРМОЭМИССИЯЛЫҚ БЕТІНІҢ ӨТКІЗГІШТІГІ НЕГІЗ ІНДЕ ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯСЫНА ТҮРЛЕК ДІРУ

7. Оралбекқызы У, гр. ТФ-019

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

УРАННЫҢ АДАМҒА ӘСЕРІ
8. Жағыпар Қ, гр. ТФ-019

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ТЕРМОЯДРОЛЫҚ РЕАКТОРЛАРДЫҢ ЯДРОЛЫҚ РЕАКТОРЛАРДАН АРТЫҚШЫЛЫҒЫ
9. Масалов Д., магистрант 6N0717

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

АНАЛИЗ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОТЛОВ С ЖИДКОГО ТОПЛИВА НА ТВЕРДОЕ
10. Мухамедов Н., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Мукушева М.К., д.т.н., зав. кафедрой «ТФ и ТЭ»

ИГР РЕАКТОРЫНДА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗУ ТӘЖІРИБЕЛІК ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ КҮЙІНІҢ ТАЛДАУЫ
11. Федораев Е., гр. ТЭП-602

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

АКУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА
12. Бекболатов Б., магистрант 6М071700

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

АНАЛИЗ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ
13. Камытбаева А., Серикова А., гр.ТЭ-801

Научный руководитель: Шалаганова А.Н., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ҮНІМДЕУІ
14. Айкынбекова А., Кобланбекова А., гр, ТЭ-802

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ КОТЛА ЭЧМ-60
15. Кожаханов С., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Кадыржанов К.К., д.ф-м.н., профессор кафедры «ТФ и ТЭ»

АЗ БАЙЫТЫЛҒАН ДИОКСИТТІ ОТЫНЫ БАР ИВГ.1М РЕАКТОРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ АУМАҒЫНЫҢ ӨТКЕННЕН КЕЙІНГІ ЖЫЛУТАСЫМАЛДАҒЫШТЫҢ БЕЛСЕНДІЛГІН ЕСЕПТІК АНЫҚТАУ
16. Величкин П., Надырова А., Садуакасов Д., гр. ТЭ-902

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ
17. Рамазанова К., Молдатьянова Д., гр. ТЭ-801

Научный руководитель: Койбагаров С.Х., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ЖЫЛУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ ҮШІН КОГЕНЕРАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
18. Амергалинова А., гр, ТЭП-62

Научный руководитель: Степанова О.А., к.т.н., доцент кафедры «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЛА КЕ-25-14
19. Кайрбекова С., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Кадыржанов К.К., д.ф-м.н., профессор кафедры «ТФ и ТЭ»

БН-350 РЕАКТОРЫНЫҢ СӘУЛЕЛЕНГЕН БОЛАТ ҮЛГІЛЕРІН КАСЫММЕН КОРРОЗИОНДЫК ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ
20. Дербышев И., магистрант 6М072300

Научный руководитель: Батырбеков Э.Г., д.ф-м.н., и.о. профессора кафедры «ТФ и ТЭ»

РАДИАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ
21. Заурбекова Ж., магистрант 6N0723

Научный руководитель: Мукушева М.К., д.т.н., зав. кафедрой «ТФ и ТЭ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ РЕАКТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
22. Гирник В., гр. ТЭП-602

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В Г. СЕМЕЙ
23. Вейс Е., Ибраева Д., гр. ТФ-702

Научный руководитель: Ермоленко М.В., к.т.н., и.о. доцента кафедры «ТФ и ТЭ»

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
24. Нұрғалиев Д., Тұргали Б., Қасеинова Ә., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ИЗОТОПТАРДЫ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУ
25. Сламкулов И., Кусаинов Р., Кожалкент М., гр. ТФ-801

Научный руководитель: Жилгильдинов Ж.С., старший преподаватель кафедры «ТФ и ТЭ»

ПЛАЗМАДАҒЫ ДИСПЕРСИЯ

2-ші Секция. машина жасау

секция 2. Машиностроение


Председатель секции:

Темиртасов Омар Темиртасович,

к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»


Секретарь секции:

Токаев Серик Дюсенгалиевич,

к.т.н., и.о. доцента кафедры «Технология машиностроения и механика»7 декабря 2010 года

Корпус № 1, ауд. №612, 10-00 ч.


  1. Кузнецов В., магистрант

Научные руководители: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор, Токаев С.Д., к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения и механика»

ДЕЙСТВИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИИ НА СИЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.


  1. Жакиянов Е.К., Темиртасов Д.К., магистранты

Научный руководитель: Темиртасов О.Т., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОСОСТОИКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ СИЛОВЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ


  1. Аубакиров К., магистрант

Научный руководитель: Жайлаубаев Д.Т., д.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

КЕСКІШ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ СЕРІППЕЛІ ТЕРБЕЛІСТЕГІ ҚАТТЫЛЫҒЫН СТАТИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ


  1. Мамбетов Р., гр. МШ-802

Научный руководитель: Кожиков А.Д., к.т.н., профессор кафедры «Технология машиностроения и механика»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ


  1. Гамуллина Е., Атаканова Ж., Мустафина З., гр. МШ-902

Научные руководители: Шахова С.С., преподаватель, Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.,.


  1. Ибраева Д., Шахворостов В., гр. МШ-802

Научный руководитель: Тусупова С.К., ст. преподаватель кафедры «Технология машиностроения и механика»

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАНО-СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ (ГИДРООБРАЗИВНАЯ РЕЗКА).

  1   2   3

Похожие:

Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconКонкурс научных работ студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Построение математической модели текстурирования в поликристалле с учетом эволюции микроструктуры»
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconКонкурс научных работ студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам
«Идентификация материальных параметров определяющих соотношений структурной сверхпластичности: подход, основанный на использовании...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconПрограмма международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов и секции «Юридические науки»
Республиканской научной конференции студентов и аспирантов вузов Республики Беларусь
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconРасписание проведения конференции 30 00 Регистрация участников конференции
Программа VI международной (XV всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconФамилия, имя, отчество Год рождения, Националь-ность, гражданство
Теоретические основы проектирования горнотехнических систем по техническим наукам; 25. 00. 22 – Геотехнология (подземная, открытая...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconПрограмма итоговой образовательно-научной конференции студентов казанского университета

Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconПрограмма XXXVIII студенческой научной конференции Краснодар 2011
Заседания секций XXXVIII студенческой научной конференции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место проведения указаны в Программе...
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconПрограмма студенческой научной конференции за 2011 год
Приглашаем Вас принять участие в работе студенческой научной конференции, которая проводится с 18 по
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconНаучной конференции «Ломоносовские чтения» и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2011»
В. Ломоносова с 26 апреля по 28 апреля 2011 года в Филиале мгу в г. Севастополе
Программа XIV научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам iconИзбранное: Величие и нищета метафизики
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница