5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер
Скачать 158.89 Kb.
Название5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер
Дата конвертации30.11.2012
Размер158.89 Kb.
ТипДокументы
5В073000 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

2 курс

Код

Цик-лы

Пәндердің атауы

Кафедра аталуы


Кре-дит саны

Се-мес-тр

1

2

3

4

5

6

ТК 2101

ЖБП

Таңдау компонент 1

1. Адам өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау

2. Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері

Өміртіршілік қәуіпсіздігі және қоршаған ортаны тиімді пайда-лану кафедрасы

1

4

ТК 2201

БП

Таңдау компонент 1

1. Ұялы бетондар технологиясы

2. Жеңіл бетондар технологиясы

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

4

ТК 2202

БП

Таңдау компонент 3

1. Инженерлік механика ІІ

2. Қолданбалы механика ІІ

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

3

ТК 2204

БП

Таңдау компонент 4

1. АutoCAD және Credo негіздері

2. Компьютерлік жобалау негіздері

Компьютерлік жобалау орта-лығы2


3

1

4

ТК 2205

БП

Таңдау компонент5

1. Полимерлік композициялар негі-зіндегі құрылыс материалдары

2. Композиттік құрылыс материал-дары

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

3

ТК 2207

БП

Таңдау компонент 7

1. Жасанды кеуекті толтырғыштар технологиясы

2. Жасанды кеуекті толтырғыштар негізіндегі бетондар

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

4


Пәннің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері – ЖБП циклын қарау

Еңбекті қорғаудың ұйымдастыру мәселелері – ЖБП циклын қарау

Пәннің атауы: Ұялы бетондар технологиясы

Пререквизиттер: Құрылыс материалдары, Химия, Экономика

Постреквизиттер: Құрылыстағы темірбетон конструкциялары, Құрылыс экономикасы,

Процесстер мен аппараттар.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Материалдың сапалығын қамтамасыз ету, ұзаққа төзімділігі.

Ұялы бетон түрлері және олардың техникалық сипаттамалары, Газды және көбікті бетондардағы кеуек түзілу процесі. Газ көбікті түзейтін қоспалар және оларды даярлау тәсілдері. Газды және көбікті бетондардың құрамын тиімдеу. Ұялы бетондар өндірісінде материал шығынын азайту және сапасын жақсарту жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: Даужанов Н.Т.
Пәннің атауы: Жеңіл бетондар технологиясы

Пререквизиттер:. Құрылыс материалдары, Химия, Экономика

Постреквизиттер: Құрылыстағы темірбетон конструкциялары, Құрылыс экономикасы,

Процесстер мен аппараттар.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Материалдың сапалығын қамтамасыз ету, ұзаққа төзімділігі.

Жеңіл бетон құрамын жобалардың негізгі принциптері. Жеңіл бетон қасиеттін модификациялау негізінде химиялық және минералды қоспалар қолдану.

Жеңіл бетон технологиясының ерекшеліктері. Жеңіл бетонға беріктік және орташа тығыздық факторларының әсері, аязға төзімділігі.

Бағдарламаның жетекшілері: Даужанов Н.Т.
Пәннің атауы: Инженерлік механика ІІ

Пререквизиттер: Физика, Математика, Теориялық механика

Постреквизиттер: Құрылыс конструкциялары, диплом жұмысын орындау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылымдық жүйелерді беріктікке, орнықтылыққа,

қатандыққа есептеу

Инженерлік механика пәнінің мақсаты студенттерге ғимараттардың ұзақ уақыт қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, олардың арзан, тиімдісін жобалауды үйретеді.

Ғимараттарды есептеу дегеніміз оларды сыртқы күштердің әсерінен туатын ішкі күшткрдің эпюрасын тұрғызу мен бүгілуін табу.

Ғимараттарды беріктікке есептеу кезінде ішкі күштердің таңбасын,мәнін және олардан туатын кернеулерді табу дегеніміз,егер кернеулер белгілі болса,онда ғимараттардың құлауына,сынуына жол берілмейді,өйткені көлденең қиманың ауданы кез-келген сыртқы күштерге шыдап беретіндігі шамамен анықталады.

Бағдарламаның жетекшілері: Құлтанов Б.Қ.
Пәннің атауы: Қолданбалы механика ІІ

Пререквизиттер:. Жоғарғы математика, Физика, Информатика

Постреквизиттер: : Құрылыс өндірісін ұйымдастыру,

Құрылыс өндірісінің процесстері

Бағдарламаның қысқаша курсы: Материалдар кедергісі пәніндегі негізгі ұғымдары. Ішкі күштер және сыртқы күштер. Түзу сырықтардың созылуы және сығылуы. Бойлық күш эпюрі. Гук Заңы. Машина бөлшектері материалдарының созылу, сығылу кезіндегі механикалық сипаттамала-ры. Созылу диаграммасы. Сығылу диаграммасы. Созылу және сығылу кезінде беріктік пен қатаң-дыққа есептеу. Межелік күй қауіпсіç кернеу және қауіпсіз күш негізінде беріктік пен қатаңдыққа есептеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Құлтанов Б.Қ.
Пәннің атауы: АutoCAD және CREDO негіздері

Пререквизиттері: Инженерлік графика және сызба геометриясы, Компьютерлік біліктілік, Информатика.

Постреквизиттері: Автокад ІІ, Кредо және т.б.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Жобалау – сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Д.
Пәннің атауы: Компьютерлік жобалау негіздері

Пререквизиттері: Инженерлік графика және сызба геометриясы, Компьютерлік біліктілік, Информатика.

Постреквизиттері: Автокад ІІ, Кредо және т.б.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Сызу құралдары мен жабдықтарын, материалдарын және оларды сызықты-штрихты сызуда қолдануды; рейсфедер мен сызу қаламұшы арқылы шартты бел-гілерді, шрифттерді сызуды үйрету. Қолданылатын шрифттерді, әріп элемент-тердің қалыңдығын, бояудың түсті өңдерінің күші мен үйлесімділігінің және компановкадағы барлық элементтердің композициялық байланыстарын келісілген пропорционалдықта сыза білу.

Бағдарламаның жетекшісі: Құрбанов Д.
Пәннің атауы: . Полимерлік композициялар негізіндегі құрылыс материалдары

Пререквизиттер: Математика, Информатика, Физика.

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс конструкциялары, Құрылыс материалдары және бұйымдары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Полимерлер. Бетонполимерлер. Полимерлі бетондар. Композиттік полимерлі материалдар. Құрылыс саласында ғылыми-техникалық прогресті дамы-туда әртүрлі комплексті қасиеттері бар және тиімді құрылыс материалдарын қолдануға бағыт-талған. Композициялық құрылыс материалдары көп фазалы жүйеден тұрады, олар әртүрлі қасиеттері бар екі немесе одан да көп мономатериалдарды құрайды. Өзіндік құнының жоғарылау салдарынан олардың қолдану аясы техника-экономикалық негізінде шығарыла отырып анықталады.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.
Пәннің атауы: Композиттік құрылыс материалдары

Пререквизиттер: Құрылыс материалдары, Құрылыс материалдар химиясы, Байланыстырғыш заттар, Бетон технологиясы І.

Постреквизиттер: Бетон технологиясы ІІ, Гидроизоляциялық материалдар, Жылуөткізбейтін акустикалық материалдар. Өңдеулік материалдар, Бетон толтырғыштары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Композиттік құрылыс материалдары пәнін оқытудың қазіргі құрылыстағы ғылыми-техникалық дамуының ролі мен маңызы. Композиттік құрылыс материалдарын өндіруге жұмсалынатын шикізаттар, өңдеу тәсілдері, массаларды қалыптауға дайындау. Бұйымдарды дайындап шығарғандағы технологиялық процесстер. Негізгі жабдықтардың түрлері мен типтері.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.
Пәннің атауы: Жасанды кеуекті толтырғыштар технологиясы

Пререквизиттер: Химия, Құрылыс материалдары мен бұйымдары, Материалдар кедергісі.

Постреквизиттер: Темірбетон және тас конструкциялары, Композициялық материалдарды оптимизациялау, материалдарды зертханалық сынау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі құрылыстағы пайдаланатын кеуекті жасанды толтырғыштардың техникалық және экономикалық маңыздылығы. Жасанды, жоғары кеуекті толтырғыштар құралымын алу принциптерінің нәтижесінде, жоғары сапалы толтырғыштар өндіру технологиялық әдістерімен материалдардың жоғары салалылығы. Студенттерде оптималды техно-логия, сапалы өнім, шикі заттарды тиімді пайдалану принциптерін игерту. Студенттерге бетон мен темірбетон конструкцияларына толтырғыштардың қасиеттеріне байланысты рационалды пайда-лану және экономикаға тиімділігін жоғарылату жолдарын үйрету. Өндіріс қалдықтарын жасанды кеуекті толтырғыштар өндіру бағытында пайдалану жөнінде мағлумат беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.
Пәннің атауы: Жасанды кеуекті толтырғыштар негізіндегі бетондар

Пререквизиттер: Құрылыс материалдары, Химия, Экономика,

Постреквизиттер: Құрылыстағы темірбетон конструкциялары, Құрылыс экономикасы, Процесстер мен аппараттар.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі құрылыстағы пайдаланатын кеуекті жасанды толтырғыштардың техникалық және экономикалық маңыздылығы. Жасанды, жоғары кеуекті толтырғыштар құралымын алу принциптерінің нәтижесінде, жоғары сапалы толтырғыштар өндіру технологиялық әдістерімен материалдардың жоғары салалылығы. Студенттерде оптималды техно-логия, сапалы өнім, шикі заттарды тиімді пайдалану принциптерін игерту. Студенттерге бетон мен темірбетон конструкцияларына толтырғыштардың қасиеттеріне байланысты рационалды пайда-лану және экономикаға тиімділігін жоғарылату жолдарын үйрету. Өндіріс қалдықтарын жасанды кеуекті толтырғыштар өндіру бағытында пайдалану жөнінде мағлумат беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.


3 курс

Код

Цик-лы

Пәндердің атауы

Кафедра аталуы


Кре-дит саны

Се-мес-тр

ТК 3207

БП

Таңдау компонент 7

1. Кредо

2. Инженерлік ізденістердің дерек-терін өңдеу

Компьютерлік жобалау орта-лығы


1

6

ТК 3210

БП

Таңдау компонент 10

1. Құрылыс материалдары өндірі-сінің экономикасы

2. Құрылыс материалдары өндірі-сіндегі техникалық нормалау

Экономика және менеджмент кафедрасы

2

6

ТК 3304

КП

Таңдау компонент 4

1. Полимерлік композициялар негі-зіндегі құрылыс материалдары

2. Композиттік құрылыс материал-дары

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

6


Пәннің атауы: Кредо

Пререквизиттері: Инженерлік геодезия. Компьютерлік біліктілік. Информатика және есептеу техникасы. AutoCAD негіздері.

Постреквизиттері: Компьютерлік жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жобалау – сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Д.
Пәннің атауы: Инженерлік ізденістердің деректерін өңдеу

Пререквизиттері: Инженерлік геодезия. Компьютерлік біліктілік.Информатика және есептеу техникасы. AutoCAD негіздері.

Постреквизиттері: Компьютерлік жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Инженерлі-геодезиялық деректерін өңдеуді автоматтанды-ру, алаңдық инженерлі-геодезиялық ізденістерін өңдеу, топографиялық пландардың сызбаларын шығару, өндірістік және азаматтық объектілердің бас планын жобалау, пландардың, көлденен қималардың сызбаларын шығару жұмыстарын орындауға болады. Картографиялық материалдарын алып шығаруды үйренеді. Автоматтандырылған стандарттық жүйелерінің бағдарламаларымен жұмыс істеуге машықтану. Дипломдық және курстық жобаларды орындау барысында Credo бағдарламасын қолдана білу.

Бағдарламаның жетекшілері: Құрбанов Д.
Пәннің атауы: Құрылыс материалдары өндірісінің экономикасы

Пререквизиттер: Математика, Информатика, Экономикалық теория, Құқық негіздері.

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс конструкциялары, Құрылыс машиналары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салалық ерекшеліктер және олардың құрылыс ұйымдары қызметінің нәтижесіне әсер етіу. Құрылыс кешенін функционалдау сұрағы бойынша негізгі заңдық және нормативтік акт. Инвестициалық қызметтің негізгі және капитал салымдарын тиімді пайдалану. Құрылыста өндірістік қорларды қалыптастыру және тиімді пайдалану. Баға қалыптас-тыру және сметалық іс. Құрылыс объектісінің жобасы шешімінің тиімділігін дәлелдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Шайнуров А.С.

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары өндірісіндегі техникалық нормалау

Пререквизиттер: Математика, Физика, Информатика

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты дұрыс жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс сметалардыларды есептеу, құрастыру және жобалау әдістерін оқыту, үйрету болып табылады. Оқу барысында қарастырылған есептеу, құрастыру және жобалау жұмыстарының теориялық негіздері мен практикалық жолдары смета құрастыратың есептері және реферат орындау кезінде

Бағдарламаның жетекшілері: Шайнуров А.С.
Пәннің атауы: . Полимерлік композициялар негізіндегі құрылыс материалдары

Пререквизиттер: Математика, Информатика, Физика.

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс конструкциялары, Құрылыс материалдары және бұйымдары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Полимерлер. Бетонполимерлер. Полимерлі бетондар. Композиттік полимерлі материалдар. Құрылыс саласында ғылыми-техникалық прогресті дамы-туда әртүрлі комплексті қасиеттері бар және тиімді құрылыс материалдарын қолдануға бағыт-талған. Композициялық құрылыс материалдары көп фазалы жүйеден тұрады, олар әртүрлі қасиеттері бар екі немесе одан да көп мономатериалдарды құрайды. Өзіндік құнының жоғарылау салдарынан олардың қолдану аясы техника-экономикалық негізінде шығарыла отырып анықталады.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.
Пәннің атауы: Композиттік құрылыс материалдары

Пререквизиттер: Құрылыс материалдары, Құрылыс материалдар химиясы, Байланыстырғыш заттар, Бетон технологиясы І.

Постреквизиттер: Бетон технологиясы ІІ, Гидроизоляциялық материалдар, Жылуөткізбейтін акустикалық материалдар. Өңдеулік материалдар, Бетон толтырғыштары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Композиттік құрылыс материалдары пәнін оқытудың қазіргі құрылыстағы ғылыми-техникалық дамуының ролі мен маңызы. Композиттік құрылыс материалдарын өндіруге жұмсалынатын шикізаттар, өңдеу тәсілдері, массаларды қалыптауға дайындау. Бұйымдарды дайындап шығарғандағы технологиялық процесстер. Негізгі жабдықтардың түрлері мен типтері.

Бағдарламаның жетекшілері: Қаршыға Ғ.О.


4 курс

Код

Цик-лы

Пәндердің атауы

Кафедра аталуы

Кре-дит саны

Се-мес-тр

ТК4205

БП

Таңдау компонент 5

1. Құрылыс материалдары өндірі-сінің экономикасы

2. Құрылыс материалдары өндірі-сіндегі техникалық нормалау

Экономика және менеджмент кафедрасы

3

7

ТК 4301

КП

Таңдау компонент 1

1. Құрама темірбетон бұйымдары кәсіпорындарын жобалау

2. Құрылыс индустриясы кәсіпо-рындарын басқару

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

7

ТК 4302

КП

Таңдау компонент 2

1. Бетонды жылумен өңдеуге арнал-ған күн сәулесін пайдаланудың тео-риясы мен практикасы

2. Бетонды біріктірілген гелиожы-лумен өңдеу

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

3

7
Пәннің атауы: Құрылыс материалдары өндірісінің экономикасы

Пререквизиттер: Математика, Информатика, Экономикалық теория, Құқық негіздері.

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс конструкциялары, Құрылыс машиналары.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Салалық ерекшеліктер және олардың құрылыс ұйымдары қызметінің нәтижесіне әсер етіу. Құрылыс кешенін функционалдау сұрағы бойынша негізгі заңдық және нормативтік акт. Инвестициалық қызметтің негізгі және капитал салымдарын тиімді пайдалану. Құрылыста өндірістік қорларды қалыптастыру және тиімді пайдалану. Баға қалыптас-тыру және сметалық іс. Құрылыс объектісінің жобасы шешімінің тиімділігін дәлелдеу.

Бағдарламаның жетекшілері: Шайнуров А.С.
Пәннің атауы: Құрылыс материалдары өндірісіндегі техникалық нормалау

Пререквизиттер: Математика, Физика, Информатика

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты дұрыс жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс сметалардыларды есептеу, құрастыру және жобалау әдістерін оқыту, үйрету болып табылады. Оқу барысында қарастырылған есептеу, құрастыру және жобалау жұмыстарының теориялық негіздері мен практикалық жолдары смета құрастыратың есептері және реферат орындау кезінде

Бағдарламаның жетекшілері: Шайнуров А.С.
Пәннің атауы: Құрама темірбетон бұйымдары кәсіпорындарын жобалау

Пререквизиттер: Физика, Математика, Химия, Материалдар кедергісі,

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру және жобалау, Дипломдық жұмысты дұрыс жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс өндірісін ұйымдастырудың осы заманғы әдістерін құрылыстағы ұйымдық және контрактілік қатынастарды жобалау, сумен жабдықтау және суды әкету желілері мен тораптары құрылысын желілі жоспарлау және басқару.

Бағдарламаның жетекшілері: Байтасов К.Н.


Пәннің атауы: Құрылыс индустриясы кәсіпорындарын басқару

Пререквизиттер: Физика, Математика, Химия, Материалдар кедергісі,

Постреквизиттер: Құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру және жобалау, Дипломдық жұмысты дұрыс жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Құрылыс өндірісін ұйымдастырудың осы заманғы әдістерін құрылыстағы ұйымдық және контрактілік қатынастарды жобалау, сумен жабдықтау және суды әкету желілері мен тораптары құрылысын желілі жоспарлау және басқару.

Бағдарламаның жетекшілері: Байтасов К.Н.
Пәннің атауы: Бетонды жылумен өңдеуге арналған күн сәулесін пайдаланудың тео-риясы мен практикасы

Пререквизиттер: Бетон технологиясы І, Бетон технологиясы ІІ, Құрылыс материалдары және бұйымдары, Байланыстырғыш заттар

Постреквизиттер: Құрылыс бұйымдары мен конструкциялары кәсіпорынында ұйымдастыру және жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күн сәулесі- шексіз жылудың көзі. Монолитті және жинамалы конструкцияларын шығарудағы гелиотехнологияны пайдалану. Күн сәулесі энергиясын қолданудағы бетонның термоөңдеудегі тәртібін қолдану.

Бағдарламаның жетекшілері: Аруова Л.Б.
Пәннің атауы: Бетонды біріктірілген гелиожылумен өңдеу

Пререквизиттер: Бетон технологиясы І, Бетон технологиясы ІІ, Құрылыс материалдары және бұйымдары, Байланыстырғыш заттар

Постреквизиттер: Құрылыс бұйымдары мен конструкциялары кәсіпорынында ұйымдастыру және жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күн сәулесінің бетонды жылумен өңдеудегі қолдану аспектісі, бетоннан бұйымдар мен конструкциялар шығарудағы құрамын таңдау, Бірінші және екінші стадиядағы жылумен өңдеу үшін арналған гелиокамералар.

Бағдарламаның жетекшілері: Аруова Л.Б.

Похожие:

5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Мамандық 5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
В072900 «Құрылыс», 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын жасау» мамандықтарының студенттеріне арналған...
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconСтуденттерге арналған Нысан пән бағдарламасы пму ұс н 18. 2/11
«Құрылыс», 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын жасау» мамандықтарының
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconФ со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі
Мамандықтар студентеріне 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша»
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconСтуденттерге арналған пӘн бағдарламасы
«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» мамандыққа арналған
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconЖұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы (61-шығарылым)
«Сүйек және мүйізден көркемөнер бұйымдарын өндіру», «Янтарьдан көркемөнер бұйымдарын өндіру», «Мүсіндеу өндірісі», «Боялған кенеп...
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер icon«Шығыс Қазақстан менеджмент және технологиялық колледжі»
Тұрмыстық және өнеркәсіптік белгілерге электр тарату торы. Құрылыс және құрылыс материалдарын өндіру (кірпіш, пластикалық терезелер...
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconЖұмыстардың және жұмысшы мамандарының бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы 4-шығарылым
Кен және ұнтақты пайдалы қазбаларды өндіру және байыту; Кенді агломерациялау; Тау-кен шикізатын өндіру және байыту; Құрылыс материалдарын...
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconЭнергия үнемдеу қасиетіне ие құрылыс материалдарын өндіру және оларды шығаруға жағдайларды қамтамасыз ету бойынша Энергия үнемдеудің және қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейлерін қамтамасыз ету мақсатында «Құрылыс материалдары
Энергия үнемдеу қасиетіне ие құрылыс материалдарын өндіру және оларды шығаруға жағдайларды қамтамасыз ету бойынша
5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Элективті пәндер iconПән бойынша оқу бағдарламасы
В073000 – «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру» мамандығы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница