23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Скачать 139.14 Kb.
Название23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Дата конвертации12.12.2012
Размер139.14 Kb.
ТипДокументы
23.10.09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру.

21.07.2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» №303 Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ потенциалды жеткізушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысуға және бағалық ұсыныстарын тапсыруға ұсыныс жасайды.

1.Тапсырыс беруші: Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» мемлекеттік мекемесі мекенжайы 110000 Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115

2. Сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік мекеме Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы», мекенжайы 110000 Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115

3. Атауы: 15000 теңгеге 1 дана әнұранды бағалық ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу;

4. Атауы: 15000 теңгеге 1 дана әнұран

Қызмет көрсету орны: Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115

Тауарды жеткізу мерзімі – қараша 2009 ж.

Төлем мерзімі: қараша 2009 ж.

Төлем шарттары: тапсырыс берушінің есеп шотынан тауардың жеткізілуі бойынша жеткізушінің есеп шотына аудару.

Жалпы сомасы: 15000 теңге (Оң бес мың теңге).

5. Бағалық ұсыныстар Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ бухгалтерлік есепке алу және есеп беру бөліміне, мекенжайы Қостанай қаласы Алтынсарин көшесі 115, бухгалтерлік есепке алу және есеп беру бөліміне 23.10.2009 ж. бастап 29.10.2009 ж. дейін қоса есептегенде жабық конвертте, беткі жағында келесі мәліметтер көрсетіліп, тапсырылуы қажет:

5.1. Толық атауы және потенциалды жеткізушінің почталық мекенжайы;

5.2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталық мекенжайы; мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондық хабарландыруы мен жазбаша шақыруында көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес болуы қажет.

5.3. Бағалық ұсыныстармен потенциалды жеткізушілер қатысатын тауарлар, жұмыстар, қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы.

6. Бағалық ұсыныстарда төмендегідей мәліметтер болуы қажет:

6.1. атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғалар үшін), патент нөмірі мен жеке куәлік (паспорт), жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері, потенциалды жеткізушінің СТТН және банктік реквизиттер;

6.2. жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және мөлшер саны, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің атауы және көлемі;

6.3. тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жері мен мерзімі;

6.4. тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бір бірлігінің бағасы, оған шыққан шығын туралы мәліметтермен бірге көрсетілуі қажет.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы тіркелген.

8.Тауарларды, жұмыстарды, қызметерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа нақты женімпаз болып табылған потенциальды жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастурушы оған мемлеттік сатып алу туралы жобаны ұсынған куннен бастап бес жұмыс кунінде қол қойған қажет.


Директор: Ү. Әкімбаева


23.10.09г Объявление об осуществлении государственных закупок.
На основании главы 4 «Государственные закупки способом запроса ценовых предложений» Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007г. № 303 ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области предлагает потенциальным поставщикам принять участие в государственных закупках и представить ценовые предложения.

1.Заказчик: государственное учреждение «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области, Адрес:110000 г. Костанай, ул. Алтынсарина, 115;

2. Организатор государственных закупок: государственное учреждение «Костанайский областной историко-краеведческий музей » Управления культуры акимата Костанайской области, адрес 110000 г. Костанай, ул. Алтынсарина, 115;

3.Название: государственные закупки способом запроса ценовых предложений гимна в количестве 1 штука на сумму 15,0 тыс. тенге;

4. Наименование: гимн в количестве 1штука на сумму 15000 тенге.

Место поставки товара, оказания услуг (выполнения работ): г. Костанай, ул. Алтынсарина, 115;

Срок поставки товара, оказания услуг (выполнения работ): ноябрь 2009г;

Срок оплаты – ноябрь 2009г.

Условия оплаты – путем перечисления с расчетного счета заказчика на расчетный счет поставщика на основании счет-фактуры, накладной, акта выполненных работ.

Общая сумма: 15000 тенге (Пятнадцать тысяч тенге)

5.Ценовое предложение представляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области по адресу г. Костанай ул. Алтынсарина, 115 с 23.10.2009г. по 29.10.2009г. включительно в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:

5.1 полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

5.2 наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;

5.3 наименование государственных закупок товаров, работ, услуг.

6. Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:

6.1.наменование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

6.2 наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

6.3 место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

6.4.цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.

7. Проект договора о государственных закупках прилагается.

8.Договор о государственных закупках товаров, работ, услуг должен быть подписан потенциальным поставщиком определенным победителем в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок проекта договора о государственных закупках.


Директор Акимбаева У.Б.

Мемлекеттік сатып алу - Басқа да тауарларды сатып алу

туралы № шарт

262005- тарихи-мәдени мұраларды сақтауды және мұраларды көруді қамтамасыз ету

Қостанай қаласы « » 2009 ж.
Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ директоры Әкімбаева Үміт Бламбекқызы Ереже негізінде, әрі қарай «Тапсырыс беруші» деп аталып бір тараптан, негізінде әрі қарай «Жеткізуші» деп аталып, екінші тараптан әрекет етеді,

(Жарғы, Ереже және т.б.)

екінші жақтан, әрі қарай «Тараптар» деп аталатын, 21.07.2007 ж. №303 Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде, ________2009 жылғы бағалық ұсыныстар тәсілімен жүргізілген мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша осы шартты (әрі қарай Шарт) жасады:


  1. Шарттың пәні


1.1.Жеткізуші сатуды және жеткізуді міндетіне алады, Тапсырыс беруші тауарды (жұмыстарды, қызметтерді) осы шарт талаптарымен қабылдайды және төлейді: ____________________________.


  1. Шарттың негізгі талаптары


2.1. Бюджеттік бағдарламалар атауы: 262005 - тарихи-мәдени мұраларды сақтауды және мұраларды көруді қамтамасыз ету

Бағдарламаға бағынышты: 000

Ерекшелік: 139 – Басқа да тауарларды сатып алу

2.2. Тауардың (жұмыстың, қызметтің) атауы:

2.3. Өлшем бірлігі:

2.4. Бір бірліктің бағасы:

2.5. Мөлшер саны:

2.6. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау орны: Қостанай қаласы, Алтынсарын көшесі, 115

  1. Жеткізу және қабылдау тәртібі3.1. Тауарды жеткізу мерзімі (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету):

3.2. Тауарды (жұмысты, қызметті) жеткізу Жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3.3. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасында жүзеге асырылады.

3.4. Сапасыз тауар (деңгейі төмен орындалған жұмыс, деңгейі төмен көрсетілген қызмет) жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартуға және/немесе тауарды (жұмыстың сапалы орындалуын, қызметтің сапалы көрсетілуін) сапалы тауарға ауыстыруды талап етуге құқылы.
4. Тауардың (жұмыстың, қызметтің) сапа кепілдігі
4.1. Тауардың (жұмыстың, қызметтің) сапасы: Қазақстан Республикасында бекітілген және/немесе дайындаушы зауыттың ТҚ стандарттарына сәйкес болуы қажет.

4.2. Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тауардың (орындалған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) мерзімдегі ___________ сапа кепілдігін ұсынады. Тауардың (жұмыстың, қызметтің) сапа кепілдігі оның барлық құрамдас бөлігіне (толықтыратын бұйымдарға) жасалады. Сапа кепілдігі Тауарды (жұмысты, қызметті) Тапсырыс берушіге тапсырған сәттен бастап есептеледі. 4.3. Тауарды толықтыратын бұйымдардың (жұмыстар, қызметтер) ақауын жою, ауыстыру сапа мерзімінде (осы шарттың 4.2. тармағы) Жеткізушінің есебінен Тапсырыс беруші Жеткізушіге хабарлаған сәттен бастап күнде жүзеге асырады.

4.4. Жеткізуші Тауарды (орындалған жұмысты, көрсетілген қызметті) тапсырған сәтте Тапсырыс берушіге заттарды, оған қатысты құжаттарды (тауардың толық екендігін, сапасын, пайдалану тәртібін және т.б. растайтын құжаттарды) тапсыруға міндетті.

5. Есеп айырысу тәртібі

5.1. Шарттың жалпы сомасы:

5.2. Төлем мерзімі:

5.3. Тауарды (орындалған жұмысты, көрсетілген қызметті) жеткізу мерзімі мен көлемі тауарды (орындалған жұмысты, көрсетілген қызметті) жеткізушінің міндеттемелерінің орындалуының бір қалыптылығын немесе бюджеттік қаржыны алушының және мемлекеттік мекеменің бағдарламаға сәйкес (бағдарламаға бағынышты) төлемі бойынша қаржыландырудың жеке жоспарында көрсетілген сомаға сәйкес айларға бөлінген нарықтық көрсетілімімен бірдей болуын қамтамасыз етуі қажет.

5.4. Жеткізілген тауарға, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысу жергілікті бюджеттен Тапсырыс берушінің шотына түскен қаражаттан қолма-қол ақшасыз есептесу немесе қолма-қол есептесу түрінде (сызу керек) жүргізіледі.

5.5 Төлемнің соңғы мерзімі:

5.6. Жеткізілген тауарға (жұмыстар, қызметтер) төлем осы шартта көрсетілген мерзімде, есеп-фактурасының, тіркеме қағаз, орындалған жұмыс актісі негізінде жүргізіледі.
6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

6.2. Тараптар міндеттеменің (осы міндеттеме кезеңінде) орындалу талаптарын бірдей сақтауы қажет.

6.3. Жеткізуші шарт талаптарын орындамаған немесе өз деңгейінен төмен орындаған жағдайда жергілікті бюджетке шарттағы жалпы соманың 0,01% мөлшерінде айып (айыппұл, өсімақы) төлейді.
7. Шарттың мерзімі

7.1. Осы шартқа тараптар қол қояды, қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және екі тарапқа да міндетті, мерзімі 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

8. Шарттың қосымша талаптары

8.1. Тауарды тасымалдау, оны сақтандыру және басқа да (жұмыстар немесе қызметтер) шығындар осы шартта бекітілген тауар (жұмыс, қызмет) бағасына кіреді.

8.2. Жеткізуші Тапсырыс берушінің келісімімен міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауға құқылы.

8.3. Тараптар бір біріне міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат береді.

8.4. Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажет болған жағдайда тараптардың уәкілетті өкілдерінің келісімімен қабылданады.

8.5. Осы шарттағы өзгерістер мен толықтырулар қосымша келісімдер түрінде рәсімделеді және оған екі тарап та қол қояды, қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және екі тарапқа да міндетті болып табылады.

8.6. Осы шарттан дау туындаса, тараптар дауларды келіссөз арқылы шешу үшін барлық шараларды қарастырады.

8.7. Осы шартта қарастырылмаған басқа да талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамаларының нормаларымен реттеледі.
Заңды мекенжайлары, банктік реквизиттері мен Тараптардың қол қою:


Жеткізуші:

Тапсырыс беруші:


Жетекші:__________________
М.О.

Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының «Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы» ММ

мекенжайы: Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 115;

СТТН 391700057584;

ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті

ИИК 000132311

БИК 195301070
Директоры:__________________________ Әкімбаева Ү.Б.
М.О.Договор №

о государственных закупках Приобретение прочих товаров

262005-Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему
г. Костанай « » сентября 2009 г.
ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области в лице директора Акимбаевой Умут Бламбековны, действующий на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, действующий на основании , именуемый (ая) в дальнейшем «Поставщик»,

(Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303, итогов государственных закупок способом ценовых предложений от ________2009года заключили настоящий договор (далее — Договор) и о нижеследующем:

  1. Предмет договора


1.1. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора товар (работы, услуги):
2. Основные условия договора
2.1. Наименование бюджетной программы:262005 -Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к нему

Подпрограмма:000

Специфика: 139- Приобретение прочих товаров

2.2. Наименование товара (работ, услуг):

2.3. Единица измерения:

2.4. Цена за единицу:

2.5. Количество:

2.6. Место исполнения обязательств по Договору: ул. Алтынсарина ,115

3.Порядок поставки и приемки3.1. Срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):

3.2. Поставка товара (работ, услуг) осуществляется за счет средств Поставщика.

3.3. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика.

3.4. В случае поставки товара (выполнение работ, оказания услуг) ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в приемке и/или требовать замены товара надлежащего качества (выполнение работ, оказания услуг).


  1. Гарантия качества товара (работ, услуг)


4.1. Качество товара (работ, услуг): должно соответствовать стандартам, установленным в Республике Казахстан, и/или ТУ завода-изготовителя.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества товара (выполненных работ, оказанных услуг) сроком Гарантия качества товара (работ, услуг) распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчику.

4.3. Устранение недостатков, замена комплектующих изделий товара (работ, услуг) в течение гарантийного срока (п. 4.2. настоящего договора) осуществляется за счет Поставщика в течение дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

4.4. Поставщик обязан одновременно с передачей товара (выполнением работ, оказанием услуг) передать Заказчику принадлежности, а также относящиеся к ним документы (документы, удостоверяющие комплектность, качество, порядок эксплуатации и т.п.).

5. Порядок расчетов

5.1. Общая сумма договора:

5.2. Срок оплаты:

5.3. Сроки и объемы поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) должны обеспечивать требование к равномерности исполнения обязательств поставщиком товаров (работ, услуг) или получателем бюджетных средств и в стоимостном выражении по месяцам соответствовать суммам, отраженным в индивидуальном плане финансирования по платежам государственного учреждения по соответствующей программе (подпрограмме)

5.4. Расчеты за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги производятся в безналичной и наличной (подчеркнуть) форме по мере поступления средств на счет Заказчика из местного бюджета.

5.5 Срок окончательной оплаты:

5.6. Оплата производится за фактически поставленный товар (работы, услуги) в оговоренный настоящим договором срок на основании счет-фактуры, накладной, акта выполненных работ.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Стороны должны соблюдать требования к равномерности исполнения обязательств (в разумные для данного обязательства периоды).

6.3. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора, уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,01% от общей суммы договора в местный бюджет.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор подписывается сторонами договора, вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах казначейства и действует до 31 декабря 2009 года.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Расходы по транспортировке товара, его страховка и другие сопутствующие расходы (работы или услуги) входят в установленную настоящим договором цену товара (работ, услуг).

8.2. Поставщик имеет право досрочно исполнить обязательства только с согласия Заказчика.

8.3. Стороны предоставляют друг другу информацию о ходе исполнения обязательств.

8.4. Исполнение обязательств по настоящему договору при необходимости принимаются по соглашению сторон уполномоченными на то представителями.

8.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений и подписываются обеими сторонами, вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента регистрации их в органах казначейства.

8.6. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего договора, стороны предпримут все меры для урегулирования их путем переговоров.

8.7. Иные условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:


Поставщик:

Заказчик:


Руководитель:
__________________
М.П.

ГУ «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата Костанайской области

адрес: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 115;

РНН 391700057584;

ИИК 000132311 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

БИК 195301070

Директор:
__________________________ У. Б. Акимбаева М.П.


Похожие:

23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» icon09. 12. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының...
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Заңының 4-тарауы «Бағалық ұсынысқа сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алу» негізінде, Қостанай облысы әкімдігі Мәдениет басқармасының...
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconБір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңынын 32-бабынын 2-тармақшасына және Қазақстан Республикасының...
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Еттік мекеме, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен Алматы облысы бойынша қазынашылық департаментіне және аудандық (қалалық) қазынашылық...
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconМемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша газ 322132-288 автокөлігіне мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconОсакаров ауданының мектептеріне компьютерлер жинағын мемлекеттік сатып алу қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы хабарландыру 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»
А сәйкес Талдықорған қаласы, Біржан Сал көшесі, 130/132 мекен-жайы бойынша орналасқан мемлекеттік мекеме «Алматы облысы бойынша қазынашылық...
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconЖарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Жарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
23. 10. 09 ж. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру. 21. 07. 2007 ж. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница