«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл
Скачать 59.87 Kb.
Название«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл
Дата конвертации15.12.2012
Размер59.87 Kb.
ТипДокументы
«БЕКІТЕМІН»

«Солтүстікмемсараптама» ЕМК директоры

______________________ Дорошенко В.И.

«____» _____________ 2009 жыл
№4 хаттама
«Солтүстікмемсараптама» ЕМК үшін кеңселік жайды жалға алуды бір жерден сатып алу тәсілі арқылы мемлекеттік сатып алуды өткізудің нәтижелері туралы
Петропавл қаласы 2009 жылдың «30» желтоқсанынан

Абай көшесі,15, 309 каб. 14 сағат 20 мин.

Мемлекеттік сатып алулардың тапсырысшысы (ұйымдастырушысы) – Қазақстан Республикасы Индустрия және Сауда Министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының шаруашылық жүргізу құқығындағы Еншілес мемлекеттік кәсіпорны («Солтүстікмемсараптама» ЕМК), Петропавл қаласы, Абай көшесі,15, кеңселік жайды жалға алуды бір жерден сатып алу тәсілі арқылы сатып алуды жүзеге асырды.
1. Мемлекеттік сатып алуға бөлінген сома- 1920000 теңге.
2. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қажеттілігіне және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын шығару аралығына күнделікті қажеттілікті қамтамасыз етуге байланысты және мемлекеттік сатып алу туралы шартының өз күшіне енуіне дейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсаннан №1301 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 32 бабының 3 тармағына және «Солтүстікмемсараптама» ЕМК директорының 2009 жылғы 23 желтоқсаннан «Мемлекеттік сатып алулар туралы» №66 бұйрығына сәйкес бір жерден сатып алу тәсілі арқылы кеңселік жайды жалға алу бойынша мемлекеттік сатып алу жүзеге ассын.
3. Құжаттар пакетін «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы тапсырды. «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы тапсырған келесі құжаттар негізінде Заңның 8 бабының 1 тармағында қарастырылған талаптарға сәйкес келеді:

1) «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының хаты,

2) Заңды тұлға филиалының 2007 жылғы 29 наурыздан №852-1948-Ф-л есептік қайта тіркеу туралы куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі,

3) Статистикалық карточканың нотариалды куәландырылған көшірмесі,

4) Меншік иесі туралы мәліметтердің нотариалды куәландырылған көшірмесі,

5) Ғимараттың (Ф-2) техникалық паспортының нотариалды куәландырылған көшірмесі,

6) Партияның 2007 жылғы 15 ақпаннан Саясикеңес Бюросымен №1-5 қаулысымен бекіткен «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы туралы Ереженің нотариалды куәландырылған көшірмесі,

7) «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының банк алдындағы мерзімін өткізіп алған берешектер жоғы туралы 2009 жылдың 14 желтоқсаннан банк анықтамасының түпнұсқасы, шығыс нөмірі №02/438,

8)2009 жылдың 22 желтоқсанынан салық берешектер, 2009 жылдың 20 желтоқсаны бойынша міндетті зейнеттік салымдар және әлеуметтік аударылған төлемдер бойынша берешектер жоқтығы (бары) туралы анықтамалардың түпнұсқалары,

9) Салық төлеуші куәлігінің нотариалды куәландырылған көшірмесі, 2007 жылдың 5 сәуірінен, сериясы 48 №0015426,

10) Құжаттың түпнұсқасы – біліктілік туралы мәліметтер,

11) Калькуляция,

12) Техникалық ерекшелік,

13) 2009 жылдың 1 қаңтары бойынша бухгалтерлік баланстың түпнұсқасы.
4. «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы мына мекенжай бойынша орналасқан: Петропавл қаласы, Абай көшесі,15, алаңы 320 шаршы.м. кеңселік жайды 1 кв.м. үшін айына 2000 теңге бағасымен жалға береді.

5. Кеңселік жайды жалға алу барысында мемлекеттік сатып алу үшін сарапшылар қатысқан жоқ.

6. Мемлекеттік сатып алулардың тапсырысшысы бір жерден сатып алу тәсілі арқылы аталған сатып алулардың қорытындылары бойынша ШЕШТІ:

1) «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің Солтүстік

Қазақстан облыстық филиалынан (Петропавл қаласы, Абай көшесі,15) жалпы алаңы

320 шаршы метр кеңселік жайды жалға алу.

2) «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы» Қоғамдық бірлестігінің

Солтүстік Қазақстан облыстық филиалымен Петропавл қаласы, Абай көшесі,15,

шарттың жалпы сомасы 1920000 теңгемен кеңселік жайды жалға алу шарты

жасалсын.

  1. Уәкілді өкіл осы хаттаманың мәтінін www.north.gosexpertiza.kz веб-сайтында

жарияласын.

Уәкілді өкіл Боева Л.М.

ПРОТОКОЛ №4

Об итогах проведения государственных закупок

способом из одного источника аренды офисного помещения для

ДГП «Севгосэкспертиза»

г. Петропавловск, «30» декабря 2009 года

ул. Абая, 15, каб. 309 14ч. 20мин.
Заказчик (организатор) государственных закупок - Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Республиканского государственного предприятия «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (ДГП «Севгосэкспертиза»), г. Петропавловск, ул. Абая 15, произвел закупки способом из одного источника аренды офисного помещения.
1.Сумма, выделенная для государственных закупок - 1920000 тенге.
2.В связи с необходимостью в осуществлении государственных закупок и обеспечения ежедневной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса и вступления в силу договора о государственных закупок, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», пунктом 142 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 27.12.2007 года №1301 и на основании приказа директора ДГП «Севгосэкспертиза» № 66 от 23 декабря 2009 года «О государственных закупках», осуществить государственные закупки аренды офисного помещения способом из одного источника.
3. Пакет документов представлен Северо-Казахстанским областным филиалом Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан». Северо-Казахстанский областной филиал Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан» соответствует требованиям предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Закона, на основании следующих представленных документов:

1) Письмо СКОФ ОО НДП «Нур Отан»,

2) Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства об учетной перерегистрации филиала юридического лица № 852-1948-Ф-л от 29 марта 2007г,
3) нотариально засвидетельствованная копия статистической карточки,

4) нотариально засвидетельствованная копия сведения о собственнике,
5) Нотариально заверенная копия технического паспорта (Ф-2) на здание,
6) нотариально засвидетельствованная копия Положения о Северо-Казахстанском областном филиале Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан», утвержденного постановлением Бюро Политсовета партии № 1-5 от 15 февраля 2007 года,
7) оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности СКО ФОО НДП «Нур Отан» перед банком от 14.12.09г исх.№ 02/438.

8) оригинал справки от 22.12.09г об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 20 декабря 2009г.,

9) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства налогоплательщика серия 48 №0015426 от 05.04.2007 года,
10) оригинал документа - сведения о квалификации.

11) Калькуляция,

12) Техническая спецификация,

13) оригинал бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2009 года.
4. Северо-Казахстанский областной филиал Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан», расположенный по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 15, предоставляет в аренду офисное помещение площадью 320 кв. м, с ценой за 1 кв.м. в месяц 2000 тенге.

5. Эксперты для государственных закупок аренды офисного помещения не привлекались.

6. Заказчик государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) Арендовать у Северо-Казахстанского областного филиала Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан» (г. Петропавловск, ул. Абая, 15) офисное помещение, общей площадью 320 квадратных метров.

2) Заключить договор аренды офисного помещения с Северо-Казахстанским областным филиалом Общественного объединения «Народно-Демократическая партия «Нур Отан», г. Петропавловск, ул. Абая, 15, с общей суммой договора 1920000 тенге.

3) Уполномоченному представителю разместить текст настоящего протокола на веб-сайте www.north.gosexpertiza.kz.


Уполномоченный представитель Боева Л.М.

Похожие:

«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл icon«бекітемін»: «Солтүстікмемсараптама» емк директоры В. И. Дорошенко

«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconКонкурстық ҚҰжаттама «Петропавл қаласында «Солтүстікмемсараптама»
«Петропавл қаласында «Солтүстікмемсараптама» емк-ның әкімшілік ғимаратының құрылысы» нысаны бойынша жобалау-іздестіру жұмыстарын...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconБақылау-кассалық аппараттарға техникалық қызмет көрсетуге келісімшарт № дто-000001 Алматы қ. ««қаңтар 2011 жыл, әрі қарай «орындаушы»
Басқарушы директоры – аф директоры Федорова С. В. атынан, екінші тараптан, бірлесе әрі қарай «Тараптар» деп аталып, 2009 жылғы 6...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconТауарлар сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconЖұмыстарды сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconҚызметтерді сатып алу туралы келісімшарт № Алматы қ. 2009 жыл (1) «Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы»
«Хабар» Агенттігі» Акционерлік қоғамы алдағы уақытта «Тапсырысшы» деп аталып, 13. 07. 2009 ж күнгі № і-29/705. 1 Сенімхатының негізінде...
«Солтүстікмемсараптама» емк директоры Дорошенко В. И. 2009 жыл iconҚазақстан республикасы қҰрылыс және тұРҒын үЙ – коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
«жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық ЖҮргізу қҰҚЫҒындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынының («мемсараптама»...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница