Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
НазваниеБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
страница8/11
Дата конвертации24.12.2012
Размер1.52 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету қажет) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажетін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен “Мемлекеттік сатып алу туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.

Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісім білдіреді.

4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім 45 күн ішінде қолданылады.

6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

_________________________________________________

______________________________/__________________/

(Заңды тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)
Толтырылған күні___________________________________
М.О.Приложение 3
Заявка на участие в конкурсе

(для юридических лиц)
Кому __________________________________________________

(указывается наименование организатора государственных закупок)
От кого _______________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):


Юридичекий, почтовый адрес и контактные телефрны, потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица (РНН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала, в котором юридическое лицо обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица

2. ________________ (указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон).

Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках (товара(ов), работ, услуг – указать необходимое), предусмотренного пунктом 9 статьи 37 Закона.

4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору государственных закупок и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 45 дней.

6. В случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).

7. До момента заключения договора о государственных закупках настоящая заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.


______________________________________________

_________________________/____________________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица – потенциального поставщика и его подпись)
Дата заполнения ______________________
М.П.

4-қосымша
Байқауға қатысу өтінімі

(жеке тұлға үшін)

Кімге_________________________________________________

(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы

көрсетіледі)

Кімнен________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы көрсетіледі)
11. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер

Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің

жеке басын куәландыратын құжатқа

сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің

жеке басын куәландыратын құжат деректері
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім

берушінің тіркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің

іс жүзіндегі тұрғылықты мекен-жайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не

Қазақстан Республикасының заңнамасына

сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін

кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық

беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің

банктік деректемелері СТН, БИК, ЖИК, сонымен қатар, жеке тұлға ға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы
Жеке тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің

байланыс телефондары, пошталық

мекен-жайы мен электрондық поштасының

мекен-жайы (ол болған кезде)
2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді – қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен “Мемлекеттік сатып алу туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.

Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен “Мемлекеттік сатып алу туралы” Қазақстан Респуб­ликасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауар­ды(ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.

4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мем­лекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзі­нің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

5. Осы конкурстық өтінім 45 күн ішінде қолданылады.

6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

_________________________________________________

______________________________/__________________/

______________________________________________________

(Заңды тұлғаның - әлеуетті өнім берушінің лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)
Толтырылған күні ___________________________________
М.О.

5-қосымша
Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)
1.Әлеуетті өнім берушінің атауы __________________________

2.Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде орындаған жұмыстарының жыл сайынғы көлемі, теңгемен


Нысан атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушілердің атауы және телефон

нөмірлері

Нысан түрі және оны аяқтай мерзімі

Шарттың құны, теңге

(көрсетпесе де болады)


3.Жұсытарды орындау үшін, әлеуетті өнім берушінің

растау құжаттарының көшірмесінің қосымшасымен бірге жабдықтау (құрылыс механизмдері, көліктер) бірліктері болуы өте маңызды.

Өнім беруші төмендегі кестеде көрсетілген барлық сұрақтарға жауап беруі керек


Құрылыс механизмдері мен көліктер жабдығының түрлері


Бірліктер саны


Жағдайы (жаңа, жақсы, жаман)


Өзіндік, жалға алынған (кімнен) жалға алынады

(кімнен)4. Конкурс бойынша (лот) өнім беруші орындау міндеті

деп санайтын жұмыскерлердің (жұмыскерлер көрсетіледі) жұмыс тәжрибиесі және біліктілігі


№ р/с

ТАӘ

лауазымы

Сатып алынатын жұмыстарды орындау аясындағы тәжрибиесі

Диплом бойынша білімі немесе мамандығы куәлігі және басқа да білімі туралы құжаттар

Мамандығы бойынша санаты, разряды класы, (бар болған жағдайда)

азаматтығы5.Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау қажет. ______________________________________________________
6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет ____________________________________________
Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
Қолы___________________________

6-Қосымша
Банктік кепілдік
Банктің атауы:_________________________________________

(банктің атауы мен деректемелері)

Кімге _________________________________________________

(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
_________кепілдік міндеттеме
__________________________ ____ж. “___”______________

(орналасқан жері)
Біз бұдан әрі “Өнім беруші” деп аталатын,_________________,

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

________________________________ұйымдастырған_________(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)

сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және жалпы сомасы _________теңгеге______________________________________

(жазумен) (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі)

беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осымен өзімізге (банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:

конкурстық өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алғандығын немесе өзгерткендігін;

белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоймағандығын;

конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбегендігін жазбаша растауды алғаннан кейін ________________________________

(сомасы цифрмен және жазумен)

тең соманы төлеуге қайтарымсыз міндеттемені өзімізге аламыз.

Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.

Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қр тжм қазселденқоргау» мм-нің Алматы аумақтық пайдалану-техникалық...
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қр тжм қазселденқоргау» мм-нің Алматы аумақтық пайдалану-техникалық...
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Лот №3. «Арнайы техникаларға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары»
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Мемлекеттік сатып алу бойынша «Пайдалану учаскелерінің диспетчерлік және қызмет бөлмелерін жөндеу»
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
«№8, 8а астауларының көшкіннен қорғайтын имараттарын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары»
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
«Жатақхана ғимаратын және №1 учаскесінің өрттік-күзет дабыл жүйесін жөндеу жұмыстары»
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Мемлекеттік сатып алу бойынша «Үлкен Алматы өзеніндегі селұстағыш бөгетін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары»
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
«Есентай суқабылдағышын, Кіші Алматы және Ұзын Қарғалы өзендерінің алаптарын сел ағындары мен тасқындарынан қорғайтын инженерлік...
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Мемлекеттік сатып алу бойынша «Үлкен Алматы өзенінің алабындағы тұндырғыштарды және сел қоймасын тазалау бойынша жөндеу-қалпына келтіру...
Бекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А iconБекітемін: «Қр тжм казселденкорғау» мм –сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық Басқармасының Директоры Тәжібаев Т. А
Мемлекеттік сатып алу бойынша «Кім-Асар өзеніндегі суағызғы қаражолды 0-ші арақашықтық белгісінен 6-шы арақашықтық белгісіне дейін...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница