Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
НазваниеМәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
страница5/30
Дата конвертации28.12.2012
Размер3.21 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Ақпараттық парақша

Листок информационный

Еңбекке жарамсыздық парағы

Листок нетрудоспособности

Кадрларды есепке алу парақшасы

Листок по учету кадров

Лицензия

Лицензия

ҚР Президентінің жеке тапсырмасы

Личное поручение Президента РК

Меморандум

Меморандум

Іс-шаралар

Мероприятия

Қадағалау жүргізу

Надзорное производство

Тауар (жүк) құжаты

Накладная

Наряд

Наряд

Жұмыс наряды

Наряд работ

Іс номенклатурасы

Номенклатура дел

Тапсырыстар нормасы

Норма заказов

Экономикалық норматив

Норматив экономический

Психофизиологиялық нормалар

Нормы психофизиологические

Еңбек нормасы

Нормы труда

Нота

Нота

Шолу

Обзор

Ақпараттық шолу

Обзор информационный

Компьютерлік шолу

Обзор компьютерный

Коньюнктуралық шолу

Обзор конъюнктурный

Каржы-экономикалық шолу

Обзор финансово-экономический

Негіздеме

Обоснование

Техника-экономикалық негіздеме

Обоснование технико-экономическое

Қойылған қол үлгісі

Образец подписей

Жарнама мәтінінің үлгісі

Образец текста рекламы

Өтініш

Обращение

Хабарландыру

Объявление

Түсініктеме

Объяснительная

Міндеттеме

Обязательство

Іс тізімдемесі

Опись дел

Түгендеу тізімдемесі

Опись инвентарная

Айқындау, анықтау

Определение

Кассалық кіріс ордері

Ордер кассовый приходный

Кассалық шығыс ордері

Ордер кассовый расходный

Мемориалдық ордер

Ордер мемориальный

Ерекше шарттар (талаптар)

Особые условия

Пікір

Отзыв

Үн қосу

Отклик

Есеп

Отчет

Аванстық есеп

Отчет авансовый

Бухгалтерлік есеп

Отчет бухгалтерский

Орындалу туралы есеп

Отчет о выполнении

Мониторинг туралы есеп

Отчет о мониторинге

Жедел есеп

Отчет оперативный

Кредитті жұмсау туралы есеп

Отчет о расходовании кредита

Атқарылу, орындалу туралы есеп

Отчет об исполнении

Жоспарлардың орындалуы туралы есеп

Отчет об исполнении планов

Мүлікті бағалау туралы есеп

Отчет об оценке имущества

Кассалық жоспар бойынша есеп

Отчет по кассовому плану

Салық жөніндегі есеп

Отчет по налогам

Статистикалық есеп

Отчет статистический

Бюджеттік бағдарлама паспорты

Паспорт бюджетной программы

Ведомстволық мұрағат паспорты

Паспорт ведомственного архива

Ғимарат паспорты

Паспорт здания

Құрал-жабдық паспорты

Паспорт оборудования

Мәміле паспорты

Паспорт сделки

Құрылыс паспорты

Паспорт сооружения

Көлік құралдары паспорты

Паспорт транспортных средств

Патент

Патент

Тізбе

Перечень

Құжаттар тізбесі

Перечень документов

Адамдар тізбесі

Перечень лиц

Нормативтік құқықтық актілер тізбесі 

Перечень нормативных правовых актов

Ұйымдардың (мекемелердің) тізбесі

Перечень организаций (учреждений)

Көрсеткіштер тізбесі

Перечень показателей

Нысандар тізбесі

Перечень форм

Хат

Письмо

Кепілдік хат

Письмо гарантийное

Жоспар

План

Капиталды салу жоспары (сметасы)

План (смета) капвложений

Кіріс жоспары

План доходов

Сатып алу жоспары

План закупок

Индикативтік жоспар

План индикативный

Кассалық жоспар

План кассовый

Кредиттік жоспар

План кредитный

Іс-шаралар жоспары

План мероприятий

Жедел жоспар

План оперативный

Еңбек жоспары

План по труду

Жұмыс жоспары 

План работы

Тақырыптық-экспозициялық жоспар

План тематико-экспозиционный

Оқу жоспары

План учебный

Шығыстарды қаржыландыру жоспары

План финансирования расходов

Қаржылық жоспар

План финансовый

Жоспар-кесте

План-схема

Күн тәртібі

Повестка дня

Отырыстардың күн тәртібі

Повестка заседаний

Библиографиялық топтама

Подборка библиографическая

Ақпараттық топтама

Подборка информационная

Реферативтік топтама

Подборка реферативная

Шағын бағдарлама

Подпрограмма

Ереже

Положение

Тапсырма

Поручение

Бюджеттік тапсырма

Поручение бюджетное

Төлем тапсырмасы

Поручение платежное

Президент Жолдауы

Послание Президента

Оқу-әдістемелік құрал

Пособие учебно-методическое

Қаулы

Постановление

Ережелер

Правила

Ішкі тәртіп ережелері

Правила внутреннего распорядка

Баға парақшасы

Прайс-лист

Ұсыныс

Предложение

Коммерциялық ұсыныс

Предложение коммерческое

Баға ұсынысы

Предложение ценовое

Ұйғарым

Предписание

Ұсыным

Представление

Прейскурант

Прейскурант

Баспасөз релизі

Пресс-релиз

Шақыру

Приглашение

Бұйрық

Приказ

Жеке құрам бойынша бұйрық

Приказ по личному составу

Негізгі қызмет бойынша бұйрық

Приказ по основной деятельности

Бағдарлама

Программа

Бюджеттік бағдарлама

Программа бюджетная

Мемлекеттік бағдарлама

Программа государственная

Зерттеулер бағдарламасы

Программа исследований

Білім беру бағдарламасы

Программа образовательная

Салалық бағдарлама

Программа отраслевая

Өңірлік бағдарлама

Программа региональная

Ынтымақтастық бағдарламасы

Программа сотрудничества

Оқу бағдарламасы

Программа учебная

Жоба

Проект

Нормативтік құқықтық акт жобасы

Проект нормативного правового акта

Қаулы жобасы

Проект постановления

Бағдарлама жобасы

Проект программы

Өкім жобасы

Проект распоряжения

Жарлық жобасы 

Проект указа

Рұқсаттама

Пропуск

Проспект

Проспект

Қарсылық

Протест

Хаттама

Протокол

Аттестаттау хаттамасы

Протокол аттестации

Аукцион хаттамасы

Протокол аукциона

Мәжіліс (кеңес) протоколы

Протокол заседания (совещания)

Конкурстың хаттамасы

Протокол конкурса

Ниет хаттамасы

Протокол намерений

Сауалнама хаттамасы

Протокол опроса

Келіспеушілік хаттамасы

Протокол разногласий

Саудаластық хаттамасы

Протокол торгов

Басылым, жарияланым

Публикация

Жол көрсеткіш

Путеводитель

Рұқсат

Разрешение

Қазынашы рұқсат

Разрешение казначейское

Балнат

Рапорт

Кесте

Расписание

Шығыс кестесі

Расписание расходное

Кассалық шығыс кестесі

Расписание расходное кассовое

Штат кестесі

Расписание штатное

Өкім

Распоряжение

Есеп айырысу, есеп

Расчет

Бухгалтерлік есепке алу тіркелімі

Регистр бухгалтерский учетный

Регламент

Регламент

Тізілім

Реестр

Лауазымдар тізілімі

Реестр должностей

Еңбекақыдан ұстап қалу тізілімі

Реестр удержания из заработной платы

Түйін, резюме

Резюме

Ұсыным

Рекомендация

Әдістемелік ұсыным

Рекомендация методическая

Шешім

Решение

Алқа шешімі

Решение коллегии

Мәслихат шешімі

Решение маслихата

Басқарма шешімі

Решение правления

Кеңес шешімі

Решение совета

Сот шешімі

Решение суда

Біліктілік туралы мәлімет

Сведение о квалификации

Мәліметтер

Сведения

Айғақ, куәлік

Свидетельство

Тізілімге енгізу туралы куәлік

Свидетельство о включении в реестр

Тіркеу куәлігі

Свидетельство регистрационное

Ақпар, мәлімет

Сводка

Жиынтық ақпар

Сводка итоговая

Сертификат

Сертификат

Тарификациялық-біліктілік кестесі

Сетка тарификационно-квалификационная

Смета

Смета

Келісім

Соглашение

Баға келісімі

Соглашение ценовое

Хабар

Сообщение

Арнайы хабар

Сообщение специальное

Техникалық ерекшелік

Спецификация техническая

Тізім

Список

Активтерді түгендеу тізімі

Список активов инвентарный

Қызметтік тізім

Список послужной

Өндірістер (цехтар) тізімі

Список производств (цехов)

Кәсіптер (лауазымдар) тізімі

Список профессий (должностей)

Жұмыстар тізімі

Список работ

Қызметкерлердің тізімі

Список работников

Еңбектер тізімі

Список трудов

Анықтама

Справка

Мұрағаттық анықтама

Справка архивная

Лимиттік анықтама

Справка лимитная

Анықтама-негіздеме

Справка-обоснование

Біліктілік анықтамалығы

Справочник квалификационный

Тарифтік-біліктілік анықтамалығы

Справочник тарифно-квалификационный

Сағаттық ақы төлеу ставкалары

Ставки почасовой оплаты

Статистикалық карта

Статистическая карта

Дәлжазба

Стенограмма

Стратегия

Стратегия

Схема, сұлба

Схема

Бухгалтерлік есепке алудың талдау шоты

Счет аналитический бухгалтерского учета

Дербес шот

Счет лицевой

Бухгалтерлік есепке алудың материалдық шоты

Счет материальный бухгалтерского учета

Бухгалтерлік есепке алудың синтетикалық шоты

Счет синтетический бухгалтерского учета

Шот-фактура

Счет-фактура

Табель

Табель

Жұмыс уақытын есепке алу табелі

Табель учета рабочего времени

Кесте

Таблица

Әзірлеу кестесі

Таблица разработочная

Салыстырма кесте

Таблица сравнительная

Жұмыс тарифі

Тарифы на работы

Тауар тарифі

Тарифы на товары

Қызметтер тарифі

Тарифы на услуги

Жеделхат

Телеграмма

Телефонограмма

Телефонограмма

Тест, сынақ

Тест

Типтік құрылым

Типовая структура

Талап

Требование

Аударым талабы

Требование переводное

Біліктілік талаптары

Требования квалификационные

Хабарлама

Уведомление

Кредит туралы хабарлама

Уведомление о кредите

Куәлік

Удостоверение

ҚР Президентінің Жарлығы

Указ Президента РК

ҚР Президентінің заң күші бар Жарлығы

Указ Президента РК, имеющий силу закона

ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар Жарлығы

Указ Президента РК, имеющий силу конституционного закона

Нұсқау

Указание

Әдебиет көрсеткіші

Указатель литературы

Жарғы

Устав

Формуляр

Формуляр

Мінездеме

Характеристика

Жеке анықтама

Частное определение

Басқалар

Прочее


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconБекітемін Қазақстан Республикасы Мәдениет және Акпарат министірлігі ақпарат жәнұрағат Комитетінің төрағасы
Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
Мемлекеттік қызметшілерінің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚРӘМ №1592 30. 07. 2001ж тіркелді
Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Архивтерді және құжаттарды басқару жөніндегі комитетінің Орталық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 қыркүйек №159 Астана қаласы
«Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница