Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент»
НазваниеСтуденттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент»
страница1/3
Дата конвертации01.01.2013
Размер1.02 Mb.
ТипПрограмма дисциплины
  1   2   3
Программа дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07

для студентов

Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі
С. Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті
Салалыќ экономика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛЃАН БАЃДАРЛАМА

«Экономика жєне менеджмент» пєні
050802 «Зоотехния» мамандыѓына арналѓан


Павлодар
Лист утверждения Ф СО ПГУ 7.18.2/11
к программе дисциплины

для студентов

БЕКIТЕМIН

ЌЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2008ж. __________ «___»


Ќ±растырушы: доцент Р.П.Титкова __________

Аударѓан: Матаева Г.Ќ.

Салалыќ экономика кафедрасы

«Экономика жєне менеджмент» пєнінен
050802 «Зоотехния» мамандыѓы ‰шін

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛЃАН БАЃДАРЛАМАБаѓдарлама «28» тамыз 2008 ж. бекітілген ж±мыс оќу баѓдарламаныњ негізінде єзірленген.
Салалыќ экономика кафедра отырысында ±сынылѓан

2008ж. «28» тамыз № 1 хаттама
Кафедра мењгерушісі __________________ Р.П.Титкова
Ќаржы – экономикалыќ факультетініњ єдістемелік кењесімен маќ±лданѓан

2008ж. «29» тамыз № 1 хаттама

ЄК тµрайымы ________________Л.А.Сидорова

КЕЛІСІЛГЕН

Генетика жєне биотехнология

кафедрасыныњ меңгерушісі

___________ Т.К.Бексеитов

«____»____________2008г.
1 «Экономика жєне менеджмент» пєнінен студенттерге арналѓан баѓдарлама


1.1 Оќытушы туралы мєлімет

Титкова Римма Павловна – Салалыќ экономика кафедрасыныњ доценті,

№ 523А аудиториясы
1.2 Пєн туралы мєлімет

Атауы: «Экономика жєне менеджмент»

Саѓаттар саны - 135

Курс 7-8 семестрде оќылады.

7-ші семестрде 15 саѓат дєріс, 30 тєжірибелік саѓат, 35,5 саѓат µзіндік сабаќтар ескерілді, баќылау т‰рі – сынаќ. 8-ші семестрде 14 саѓат дєріс, 7 тєжірибелік саѓат, 33,5 саѓат µзіндік сабаќтар ескерілді, баќылау т‰рі – емтихан.

Сабаќтарды µткізу орны – кесте бойынша.
1.3 Пререквизиттер

«Экономика жєне менеджмент» курсын оќып білу экономикалық теория, жоғары математика, статистика және бір ќатар технологиялық пәндер курсынан алған білімдеріне негізделген. Алынған білімді агробизнесті ұйымдастыру, әлеуметтік - экономикалық болжау, шаруашылық ќызметті талдау, аграрлыќ жєне жер ќ±ќыѓы негіздері, бухгалтерлік есеп курстарында, сонымен ќатар алдағьг тәжірибелік ќызметтегі дипломдық жұмысты орындау барысында пайдалануға болады.
1.4 Пєнніњ ќысќаша сипаттамасы

«Экономика жєне менеджмент» курсы бойынша аталѓан баѓдарламада экономикалыќ задардыњ жєне олардыњ аграрлыќ µндірістегі пайда болу формалары, саладаѓы µзіне тєн ерекшеліктерін ескере отырып экономикалыќ ара ќатынастарды, ауыл шаруашылыѓыны басќа да материалдыќ µндіріс сферасы мен µзара єрекеті, басќарудыњ ерекше т‰рі ретінде менеджмент пен µзара байланысын, бірт‰тас т±раќты ж‰йені білдіретін нарыќты кєсіби ќызметкерлері ‰шін бірден бір негізгі пєн ретінде маркетингті, бєсекелестік орта, жаѓдайында нарыќтыњ конъюнктурасыныњ наќты µзгеруіне ќабілетті іскерлік экономикалыќ ж‰йені білдіретін єрекеттерді оќып білу ќарастырылады.

Аталѓан курсты оќып білу басќару тєжірибесі жєне ѓылым ретінде менеджмент пен маркетингті оќу арќылы студенттерге менеджер даѓдыларын таныстыру нарыќтыќ экономика жаѓдайында ж±мысќа мамандарды дайындауѓа баѓытталѓан.

Курстың негізгі маќсаты - студенттерге экономика, менеджмент, маркетингтіњ теориялық және практикалық негізін беру.

Пєнніњ міндеттері келесі с±раќтарды мењгеру:

 • агроөнеркєсіптік кешен ж‰йесіндегі ауыл шаруашылыќты ролін;

 • А¤К-тегі нарыѓын; шаруашылыќты жүргізудегі нарыќтық механизмніњ экономикалық негіздерін;

 • аграрлыќ µндірістіњ жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдарын;

 • экономикалық тиімдік және ауыл шаруашыѓыныњ ұдайы µндіріс ж‰ргізу жолдарын;

 • нарыќтыќ экономикаѓа өту жағдайындағы экономикалық қалыптастырудыњ негізгі бағыттарын;

 • ауыл шаруашылық салаларыныњ экономикасын;

 • аграрлыќ менеджменттіњ мєні жєне даму ќаѓидаларын;

 • басқару функцияларын;

 • топтыќ динамика жєне жетекшілігін;

 • зоотехникалыќ ұйымдар жұмысыныњ тиімділігін қамтамасыз етуін;

 • аграрлық маркетингті басқару үрдісін және элементтерін;

 • зоотехинкалыќ ќызметтер нарыѓын сегменттеуін;

 • тауар дайындау және аграрлық маркетингтегі баға белгілеу мәселелерін;

 • зоотехиикалық қызметтер және µнімдерді µткізу стратегиясын;

 • халыќаралық маркетингін және қоғамын;

 • агробизнесті ұйымдастырудыњ ѓылыми негіздерін;

 • єрт‰рлі меншіктегі А¤К кєсіпорындарыныњ экономикалық негіздерін;

 • µсімдік шаруашылыѓында бизнесті ұйымдастыруын;

 • астық өндіруді ұйымдастыруын;

 • мал шаруашылығы салаларын ұйымдастырудың жалпы мәселелерін;

 • м‰йізді ірі ќара мал шаруашылығының ұйымдастыруын;

 • ќой және құс шаруашылықтарын ұйымдастыруын;

 • агробизнесті жоспарлауын және аграрлық нарыѓын

Студент пєнді оќып білу нєтижесінде білуі тиіс:

 • нарыќтыњ механизмдерін пайдалану негізін; шаруашылыќпен айналысу тєжірибесіндегі объективті экономикалыќ зањдарды єрекетін;

 • с±раныс пен ±сыныстыњ ќалыптасуын; µндірісті шоѓырландыр, орналастыру, к‰шейту жєне мамандандыру мєселелерін; µндірістегі ѓылыми-техникалыќ прогрестіњ жетістіктерін кењінен ќолдану нєтижелерін;

 • ауыл шаруашылыѓы µндірісініњ экономикалыќ тиімділігін жєне µндірістіњ рентабельділігін аныќтау єдістемесін; ењбек жєне жер ресурстарын, негізгі айналым ќорлары мен капитал саламдарын пайдалану тиімділігін; жердіњ экономикалыќ баѓасын;

 • ќазіргі жаѓдайда ауыл шаруашылыѓы экономикасын т±раќтандыру шарттарын, талаптарын жєне баѓыттарын; басќару теориясы мен тєжірибиесі негіздерін; басќару функцияларын;

 • маркетингтіњ негізгі баѓыттарын; µнімді µткізу стратегиясын; µнімдерге баѓа ќою єдістерін.

Студент пєнді оќып-‰йрену нєтижесінде істей белуі тиіс:

 • басќару саласындаѓы білімдерін тєжірибеде ќолдануды;

 • басќару єдістерін игеруді;

 • басќарудыњ негізгі функцияларын жетілдірді;

 • алѓа ќойѓан маќсатќа жету ‰шін адамдармен тиянаќты ж±мыс істей отырып тєуекелге басќаруды;

 • к‰нделікті ж±мысќа дау-жанжал мен µте ќиын жаѓдайларды шешуді.


1.5 Негізгі жєне ќосымша єдебиеттер тізімі
Негізгі


 1. Конституция РК г.Алматы, изд. «Дәуір», 1995.

 2. Государственная агропродовольственная программа Республики Ка­захстан на 2003-2005 годы. // Правительственный бюллетень, № 3 (3), сентябрь-октябрь, Астана - 2002, 495 с.

 3. Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Алматы, «Фермер», 1998.

 4. Гражданский кодекс. Алматы «Кайнар», 1994.

 5. Закон «О труде». Алматы, «Казахстанская правда» от 24 декабря 1999.

 6. Бельгибаев К.М. Экономика аграрного сектора (учебное пособие) «Улагат», 2001.

 7. Ертазин Х.Е. Становление и развитие агробизнеса в Казахстане, Алматы; Білім, с 192, 1999.

 8. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства, Учебник Москва, 1999.

 9. Абдильдин С.А. и др. Организация агробизнеса. Алматы, КазНАУ, 2001.

 10. Фермерское дело. Под редакцией Сагадиева К.А. Алматы, Казгосагру, 2000.

 11. Нормативы прямых производственных затрат на гектар посева, одно животное, единицу продукции. КазНИИЭО АПК, Алматы, 2001.


Ќосымша


 1. Макконел К.-Л. Экономикс, перевод с англ.. Таллин: Реферто, 1995.

 2. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной эконо­мики, Учебное пособие, Москва 1999.

 3. Абдильдин С.А. Индикативное планирование социально-экономического развития (методические рекомендации). Алматы, 1997.

 4. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. М., 1994.

 5. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. Алматы, 1997.

 6. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: Прогресс, 2000.

 7. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. М.: Банки и биржи, 1996.

 8. Мескон М.,_Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва, 2002.

 9. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник, СПб, 2000.

1.6 Пєнніњ таќырыптыќ жоспары

1.6.1 «Экономика жєне менеджмент» пєнінен 050802 «Зоотехния» мамандыѓына арналѓан пєнніњ таќырыптыќ жоспары

Оќу формасы – к‰ндізгі, жалпы орта білім беру негізінде

Оќуѓа т‰скен жылы-2005
Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПЄННІЊ ТАЌЫРЫПТЫЌ ЖОСПАРЫ

р/сТаќырыптардыњ атауы

Саѓаттар саны

Дєр.

Тєж.

Зерт.

С¤Ж

1

2

3

4

5

6

7 семестр

1

Агроөнеркєсіптік кешен

2

АӨК-тегі нарыќ. Шаруашылыќты жүргізудегі нарыќтық механизмніњ экономикалық негіздері

3

Аграрлыќ µндірістіњ жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары

4

Экономикалық тиімдік және ауыл шаруашы-ғыныњ ұдайы µндіріс ж‰ргізу жолдары

5

Нарыќтыќ экономикаѓа өту жағдайындағы экономикалық қалыптастырудыњ негізгі бағыттары

6

Ауыл шаруашылық салаларыныњ экономикасы

7

Аграрлыќ менеджменттіњ мєні жєне даму ќаѓидалары

8

Басқару функциялары

9

Менеджменттегі байланыстырушы үрдістер

10

Топтыќ динамика жєне жетекшілік

11

Зоотехникалыќ ұйымдар жұмысыныњ тиімділігін қамтамасыз ету

12

Аграрлық маркетингті басқару
Ќорытынды семестр 7

8 семестр

13

Зоотехинкалыќ ќызметтер нарыѓын сегменттеу

14

Тауар дайындау және аграрлық маркетингтегі баға белгілеу мәселелері

15

Зоотехиикалық қызметтер және µнімдерді µткізу стратегиясы

16

Халыќаралық маркетинг және қоғам

17

Агробизнесті ұйымдастырудыњ ѓылыми негіздері

18

Єрт‰рлі меншіктегі АӨК кєсіпорындарының экономикалық негіздері

19

¤сімдік шаруашылыѓында бизнесті ұйымдастыру

20

Астық өндіруді ұйымдастыру

21

Мал шаруашылығы салаларын ұйымдастырудың жалпы мәселелері

22

М‰йізді ірі ќара мал шаруашылығының ұйымдастыру

23

Ќой және құс шаруашылықтарын ұйымдастыру


24

Агробизнесті жоспарлау және аграрлық нарық
Ќорытынды семестр 8
Барлыѓы


1.6.2 «Экономика жєне менеджмент» пєнінен 050802 «Зоотехния» мамандыѓына арналѓан пєнніњ таќырыптыќ жоспары

Оќу формасы – сырттай, жалпы орта білім беру негізінде

Оќуѓа т‰скен жылы-2005
Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПЄННІЊ ТАЌЫРЫПТЫЌ ЖОСПАРЫ

р/сТаќырыптардыњ атауы

Саѓаттар саны

Дєр.

Тєж.

Зерт.

С¤Ж

1

2

3

4

5

6

9 семестр

1

Агроөнеркєсіптік кешен

2

АӨК-тегі нарыќ. Шаруашылыќты жүргізудегі нарыќтық механизмніњ экономикалық негіздері

3

Аграрлыќ µндірістіњ жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары

4

Экономикалық тиімдік және ауыл шаруашы-ғыныњ ұдайы µндіріс ж‰ргізу жолдары

5

Нарыќтыќ экономикаѓа өту жағдайындағы экономикалық қалыптастырудыњ негізгі бағыттары

6

Ауыл шаруашылық салаларыныњ экономикасы

7

Аграрлыќ менеджменттіњ мєні жєне даму ќаѓидалары

8

Басқару функциялары

9

Менеджменттегі байланыстырушы үрдістер

10

Топтыќ динамика жєне жетекшілік

11

Зоотехникалыќ ұйымдар жұмысыныњ тиімділігін қамтамасыз ету

12

Аграрлық маркетингті басқару
Ќорытынды семестр 7

10 семестр

13

Зоотехинкалыќ ќызметтер нарыѓын сегменттеу

14

Тауар дайындау және аграрлық маркетингтегі баға белгілеу мәселелері

15

Зоотехиикалық қызметтер және µнімдерді µткізу стратегиясы

16

Халыќаралық маркетинг және қоғам

17

Агробизнесті ұйымдастырудыњ ѓылыми негіздері

18

Єрт‰рлі меншіктегі АӨК кєсіпорындарының экономикалық негіздері

19

¤сімдік шаруашылыѓында бизнесті ұйымдастыру

20

Астық өндіруді ұйымдастыру

21

Мал шаруашылығы салаларын ұйымдастырудың жалпы мәселелері

22

М‰йізді ірі ќара мал шаруашылығының ұйымдастыру

23

Ќой және құс шаруашылықтарын ұйымдастыру


24

Агробизнесті жоспарлау және аграрлық нарық
Ќорытынды семестр 8
Барлыѓы2 Кустыњ компоненттері
2.1 Тєжірибелік сабаќтардыњ тізімі
Таќырып 3 Аграрлыќ µндірістіњ жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары

Берілген жер ресурстарының ќ±рамы, жер ресурстарыныњ жер иелері мен жер пайдаланушыларға бөлінуі деректер негізі бойынша ауыл шаруашылық жерлерініњ ќ±рылымын есептеу.
Таќырып 4 Экономикалық тиімдік және ауыл шаруашыѓыныњ ұдайы µндіріс ж‰ргізу жолдары

Берілген негізгі және айналым капиталыныњ ќ±рылымы мен ќ±рамыныњ деректер негізі бойынша негізгі және айналым капиталмен пайдаланудың экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу.
Таќырып 6 Ауыл шаруашылық салаларыныњ экономикасы
  1   2   3

Похожие:

Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconДокторантура специальности, реализуемые в докторантуре
«Экономика и управление народным хозяйством» (региональная экономика, экономика труда, экономика предпринимательства, маркетинг,...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconУчебная программа для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»
«Менеджмент», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 04 «Финансы и кредит»
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconПрактикалыќ сабаќтарѓа арналѓан єдістемелік ±сыныс Таќырып: Аралас, минералды дистрофиялар. Пєн: ра 2208 «Патологиялыќ анатомия»
Маќсаты: морфологиялыќ нышандарѓа с‰йене отырып, хромопротеидтер, нуклеопротеидтер жєне минералдардыњ себептерін, морфогенезін, аќыры...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconСтуденттердіњ µз бетінше атќаратын ж±мысына арналѓан єдістемелік н±сќау Таќырып: житс. Аив-инфекция. Пєн: ра 2208 «Патологиялыќ анатомия»
Маќсаты: аив- инфекциясыныњ этиологиясын, патогенезін, патологиялыќ анатомиясын жєне морфологиялыќ бейнесін оќытып мењгерту
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік – техникалық академиясы
Пәннің студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы (Силлабус) типтік бағдарламасының негізінде жасалынды, жоғарғы оқу орындары мен мамандығықтарына...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconКафедра менеджмент и маркетинг
Впо, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" : рекомендован уполномоченным учреждением Министерства образования...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconУчебная программа (Syllabus) Дисциплина: Менеджмент Специальность 5В 050600
Специальность – 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Учёт и аудит», 5В050900 «Финансы», 5В051100 «Маркетинг»
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconПрограмма по отдельным темам, перечень вопросов для подготовки к экзамену и список рекомендуемой литературы
Менеджмент“ (учебная программа ”Менеджмент“ рег. № Е. 226/тип., утв. 12. 05. 2010г.), ”Экономика организации (предприятия)“ (учебная...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» icon1. Қазіргі таңдағы экономика қалай аталады ?
«Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг» пәні бойынша, 051101 – «Мейірбике ici» мамандығы үшін студенттерге арналған...
Студенттерге арналѓан баѓдарлама «Экономика жєне менеджмент» iconПрактикалыќ сабаќтарѓа арналѓан єдістемелік ±сыныс Таќырып: Паренхималыќ, стромалыќ-тамырлыќ дистрофиялар. Пєн: ра 2208 «Патологиялыќ анатомия»
Маќсаты: Морфологиялыќ бейнесіне с‰йене отырып паренхималыќ, стромалыќ-тамырлыќ дистрофиялар жєне олардыњ себептерін, морфогенезін,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница