Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
страница1/5
Дата конвертации13.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің

«Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті»

Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының

ЖАРҒЫСЫ

Қарағанды қ. -2002

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қарағанды
мемлекеттік техникалық университеті» (бүдан әрі - Университет) республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 8
желтоқсандағы № 1879 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігігінің
мекемелерін қайта қүру туралы» қаулысына сәйкес қүрылды.

2. Университетке қатысты республикалық мемлекеттік меншік қүқығының
функциясын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті (бүдан әрі - Комитет) орындайды.

 1. Университетті мемлекеттік басқару органы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бүдан әрі - Министрлік) болып табылады.

 2. . Өзінің қызметінде Университет Қазақстан Республикасының Коституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматық кодексін, Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 7 маусымдағы № 389-1 «Білім туралы» заңын, заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2335 «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» жарлығы, өзге де нормативтік қүқықтық актілерді, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

2. Университеттің заңды мәртебесі, атауы және орналасқан жері

5. Университет республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның
үйымдастыру-қүқықтық нысанындағы заңды түлға болып табылады, жеке балансы,
банктерде шоттары сондай-ақ валюталық, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
Елтаңбаның бейнесі бар мөрі, өзі атауы бар фирмалық бланкілері, мөрлері,
мөртабандары және басқа ресми атрибуттары бар.

 1. Университет мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап күрылған болып есептеледі және заңды түлға күқығын алады.

 2. Университет Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес филиалдар мен өкілеттіктер аша алады.

 3. Университеттің толық атауы:

мемлекеттік тілде - «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны;

қысқаша атауы - мемлекеттік тілде - «Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті» РМҚК;

орыс тілінде - Республиканское государственное казенное предприятие «Карагандинский государственный технический университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан»;

қысқаша атауы - орыс тілінде - РГКП «Карагандинский государственный технический университет».

9. Университеттің орналасқан жері - 470075, Қазақстан Республикасы, Қарағанды
қаласы, Бейбітшілік саябағы, 56.

3. Университет қызметінің мәні мен мақсаты және басым міндеттері мен функциялары

10. Университет мәні мен мақсаты - үлттық және адамзаттық қүндылықтар,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шындауға бағытталған кәсіби білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау.

11. Білім беру жүйесінің міндеттері:

1) еңбек рыногында бәсекелесуге қабілетті білікті жүмысшылар мен мамандар
даярлау, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

2) жүмыстан босатылған қызметкерлерді және жүмыспен қамтылмаған
халықты қайта оқыту жзне қайта даярлау;

3) жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту,
адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру;

4) азаматтық пен елжандылыққа, өз Отаны - Қазақстан Республикасына
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді қүрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге,
Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге
тәрбиелеу;

 1. әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен республикасының басқа халықтарының тарихын, әдет-ғүрпы мен дәстүрлерін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру;

 2. іргелі қолданбалы ғылыми зерттулерлерді жүзеге асыру, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық әлемдік коммуникациялық желілерге шығу.

12. Қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін Университет мынадай
функцияларды орындайды:

 1. мемлекеттік жалпы білім стандартына сәйкес экономика және түрлі әлеуметтік салалар үшін жоғары білікті мамандар даярлау;

 2. біліктілігі жоғары ғылыми және педагог кадрларды аспирантура, доктарантурада даярлау;

 3. іргелі қолданбалы ғылыми зерттулер мен тәжірибе-конструкторлық жүмыстарды, сондай-ақ білімнің барлық салалары бойынша бойынша әдістемелік зерттеулерді жүргізу және үйымдастыру;
 1. кәсіптік біліктілікті көтеру және түрлі саладағы мамандарды қайта даярлау;

 2. мәдени-ағарту қызметі, Қазақстан халықтары мәдениетінің бірін-бірі байыту процесіне қатысу, ғылыми білімді насихаттау және тарату;

 3. полиграфия өнімдерін, оқу-әдістемелік қүралдарды, жаңа технология мен ғылыми талдамаларды шығару және тарату;

 4. дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық шаралар үйымдастырып өткізу, спорт секцияларын қүру;
 1. Тиісті лицензия болған кезде жалпы орта, бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік білім бағдарламалары жүзеге асырылады.

 2. Университет осы Жарғыда бекітілген оның мақсатына жауап бермейтін қызметті жүзеге асыруға, мәмілелер жасауға қүқығы жоқ.

15. Университет мемлекет тапсырысын орындауға міндетті.

16. Мемлекет тапсырысы Университетке Министрлік арқылы қолданыстағы
заңнамаларда көрсетілген тәртіппен жеткізіледі.

4. Университеті басқару

17. Университеті Министрлік мынадай өкілеттіктері бар:

1) Университет қызметінің басым бағыттарын анықтайды;

 1. Университеттің шаруашылық қызметінің ағымдағы және перспективалық жоспарларын, оның ішінде жоспарлы қаржы көрсеткіштерін қарайды және бекітеді, оларды беру мерзімділігі мен тәртібін анықтайды.

 2. тиісті есептілікті Комитетке олар белгілеген мерзімде бере отырып, Университетің қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалуын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;

 3. Университет Ректорын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады және Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тәртіппен оны аттестациядан өткізеді;

5) Университет мүлкінің мақсатқа сай пайдаланылуын және сақталуын
бақылауды жүзеге асырады;

 1. мемлекеттік тапсырысты бөле отырып, Университетің сметасын бекітеді;

 2. Университеттің еңбекақы қорын белгілейді;

 3. Қазақстан Республикасының заңдарымен оның қүзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді.

18. Университет органы Министрлікке есеп беретін Ректор болып табылады.

 1. Ректор Университет іс жағдайына Министрлік алдында дербес жауап береді.

 2. Ректор дербес басшылық принциптерінде әрекет етеді және Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Жарғыда анықталатын өзінің қүзыретіне сәйкес Университет қызметінің барлық мәселелерін дербес шешеді.

21. Университет Ректоры өзінің қүзыреті шегінде:

 1. сенімхатсыз Университеттің атынан әрекет етеді;

 2. барлық үйымдарда Университеттің мүдделерін білдіреді;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасы белгіленген және осы Жарғының
шегінде Университет мүлкіне билік етеді;

4) Университеттің басқару қүрамын, штаттық кестесін, лауазымдық
міндеттерді бөлуді бекітеді;

 1. шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;

 2. сенімхаттар береді;

 3. банктық шоттар ашады;

 4. еңбек заңдарына сәйкес Университет қызметкерлерін жүмысқа қабылдайды және босатады, оларды көтермелеу шараларын қолданады және оларға жаза қолданады;

 5. Университеттің барлық қызметкерлері үшін міндетті бүйрықтар шығарады және нүсқаулар береді;

10) белгіленген тәртіпте Министрліктің келісімімен Университеттің
филиалдарын және өкілеттіктерін ашады;

11) Министрліктің келісімімен проректорларды, аға бухгалтерін, филиалрдары
мен өкілдіктерінің директорларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

12) проректорлардың және Университеттің өзге басшы қызметкерлерінің
лауазымдық міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
13) Университеттің филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;

14) Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Жарғымен оған
жүктелген өзге де міндеттерді орындайды.

22. Ректордың орынбасарлары өздерінің күзыреті шегінде Университеттің
атынан әрекет етеді, оны мемлекеттік органдар мен басқа үйымдарда білдіреді,
сенімхатсыз шаруашылық операцияларын жасайды және шарттар жасасады, сондай-
ақ Университеттің қызметкерлеріне сенімхат бере алады.

Университеттің лауазымды түлғаларының өкілеттіктері Университеттің Ректоры бекітетін лауазымдық нүсқаулықтарда анықталады.

23. Алқалық басқару органы қүрамына Ректор, проректорлар, жеке бөлімдер
басшылары, оқытушылар мен студенттер кіретін Ғылыми кеңес болып табылады.
Ғылыми кеңестің құрамын Ректор бекітеді.

Ғылыми кеңестің төрағасы Ректор болып табылады.

 1. Университет қызметінің негізгі бағыттарын, ғылыми-зерттеу және тәжірибе жұмыстарының ұзақ мерзімді және жылдық жоспарын, басшылардың жоспары мен есептерін, Министрлік құзыретіне енбейтін Университет қызметінің басқа маңызды мәселелерін қарайды.

 2. Ғылыми кеңес егерде жиналысқа оның мүшелерінің 2/3- катысатын болса, онда ол шешім қабылдауға қүқылы.

Ғылыми кеңестің шешімі Ғылыми кеңес мүшелерінің басым көпшілігінің ашық дауыс беруімен қабылданады.

Ғылыми кеңес мүшелерінің шешімі бойынша жекелеген мәселелері бойынша жабық дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін

Ректор Ғылыми кеңес шешімімен келіспеген жағдайда мәселе Министрліктің қарауына жіберіледі.

5. Университет мүлкі

 1. Университет мүлкін негізгі және айналыс қүралдары, сондай-ақ қүндылықтар қүрайды, олардың күны кәсіпорынның дербес балансында көрсетіледі.

 2. Университеттің мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар (үлестер, жарналар) оның ішінде Университет қызметкерлерінің арасында бөлініп берілмейді.

28. Университеттің мүлкі

 1. меншік иесі жедел басқаруға берген мүліктің;

 2. жеке қызметінің нәтижесінде Университет алған мүліктің (ақша кірістерін қоса алғанда);

 3. Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге көздердің есебінен қалыптастырылады.
 1. Университеттің жедел басқару қүқығында бекітілген мүлікті, сондай-ақ оған тиесілі акцияларды сатуға және оларға қатысты сыйға тарту мәмілесін жасасуға қүқығы жоқ.

 2. Университетке бекітілген мүліктің иесі егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе оны алуға және не өзінің қалауы бойынша өзі қүрған басқа заңды түлғалардың арасында қайта бөлуге қүқығы бар.


Жедел басқару күқығындағы мүлікті алу туралы шешімде Комитет кейіннен баланстан шығара отырып, алынған мүлікті үстау және оның сақталуын қамтамасыз ету мерзімдерін Университетке белгілеуге қүқығы бар.

31. Университет осы Жарғының 29-бабында көрсетілген жағдайлары
қоспағанда, Комитеттің жазбаша рүқсатымен ғана бекітілген мүлікті және жеке
меншік шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған қаражаттың есебінен сатып
алынған мүлікті иеліктен айыруға немесе өзге тәсілмен иелік етуге қүқығы бар.

32. Университет сатып алу-сату, айырбас, сыйға тарту немесе өзге мәміленің
негізінде мемлекеттік басқару органының жазбаша рүқсатынсыз негізгі қүралдарға
жататын мүлікті сатуға күқығы жоқ.

6. Университеттің қүрылымдық бөлімшелері

 1. Бірыңғай оқу-тәрбие-ғылыми-өндірістік кешен ретінде жүмыс істейтін Университет күрамына заңды түлғалық емес Университет күрылымдық бірліктері мәртебесі бар институттар, факультеттер, кафедралар, білімдік-кәсіптік бағдарламаларын іс-жүзіне асыратын; ғылыми-зерттеу институттар, ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу лабороториялары, кітапхана, баспа, филиалдар мен өкілеттіктер және басқа да бөлімшелер кіреді.

 2. Институттар, факультеттер оқу-ғылыми-әдістемелік және әкімшілік, тиісті оқу жоспарлары мен бағдарламаларды жасайтын әрі жүзеге асыратын, сондай-ақ білім беру бағдарламасын жүзеге асыруға қажетті жағдай туғызатын кафедраларды, оқу лабараторияларын, өзге де күрылымдарды біріктіретін негізгі күрылымдық бөлімшелер болып табылады.

35. Жалпыуниверситеттік ғылыми бағдарламаны орындауға қатысатын
ғылыми-зерттеу институтттары, ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу
лабараториялары негізгі ғылыми бөлімшесі болып табылады.

Университеттің ғылыми іс-әрекетінің негізгі бағыттарын Университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді және Министртлік бекіткен ғылыми бағыттар мен мақсаттарды бағдарламаларға сәйкес ғылыми-зерттеу бөлімшелері жүргізеді.

 1. Университеттің күрылымдық бөлімшелер басшыларының күзыретін және олардың қызметтік жауапкершілігін Университет ректоры белгілейді.

 2. Университеттің институттарында, факультеттерінде басқарудың сайлаулы коллегиялық органдары (Факультет кеңесі) кеңестер күрылады. Кеңес күрамына бөлімше басшылары, оқытушылар мен институт (факультет) студенттер, Университеттің басқа да қүрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері кіреді. Кеңес Университет Кеңесі қабылдаған және Ректор Университеті бекіткен Ережеге сәйкес жүмыс жасайды. Кеңестің төрағасы институт директоры (факультет деканы) боп табылады.

 3. кафедра институттағы (факультеттегі) бір немесе бірнеше тектес пәндер бойынша оқу және ғылыми-зерттеу жүмысын, студенттер арасында тәрбие жүмысын атқаратын, сондай-ақ ғылыми-педагогикалық қадрларды әзірлеу және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын негізгі күрылым болып табылады.

Кафедраның профилімен және оның мамандарды даярлаудағы ролімен анықталатын қүрылымы мен штатын Университет ректоры бекітеді.
Кафедра штаты нормативті оқу жүктемесі негізінде оқу жүктемесін жоспарлау туралы қазіргі ереже бойынша анықталады.

 1. Кафедра өз қызметін оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие және басқа жүмыс түрлерін қамтитын жылдық жоспарға сай жүзеге асырады.

 2. Кафедра қызметі мәселелерін талқылау, осыган сәйкес шешім қабылдау үшін, айына бір реттен кем емес, кафедра мәжілісі өткізіледі, оган профессорлық -оқытушылар қүрамы қатысады.

Кафедра мәжілісіне басқа үйымдардың, деканаттың (факультет деканаты), басқа кафедралардың өкілдері шақырылуы мүмкін.

41. Кафедра, ректор бекіткен Университет іс қагаздарын жүргізу туралы
Нүсқауына сәйкес, өз қызметінің қүжаттамасын жүргізеді.

42. Университет қүрамына Университеттің оқу және ғылыми қызметін
қамтамасыз етуге бағытталған кітапхана кіреді. Қітапхананың қызметі Университет
ректоры бекітілген Ережемен реттеліп отырады.

43. Кітапхана Университет қызметінің мамандық саласы бойынша отандық
және шетелдік ғылыми және оқу әдебиетін жасақтайды, ғылыми мен мәдениет
қайраткерлерінің сирек кітаптарын, қолжазбаларын, архифтері мен Университетте
қорғалған диссертацияларды Университет басылымдарын жинап, сақтап отырады.

44. Кітапхана қызметінің мәселелерін қүрамына педагог және ғылыми
қызметкерлер, кітапхана өкілдері кіретін және Университет ректоры немесе
проректоры басшылық жасайтын кітапхана кеңесі шешіп отырады.

Кітапхана кеңесінің қүрамын Университет ректоры бекітеді.

 1. Университет күрамына баспа кіреді қызметі ең алдымен оқулықтар, оқу қүралдарын, монографиялар мен ғылыми еңбектер жинақтарын шығаруға бағытталған.

 2. Ректор Университеті бүкіл баспа қызметін үйлестіріп отыру, оқу, ғылыми, әдістемелік және басқа да әдебиеттердің жоспарын белгілеу, басылымдарға деген қажеттілікті зерделеп отыру мақсатында Университет ректоры немесе проректоры басшылық жасайтын Университеттің редакциялық-баспа кеңесінің қүрамын бекітеді. Университетің редакциялық-баспа кеңесінің жүмыс реті ректор бекіткен арнаулы Ереже бойынша белгіленеді.

47. Оқу, факультеттер, ғылыми-зерттеу және басқа да Университеттің
қүрылымдық бөлімшелері ректор бекіткен Ережелер негізінде әрекет етеді, және өз
қүзіреті шегінде шешім шығаруға қүқылы. Қүрылымдық бөлімшелер жөніндегі
ережелер осы Жарғыға қарама-қайшы келе алмайды.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің icon21 қараша 11 3 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жауапты хатшысы Б. С. Әбдірәсіловтің Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
Талапкерлерді кешенді тестілеуді ұйымдастыру мен өткізудің және білім беру гранттарын тағайындау бойынша жұмыстары ұйымдастыру нұсқаулықтарын...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы қҰҚЫҚтану негіздері
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дүние жүзі тарихы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дүние жүзі тарихы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы химия оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дүние жүзі тарихы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы қазақ Әдебиеті оқу бағдарламаcы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы қазақ Әдебиеті оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница