Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д
Скачать 55.01 Kb.
НазваниеПрави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д
Дата конвертации15.01.2013
Размер55.01 Kb.
ТипДокументы
Производството е образувано въз основа на подадена искова молба от Американски университет в България, представлявано от президента на университета Д. Х., регистрирано с решение на Окръжен съд Благоевград, постановено по фирмено дело № 11/1991 г. със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. “Георги Измирлиев – Македончето” № 1 против В. П. Ч., ЕГН с правно основание чл. 240 ал.1 и ал.2 от ЗЗД. Цената на предявения иск по чл. 240 ал.1 от ЗЗД е на стойност 1 314,49 щатски долара, представляваща главница, а цената на иска по чл. 240 ал.2 от ЗЗД е на стойност 1 885,80 щатски долара представляваща договорна лихва. В исковата молба се твърди, че между страните има сключени четири договора за частично финансиране на разходите за следване в АУБ, които са консолидирани от договор за наем, сключен на 25.06.2001 г. за частично покриване на разходите по обучение в АУБ. По цитирания договор ответницата дължи на АУБ главница в размер на 1 314,49 щ.д. и договорна лихва от 6%, чиято стойност възлиза на 1 885,80 щ.д. Общо дължимата сума възлиза на 3 200, 29 щ.д. Срокът за погасяване на задължението по договора е 15 години, считано от датата на първото плащане, което е дължимо на 30.11.2001 г. Ч. е завършила следването си в университета през м. май 2001 г. Многократно са й отправяни покани да започне плащане на дължимите от нея суми по главницата и лихвите, които тя е погасила частично и от сумата от 4 800 щ.д. дължимия от ответницата остатък е 3 200, 29 щ.д. от които 1 314,49 щ.д. - главница и 1 885, 80 щ.д. – лихва.

Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на АУБ сумата от 3 200,29 щ.д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25.06.2001 г., от които 1 314,49 щ.д., представляващи главница и 1 885,80 щ.д. договорна лихва върху неизплатената главница, считано от 25.06.2001 г. до 16.06.2008 г., ведно със законната лихва върху дължимата главница от 1 314,49 щ.д., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и да бъдат присъдени сторените по делото разноски. Прилагат се като доказателства: Договор за консолидиран студентски заем от 25.06.2001 г., счетоводна справка от АУБ, Договор за студентски заем от 27.10.1997 г., Договор за студентски заем от 27.05.1998 г., Договор за студентски заем от 25.07.1999 г., Договор за студентски заем от 28.07.2000 г., Удостоверение № 991/01.07.2008 г., финансова справка от АУБ към 16.06.2008 г. Прави се искане за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, изпълнима от вещо лице счетоводител, което след като се запознае с материалите по делото и извърши справка в счетоводството на ищеца да отговори на въпросите поставени в исковата молба.

С разпореждане № 4740 от 10.10.2008 година, съдия – докладчикът след като е извършил проверка за редовност на исковата молба, в съответствие с чл.131 от ГПК е постановил препис от исковата молба и доказателствата към нея да се изпратят на ответниka, с указание, че в едномесечен срок, може да подаде писмен отговор, отговарящ на изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК.

Видно от материалите по делото в указания на ответника едномесечен срок /от получаване на молбата и доказателствата към нея/ е депозиран отговор по заявената искова претенция. На 06.01.2009 г. е постъпил писмен отговор от ответницата В. П. Ч., с който същата оспорва предявения иск по основание и размер. На основание чл. 193 ал. 1 от ГПК оспорва истинността на договора за консолидиран студентски заем от 25.06.2001 г., тъй като твърди, че екземпляр от въпросния договор не й е връчен и не си спомня при завършването си да е подписвала такъв договор. Твърди, че е подписала четири броя договори за отпускане на кредит за частично покриване на разходите за учебна такса. Твърди, че в договора от 1997 г. плана за опрощаване и пакета за частична финансова помощ 1997 – 1998 г. е отразено условието, че на завършили студенти, които живеят в родината си или други одобрени страни от Източна Европа ще им бъде опростена огромна част от месечните плащания. Освен това ответницата Ч. прави възражение за изтекла погасителна давност, както за претендираната главница, така и за лихвите на основание чл. 110 и чл. 111 б”в” пр.2 и пр.3 от ЗЗД. Твърди, че до настоящият момент не й е връчвано уведомление по чл. 99 ал.3 от ЗЗД за извършена цесия към трето лице и такова обстоятелство в исковата молба не се твърди, въпреки, че във втората част от 2007 г. лица представящи се като служители на “Кредитреформ” започнали да настояват ответницата да започне плащанията по първите договори,сключени с АУБ. В отговора си ответницата прави искане за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане. На основание чл. 190 ГПК се прави искане ищцовата страна да бъде задължена да представи оригиналите на процесния договор на български и английски език, както и да представи Плана за опрощаване и Пакета за частична финансова помощ за 1997-1998г., представляващи общи условия за отпускане на кредита и неразделна част от договора. Твърди се че представения договор е нищожен, поради липса на предмет, както и че не може посфактум да се правят едностранно промени в условията и реда на отпускане на заема, нито в сроковете и условията на връщане.

В изпълнение на правомощията си по чл.140 ГПК, съдът, прецени че депозираната искова молба е редовна, като предявените с нея искове са допустими, поради което същата следва да бъде внесена за разглеждане в открито съдебно заседание.

Приложените към искова молба заверени копия от писмени доказателства са относими, необходими и допустими по делото, поради което съдът следва да се произнесе по тяхното допускане. Съдът намира за допустимо, необходимо и относимо, исканото от ищцовата страна допускане и назначаване на съдебно счетоводна експертиза, поради което такава следва да бъде назначена.

Проект за доклад по делото:

1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права – ищецът твърди, ответника дължи сума в размер на 3 200.29 щ.долара дължими по договор за консолидиран студентски заем от 25.06.2001г.;

2. Правна квалификация на правата, претендирани от ищеца – чл. 240, ал 1 и ал. 2 от Закона за задълженията и договорите;

3. Кои права и кои обстоятелства се признават – засега няма такива;

4. Кои обстоятелства не се нуждаят от доказване – за сега няма такива;

5. Как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти – всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения ( чл. 154,ал.1 ГПК ).

Страните следва да бъдат напътени към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Предвид горното, и на основание чл.140, ал.1 и 3 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
НАСРОЧВА открито заседание по делото на 24.02.2009г. от 10.30ч., за която дата и час да се призоват страните и вещото лице /след внасяне на депозит/.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото заверените копия от следните документи, приложени към исковата молба, а именно: Договор за консолидиран студентски заем от 25.06.2001 г., счетоводна справка от АУБ, Договор за студентски заем от 27.10.1997 г., Договор за студентски заем от 27.05.1998 г., Договор за студентски заем от 25.07.1999 г., Договор за студентски заем от 28.07.2000 г., Удостоверение № 991/01.07.2008 г., финансова справка от АУБ към 16.06.2008 г.

На основание чл.195, ал.1 от ГПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, изпълнима от вещото лице С. Т., която след като се запознае с представените по делото писмени доказателства и направи справка в счетоводството на ищеца да даде отговор на въпросите поставени в исковата молба.

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице да изготви и представи експертизата в пет дневен срок преди датата на съдебното заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 100 /сто/ лв., вносим от ищцовата страна в 5 -дневен срок от получаване на настоящото определение.

След внасяне на депозита да се уведоми вещото лице за възложените му задачи, като същото бъде призовано за датата на съдебното заседание.

ЗАДЪЛЖАВА ищцовата страна да представи оригиналите на процесния договор на български и английски език, както и да представи Плана за опрощаване и Пакета за частична финансова помощ за 1997-1998г., представляващи общи условия за отпускане на кредита и неразделна част от договора.

Дава възможност на страните да ангажират допълнителни гласни и писмени доказателства с оглед защитните си тези по исковата претенция.

НАПЪТВА страните по делото към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.
Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................

Похожие:

Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconИска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д
Твърди се, че многократно са отправяни покани до ответникът да започне плащане на дължимите от него суми по договора от 27. 10. 1997г...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconПравно основание чл. 38,ал.ІV и чл. 542 и сл от гпк
Подадена е молба от А. Ю. М.,Егн от с. Б.,общ. Г. Д.,обл. Б. с искане да бъде признато за установено по отношение на О. Р.,че молителката...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconЗаем и кредит § Заем Статья 807. Договор займа
Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconЧаст IV речник на използваните термини
За онези, които нямат склонност към технологиите или които имат ограничен опит в използването на социални мрежи и икт за професионално...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconCurse ov Dialect автобиография
Събитието ще открият Pumpkin Temp които ще ви потготвят за лудницата. Концептуален водещ отново е Caшо Трола. Мястото е клуб "Тoucan"(студентски...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconБ. А. от с. Ч., обл. Б, У. „Х. С. ХХ, за оспорване на бащинство. Ищецът твърди, че на 04. 06. 200 г сключил граждански брак с М. М. М. и по време на бракът им се родили две деца- б. Р. Б. с Егн ХХХХХХХХХ и К. Р. Б. с Егн *. С решение
К. Р. Б. с Егн и не произхожда от него, тъй като не е могло да бъде заченато от него, като промяната бъде отразена в акта за раждане...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Окръжен съд -благоевград, еик представлява­но от управителя А. В. Г., Егн *. Посочена е цена на иска в размер на 30 900,59 лева,...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Б. против М. М. К. от гр. Г. Д., ул. Д., Б., ап., оБ. Б., с която се иска ответника да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconДоговор займа
По настоящему Договору Заимодавец предоставляет заем (передает в собственность Заемщику денежные средства) в размере рублей (далее...
Прави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д iconДоговор займа
По настоящему Договору Займодавец предоставляет заем (передает в собственность Заемщику денежные средства) в размере рублей (далее...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница