Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д
Скачать 63.34 Kb.
НазваниеИска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д
Дата конвертации15.01.2013
Размер63.34 Kb.
ТипДокументы
Производството е образувано въз основа на подадена искова молба от Сдружение с нестопанска цел с наименование "Американски университет в България", представлявано от президента на университета Дейвид Хюуайлър, регистрирано с решение на Окръжен съд Благоевград, постановено по фирмено дело № 11/1991 г. със седалище и адрес на управление Благоевград, пл. “Георги Измирлиев – Македончето” № 1 против Д. А. Р., ЕГН... с адрес по месторабота:"Авенди" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.С., Търговски център Европа, сграда 2, етаж 2, с правно основание чл. 240 ал.1 и ал.2 от ЗЗД. Цената на предявения иск по чл. 240 ал.1 от ЗЗД е на стойност 111,37 щатски долара, представляваща главница, а цената на иска по чл. 240 ал.2 от ЗЗД е на стойност 178,63 щатски долара представляваща договорна лихва. В исковата молба се твърди, че между страните има сключени четири договора за частично финансиране на разходите за следване в АУБ. По договор от 21.10.1997г. се сочи, че ответникът дължи на АУБ главница в размер на 111,37 щ.д. и договорна лихва чиято стойност възлиза на 178,63 щ.д. Общо дължимата сума възлиза на 290 щ.д. Срокът за погасяване на задължението по договора е 15 години, считано от датата на първото плащане, което е дължимо на 30.10.2000 г. като ответникът е завършил следването си в университета през м. май 2000 г. Твърди се, че многократно са отправяни покани до ответникът да започне плащане на дължимите от него суми по договора от 27.10.1997г. за главницата и лихвите общо в размер на 290 щ.д..

Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с ЕГН .... да бъде осъден да заплати на АУБ сумата от 290 щ.д. дължима по договор за заем, сключен на 21.10.2007 г., от които 111,37 щ.д., представляващи главница и 178,63 щ.д. договорна лихва върху неизплатената главница, считано от 21.10.1997г. до 16.06.2008 г., ведно със законната лихва върху дължимата главница от 111,37 щ.д., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и да бъдат присъдени сторените по делото разноски. Приложени са като доказателства: Договор за студентски заем от 27.10.1997 г., счетоводна справка от АУБ, Удостоверение № 989/01.07.2008 г. Направено е искане за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, изпълнима от вещо лице счетоводител, което след като се запознае с материалите по делото и извърши справка в счетоводството на ищеца да отговори на въпросите поставени в исковата молба.

С резолюция на съдията докладчик от 09.10.2008г. след като е извършена проверка за редовност на исковата молба, в съответствие с чл.131 от ГПК е постановено препис от исковата молба и доказателствата към нея да се изпратят на ответниka, с указание, че в едномесечен срок, може да подаде писмен отговор, отговарящ на изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК.

Видно от материалите по делото в указания на ответника едномесечен срок /от получаване на молбата и доказателствата към нея/ е депозиран отговор по заявената искова претенция. В същия на първо място се сочи, че производството по делото е образувано по обективно съединени искове, които са недопустими, тъй като съгласно националното законодателство, което е приложимо в случая чл.240 от ЗЗД във връзка с чл.110 и сл. от зЗД с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Другият срок се сочи, че не е предвиден в закона, а в съглашението, като се твърди, че според чл.113, от ЗЗД "недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове". Предвид изложеното се иска производството по делото да бъде прекратено, поради изтичане на погасителната давност. На следващо място се оспорва предявения иск като неоснователен, тъй като сумата по договора от 21.10.1997г. е изплатена и в отношенията възникнали между страните се прилага изключващата клауза на чл.9 от договора.

В отговора се оспорват фактическите обстоятелства изложени в исковата молба. Направено е възражение за прихващане на 290 щ.д. представляващи сумата на възможния опростен заемен дълг на АУБ към ответника по договор от 21.10.1997г. Сочи се, че ответникът е извършвал плащания към АУБ, които следва да се определят за извършени по договор от 21.10.1997г., тъй като се прилага правилото, че при едновременна изискуемост се погасява най-старото задължение чл.76, ал.1 от ЗЗД. плащанията на ответника към АУБ са погасили задължението по най-стария договор, а след това задълженията по останалите три договора. Твърди се, че ответникът не е завършил на посочената в исковата молба дата, а на 30.05.2001г.

На основание чл.193 от ГПК е направено искане да бъде открито производство по оспорване на верността на представената от АУБ счетоводна справка.

Представени са писмени доказателства към отговора, които се иска да бъдат приети по делото. На основание чл. 190 ГПК е направено искане ищцовата страна да бъде задължена да представи в превод на български инвестиционен бюлетин от 1997г. на Ауб, съдържащ финансовите условия за 1997/1998г. за установяване на финансовите условия по т.9 от договора, план за опрощаване на АУБ приет едностранно от същия, представляващ неразделна част от договора.

Иска се на основание чл.195 от ГПК да бъде поставена и допълнителна задача към вещото лице, което след като се запознае с счетоводството на ищеца да отговори: На кои дати и в какъв размер е извършвал студента плащания по договори от 21.10.1997г., 20.05.1998г., 09.07.1999г. и от 27.08.2000г. Посочвал ли е по кой договор извършва плащането? Приложено ли е опростително условие по договори от 21.10.1997г., 20.05.1998г., 09.07.1999г. и от 27.08.00г.? Ако е приложено опростителното условие - кога, по кои договори и в какъв размер?

В изпълнение на правомощията си по чл.140 ГПК, съдът, прецени че депозираната искова молба е редовна, като предявените с нея искове са допустими, поради което същата следва да бъде внесена за разглеждане в открито съдебно заседание.

Приложените към искова молба заверени копия от писмени доказателства са относими, необходими и допустими по делото, поради което съдът следва да се произнесе по тяхното допускане. Съдът намира за допустимо, необходимо и относимо, исканото от ищцовата страна допускане и назначаване на съдебно- счетоводна експертиза, поради което такава следва да бъде назначена, като вещото лице следва да бъде задължено да отговори на въпросите поставени и от ответника в отговора.

Проект за доклад по делото:

1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права – ищецът твърди, че ответника му дължи сума в размер на 111,37 щ.долара дължими по договор за заем от 21.10.1997г., както и договорна лихва в размер на 178,63 щ.д.;

2. Правна квалификация на правата, претендирани от ищеца – чл. 240, ал. 1 и ал. 2 от Закона за задълженията и договорите;

3. Кои права и кои обстоятелства се признават – засега няма такива;

4. Кои обстоятелства не се нуждаят от доказване – за сега няма такива;

5. Как се разпределя доказателствената тежест за подлежащите на доказване факти – всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения ( чл. 154,ал.1 ГПК ).

Страните следва да бъдат напътени към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Предвид горното, и на основание чл.140, ал.1 и 3 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
НАСРОЧВА открито заседание по делото на 09.03.2009г. от 10.30ч., за която дата и час да се призоват страните.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото заверените копия от следните документи, приложени към исковата молба, а именно: Договор за студентски заем от 21.10.1997 г., счетоводна справка от АУБ, Удостоверение № 989/01.07.2008 г., удостоверение № 99/14.11.2008г.
На основание чл.195, ал.1 от ГПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, изпълнима от вещото лице Соня Тахова, която след като се запознае с представените по делото писмени доказателства и направи справка в счетоводството на ищеца да даде отговор въпроса:

1. Какъв е размера на неизплатената главница по договор за студенски заем, сключен на 27.10.1997г. към дата 16.06.2008г.

2.На кои дати и в какъв размер е извършвал студента плащания по договори от 21.10.1997г., 20.05.1998г., 09.07.1999г. и от 27.08.2000г.

3.Посочвал ли е по кой договор извършва плащането?

4.Приложено ли е опростително условие по договори от 21.10.1997г., 20.05.1998г., 09.07.1999г. и от 27.08.00г.? Ако е приложено опростителното условие - кога, по кои договори и в какъв размер?

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице да изготви и представи експертизата в седем дневен срок преди датата на съдебното заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 100 /сто/ лв., вносим от ищцовата и ответната страна по равно в 5 -дневен срок от получаване на настоящото определение.

След внасяне на депозита да се уведоми вещото лице за възложените му задачи, като същото бъде призовано за датата на съдебното заседание.

На основание чл.190 от ГПК ЗАДЪЛЖАВА ищцовата страна да представи в превод на български инвестиционен бюлетин от 1997г. на АУБ, съдържащ финансовите условия по чл.9 от договора, както и да представи Плана за опрощаване на АУБ, приет едностранно от същия, представляващ неразделна част от договора.

На основание чл.193, ал.2 от ГПК, и предвид направено оспорване от страна на ответника на счетоводна справка от АУБ, УКАЗВА на ищцовото дружество, че следва да заяви становището си дали ще се ползва от документа.

Дава възможност на страните да ангажират допълнителни гласни и писмени доказателства с оглед защитните си тези по исковата претенция.

НАПЪТВА страните по делото към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Препис от определението да се изпрати на страните за сведение. Препис от отговора на ответника да се изпрати на ищцовото сдружение за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ

Похожие:

Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconПрави се искане ответницата В. П. Ч. да бъде осъдена да заплати на ауб сумата от 3 200,29 щ д. дължима по договор за консолидиран студентски заем, сключен на 25. 06. 2001 г., от които 1 314,49 щ д
Многократно са й отправяни покани да започне плащане на дължимите от нея суми по главницата и лихвите, които тя е погасила частично...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Окръжен съд -благоевград, еик представлява­но от управителя А. В. Г., Егн *. Посочена е цена на иска в размер на 30 900,59 лева,...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconПроизводството е инициирано по молба на Д. „. П. Г. П., представлявана от
Н. М., Егн: *, в Дом за медико-социални грижи за деца Г. Благоевград, както и се иска от съда, Д. да бъде настанено по реда на чл....
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Б. против М. М. К. от гр. Г. Д., ул. Д., Б., ап., оБ. Б., с която се иска ответника да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconБ. А. от с. Ч., обл. Б, У. „Х. С. ХХ, за оспорване на бащинство. Ищецът твърди, че на 04. 06. 200 г сключил граждански брак с М. М. М. и по време на бракът им се родили две деца- б. Р. Б. с Егн ХХХХХХХХХ и К. Р. Б. с Егн *. С решение
К. Р. Б. с Егн и не произхожда от него, тъй като не е могло да бъде заченато от него, като промяната бъде отразена в акта за раждане...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconПравно основание чл. 38,ал.ІV и чл. 542 и сл от гпк
Подадена е молба от А. Ю. М.,Егн от с. Б.,общ. Г. Д.,обл. Б. с искане да бъде признато за установено по отношение на О. Р.,че молителката...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconРешение №1660/24. 02. 2012 г., постановено по гр д.№1923 по описа за 2011 г на Районен съд Б., в частите, в които съдът е
Образувано е по въззивна жалба от адвокат А. А., като пълномощник на Н. К. В., Егн *, К. Н. В., Егн и Д. Н. В., Егн и тримата с адрес...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconВ ос-благоевград е депозирана им от А. В. А., от гр. С. 1336,ж к."Л.",6-ти микрорайон, ул ,Б.,В.. 4,А. с Егн *. Претенцията е насочена против В. С. А. от гр. С., ул."М."№3
Им от А. В. А., от гр. С. 1336,ж к.”Л.”,6-ти микрорайон, ул,Б.,В а с Егн *. Претенцията е насочена против В. С. А. от гр. С., ул.”М.”№3....
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconЗаем и кредит § Заем Статья 807. Договор займа
Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил...
Иска се от съда ответникът Д. А. Р., с Егн да бъде осъден да заплати на ауб сумата от 290 щ д. дължима по договор за заем, сключен на 21. 10. 2007 г., от които 111,37 щ д., представляващи главница и 178,63 щ д iconЧаст IV речник на използваните термини
За онези, които нямат склонност към технологиите или които имат ограничен опит в използването на социални мрежи и икт за професионално...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница