2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
Скачать 322.92 Kb.
Название2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
страница1/3
Дата конвертации15.01.2013
Размер322.92 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген

2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама

«Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы

ЕРЕЖЕ


  1. Жалпы ережелер


1. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Қазақтелеком» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген.

2. Осы Ережеде «Қазақтелеком» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің Жалпы жиналысының мәртебесі, қызмет ету түрі мен құзырлығы, оның отырыстарын шақырту мен өткізу, соның шешімдерін ресімдеу тәртібі белгіленген.

3. Акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады. Акционерлерінің Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер барлық акционерлер мен Қоғам үшін міндетті сипатқа ие болып табылады.

4. Өзінің қызметінде акционерлерінің Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңдарына, Қоғамның Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне, осы Ережеге, сондай-ақ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілетін Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сүйеніп отырады.


  1. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері


5. Қоғамның акционері өзіне тиесілі акцияларды иеленіп, пайдаланып және соларға иелік етіп отырады.

6. Қоғамның акционері төмендегідей құқықтарға ие:

1) Қоғамды басқару ісіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде ескерілген тәртіп бойынша қатысып отыруға;

2) дивиденді алып отыруға, сондай-ақ Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне байланыссыз алынбаған дивиденділерді бекітілген мерзімде төлеуді талап етіп отыруға;

3) Қазақстан Республикасы заңдарының, Листингілік ережелердің, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы, акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер туралы ақпарат алып отыруға, Қоғамның қаржылық есебімен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Жарғысымен бекітілген тәртіппен танысып отыруға;

4) акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттарды ұсынып отыруға;

5) Қоғамның тіркеушісінен немесе акциялардың номиналды ұстаушысынан соның Қоғамның құнды қағаздарына қатысты меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алып отыруға;

6) өзіне тиесілі акциялар мен Қоғамның өзге де құнды қағаздарын Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғамның Жарғысына сәйкес салымдап және сатып отыруға;

7) Қоғамға соның қызметі туралы, соның ішінде өзінің мүддесін қозғайтын мәселелер бойынша жазбаша сұратуларды ұсынып және сұратудың Қоғамға келіп түскен күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде соларға арналған себебі көрсетілген жауап алып отыруға;

8) Қоғам қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулап отыруға;

9) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне ие болуға;

10) Қоғамның акцияларына айырбасталатын соның акцияларын немесе өзге де құнды қағаздарын Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғамның Жарғысымен ескерілген тәртіппен басымдылықпен сатып алуға;

11) Қоғам бұзған өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға арызданып отыруға;

12) өз құқықтарының бұзылғаны үшін заңмен бекітілген тәртіппен өтемақы алып отыруға;

13) Қоғамның өзге акционерлері мен өкілдерімен біріккен түрде Қоғам акционерлерінің негізгі құқықтары мен Қоғамның корпоративтік басқару саясатының орындалуы жайлы мәселелерді қарастырып отыруға.
7. Қоғамның ірі акционері сондай-ақ төмендегідей құқықтарға ие болады:

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртуды талап етуге немесе Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртудан бас тартқан жағдайда соны шақырту туралы сотқа шағымталап жазуға;

2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу туралы ұсыныс жасап отыруға;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап етуге;

4) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамның аудитін жүргізуін талап етуге.
8. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғамның Жарғысында ескерілген өзге де құқықтарға ие болуы мүмкін. Қоғам акционерлерге тиесілі акциялардың түріне байланыссыз солардың құқығының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Акционерлердің осы Ережеде ескерілген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
9. Қоғамның акционері төмендегідей міндеттерді арқалайды:

1) акциялардың ақысын Қазақстан Республикасының заңдары мен Қоғамның Жарғысында ескерілген тәртіппен, өлшем мен әдістермен төлеуге;

2) Қоғамның тіркеушісі мен сол акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушыларды тіркеу жүйесін жүргізіп отыру үшін қажет болатын мәліметтердің өзгергендігі туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлап отыруға;

3) Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиясы болып табылатын Қоғам не оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) мүдделі тұлғаларға меншік затының құрылымы туралы және соған тиесілі акциялар қоржынына тең пропорционал түрде бақылау дәрежесіне ие болуға мүмкіндік беретін механизмдер туралы ақпаратты жариялап отыруға;

5) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің ережелерінен ауытқыған жағдайда соның себептерін көрсетумен жазбаша түсініктеме ұсынып отыруға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен ескерілген өзге де міндеттерді атқарып отыруға.
10. Акционерлердің өз мүдделерін жүзеге асыруы мен міндеттерін орындауы үшін Қоғам төмендегілерді қамтамасыз етеді:

1) акционерлерге тиесілі акциялардың түрлеріне байланыссыз солардың барлығына әділ және тең көзқараспен қарау, сонымен бірге Жалпы жиналысқа барлық акционерлердің қатысуына мүмкіндік беру;

2) акционерлерге Қазақстан Республикасының заңдары мен Листингілік ережелерге сәйкес Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі мен соның нәтижелері туралы; акционерлік капитал саласындағы мәмілелер жасалған жағдайда солар туралы шынайы ақпарат ұсынып отыру, олар акционерлер үшін барынша негізделген және айқын болып отыруы тиіс;

3) акционерлерге солардың сұратуы бойынша Қоғамның соның акционерлерінің мүддесін қозғайтын қызметі туралы толық ақпаратты Қоғамның Жарғысында ескерілген тәртіп бойынша ұсынып отыруға;

4) акционерлердің акционерлердің жалпы жиналысына тиімді түрде қатысуы (акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы уақытында хабарлау; акционерлерге жиналыстың күн тәртібі жөніндегі қажетті және толық, сонымен бірге ұйымдық және есептілік ақпаратты ұсыну; акционерлерге дауыс беру ережелері мен рәсімі және т.б. туралы хабарлап отыру);

5) акционерлердің елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты болып келетін мәселелерді шешуге қатысуы.
11. Институттық инвесторлар корпоративтік басқарудың құрылымын, Қоғамға қатысты дауыс беру практикасын, туындай қалған жағдайда мүдделердің қақтығысын түсіндіреді. Бұл акционерлер өз құқықтарын жүзеге асыру кезінде ресми тұрғыны пайдаланып отырмай, Қоғам өздеріне кез болып отыратын тәуекелдер мен қиыншылықтардың табиғатын ескеріп отыруы тиіс.
12. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің Қоғам акцияларын ұстаушылардың тіркелім жүйесін жүргізіп отыру үшін қажет болатын ақпаратты ұсыну жөніндегі өз міндетін орындамауының зардаптары үшін жауапкершілікте болмайды.


  1. Акционерлердің Жалпы жиналысының құзырлығы


13. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырлығына төмендегідей мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу немесе Қоғам Жарғысының редакцияланған нұсқасын бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның жайғастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін белгілеу, сондай-ақ оларды өзгерту;

5) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ соған арналған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

6) Қоғамның Есептеу комиссиясының сандық құрамы мен мерзімін бекіту, соның мүшелерін сайлау және солардың құзырлығын мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, құзырлық мерзімін белгілеу, соның мүшелерін сайлау және солардың құзырлығын мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу;

8) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

10) Қоғамның есептік қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендінің мөлшерін бекіту;

11) Қоғамның Жарғысында ескерілген жағдайлар орын алған кезде Қоғамның қарапайым және басымдылыққа ие акциялары бойынша дивиденділер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамның жиынтығы Қоғамға тиесілі активтердің барлығының жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы заңды тұлғаларды құруға немесе өзге заңды тұлғалардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлау әдісін белгілеу және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жайғастыру туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

15) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сатып алған жағдайдағы солардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту (сонымен бірге соған өзгертулерді енгізу);

16) «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;

17) Акционерлердің Жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;

18) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

19) Дивиденділік саясат туралы ережені бекіту;

20) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу;

21) Қоғамның Директорлар кеңесімен жасасатын Үлгілік келісімшартты бекіту;

22) өздері бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе Қоғамның Жарғысымен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзырлығына жатқызылған өзге де мәселелер.
14. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелерін кумулятивтік дауыс беру арқылы сайлайды, бұл ретте дауыс беруге қатысып отырған әрбір акцияға Директорлар кеңесінің сайланып отырған мүшелерінің санына тең дауыс саны тиесілі болып келеді. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір ғана кандидаттың пайдасына беріп немесе дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттың арасында бөлістіруге құқылы. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан көп кандидат тең дауысқа ие болса, онда сол кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) құзырлықтары мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзырлықтарын мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.
15. Осы Ереженің 13-тармағында аталған мәселелер бойынша шешімдер 8), 9), 11), 13), 14) 16) тармақшалары мен 14-тармағын санамағанда, Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Қоғамның Жарғысында өзгесі белгіленбесе, Қоғамның дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Қоғамның осы Ереженің 13-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқы жоқ.
16. Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ескерілген жағдайларды санамағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның өзге органдары мен лауазымды тұлғаларының құзырлығына тапсыруға болмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғам органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысы бар мәселелер бойынша қабылдаған кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

  1. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы


17. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша дауыс беру құқығына төмендегі тұлғалар келесі жағдайларда ие болады:

1) акционерлер – қарапайым акциялардың иеленушілері;

2) акционерлер – басымдылыққа ие акциялардың иеленушілері, егер:

- Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы өзі бойынша қабылданған шешім басымдылыққа ие акцияларды иеленіп отырған акционерлің құқықтарын шектуі мүмкін болатын мәселені қарастырып отырса. Мұндай мәселе бойынша шешім шектеу үшін жайғастырылған (сатып алынғандарын санамағанда) басымдылыққа ие акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екі бөлігі дауыс берді деген шартпен қабылданған деп саналады;

- Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

- басымдылыққа ие акция бойынша дивиденд соны төлеуге арнап белгіленген мерзімнің өтуінен кейінгі үш ай ішінде толық көлемде төленбеген.
5. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу әдістері
18. Акционерлердің Жалпы жиналысы үш түрде өткізіледі: көзбе-көз, сырттай және аралас түрде.
19. Көзбе-көз түрде өткізген жағдайда шешім тікелей қатысып отырған акционерлердің (солардың өкілдерінің) дауыс беруі арқылы қабылданады.
20. Сырттай дауыс беру кезінде акционерлердің күн тәртібінің мәселесі бойынша пікірі жазбаша сауалнама өткізу мен тек сырттай дауыс беру арқылы анықталады.
21. Аралас түрін қолданған жағдайда акционерлер (солардың өкілдері) күн тәртібінің мәселесі бойынша өзінің пікірін Жалпы жиналысқа тікелей қатысуымен, немесе сырттай дауыс беруге қатысумен білдіре алады.
22. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу әдісін Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу әдісі Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген жағдайларды санамағанда, соны шақыруға бастамашы болған акционерлер белгілейді.


  1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы


23. Қоғам жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысын өткізіп отыруға міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмей өткізіледі. Аталмыш мерзім Қоғамның есептік мерзім ішіндегі қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда 3 (айға) дейін ұзартылған деп саналады.
24. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесімен шақыртылады.
25. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қоғамның органдары Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен бекітілген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырту тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның шағымталабы бойынша қабылданған сот шешіміне негізделумен шақырылып және өткізілуі мүмкін.

26. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында төмендегідей мәселелер қаралады:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

- Қоғамның өткен қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендінің көлемі белгіленеді;

- Қоғам акционерлерінің Қоғамның және соның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты арызданулары жайлы және соларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы өздері бойынша шешім қабылдау құзырлығы акционерлердің Жалпы жиналысының құзырлығына жатқызылған өзге де мәселелерді қарастырып отыруға құқылы.
  1   2   3

Похожие:

2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46 хаттама «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Тарау. Еншілес және тәуелді қОҒамдармен өзара іс-қимыл қАҒидаттары мен тәжірибесі
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазмұнайгаз» барлау өндіру» акционерлік қОҒамының акционерлері үшін ақпараттық хабарлама «ҚазМұнайГаз»
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қр заңының 23-бабын орындау үшін, Қоғам акционерлерінің 2010 жылдың 25 мамырындағы жылдық жалпы жиналысы...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2010 жылғы 23 сәуірде өткізілетін жылдық жалпы жиналысы туралы
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2010 жылдың 23 сәуірінде сағат 11. 00-де мына мекен-жай бойынша: Алматы қ., Абай даңғылы,...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже iconӨзара ынтымақтастық туралы келісім 2008 жылғы «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» АҚ негізінде әрекет ететін, «Қазақтелеком» АҚ филиалы
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже icon«Қазақтелеком» АҚ Басқармасы туралы ереже жалпы ережелер
Республикасының Заңына, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және басқарма мен оның...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже iconОңтүстік Қазақстан облысы бойынша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдар туралы 2012 жылдың 3 қыркүйегіндегі МӘлімет
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдар туралы 2012 жылдың 3 қыркүйегіндегі
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница